KIBRISA GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİNİN YİYECEK, GİYECEK, YAKACAK, DONATIM, TEDAVİ VE SAİR HER TÜRLÜ GİDERLERİNİN TUTARI VE SATIN ALMA İŞLERİNİN ŞEKLİ VE ÖDEME BİÇİMLERİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 16/06/1981 - 8/3198

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1964 - 500

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 20/07/1981 - 17406

    BİRİNCİ BÖLÜM

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan birliklerin yiyecek, giyecek, yakacak, donatım, tedavi ve sair her türlü giderlerinin tutarı ve satınalma işlemlerinin şekil ve ödeme biçimlerine ilişkin usul ve esasları saptamaktır.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk Askeri Birliklerini kapsar.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Madde 3 - Birliklerin yiyecekleriyle, aydınlatma, ısıtma, soğutma, pişirme, çalıştırıcı kuvvet, hamam ve benzeri çeşitli hizmetleri, aşağıda açıklanan esaslara göre yürütülür:

    a. Yiyecek:

    Birliklerin beslenmeleri, cari kanunlara göre, aynen Anayurt'ta olduğu gibi yapılır.

    b. Aydınlatma, ısıtma, soğutma, pişirme, çalıştırıcı kuvvet, hamam ve çeşitli hizmetler:

    Bu hizmetler için, yakacağın cinsine bakılmazsızın, lüzumlu maddeler birlikçe teşkil olunacak heyetler marifetiyle saptanır ve bu esaslar dahilinde sarfedilir. Kesin zorunluluk olmadıkça ısıtmada elektrik sarfedilmez.

    Madde 4 - Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Birliğinin erleri ile subay ve astsubaylarının giydirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

    a. Birlik mensuplarına Kıbrıs'ta bulundukları süre dahil askerlik müddetince verilecek giyim eşyasının cins ve miktarları aşağıdaki istihkak tablosunda gösterilmiştir.

    Bu miktarlar aşılmamak üzere hakiki ihtiyaca göre dağıtım yapılır.

    BİR ERE VERİLECEK GİYİM EŞYASI İSTİHKAK TABLOSU

    (ASKERLİK SÜRESİNCE)

    Sıra             Azami

    No. Cinsi          Miktar      Giyecekler

    -----   --------------------------------------   ------------   ---------------

    1   Parka veya rüzgar ceketi    1 Ad.

    2    Elbise, er harici    1 Tk.

    3    Elbise, er eğitim kışlık    1 Tk.

    4    Elbise, er eğitim yazlık    2 Tk.(1)    (Kıbrıs Personeli için çift pantolonlu)

    5    Gömlek, er, eğitim için kısa kollu   1 Ad.    (Er yazlık elbiselik kumaştan, tedarikinde)

    6    Fanila, yün veya suni elyaf karışımı 2 Ad.

    7    Fanila, tire       5 Ad.

    8   Don (Patiska)    5 Ad.

    9    Çorap, er       20 Çtf.    (Kaliteli verildiğinde yarısı verilir.)

    10    Fotin veya bot er için    3 Çft.    (Bir çift Eğt. Merk.de verilir.

                   -Bot verildiğinde fotin verilmez- Er ve erbaşlara fotin

                    verildiğinde komando er ve erbaşlarına bot verilir.)

    11   Eldiven, yün    1 Çft.

    12   Mendil, er    6 Ad. (Tedarikinde)

    13   Gömlek, frenk er    3 Ad. (Tedarikinde)

    14   Havlu, er yüz için    2 Ad. (Tedarikinde)

    15   Pijama, er    2 Tk. (Tedarikinde)

    16   Terlik, er       2 Çft. (Tedarikinde)

    17    Elbise, özel komando, kamuflajlı yazlık    1 Tk.    (Komando erlerine)

    18   Elbise, özel komando, kamuflajlı kışlık    1 Tk.    (Komando erlerine)

    19   Bere       1 Ad.    (Komando erlerine)

    20   Kamuflajlı parka    1 Ad.    (Komando erlerine)

    b. (a) fıkrasında yazılı istihkakların dışında kalan ihtiyaçların verilmesinde, Anayurt'taki mevzuat hükümleri uygulanır.

    c. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli subay ve astsubaylara 7471 sayılı Kanun gereğince verilmesi gereken aşağıdaki eğitim ve hizmet giyecekleri miad esaslarına göre verilir.

    Eğitim Giyeceği    Miktarı

    Parka veya rüzgar ceketi      1 Ad.

    Kışlık er elbisesi         1 Tk.

    Yazlık er elbisesi         1 Tk.

    Er botu veya fotini         1 Çft.

    Kaputluk kumaş         3.00 Mt.

    Pardesülük kumaş         2.70 Mt.

    Kışlık elbiselik kumaş      3.20 Mt.

    Yazlık elbiselik kumaş      3.20 Mt.

    Yazlık subay iskarpini      1 Çft.

    Kışlık subay iskarpini      1 Çft.

    Madde 5 - Birlik ve kuruma mensup subay, astsubay ve sivil memur ile bunların bakmakla yükümlü oldukları şahıslar hastalandığı takdirde askeri hastahanece veya acil hallerde mahalli hastahanelerce lüzum gösterilip de birlikçe temin edilemeyen ilaç ve malzeme bedelleri sağlık kurumlarından alacakları ve birlik veya kurumu ita amirlerince tasdik edilmiş faturalara dayanarak ödenir. Bunların ayrıca ataşelik veya konsoloslukça tasdiki gerekmez.

    SATINALMA İŞLEMLERİ

    Madde 6 - Birliğin gereksinimi için çeşitli ikmal maddelerinin satın alması ve hizmetlerin yaptırılması aşağıdaki usullere göre yapılır:

    a. Çarşı pazarlığı ve Komisyon pazarlığı usulleri

    b. Kapalı zarfla eksiltme usulü

    KOMİSYONLAR

    Madde 7 - Satınalma ve hizmet yaptırılması işleri:

    a. Kadrolu satınalma komisyonları

    b. Kadrolu satınalma komisyonları bulunmadığı (yoksa) takdirde,

    Birlik komutanı tarafından tayin edilecek bir kurul (komisyon) marifetiyle yürütülür.

    c. (a) ve (b) fıkralarındaki Satınalma Komisyonları (Kurulları) işin mahiyetine göre en az üç kişiden teşekkül eder ve varsa üyelerden biri Maliye Bakanlığı temsilcisidir. Gerektiğinde komisyona (Kurula) birlikten veya mahallinden asker veya sivil teknik üye dahil edilebilir.

    Madde 8 - Çarşı Pazarlığı ve Komisyon Pazarlığı ile yapılacak alımlar:

    a. Çarşı ve komisyon pazarlıkları ile temini istenen ikmal maddeleri ile hizmetlerin yaptırılması ihtiyaç gösteren Birlik Komutanlığınca düzenlenecek al emri ile başlatılır. Al emri esaslarına göre temin edilecek ikmal maddeleri ile yaptırılacak hizmetlere ait piyasa araştırması yapılan hallerde; bu durumu belgeleyen vesikaların toplanması (Teklif mektuplarının), ilan yapılması zorunlu hallerde ilan örneği, faturaların alınması ve kararın yapılması 7 nci maddede zikredilen komisyonlar tarafından yapılır. Malın tesellümünü müteakip, tesellüm belgesi, kuruşlu belge ve Devlet harcama belgeleri Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin (c) fıkrasında sayılan belgeler nakit ödemelerinden masraf belgesi olarak kabul edilir.

    b. (Değişik bend: 03/09/2001 - 2001/3044 K. Yön/1. md.) Çarşı pazarlığı veya komisyon pazarlığı ile yapılacak satın alma işlemleri için gereken parasal sınır, her yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığının onayı ile saptanır.

    c. Gerekli görülen hallerde pazarlıkla satınalma ve hizmet yaptırılması için enaz bir mahalli veya diğer şehir gazetelerinde; Belediye Başkanlıkları vasıtasıyla ve Kurul'da asılmak suretiyle ilan yaptırılabilir.

    d. Pazarlıkla yapılan alımlarda ve yönetmeliğin 9/e maddesinde belirtilen kuruluşlar hariç olmak üzere, ihale konusu işlerde muhammen beden üzerinden % 6 nisbetinde teminat alınır. Teminat olarak Türk, mahalli ve diğer yabancı paralar ile Türkiye Cumhuriyetince veya Kıbrıs Türk Federe Devletince ihraç edilmiş tahvillerle banka teminat mektupları da alınabilir.

    e. Al emri ile eklerinde bütün bu hususlar ayrıntılı olarak belirtilir.

    f. Acil ve Komisyon marifetiyle alınması mümkün olmayan hallerde, pazarlıkla mutemet eliyle yapılacak alımlar için 2 nci derece İta Amirince, Mutemet'e Genel Muhasebe Kanunundaki tavanı aşmayacak kadar avans verilebilir.

    g. Alınan bu ikmal maddesinin muayenesi yapılır.

    h. Pazarlıkla yapılan alım ve yaptırılan hizmet işlerinde piyasa araştırması yapılarak tercih hakkı kullanılabilir ve bu hususun gerekçesi de ayrıca belirtilir.

    Madde 9 - Çarşı ve Komisyon Pazarlığı dışındaki alımlar kapalı zarfla eksiltme suretiyle yapılır.

    a. Bu gibi alımlar için Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı yetkilidir. Bu yetki Ast Birliklere devredilemez.

    b. Genel, özel ve teknik şartnameler ile projeler Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca hazırlanır.

    c. Al emri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenir.

    d. Alımlar varsa kadrolu yoksa Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca teşkil edilecek kadrosuz satın alma komisyonu tarafından yapılır.

    e. (Değişik bend: 03/09/2001 - 2001/3044 K. Yön/2. md.) Çarşı pazarlığı veya komisyon pazarlığı dışındaki alımlar için gereken parasal sınır, her yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığının teklifi üzerine, Milli Savunma Bakanlığının onayı ile saptanır.

    f. İhalelere, Kıbrıs Türk Federe Devletinin kamu ve benzeri kuruluşları, Türkiye'den ve Kıbrıs Türk Federe Devleti sınırları içindeki genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlar ve müesseseler, bunlara bağlı döner sermayeler ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri, sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da birlikte Devlet'e Kamu İktisadi Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait olan kuruluşlar, özel yasa ile kurulan Tüzel kişiliğe sahip olup ortaklarının veya yasaların öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim gereksinmelerine yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birlikler, katılabilecekleri gibi, bunlardan mal ve hizmet alımları varsa tarife bedeli üzerinden yoksa satış değerlerine uygunluğu alıcı tarafından belgelendirilerek yapılır.

    BEDEL TAHMİNİ

    Madde 10 - Mal ve hizmet alımlarında bedel tahmini Kıbrıs Türk Federe Devleti hudutları içinde ve İta Amirliğinin tesbit edeceği mahallin Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Mesleki Kuruluşlar ve berzerleri ile yerel yönetimlerden alınacak belgelerle tesbit edilir. Bedel tahmini tutanağı düzenlenir.

    TEMİNAT

    Madde 11 - Eksiltmelerde teminat alınması şarttır. Geçici ihalelerde ihalelere iştirak edilebilmesi için tahmini bedelin % 3 nisbetinde geçici teminat alınır. İhalenin gerçekleşmesi sonucu ihale bedelinin % 6 sı nisbetinde kati teminat alınarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Nakit Saymanlığına yatırılır.

    Teminat olarak Türk, mahalli ve diğer yabancı paralar ile Türkiye Cumhuriyetince veya Kıbrıs Devletince ihraç edilmiş tahvillerle banka teminat mektupları alınır.Teminat olarak yabancı ve mahalli paralar verildiğinde, alındığı tarihteki kur değeri üzerinden hesap edilir iadesi de alındığı miktar üzerinden yapılır.

    İLAN

    Madde 12 - İhale konusu olan işler, isteklilere duyuru yolu ile iletilir. Bu duyuru Kıbrıs Türk Federe Devleti sınırları içinde neşredilen ve Kıbrıs Türk Federe Devletince tesbit edilecek mahalli bir gazete'de ihale tarihinden en az beş gün önce yayınlanması şartı ile bir gün aralıkla iki kez yayınlanır. Ayrıca, mahallin yerel yönetimi vasıtasiyle isteklilere duyurulur.

    TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE EKSİLTMENİN YAPILMASI

    Madde 13 - Eksiltme ile yapılacak alımlarda veya yaptırılacak hizmetlerde teklifler kapalı zarfla verilir.

    Teklif mektubu kapalı bir zarf içine konulur. Bu zarf içine konulan teklif mektubunda şartnamelerin tamamen okunup kabul edildiği belirtilir ve teklif olunan fiyatlar hem yazı ve hem rakam ile açık olarak yazılır. Teklif mektubunun altına ikametgah adresi, tarihi yazılır ve teklif veren tarafından imza edilir. Teklif mektubunda, kazıntı ve silinti yapılamaz.

    Teklif mektubunu ihtiva eden zarf kapanır. Zarfın kapanan yeri teklif veren tarafından imzalanır ve zarfın üzerine teklif sahibinin adı ve soyadı ve ikametgah adresi yazılır. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ve diğer istenilen belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konulup kapatılır ve üzerine hangi eksiltmeye ait teklif mektubu olduğu yazılarak kapanır ve kapanan yeri teklif sahibi tarafından imza edilir.

    Teklif mektupları eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar sıra numaralı makbuzlar karşılığında eksiltme Komisyonunun Başkanına verilir, verilen makbuz numaraları zarfın üzerine işaret edilir, zarf alma müddeti dolunca Komisyonca bir tutanak düzenlenir.

    Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat önceye yetişmek üzere iadeli taahhütlü mektup şeklinde de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması, teklif sahibinin adı ve soyadı ile ikametgah adresinin ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun yazılması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilemez, geç gelen zarfın geliş zamanı bir tutanakla belirlenir.

    Eksiltme gün ve saatinde dış zarflar sıraya göre açılır. Teminata ait belgeler ile diğer belgeler kontrol edilir. Bu belgeleri uygun görülenler eksiltmeye katılırlar. Diğerleri ise iç zarfları açılmadan kendilerine veya kanuni vekillerine geri verilerek eksiltme odasından çıkarılır.

    Bundan sonra teklif mektupları numara sırasına göre birer birer açılarak Başkan tarafından yüksek sesle okunur, uygun olmayanlar kabul edilmez. Tetkikinden sonra uygun bedel öneren tesbit edilir ve bu bedelin layik bedel olup olmadığına bakılarak geçici ihalenin yapıldığı, onaylanması için İta Amirine sunulacağı, eksiltmenin hükümsüz sayıldığı veya şartnameye uygun olmayan hususların incelenmesi için kararın başka güne bırakılması eksiltmeye girenlere bildirilir ve aynı oturumda komisyon kararı yazılarak komisyonca imzalanır.

    Zarfların açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde yetkili ita amirinin onayı teklif sahibine bildirilir. Fiyatı komisyonca layık hatde bulunmaması veya talip çıkmaması halinde yeniden eksiltme yapılır. Eksiltme sonuçlanıncaya kadar olan ihtiyaçlar pazarlık suretiyle temin edilir.

    İhale Kararının İta Amirince onayından sonra yapılacak fiyat eksiltme teklifleri kabul edilmez. İhalesi merkezden izin alınmasına bağlı olan alımlarda merkezden cevap alıncaya kadar eksiltmeyi yapan komisyona kararlaştırılan bedelin % 15 den aşağı olmamak ve kesin teminat verilmek koşuluyla yapılacak tekliflerde zam ve tenziller kabul edilir. Bu durumda önceden kendisine ihale yapılmış olan üstenci'ye durum tebliğ edilir. Zam veya indirim yapılmasını kabul ettiği takdirde iki istekli arasında bir oturuma mahsus olmak üzere açık artırma ve eksiltme yapılarak en elverişli bedeli teklif edene ihale yapılır ve durum Bakanlık veya dairesine bildirilir. Bundan sonra yapılan zam ve indirim teklifleri kabul edilmez.

    SÖZLEŞMENİN YAPILMASI:

    Madde 14 - İhalenin katileştiğinin teklif sahibine tebliğini müteakip onbeş iş günü içinde taraflarca varsa mahallin Noterlerince yoksa Kıbrıs Türk Federe Devletince noter karşılığı görev yapan makamca düzenleme suretiyle sözleşme yapılır.

    Sözleşme hükümlerine uyumsuzluk halinde doğacak ihtilafların halli eksiltmenin yapıldığı yer mahalli mahkemesinde çözümlenir.

    GENEL HÜKÜMLER:

    Madde 15 - Satıcı tarafından sözleşme hükümlerine kısmen veya tamamen aykırı hareket edildiği ve sözleşmenin feshine sebebiyet verildiği takdirde kati teminat olarak yatırılan teminat aynen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Nakit Saymanlığınca Türkiye Cumhuriyeti hazinesine irad kaydedilir.

    Kati teminat verildikten sonra başka nevi teminatla değiştirilemez. Ancak geçici teminat verildikten sonra kati teminat sırasında değiştirilebilir.

    Geçici ihalesi üzerine yapılan teklif sahibi kati ihalenin kendisine tebliği tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde sözleşmeyi yapmadığı takdirde geçici teminatı aynen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı nakit saymanlığınca Türkiye Cumhuriyeti hazinesine irad kaydedilir.

    İhalenin başlangıcından sözleşme hükümlerinin gerçekleşmesine kadar geçecek sürede gerekli olan vergi, resim ve harçlar (üstenci) tarafından karşılanacaktır.

    Bu süre içinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenecek belgelere yapıştırılacak pul bedelleri Kıbrıs Türk Federe Devletince tesbit edilen nisbetlerde T.C. Damga Pulu olarak sarfedilir veya bu miktardaki pul bedeli kadar nakit Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı nakit saymanlığına yatırılır ve karşılığında alınan vezne alındısı ilgili belgelere eklenir.

    Kıbrıs Türk Federe Devleti makamlarınca (Noter gibi) düzenlenecek belgelere yapıştırılacak pullar Kıbrıs Türk Federe Devletinin pulu olacaktır.

    Sözleşmeye bağlanan mal veya hizmet alım işi, ait olduğu K. T. B. K. K.lığının muvafakatı olmadan başkasına devredilemez. Ancak, sorumluluk kendi üzerinde kalmak şartı ile ortak alabilir ve işi başkasına yaptırabilir. Muvafakatsız devir sebebi ile sözleşme bozulursa kati teminat Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı nakit saymanlığınca Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine irad kaydedilir.

    Üstenci iflas ederse sözleşme bozulur, bozulan sözleşme nedeniyle çıkılan 1 inci ve II nci ihalelerde bir hazine zararı meydana gelirse, vukubulan zarar iflas eden üstencinin iflas masasından karşılanır.

    Sözleşme yapıldıktan sonra fena niyetle taahhüdünü yapmayanlar veya yaptıkları sırada hileli vasıtalar ve malzemeler kullananlar ve bu halleri iş tamamlandıktan ve teslim muamelesi yapıldıktan sonra dahi anlaşılanlarla bunların işteki ortakları veya kanuni vekilleri hakkında Kıbrıs Türk Federe Devleti Yasalarına göre işlem yapılır ve taahhütlere girmekten men edilebilirler.

    Bu Yönetmelik ile ilgili işler dolayısıyla üstenciler ya kendileri veyahut yasal vekil ve temsilcileri aracılığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına başvururlar.

    Satın alma ve hizmet yaptırılmasında gerektiğinde mahalli mevzuat, örf ve adetlere de uyulur.

    Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının ihale ve sözleşme yetkisi birinci derece İta Amiri tarafından tesbit edilir.

    ALINAN MALIN MUAYENESİ:

    Madde 16 - Alınan malların ve yaptırılan hizmetin muayenesi kadrolu, yoksa pazarlık ve komisyon pazarlığı ile yapılan alımlarda Birlik Komutanı, bunun dışındaki alımlar için ise Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı tarafından tayin edilecek muayene komisyonu tarafından 215 ve 145-8 Mal Muayene Talimatlarına göre yapılır, gerektiğinde komisyona birlik veya mahallin asker veya sivil teknik üyeleri dahil edilir.

    Şartnamelerine kimyasal ve bakteriyolojik muayenelerinin yapılması şartı konulduğunda bu muayeneler varsa Kıbrıs Türk Federe Devleti kimyahane ve bakteriyolojik kurumlarında yoksa kimyaevi muayeneleri 2 nci Ordu Kimyahanesinde, bakteriyolojik muayeneleri ise Askeri Veteriner Araştırma Enstitüsü ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (GEMLİK) yapılacaktır.

    Bu muayene sonuçlarına itiraz muayeneleri ise; varsa Kıbrıs Türk Federe Devletinin diğer kimyaevi ve bakteriyolojik kurumlarında yoksa Milli Savunma Bakanlığı ARGE Dairesi Başkanlığında yapılır.

    Satınalma, hizmet yaptırılması ve muayene işlerinin uygulanması için hazırlanacak ayrıntılı Yönerge Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanır ve onaylanmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderilir.

    Satınalma ve muayene hizmetleri Milli Savunma Bakanlığı hesap teftiş yönetmeliğine göre teftişe tabi tutulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER

    Madde 17 - Bu Yönetmelikte bahsedilmemiş olup, uygulamada karşılaşılacak hususlar Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarınca TÜRKİYE'de uygulanmakta olan Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Genel ve Özel emirler esaslarına ve gerektiğinde mahalli mevzuat, örf ve adetlere göre çözüme bağlanır.

    Madde 18 - 22/02/1978 gün ve 7/14643 sayılı Yönetmelikle ek ve değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde - 1981 yılındaki satın almalardaki parasal sınır 750.000 TL. olarak saptanmıştır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    YÜRÜRLÜK

    Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar