İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ALIM SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 12/06/1993 - 93/4497

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 30/04/1992 - 3796

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 01/07/1993 - 21624

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, İstanbul kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi amacıyla yapılacak her türlü alım, satım, hizmet, yapım, onarım, kira, işletme, işlettirme, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, taşıma, temsil, ağırlama, tanıtım ve tören organizasyonlarının yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    Alım Satım :Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alımını ve satımını,

    Hizmet :Gerçek veya tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, sondaj, imalat, prototip imalat, istikşaf, etüd, harita, plan, proje, kontrollük, müşavirlik, halkla ilişkiler, tanıtım ve benzeri her türlü hizmetleri,

    Yapım : Her türlü inşaat, ihrazat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme ve montaj işlerini,

    Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini,

    Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi: Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,

    Tahmin Edilen Bedel : İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini,

    Uygun Bedel :Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini, eksiltmelerde, tahmin edilen bedeli geçmemek üzere, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini, bedel tahmini yapılmayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,

    İdare : İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu,

    Taşıma: Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini,

    İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri,

    İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

    Yüklenici : Üzerine ihale yapılan istekli veya istekliler ile arttırma veya eksiltme sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

    Sözleşme : İdare ve yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

    İlgili Kurul ve Komiteler : Yürütme Kurulu, Hazırlık Komitesi ile bu Komitenin kuracağı alt komiteleri,

    ifade eder.

    İHALE YETKİSİ

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte yazılı işleri ihaleye çıkarmaya İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu yetkilidir.

    İLKELER

    Madde 4 - İlgili kurul ve komiteler, Kanunla ve bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri amaca uygun olarak ve verimlilik ilkesi doğrultusunda yerine getirmek, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasına özen göstermek mecburiyetindedir.

    İKİNCİ BÖLÜM : İHALE ESAS VE USULLERİ

    İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunulması, istenilen teminat ve belgelerin verilmesi zorunludur.

    İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

    Madde 6 - Aşağıda belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

    a) 4 üncü maddede sayılan kurullar ile komitenin üyeleri,

    b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

    c) (a) ve (b) bendlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

    d) (a),(b) ve(c) bendlerinde belirtilen şahısların ortakları,(Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

    e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

    ŞARTNAMELER

    Madde 7 - İhale konusu, işin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri idarece Yürütme Kurulu veya Hazırlık Komitesine hazırlattırılarak tasdik edilir.

    Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterlere ilişkin esaslar şartnamelerde açıkça belirtilir. Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.

    TAHMİN EDİLEN BEDEL

    Madde 8 - Tahmin edilen bedel, idarece tespit ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir.

    ONAY BELGESİ

    Madde 9 - İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa tahmin edilen bedeli ile ihaleyi yapacak olan kurul, komite veya komisyonlarca öngörüldüğü taktirde proje numarası, avans, fiyat farkı şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın şekli ve geçici teminat miktarı belirtilir.

    Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedel miktarı gösterilir.

    İHALE KOMİSYONLARI

    Madde 10 - İhale Komisyonları, işin özelliğine göre Yürütme Kurulu veya Hazırlık Komitesi üyeleri arasından İdarece seçilecek bir Başkan ve en az dört üyeden oluşur. Komisyonda gerekli hallerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun 7 nci maddesine göre Hazırlık Komitesinde görevlendirilen uzmanların bilgilerinden yararlanılabilir. Bu uzmanların oy hakları yoktur.

    İhale Komisyonları eksiksiz toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Karara muhalif kalanlar karşı oy gerekçelerini yazarak imzalarlar.

    İLAN

    Madde 11 - İhale konusu olan işler isteklilere ilan yoluyla duyurulur. İlanlar ihale tarihinden en az onbeş gün önce olmak üzere Resmi Gazete ile bir mahalli gazetede yapılır. Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde idare ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

    İLANLARDA BELİRTİLMESİ ZORUNLU HUSUSLAR

    Madde 12 - İlanlarda belirtilmesi zorunlu olan hususlar şunlardır;

    a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

    b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

    c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

    d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

    e) İsteklilerde aranılan belgelerin neler olduğu,

    f) Kapalı teklif ve belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

    YABANCI ÜLKELERDE İLAN

    Madde 13 - İdarece yabancı ülkelerdeki isteklilerin girmesi yararlı görülen ihaleler için, yeterli rekabeti sağlayacak biçimde yabancı ülkelerde ihale gününden en az kırkbeş gün önce ilan yapılabilir.

    GEÇİCİ TEMİNAT

    Madde 14 - İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %3'ü oranında geçici teminat alınır.

    Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, idare geçici teminat alıp almamakta serbesttir.

    TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

    Madde 15 - Teminat olarak kabul edilecek değerler;

    a) Türk Parası,

    b) Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

    c) Devlet Tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ve Hazine bonosu, d) Bütçe Kanununda öngörülen diğer teminat çeşitleri.

    KOMİSYONLARIN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI

    Madde 16 - İhale komisyonları, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

    KARARLARDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

    Madde 17 - İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

    İHALE KARARININ ONAYI VEYA HÜKÜMSÜZ SAYILMASI

    Madde 18 - İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları, İdarece karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır. İdarenin onaylamadığı ihale kararları hükümsüz sayılır.

    İHALE USULLERİ

    Madde 19 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır.

    a) Kapalı teklif usulü,

    b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü,

    c) Pazarlık usulü,

    d) Teklif alma usulü.

    KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

    Madde 20 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

    Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

    TEKLİFLERİN VERİLMESİ

    Madde 21 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tesbit edilir.

    Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

    DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI

    Madde 22 - Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığına bakılır, dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

    Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme gerek olmadan diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

    İÇ ZARFLARIN AÇILMASI

    Madde 23 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacakların dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Bunlar sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya tekliflerin hazırlanmasına uymayan teklif mektupları kabul edilmez.

    İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI

    Madde 24 - 23 üncü maddeye uygun olan teklifler incelenerek;

    a) İhalenin yapıldığı, ancak idarenin onayına bağlı kaldığı,

    b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin onbeş günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

    c) İhalenin yapılmadığı,

    hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli olarak yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

    TEKLİFLERİN AYNI OLMASI

    Madde 25 - Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden isteklilerin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

    BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF USULÜ

    Madde 26 - Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, İdarece uygun görülen ve özelliği bulunan yapım işinin yeterlilikleri ve güçleri İdarece kabul edilmiş istekliler arasında kapalı teklif usulü ile yaptırılmasıdır. Bu ihalelerde ilan yapılma zorunluluğu yoktur. Bu durumda, en az üç geçerli teklif aranır.

    PAZARLIK USULÜ

    Madde 27 - Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, 28 inci maddede belirtilen işler için bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

    Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden tercih edildiği kararda gösterilir.

    PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK İŞLER

    Madde 28 - Aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir.

    a) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gereken ve kapalı teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler; diğer ihale usulleriyle temin edilemeyeceği veya sağlanamayacağı açıkça belli olan işler; her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları; yedek parça ve lastik alımları,

    b) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen;

    1 - Her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren işler,

    2 - Her çeşit fikir ve sanat eseri yapma, yaptırma, alma,

    3 - Festival, şenlik, gösteri, kongre, sergi ve benzeri kültür ve sanat faaliyetleri düzenleme veya düzenlettirme,

    4 - Sanatçılara yaptırılacak sanat çalışmaları,

    c) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması,

    d) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması mecburi olan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri,

    Bu maddede belirtilen işler için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tesbiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması mecburi değildir.

    TEKLİF ALMA USULÜ

    Madde 29 - Teklif alma usulü, idarece tatbikat projeleri ve projelere dayalı olarak, tüm imalat kalemlerinin özel birim fiyat tarifeleri ile metrajları hazırlanmış ihale dosyasına ve birim fiyat tarifelerine uygun olarak, yüklenici tarafından hazırlanan teklif birim fiyatlarına göre yapılan ihalelerdir.

    Teklif alma usulü ile yapılan ihaleler; yeterliliği, mali durumu, ehliyet ve kapasitesi daha önceden idarece tesbit edilmiş en az beş isteklinin davet edilmeleri yoluyla yapılır.

    İdare teklifleri inceler ve yapılan inceleme sonucunda, iş en düşük teklif bedeli veren istekliye ihale edilir. İhale, İdarenin ihale kararını onaylamasını müteakip kesinleşir.

    Birden fazla istekli tarafından aynı teklif fiyatı verildiği zaman ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en düşük bedeli teklif eden istekliye iş ihale edilir.

    Bu ihalelerde teklif edilen bedeller, İdare tarafından, uygun görülmez ise, yeniden ihale açılabilir veya İdarenin oluru ile mevcut davetli istekliler arasında pazarlık yapılarak ihale sonuçlandırılır.

    İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI

    Madde 30 - Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler İdarenin yetkili kılacağı kişilerce imzalanır.

    KESİN TEMİNAT

    Madde 31 - Taahhüdün, sözleşme ve şartnameye uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacı ile sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

    Yüklenicinin bu zorunluluğa uymaması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat İdareye gelir kaydedilir. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

    KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

    Madde 32 - Kesin teminatın;

    a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tesbit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde tümü,

    b) Yapım işlerinde (a) bendindeki şartlardan ayrı olarak, geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla yarısı, kesin kabul işleri tamamlandıktan sonra ise kalanı,

    yükleniciye geri verilir.

    Yüklenicinin bu iş nedeni ile İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde teminat, kesin teminat hükmüne göre paraya çevrilerek karşılık tutulur, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

    SÖZLEŞME YAPILMASINDA YÜKLENİCİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

    Madde 33 - Sözleşme yapılabilmesi için yüklenici onaylanan ihale kararının onay tarihini izleyen günden itibaren on beş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi İdareye vermek zorundadır.

    Satışlara ilişkin ihalelerde yüklenicinin aynı süre içinde ihale bedeli ile vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, hiç bir işleme gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı İdareye gelir kaydedilir.

    İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

    Madde 34 - İdare onbeş gün içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satışında ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede sınır ve evsafı belirtilen mal veya malzemeyi yükleniciye teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yüklenici, İdareye sürenin bitmesinden itibaren en çok onbeş gün içinde on gün müddetli bir noter ihtarnamesi çeker ve bu sürenin bitiminden başlayarak ihaleye girmek ve teminat vermek suretiyle yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

    YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI

    Madde 35 - Sözleşme yapıldıktan sonra sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi dışında yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi ve taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, verilen sürenin bitiminden itibaren başka bir işleme gerek kalmaksızın kesin teminatı İdareye gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilmez.

    SÖZLEŞMENİN DEVRİ

    Madde 36 - Sözleşme, İdarenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak yeni yüklenicinin ilk ihalenin tabi olduğu şartnamedeki tüm nitelikleri haiz olması şartı aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve yüklenici veya müşterinin teminatı İdareye gelir kaydedilerek sözleşme fesh edilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    İDARENİN İHALE USULÜNE TABİ OLMAKSIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEĞİ KURUM VE KURULUŞLAR

    Madde 37 - İdare, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan ihale usullerine tabi olmaksızın ihtiyaçlarını karşılayabilir.

    a) Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler,

    b) (a) bendinde belirtilen idarelere bağlı döner sermayeli müesseseler ve özel bütçeli idarelerin kurdukları birlikler,

    c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarıdan fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlar,

    d) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirilmek amacı ile kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarıdan fazlası vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseseler,

    e) Özel Kanunlar ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birlikler,

    f) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar.

    Bu maddeye göre yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım ve taşıma işlerinin kıymet takdiri, satış fiyatları Devletçe veya yukarıdaki bentlerde belirtilen kurum ve kuruluşlarca tesbit olunanlar için bu fiyatlar esas alınmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanır. Spor faaliyetleri ile ilgili iaşe ve ibate giderleri ise yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarla düzenlenecek protokole göre yapılabilir.

    YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR

    Madde 38 - İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

    a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

    b) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

    c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, yasaktır.

    İDARECE İHALELERE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLAMA

    Madde 39 - Bu Yönetmelikte öngörülen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışları ihale safhasında vaki olmuşsa idarece o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında bir yıla kadar bu Yönetmelik kapsamındaki bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan ettirilir.

    Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve uygun olarak yerine getirmeyen yükleniciler hakkında da bir yıla kadar bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan ettirilir.

    İdare, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştığı taktirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili Bakanlığa da bildirmekle yükümlüdür.

    MUAYENE VE KABUL

    Madde 40 - Teslim edilen mal, hizmet, yapım ve yapılan işin muayene ve kabul işlemleri İdarece yeterli sayıda kişiden oluşturulan muayene ve kabul komisyonunca, işin şartnamesinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

    Madde 41 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

    DAYANAK

    Madde 42 - Bu Yönetmelik, 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu'nun 20 nci maddesindeki hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 43 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 44 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar