TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 29/01/1993 - 93/4074

    Dayandığı Kanunlar Tarihi - No : 08/04/1929 - 1416 ; 30/04/1992 - 3797

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 22/02/1993 - 21504

    BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ

    Madde 1 - (Değişik madde: 15/08/1994 - 94/6032 K.)

    Bu Yönetmeliğin amacı, üniversitelerin öğretim elemanı, kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı veya uygun göreceği kurum tarafından yapılan sınavla lisans üstü, 492 Sayılı KHK uyarınca lisans öğrenimi için resmi-burslu öğrenci olarak yurtdışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci olarak öğrenim yapacakların yurtdışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - (Değişik madde: 15/08/1994 - 94/6032 K.)

    Bu Yönetmelik, yurtdışında örgün öğretim kurumlarında lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenim yapacak resmi-burslu öğrenciler ile özel öğrenci olarak kendi hesaplarına ilk, orta, lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenim yapacak öğrencilerin uymaları gereken esasları kapsar. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışında okutmak istedikleri öğrenciler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

    DAYANAK

    Madde 3 - Bu yönetmelik, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığını,

    Büyükelçilik ve konsolosluk; Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarını,

    Müşavirlik; eğitim müşavirliğini,

    Ataşelik; eğitim ataşeliğini,

    Yükseköğretim; ortaöğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümünü,

    Lisans; ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

    Lisans üstü; yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik öğretimini,

    Öğrenci; yurtdışında öğrenim yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenciliği tanınan kişiyi,

    (Değişik fıkra: 15/08/1994 - 94/6032 K. ) Resmi-burslu öğrenci; 1 inci madde esaslarına göre seçilerek yurtdışına zorunlu hizmet karşılığında lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgili kurumlarca karşılanan öğrenciyi.

    Resmi-burssuz öğrenci; resmi-burslu statüde öğrenim yapmakta iken çeşitli nedenlerle bursu kesilen ve öğrenimini kendi imkanları ile sürdüren öğrenciyi,

    Özel öğrenci; yurtdışında öğrenimleri süresince her türlü masrafları, kendi imkanları veya özel kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciyi,

    Esas öğrenim; yurtdışında dil öğreniminden sonra başlayan ve daha önce tamamlanan öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim ile o ülkenin eğitim sisteminin gereği olarak yapılan hazırlık veya tamamlama öğrenimini,

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, ÖĞRENİMLE İLGİLİ HÜKÜMLER

    BAŞVURU SÜRESİ

    Madde 5 - Özel öğrencilerin başvuruları her yıl bir Haziran'da başlar ve ertesi yıl otuz Nisan'a kadar on bir ay süre ile devam eder.

    BAŞVURU ŞEKLİ

    Madde 6 - Özel öğrenciler, Bakanlıkça hazırlanacak başvuru dilekçesine öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili gerekli belgeleri ekleyerek yurtdışında müşavirlikler veya ataşelikler, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklar vasıtasıyla, yurt içinde kendileri doğrudan Bakanlığa başvurabilirler.

    İSTENİLEN BELGELER

    Madde 7 - Özel öğrencilerin öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili gerekli belgeler her yıl Bakanlıkça belirlenir.

    ÖĞRENCİLİĞİ TANIMA

    Madde 8 - Bir kişinin özel öğrenciliğinin Bakanlıkça tanınabilmesi için ilgilinin 7 nci maddeye göre her yıl tespit edilecek belgeleri tamamlaması ve Devlet memuru olmaması şarttır.

    İLK VE ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLİK TANIMA

    Madde 9 - Yurtdışında bulunan işçilerin, yurtdışında yerleşik Türk ailelerinin ve sürekli görevle yurtdışında bulunanların ilk ve ortaöğretime devam edecek olan çocuklarının öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili işlemleri, Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü ile bölgesi içinde bulundukları eğitim müşavirliği veya ataşeliğince, bunların bulunmadığı yerlerde ise konsolosluklarca yapılır.

    YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLİK TANIMA

    Madde 10 - Yurtdışında lisans veya lisansüstü seviyede öğrenim yapacakların öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili işlemler Yükseköğretim Genel Müdürlüğü ile bölgesi içinde bulundukları eğitim müşavirliği veya ataşeliğince bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca yapılır.

    ZORUNLU HİZMET BULUNANLAR

    Madde 11 - (Değişik madde: 15/08/1994 - 94/6032 K.)

    Yurtdışında resmi-burslu statüde öğrenim yapmaya hak kazanan öğrenciler ile özel öğrenciliğinin tanınması için başvuruda bulunanlardan, daha önceki öğrenimlerinden dolayı veya herhangi bir nedenle zorunlu hizmetle yükümlü olanlar, zorunlu hizmetini yaptığını, parasal karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını belgelendirmek zorundadır.

    Özel öğrenciliğini tanıtmak isteyenlerden, daha önce burs almadığı halde, yasalar gereğince zorunlu hizmeti bulunanların bu hizmetlerini ertelettirdiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.

    GEÇİCİ BELGE DÜZENLEME

    Madde 12 - Öğrenciliklerinin tanınması için yurtdışından başvuruda bulunanlara, öğrencilik tanıma işlemleri tamamlanıncaya kadar müşavirlikler veya ataşeliklerce, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca bir defaya mahsus olmak üzere, altı ay süre ile askerlik ve pasaport işlemlerini yaptırabilmeleri için ilgili mercilere verilmek üzere öğrenci olduklarına dair belge düzenlenir. Bu gibilere izin belgesi düzenlenmez.

    DOSYA AÇTIRMA

    Madde 13 - Yurtdışında öğrenim yapacak öğrenciler, öğrenim yerlerine gitmeden önce, Bakanlığın belirleyeceği işlem ve belgeleri tamamlamak; öğrenim yerlerine vardıklarında, müşavirlik veya ataşeliğe, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluğa varış tarihlerini bildirerek adlarına dosya açtırmak zorundadırlar.

    Dosyası açılan öğrencilerin bütün işlemleri (pasaport, askerlik, izin v.b.) müşavirlik veya ataşeliklerce, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca yapılır.

    Özel öğrenciler, öğrenciliklerinin tanındığı tarihten itibaren altı ay içerisinde müşavirliğe veya ataşeliğe, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluğa başvurarak dosya açtırmadıkları takdirde öğrenci tanıtma fişleri dosyaları kapanmak üzere Bakanlığa iade edilir.

    DİL ÖĞRENİMİ

    Madde 14 - Öğrencilere dil öğrenimi için bir yıl süre verilir. Dil öğrenimi için verilen bu süre, vaktinde haber verildiği ve müşavirlik, ataşelik veya konsoloslukça kabul olunup Bakanlıkça uygun görülen bir özüre dayandığı takdirde altı ay uzatılabilir. Öğrenim yapmak istedikleri ülkenin dili ve edebiyatı ile ilgili bir bölümden mezun olan fakülte veya yüksekokul mezunları, o ülkede lisans üstü seviyede öğrenime başlamak zorundadırlar. Ancak seviye tespit sınavına tabi tutulacağını belgelendirenlere bu sınava girme hakkı tanınır.

    HAZIRLIK ÖĞRENİMİ

    Madde 15 - Lisans üstü öğrenim yapmak üzere yurtdışına gidenlerin bulundukları ülkenin eğitim sistemi dikkate alınarak, esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için okullarınca gerekli görülen hazırlık veya telafi öğrenimi yapmalarına izin verilir.

    ÖĞRENİM SÜRESİ

    Madde 16 - (Değişik madde: 21/02/2001 - 2001/1972 S.Yön./1. md.)

    Resmi-burslu öğrencilerin lisans düzeyindeki öğrenimlerini programlarında gösterilen normal süreler, yüksek lisans düzeyindeki öğrenimlerini iki, doktora düzeyindeki öğrenimlerini de üç yıllık normal süreler içerisinde tamamlamaları esastır. Ancak, Bakanlıkça lisans düzeyindeki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenciye geçerli mazerete dayalı olarak bir yıl resmi-burslu, bir yıl da resmi-burssuz statüde; yüksek lisans düzeyindeki öğrenciye altı ay resmi-burslu, altı ay da resmi-burssuz statüde; doktora düzeyindeki öğrenciye ise bir yıl resmi-burslu, bir yıl da resmi-burssuz statüde süre uzatımı verilebilir. Gerekli görülmesi halinde hazırlık veya telafi öğrenimi için bir yıl süre verilebilir.

    Ancak, ortaöğretim ve yükseköğretim sistemleri yapı ve işleyiş farklılıkları nedeniyle yukarıdaki sürelere uygunluk göstermeyen ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler için bu süreler kazanılmış hak sayılmaz; öğrencilerin lisansüstü öğrenim süre ve planları, ilgili ülkedeki dış temsilcilikten alınacak ayrıntılı bilgiler doğrultusunda Bakanlıkça farklı belirlenebilir.

    Özel öğrencilere de yukarıda açıklanan süreler aynen verilir. İki ve üç yıllık yükseköğrenim kurumlarına devam eden özel öğrencilere de bu oranlara uygun uzatım süresi verilir.

    Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ve askerlik yükümlülüğü olmayan öğrencilere aynı düzeyde ancak bir defa daha öğrenim yapma izni verilebilir.

    ÖĞRENİM PLANI

    Madde 17 - Esas öğrenimlerine başlayan resmi-burslu öğrenciler, üç ay içerisinde öğrenim plan taslaklarını müşavirliğe veya ataşeliğe, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluğa gönderirler. Müşavirlik, ataşelik veya konsolosluklar öğrenim plan taslaklarını tasdik edilmek üzere Bakanlığa gönderirler.

    YIL SONU ÖĞRENİM DURUMU FORMU

    Madde 18 - Müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklar her yıl en geç Aralık ayı sonuna kadar resmi-burslu ve özel öğrencilerin yıl sonu öğrenim durum formunu doldurarak Bakanlığa gönderirler.

    İZİN

    Madde 19 - Resmi-burslu öğrencilerin iki aya kadar olan sömestr tatilleriyle ilgili izinleri, müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklarca verilir. Bunun dışında, süresi ve amacı ne olursa olsun her türlü izin müşavirlik, ataşelik veya konsolosluğun teklifi üzerine Bakanlıkça verilir.

    DİL, OKUL VE ÜLKE DEĞİŞİKLİĞİ

    Madde 20 - Özel öğrencilerin öğrenim dalının, öğrenim kurumunun ve öğrenim gördüğü ülkenin değiştirilmesi, müşavirliğin, ataşeliğin veya konsoloslukların iznine bağlıdır. Bu değişikliklerde sömestr kaybı olmaması esastır. Ancak, Değişikliğin zorunlu görüldüğü hallerde, en fazla iki sömestrelik kayba izin verilebilir. Uygun görülen değişiklikler, müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklarca yapılır ve Bakanlığa bu konuda bilgi verilir. Ancak resmi-burslu öğrencilerin öğrenim planlarının, öğrenim gördükleri ülkelerin, okulların ve dalların değiştirilmesi konularında Bakanlığın ve ilgili kurumların izni alınır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : RESMİ - BURSLU ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ MALİ HÜKÜMLER

    SINAV ESASLARI

    Madde 21 - Resmi-burslu öğrencilerin seçme sınavları ile ilgili esaslar, her yıl Bakanlıkça kurulan bir komisyonca kararlaştırılır ve o yıl için tespit edilen esaslar hazırlanan sınav kılavuzunda açıklanır.

    (Ek fıkra: 15/08/1994 - 94/6032 K.) Yapılan sınav sonucunda resmi-burslu öğrenciliğe aday olanlar tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak zorundadırlar.

    RESMİ - BURSLU ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ ÖDENEKLER

    Madde 22 - Resmi-burslu öğrencilerin aylık ödenekleri, yollukları, öğrenim, tedavi ve diğer giderleri, her yıl yeniden düzenlenen ödeme esaslarıyla ilgili tebliğe göre ödenir.

    İZİNSİZ AYRILMALARDA BURSUN KESİLMESİ

    Madde 23 - İzin almadan, resmi ve hafta sonu tatilleri haricinde, öğrenim yerinden ayrılan resmi-burslu öğrencilerin izinsiz oldukları süre zarfındaki bursları kesilir.

    YURTİÇİ AYLIĞI

    Madde 24 - Resmi-burslu öğrencilerin yurtta izinli olarak bir yılda iki aydan fazla kalmaları halinde, üçüncü ayın başından itibaren kendilerine yurtiçi aylığı ödenir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİK KESME VE DİĞER HÜKÜMLER

    ASKERLİK SEBEBİYLE İLİŞİK KESME

    Madde 25 - Öğrenimlerine başarı ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili kanunlarda belirlenen yaş sınırı sonuna gelenlerin, öğrenimini tamamlayanların ve öğrenimden vazgeçenlerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.

    DEVAMSIZLIK VEYA BAŞARISIZLIK SEBEBİYLE İLİŞİK KESME

    Madde 26 - Öğrenim kurumuna devam etmeyen, öğrenim durumunu belgelendirmeyen ve üst üste iki yıl başarısız duruma düşen öğrencilerin öğrencilikle ilişiklerinin kesilmesi; müşavirlikler, ataşelikler veya bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklar tarafından Bakanlığa teklif edilir ve Bakanlıkça bu kişilerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.

    MEVZUATA AYKIRI HAREKETLERDEN DOLAYI İLİŞİK KESME

    Madde 27 - Yurtdışında öğrenimde bulunan öğrencilerden;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak harekette bulunanların,

    b) Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,

    c) Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,

    d) Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,

    e) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin,

    f) (Ek bent: 15/08/1994 - 94/6032 K.) Öğrenciliğin dışında bir işle meşgul olanların,

    (Değişik fıkra: 15/08/1994 - 94/6032 K.) Müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun teklifi üzerine Bakanlıkça öğrencilik tanıma işlemleri ortadan kaldırılır.

    STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

    Madde 28 - Müşavirlikler veya ataşelikler, durumları 1416 sayılı Kanunun 20 nci maddesine uyan özel öğrencilerden resmi-burslu statüye geçmek isteyenlerin başvurularını, bu konudaki görüşlerini de bildirerek Bakanlığa intikal ettirirler. Bunların özel öğrencilik statüsünden resmi öğrenci statüsüne geçebilmeleri ile ilgili gerekli değerlendirme Bakanlıkça yapılır.

    STAJ İZNİ

    Madde 29 - Uluslararası proje, araştırma çalışması veya üniversite bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili bir çalışma yaptıklarını belgelendiren öğrencilere, bir yılı geçmemek üzere öğrenim sonu staj izni verilebilir.

    BİR ÜST ÖĞRENİM İZNİ

    Madde 30 - (Değişik madde: 21/02/2001 - 2001/1972 S.Yön./2. md.)

    Resmi-burslu öğrencilerden yurtdışına gönderiliş amaçlarının üzerinde bir öğrenim yapmak isteyenlerden öğrenimleri sırasında süre uzatımı almamış olanlara, adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça izin verilebilir.

    Ancak, öğrenimini en fazla altı ay süre uzatımı alarak tamamlamış olanlardan bir üst öğrenim için karşılıksız olmak koşuluyla okullarından bütün öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak şekilde burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olanlara da adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça resmi-burssuz statüde izin verilebilir.

    BELGE DÜZENLEME

    Madde 31 - Öğrenimlerine başarı ile devam ettiklerini belgelendiremeyen öğrencilere müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklarca herhangi bir öğrenci belgesi düzenlenmez.

    ÖĞRENİM YERİNDEN AYRILIŞ VE DÖNÜŞ

    Madde 32 - Resmi-burslu öğrenciler, öğrenim yerlerinden ayrılışlarını ve dönüşlerini müşavirlik, ataşelik veya konsolosluğa bildirmek zorundadırlar.

    İLİŞİK KESMENİN BİLDİRİLMESİ

    Madde 33 - Bakanlıkça bir öğrencinin öğrencilikle ilişiğinin kesildiği bildirildiğinde müşavirlik, ataşelik veya konsoloslukça bu husus öğrenciye bildirilir. Ayrıca Bakanlıkça askere sevk tehiri devam edenlerin durumları hakkında ilgili bakanlığa bilgi verilir.

    İLGİLİ KURUMLARA BİLGİ VERİLMESİ

    Madde 34 - Resmi-burslu öğrencilerden bursu kesilenlerin veya yurda geri çağırılanların durumları hakkında ilgili kurumlara bilgi verilir.

    ASKERE SEVK TEHİRLERİNİN UZATIMI

    Madde 35 - Lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerin sevk tehirlerinin uzatılması ile ilgili işlemleri müşavirliklerin, ataşeliklerin veya konsoloslukların teklifi üzerine Bakanlıkça yapılır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

    Madde 36 - Bakanlar Kurulunun 19/08/1958 tarihli ve 4/10672 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerinin Yabancı Memleketlerde Okumaları ile İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    EK VE GEÇİCİ MADDELER

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 12/07/1996 - 96/8371 K.)

    Bakanlık, özel öğrencilik tanıma görevini, eğitim müşavirlikleri, eğitim ateşelikleri veya bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklara devredebilir.

    Ek Madde 2 - (Değişik madde: 21/02/2001 - 2001/1972 S.Yön./3. md.)

    3797 sayılı Kanunun 4307 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin (ı) bendinin birinci alt bendi uyarınca seçilen resmi-burslu öğrenciler, dil öğrenimlerine başlamadan önce, üç haftadan az olmamak üzere düzenlenecek uyum programına alınırlar. Bu süre Bakanın uygun görmesi halinde dört aya kadar uzatılabilir.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 15/08/1994 - 94/6032 K.)

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 üncü maddesi ile öngörülen yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konuluncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 37 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar