2004 MALİ YILI KESİN HESAP KANUNU

    Kanun Numarası : 5438

    Kanun Kabul Tarihi : 27/12/2005

    Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26040 Mükerrer

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1- Genel bütçeli dairelerin 2004 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 139.224.734.493.840.000.- lira olarak gerçekleşmiştir.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2- Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 108.940.173.550.800.000.- lira olarak gerçekleşmiştir.

    NAZIM GELİR VE GİDER

    Madde 3- 10.964.688.946.350.000.- lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

    DENGE

    Madde 4- 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 30.284.560.943.040.000.- liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

    TAMAMLAYICI ÖDENEK

    Madde 5- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 2.291.362.777.050.000.- liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

    DEVREDİLEN ÖDENEK

    Madde 6- 2004 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 67.671.207.350.000.- liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

    İPTAL EDİLEN ÖDENEK

    Madde 7- Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılanlar ile devredilenler dışında kalan 17.972.371.571.100.000.- liralık ödenek iptal edilmiştir.

    DEVLET BORÇLARI

    Madde 8- 2004 yılında Devlet iç ve dış borçları ile Hazine garantilerinin uygulama sonuçları aşağıda gösterilmiştir:

    a- Kısa vadeli Devlet iç borcu 30.272.222.553.100.000.- lira, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu 194.210.700.368.900.000.- lira olmak üzere, toplam 224.482.922.922.000.000.- lira Devlet iç borcu,

    b- 92.479.065.993.000.000.- lira Devlet dış borcu,

    c- 9.161.762.744.850.000.- lira Hazine garantili borç,

    mevcuttur.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 9- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 10- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Cetveller 31/12/2005 Tarih 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete'nin basılı nüshasında yer almaktadır.

    Mevzuat Kanunlar