SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VEKALET ÜCRETLERİ DAĞITIM YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 08/05/1963 - 6/1716

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 02/02/1929 - 1389

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 03/06/1963 - 11418

    KONUSU:

    Madde 1 - Sosyal Sigortalar Kurumu avukatları tarafından yürütülen dava ve icra işleri sonucunda mahkemeler ve icra dairelerince, Kurum lehine hükmolunup, tahsil edilen vekalet ücretleri, Yönetmelik hükümleri gereğince ilgililere dağıtılır.

    TEK AVUKAT ÇALIŞTIRILMASI:

    Madde 2 - Tek avukat çalıştırılan şubelerde, bu avukat tarafından takip olunarak, Kurum lehine sonuçlandırılan davalarda, mahkemelerce Kurum lehine hüküm ve tahsil olunan vekalet ücretinin %70'i o avukata verilir.

    BİRDEN FAZLA AVUKAT ÇALIŞTIRILMASI:

    Madde 3 - Birden fazla Kurum avukatı çalıştırılan yerlerde (Merkez dahil), tahsil olunan vekalet ücretlerinin %70'i, o yerde çalıştırılan bütün avukatlar ve varsa Hukuk İşleri Müdürü ile yardımcıları arasında; hizmet icapları ile sebkeden emek ve ilgililerin özel durumları nazara alınarak, paylaştırılır.

    ŞUBELER HUKUK SERVİSLERİNDE ÇALIŞANLAR:

    Madde 4 - (Değişik madde: 09/02/1978 - 7/14704 K.)

    Hukuk İşleri Müdürlükleri dışında kalan Şubelerde tahsil olunan vekalet ücretlerinin yukarıdaki hükümlere göre ilgili avukatlara ödenen kısımdan geri kalan %30'unun 2/5'i, o Şubeler Hukuk İşleri Servislerinde çalışan memurlara sebkeden emeklerine, özel durumlarına ve işbu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki esaslara göre dağıtılır. Artan 3/5 hisse Başhukuk Müşavirliğine gönderilir.

    HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞANLAR:

    Madde 5 - (Değişik madde: 09/02/1978 - 7/14704 K.)

    Hukuk İşleri Müdürlüklerinde % 30 hissenin 3/5'i Müdürlük memurlarına sebkeden emekleri ile özel durumları nazara alınarak 8 inci madde esaslarına göre paylaştırılır. Kalan 2/5'i Başhukuk Müşavirliğine gönderilir.

    Madde 6 - (Mülga madde: 09/02/1978 - 7/14704 K.)

    EMEĞİN TAKDİRİ:

    Madde 7 - (Değişik madde: 09/02/1978 - 7/14704 K.)

    Başhukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirlerinin sebkeden emeklerinin takdiri Genel Müdürlük Makamına; diğer ilgililerin ise Merkez'de Başhukuk Müşavirine, taşra teşkilatında, varsa Hukuk İşleri Müdürlerine, Şubelerde Hukuk Servisi Şef Avukatının teklifiyle Şube Müdürüne aittir.

    MEMUR VEKALET ÜCRETİ DAĞITIMI:

    Madde 8 - (Değişik madde: 09/02/1978 - 7/14704 K.)

    Başhukuk Müşavirliği ile Hukuk İşleri Müdürlüklerinde ve Şubeler Hukuk Servislerinde çalışan Memurlara, sebkeden emek ve özel durumlarına göre, Avukatlara Kanunen ödenmesi gereken (Vekalet) ücretinin yıllık tutarının;

    a) Şef, Şef Yardımcısı ve Raportörlük görevi yapanlara, %65'ini,

    b) Takip Memuru, Mutemet ve İstihbarat Memurluğu görevi yapanlara %55'ini,

    c) Yukarıda sayılanlar dışında kalan Memurlara %45'ini,

    d) Hukuk İşleri, Müdürlükleri ile varsa Şubelerde Hukuk Servislerine tahsis edilmiş vasıta şoförlerinden Memur Statüsünde çalıştırılanlara %30'unu,

    e) Memur Statüsünde çalışan yardımcı hizmetler sınıfı personeline %15'ini, geçmemek kaydıyla ücreti vekalet dağıtımı yapılır.

    ATAMA VE AYRILMALAR:

    Madde 9 - (Değişik madde: 09/02/1978 - 7/14704 K.)

    Hukuk Müşavirliği Teşkilatına atanan veya teşkilattan ayrılanlar atandıkları veya ayrıldıkları ayın dağıtımından o aydaki emekleri oranında istifade ederler.

    Bir Hukuk Ünitesinden diğer Hukuk Ünitesine nakil edilenler, nakil tarihine kadar eski Ünitesindeki dağıtımından, nakil tarihinden sonra ise yeni Ünitesindeki dağıtımdan yararlandırılır.

    EK MADDE:

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 09/02/1978 - 7/14704 K.)

    3 ve 4 üncü maddeler gereğince Başhukuk Müşavirliğine gönderilen hisseler toplamının % 25'i Başhukuk Müşavirlerine, % 45'i Müşavir Avukat ve Avukatlarına % 30'u da Başhukuk Müşavirliği Memurlarına sebkeden emekleri ve özel durumları nazara alınarak 8 inci madde esaslarına göre dağıtılır.

    GEÇİCİ GÖREVDE BULUNANLAR:

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 09/02/1978 - 7/14704 K.)

    Geçici görevde bulunanlar esas Ünitelerince yapılan dağıtımdan yararlandırılırlar.

    YÜRÜRLÜK TARİHİ:

    Madde 10 - 4702 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 12/02/1983 tarihli ve 174 sayılı Kanunla eklenen sonuncu fıkra delaletiyle 1380 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri 19/02/1963 tarihinden itibaren uygulanır.

    YÜRÜTME ORGANI:

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar