TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

    Kanun Numarası : 5399

    Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005

    Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25876

    Madde 1 - 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 313 üncü Maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlât edinilebilir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar