İLLER BANKASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5173

    Kabul Tarihi : 18/05/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25469

    Madde 1 - 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 2. - Bankanın sermayesi 3.000.000.000.000.000 (üçkatrilyon) liradır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile beş misline kadar artırılabilir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar