TÜRKİYE MİLLİ KAVAK KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 21/02/1964 - 6/2715

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1947 - 5063

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 13/03/1964 - 11655

    Madde 1 - Kavak ağacı ile ilgili işlerle uğraşmak üzere, Türkiye Milli Kavak Komisyonu kurulmuştur.

    Madde 2 - Komisyonun amacı: Memleket odun ihtiyacının sağlanmasında önemli rolü olan kavak kültürünün gelişme ve genişlemesi ile en verimli teknik bir kavakçılığın kurulmasını sağlamak üzere;

    a) Memleketteki çeşitli yetişme şartlarına uyacak en iyi kavak tiplerinin teşhisi ve yetişme metodlarının ıslah ve tesbitiyle ilgili araştırmalar yapmak,

    b) Kavak yetiştiriciliği ve klonların seçilmesi amaciyle araştırma merkezleri, populetumlar ve deneme kavaklıkları kurmak,

    c) Kavak hastalıkları ve kavaklara arız olan haşerelerle, en etkili mücadele, koruma usul ve tedbirlerinin tesbiti maksadiyle etüd ve araştırmalar yapmak,

    d) Kavak dikilecek alanları tesbit etmek,

    e) Diğer memleketlerle çelik ve fidan değişiminde bulunmak,

    f) Kavak yetiştiricilere kaynağı belli fidan ve çelik dağıtmak,

    g) Kavak yetiştiricilere gerekli teknik bilgiyi çeşitli yollarla ulaştırmak,

    h) Kavağın en ekonomik olarak kıymetlendirilmesini, kesim ve taşıma usullerinin mükemmelleştirilmesini sağlamak,

    i) Kavak yetiştiricilere gerekli krediyi sağlamak,

    j) İthal ve ihraç edilecek çelik ve fidanların Milletlerarası Kavak Komisyonunun koyduğu esaslar dahilinde değişimini sağlamak ve gerekli kayıtları tutmak,

    k) Milletlerarası Kongrelere verilecek raporları düzenlemek, bütün muhabereyi idare etmek, bu kongrelere katılacak temsilcileri seçmek ve kongre karar ve dileklerini memleket şartlarına göre kıymetlendirmek.

    l) Kavakçılığın gelişmesi ve alınan tedbirlerin isabetini kontrol maksadiyle zaman zaman kongreler ve yurt içi gezileriyle yetiştirme yarışmaları yapmak,

    Madde 3 - (Değişik madde: 25/04/1995 - 95/6843 K.)

    Türkiye Milli Kavak Komisyonu Genel Kurulu aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur.

    a) Orman Bakanlığından; Müsteşar, bir müsteşar yardımcısı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı ve daire başkanları, Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Orman Genel Müdürü ve ilgili genel müdür yardımcısı, ana hizmet birimleri genel müdürleri, ana hizmet ve bağlı genel müdürlüklerin araştırma planlama ve koordinasyon dairesi başkanları, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün ilgili genel müdür yardımcısı, Etüd-Proje Dairesi Başkanı, Kavakçılığı Geliştirme ve Hızlı Gelişen Türler Şube Müdürü ile Özel Ağaçlandırma Şube Müdürü, Yayın Dairesi Başkanı, Bakanlık bölge müdürleri ve İcra Komitesince belirlenecek orman bölge müdürleri, Araştırma ve Orman Toprak laboratuvarı müdürleri, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü başmühendisleri, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü ve Etüd-Proje başmühendisliklerinden Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünce seçilecek dokuz başmühendis, Orman Fidanlık Müdürleri arasından Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünce seçilecek yedi fidanlık müdürü,

    b) Orman fakültelerinden birer temsilci,

    c) Orman Mühendisleri Odası, Türkiye Ormancılar Derneği, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği, Orman Teknikerleri Derneği, Orman Bakanlığı Meslek Mensupları Derneği ve Emekli Ormancılar Derneğinden birer temsilci ile Orman Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı temsilcisi,

    d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ormancılık sektöründen bir uzman ile Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

    e) Maliye Bakanlığından, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Gelirler Genel Müdürlüğünden birer temsilci,

    f) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden birer temsilci,

    g) Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayii Genel Müdürlüğünden, biri yetiştirme diğeri kıymetlendirme konusunda olmak üzere iki temsilci,

    h) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü temsilcisi,

    ı) Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcisi,

    i) Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği temsilcisi,

    j) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğünden birer temsilci,

    k) Değişik coğrafi bölgelerde örnek kavak yetiştiriciliği yapan gerçek kişi ve kurumlardan İcra Komitesince seçilecek en çok yedi temsilci,

    l) Kavak odunu işleyen önemli sanayi kuruluşlarından İcra Komitesince seçilecek en çok beş temsilci,

    m) Kavakçılık araştırma ve geliştirme hizmetlerinde emeği geçmiş uzman kişiler arasından İcra Komitesince seçilecek en çok beş temsilci,

    n) Türkiye Kalkınma Vakfı temsilcisi,

    o) Türk Standartları Enstitüsü temsilcisi,

    p) Ziraat fakültelerinden İcra Komitesince seçilecek konu ile ilgili en çok iki temsilci,

    r) Çevre ve tabiatı koruma konularında faaliyet gösteren dernek ve vakıflardan İcra Komitesince seçilecek yedi temsilci,

    s) Kavak yetiştirme potansiyeli olan belediyelerden İcra Komitesince seçilecek yedi temsilci,

    t) Türkiye Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası ve Türkiye Ziraatçılar Derneğinden birer temsilci,

    Madde 4 - (Değişik madde: 25/04/1995 - 95/6843 K.)

    Türkiye Milli Kavak Komisyonu Başkanı Orman Bakanlığı Müsteşarıdır. Sekreterya hizmetleri Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce yürütülür.

    Madde 5 - Türkiye Milli Kavak Komisyonu, 2 nci maddede belirtilen amacını gerçekleştirebilmek üzere, yılda bir defa, Haziran ayında, normal olarak toplanır. İcabında, İcra Komitesinin daveti üzerine olağanüstü olarak toplanabilir.

    Madde 6 - Türkiye Milli Kavak Komisyonu toplantılarının idaresi için iki ikinci başkan ve iki katip seçilir. İcra Komitesinin yıllık faaliyet raporu okunarak görüşülür. İhtisas komisyonları seçilir ve komisyonların hazırladıkları rapor görüşülerek bir karara bağlanır.

    Madde 7 - İhtisas Komisyonu şunlardır:

    a) Kavak tiplerini tesbit, teşhis ve yetiştirme komisyonu,

    b) Kıymetlendirme komisyonu,

    c) Haşere ve hastalıklarla mücadele komisyonu,

    d) Program ve planlama komisyonu,

    e) Dilekler komisyonu,

    Madde 8 - İhtisas komisyonlarının görevleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Kavak tiplerini tesbit, teşhis ve yetiştirme komisyonu,

    Yurdumuzda yetişen yerli kavak varyetelerinin, kavak tiplerinin (Milletlerarası Kavak Komisyonunca tesbit edilmiş teşhis fişine göre) yapılmış olan inceleme ve teşhis sonuçları, en uygun yetişme metodlarının tesbiti, çeşitli yabancı klonlarının denenmesi, Kavak Araştırma İstasyonlarının, populetumların kurulması vesair hususlarda yapılan teklif, dilek ve komisyona havale edilen rapor ve tebliğleri görüşüp bir karara bağlar.

    b) Kıymetlendirme Komisyonu:

    Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde üretilen kavak odununun en iyi şekilde kullanılması ve kıymetlendirilmesiye ilgili bütün rapor, tebliğ, dilek ve teklifleri görüşür ve bir karara bağlar.

    c) Haşere ve hastalıklarla mücadele komisyonu:

    Gerek haşere, gerekse mantari hastalık ve fizyolojik yetersizliklerin, sebeplerinin araştırılması, çeşitli mücadele usullerinin tesbiti ve bu gibi zararlılara karşı mukavim klonların yetiştirilmesi gibi hususlarla ilgili dilek, teklif, rapor ve tebliğleri görüşerek bir karara bağlar.

    d) Program ve planlama komisyonu:

    Ertesi yıl içinde Türkiye Milli Kavak Komisyonunun yapacağı işlerle komisyon çalışmaları için alınacak tedbirleri planlaştırır ve bunlar için lüzumlu kredi ve ödenek miktarını tesbit eder. Yurt içinde yapılacak kongre ve gezilere ait programların ana hatlarını belirtir.

    e) Dilekler komisyonu:

    İhtısas komisyonlarının konuları dışında kalan dilekleri inceleyip görüşerek karara bağlar.

    Madde 9 - Komisyonlar, çalışma ve kararlarını, Genel Kurula getirir. Genel Kurulun incelemesinden geçen ve kabul edilen program ve tekliflerle yayımı faydalı görülen rapor ve tebliğler, gereği yapılmak üzere İcra Komitesine verilir.

    Madde 10 - (Değişik madde: 25/04/1995 - 95/6843 K.)

    Türkiye Milli Kavak Komisyonu İcra Komitesi; Orman Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanı, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Etüd-Proje Dairesi Başkanı, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdüründen teşekkül eder.

    Madde 11 - İcra Komitesi, Türkiye Milli Kavak Komisyonunun kararlarını uygulama alanına koyacak tedbirleri alır.

    Madde 12 - İcra Komitesi normal olarak üç ayda bir defa toplanır. Bunun dışında, Komite; İcra Komitesi Başkanının göreceği lüzum üzerine, munzam toplantılar da yapabilir.

    Madde 13 - (Değişik madde: 25/04/1995 - 95/6843 K.)

    Türkiye Milli Kavak Komisyonu İcra Komitesi başkanlığını Bakanlık Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı yapar. Genel Sekreterlik, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü Etüd-Proje Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Madde 14 - Başkan, İcra Komitesinin kararlarını uygulama durumuna koyacak imkanları hazırlar ve bunları yürürlüğe koyar.

    Madde 15 - Genel Sekreter, Komisyon adına bütün muhabereleri idare eder. Kongrelerin gündemini ve etüd gezilerinin programını hazırlar. Başkandan alacağı direktiflere göre, kararların uygulamaya geçmesini izler, gerekli bütün kayıt ve ve istatistikleri tutar.

    Madde 16 - (Değişik madde: 25/04/1995 - 95/6843 K.)

    Türkiye Milli Kavak Komisyonu için gerekli ödenekler Orman Bakanlığı bütçesine konur.

    Madde 17 - (Değişik madde: 25/04/1995 - 95/6843 K.)

    Teknik araştırma ve etüd amacıyla yurt dışında ve yurt içinde görevlendirileceklerle Komisyon ve İcra Komitesi toplantılarına katılacakların harcırahları, Harcırah Kanunu hükümlerine göre Orman Bakanlığı bütçesinden ödenir.

    Madde 18 - 15/08/1955 tarihli ve 4/5698 sayılı kararname ile yürürlüğe konulmuş bulunan "Türkiye Milli Kavakçılık Komisyonu Talimatname" si yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 19 - 5063 sayılı kanunla onaylanan 30/03/1946 tarihli protokol uyarınca üyesi bulunduğumuz FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı) ya bağlı Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu Statüsüne dayanarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 20 - Bu Yönetmeliği Tarım Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar