SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası : 5401

    Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005

    Resmi Gazete Tarihi : 19/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25880

    Madde 1 - 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının 5332 sayılı Kanunla değişik (8) numaralı bendinde geçen "genel kurul kararıyla" ibaresi "yönetim kurulu kararıyla" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 62 - İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15'ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar