2003 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU

    Kanun No : 5280

    Kanun Kabul Tarihi : 28/12/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 06/01/2005

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25692 Mükerrer

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1 - Katma bütçeli idarelerin 2003 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12.200.795.000.400.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2 - Katma bütçeli idarelerin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12.849.853.968.350.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

    DENGE

    Madde 3 - 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 649.058.967.950.000 liralık gelir fazlası meydana gelmiştir.

    TAMAMLAYICI ÖDENEK

    Madde 4 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 10.215.597.950.000 liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

    DEVREDİLEN ÖDENEK

    Madde 5 - 2003 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 146.890.519.700.000 liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

    İPTAL EDİLEN ÖDENEK

    Madde 6 - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan 534.460.656.150.000 liralık ödenek iptal edilmiştir.

    KİŞİ BORÇLARI

    Madde 7 - Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zorunlu nedenlerle takip ve tahsil imkânı kalmayan 286.275.350.000 liralık kişi borcu terkin edilmiştir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Cetveller için Resmî Gazeteye bakınız.

    Mevzuat Kanunlar