TÜRKİYE’DE BULUNACAK KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ MENSUPLARININ KIYAFETLERİ HAKKINDA TALİMATNAME

    Bakanlar kurulu Karar Tarihi - No: 09/12/1935 - 2/3667

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 03/12/1934 - 2596

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 20/12/1935 - 3187

    Madde 1 - Müsadei mahsusa ile ve bir resmi sıfat taşıyarak, (1) münferiden veya heyet halinde Türkiye'ye gelecek olan ecnebi ordu mensubları;(2) ecnebi bir askeri kıt'a bir deniz veya bir hava filosu halinde Türkiye dahilinde ziyaret yapacak olan birlikler; (3) Türkiye dahilinde yapılacak sporlar ve buna mümasil haller için davet edilen ecnebi ordu mensublar, Türk ordusu kıyafet kararnamesinde yazılı Türk ordu mensublarının giydikleri kıyafetlerin muadili kıyafeti taşıyabilirler. Ancak resmi ziyaretlerde ve tatbikat ve manevralara iştiraklerinde bu kıyafeti taşımaları mecburidir.

    Madde 2 - Sefaretlerin Kara, Deniz ve Hava Ataşeleri, kıyafet hususunda, beynelmilel adetlere tabidirler.

    Madde 3 - Transit suretiyle Türkiye'den geçecek olan ecnebi ordusuna mensub heyetler evvelce Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden müsaade istilsal etmek şartile üniformalariyle seyahat edebilirler.

    Madde 4 - Zaruri sebeblerle Türkiye hududları dahile iniş yapmak mecburiyetinde kalan veya sukut eden tayyareler içindeki ecnebi ordu mensublarının, zaruretin zevaline kadar, bulundukları mıntaka dahilinde üniformalarını giymelerine müsaade edilir.Memleketlerine karadan avdet etmeleri halinde Türkiye hududlarını terkedinciye kadar bu müsaade temdid edilir.

    Madde 5 - Zaruri sebeblerle liman ve kara sularımıza sığınan veya levazımı seferiyesini tedarik mecburiyeti ile limanlarımıza müracaat eden ecnebi sefaini harbiye ve muavenesi mürettebatının bulundukları liman dahilinde meçsiz veya kılıçsız olarak sadece günlük üniformaları ile sahile çıkmalarına müsaade olunur. Birinci takdirde, sığınılan mahal, meskün bir liman değilse en yakın şehir veya kasaba ile aynı kıyafetle irtibatlarına müsaade edilir.

    Madde 6 - İltica etmek suretile Türkiye'ye gelen, ecnebi ordu mensupları, gerek münferiden ve gerek kıta halinde gelmiş olsunlar, her iki takdirde de kendilerine tahsis edilecek garnizon hududları dahilinde günlük üniformaları ile dolaşmalarına müsaade edilir.

    Madde 7 - Türkiye ordusunda, gerek staj gerek tahsile gelecek ecnebi subayların vazife başında kendi üniformalarını giymelerine müsaade edilebilir. Bu müsaade yapılırken icabında mütekabiliyet esası da gözetilir.

    Madde 8 - Yukarıdaki maddelerde gösterilen vaziyetler haricinde Türkiye'de bulunan bütün ecnebi ordu mensubları sivil elbise giymeğe mecburdurlar.

    Mevzuat Kanunlar