MADEN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

    Kanun Numarası : 5446

    Kanun Kabul Tarihi: 29/12/2005

    Resmi Gazete Tarihi : 04/01/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26043

    Madde 1 - 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

    "Bu hüküm I. Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi için uygulanmaz."

    Madde 2 - 3213 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    EK MADDE 6. - Bor Tuzları için, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun değişik mükerrer 97 nci maddesinin (b) bendine göre hesaplanacak belediye payı, belediye sınırları ve mücavir alanlardan çıkartılan madenlerden elde edilecek işletme brüt kârının % 2' sinden az olamaz.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar