TEŞRİFAT MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİNİN VAZAİFİ HAKKINDA TALİMATNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 09/01/1927 - 4611

    Dayandığı Kanun Tarihi - No :

    Yayımlandığı Resmi Gazete No : 4611

    Madde 1 - Teşrifat Müdiriyeti Umumiyesi Hariciye Vekaletine merbut olup Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bilcümle merasimi teşrifatiyeyi tesbit, tanzim ve idare ile mükelleftir.

    Madde 2 - Teşrifat Müdiriyeti Umumiyesi bir müdiri umumi ile bir müdiri umumi muavini ve bir başkatip ile bir ikinci katipten teşekkül eder.

    Madde 3 - Teşrifat Müdiriyeti Umumiyesinin vazaifi berveçhi atidir:

    1 - Dahili ve harici teşrifata ait teşrifat talimatnamelerini ihzar ve tanzim ve Heyeti Celilei Vekilenin tasvibine arz,

    2 - İcra Vekilleri Heyetinin 17 Kanunusani 1926 tarihli ve 3030 numaralı kararnamesiyle kesbi meriyet eden talimatnamei mahsusu ahkamına tevfikan büyük ve orta elçilerin Reisicumhur Hazretleri tarafından kabulleri hakkındaki merasimi teşrifatiyeyi tertip ve tanzim ve teşrifata mütaallik mevaddı saireyi tayin,

    3 - Türkiye Cumhuriyeti nezdine izam kılınan büyük ve orta elçilerin itimatnameleri ile vedanamelerinin ve Reisicumhur Hazretleri tarafından hini kabullerinde irat edecekleri nutukların suretini tercüme ve mukabeleten Reisicumhur Hazretleri tarafından irat buyurulacak ve Umuru Siyasiye Müdiriyeti Umumiyesince bilihzar Hariciye Vekili tarafından tasvip edilecek olan cevabi nutku Riyaseticumhur Başkitabeti vasıtasiyle Reisicumhur Hazretlerine arz ve iblağ, yevm ve saati kabulü istizan ve süferaya tebliğ,

    4 - Türk büyük ve orta elçilerinin itimatname ve vedanamelerini usulüne tevfikan tanzim, tahrir ve tahtim ile Reisicumhur Hazretlerinin imzayı alileriyle tevşih buyurulmasını ve ashabına tevdi veya irsalini temin,

    5 - Hükümatı ecnebiye hariciye nezaretleri tarafından müta itimatnamelerle resen tayin kılınan maslahatgüzarları Hariciye Vekiline takdim ve keza Hariciye Vekaleti Celilesi tarafından izam kılınan Türk maslahatgüzarlarının hariciye nazırlarına ita edecekleri itimatnameleri usulü dairesinde ihzar,

    6 - Türk şehbenderlerinin memuriyet fermanlarını usulüne tevfikan tanzim, tahrir ve tahtim ve imzayı alii Riyasetpenahi ile tevşih buyurulmasını temin ve ashabına tevdi veya irsali,

    7 - Ecnebi konsolosların tasdiki memuriyetlerini teminen Dahiliye Vekaleti Celilesine tebligatı lazime icrası,

    8 - Türkiye Cumhuriyeti tarafından tayin edilen murahhasların salahiyetnamelerini usulü dairesinde ihzar ile Reisicumhur Hazretlerinin imzayı alileriyle tevşih buyurulmasını ve ashabına tevdi veya irsalini temin,

    9 - Muahedat, mukavelat ve itilafnameler ve beyannameler ile tahkimnamelerin tasdiknamelerini bu bapta tesbit edilen talimatnameye tevfikan tahrir, tahtim ve teclit ettirerek imzayı alii Riyasetpenahi ile tevşih buyurulmasını temin; nüsahi musaddakalarının beynelmilel cari olan usulü teşrifatiye dairesinde teatisine mütaallik muamelatı ifa ve teati; imza protokollerini usulü mevzuası dahilinde tanzim ve ihzar, tasdiknamelerin Türkçe metinlerinin sureti mütercimesini ihzar ve aslına mutabakatını tasdik.

    10 - "Kordiplomatik" erkanına itası muktezi siyasi vesikaları ve Hariciye Vekaletince itası mütat olan siyasi pasaportları ihzar ve tevdi ve ecnebi memurini siyasiyesinin gümrük muafiyatına mütaallik muamelat ve muhaberatı temin ve tedvir,

    11 - Fevkalade elçilerle büyük elçilerin istikbal ve teşyiinde ve sair merasimi teşrifatiyede Hükümeti temsil,

    12 - Muhtelif sebeplerle Reisicumhur Hazretleri tarafından hükümdaran ile rüesayı hükümete resen veya cevaben keşide edilecek telgraflarla müşarünileyhim tarafından Reisicumhur Hazretlerine irsal kılınan namei mahsusların Hariciye Vekili tarafından ita edilecek talimat dairesinde ve usulüne tevfikan cevaplarını ihzar ve imzayı alii Riyasetpenahi ile tevşihi temin kılındıktan sonra mürsiliileyhlerine irsal.

    ZEYİL MADDELER

    Madde 1 - Reisicumhur Hazretleri tarafından kabul edilmek şerefine nailiyeti istirham eden ecanip, mensup oldukları sefaret delaletiyle Hariciye Vekiline müracaat ederler.Ve keyfiyet Teşrifat Müdiri Umumisi vasıtasiyle Riyaseticumhur Başkitabetinden istizan kılır. Bu tarik ile sureti hususiyede kabul edilmek şerefine nail olan ecanip icaba göre Teşrifat Müdiri Umumisi tarafından Huzuru Riyasetpenahiye irsal edilir.Müddeti memuriyetleri esnasında her ne sebebe mebni olursa olsun sureti hususiye ve fevkaladede Reisicumhur Hazretleri tarafından kabul edilmek istirhamında bulunan büyük ve orta elçiler hakkında da aynı usul tatbik olunur.

    Madde 2 - Kaffei umurda heyeti süferanın mercii yegane ve tabiisi Hariciye Vekaletidir. Süferayı ecnebiyeden Başvekil Hazretleriyle görüşmek üzere mülakat talebinde bulunanlar bu arzularını sebebi ziyareti beyan ederek Teşrifat Müdiri Umumisi vasıtasiyle evvelemirde Hariciye Vekiline bildirirler.Mülakat Hariciye Vekili tarafından tasvip edildiği takdirde Teşrifat Müdiri Umumisi keyfiyeti Başvakalet Kalemi Mahsus Müdürü vasıtasiyle Başvekil Hazretlerine arz ve bu husustaki emirlerini telakki ile Hariciye Vekiline neticeyi bildirir.Süferayı ecnebiyenin Başvekil tarafından tarzı kabulleri ancak bu suretle icra edilip doğrudan doğruya talebi mülakat caiz değildir.Kezalik süferayı ecnebiyenin Heyeti Vekile azayı kiramını velev kendi Vekaletlerini alakadar eden umur için olsun ziyaretleri hususunda aynı usul caridir.

    Madde 3 - Ecnebi hükümetler tarafından fevkalade memuriyetle izam edilen fevkalade elçilerin hini istikbalinde Hariciye Vekillerinin dahi hazır bulunmaları müteamildir.Merkezi Hükümete ilk defa olarak vasıl olan büyük elçilerle orta elçiler Teşrifat Müdiri Umumisi tarafından istikbal olunur.

    Madde 4 - Hükümet namına beyanı taziyet eylemek ve bu münasebetle kiliselerde icra edilen ayinde Hükümeti temsil etmek vazifeleri Teşrifat Müdiri Umumisi tarafından ifa olunur. Yalnız icabında işbu ayinlerde Hariciye Vekilleri dahi bizzat ispatı vücut edebilirler.

    Madde 5 - Ecnebi hükümdaran ve rüesayı hükümeti tarafından Reisicumhur Hazretlerine vuku bulacak ziyaretler esnasında icrası muktazi mülki, askeri ve bahri merasimi istikbaliye ve ihtiramiye ve ziyaretlerin devamı müddetince takip edilecek program Teşrifat Müdiri Umumisinin riyaseti tahtında Dahiliye, Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekaletlerinden izam kılınacak birer memuru mahsus ile ol hükümdar veya reisi hükümeti temsil eyliyen sefirin maiyeti meyanından intihap ve tayin edeceği bir zatten müteşekkil bir komisyon tarafından sureti mahsusada tesbit ve tanzim edilerek Heyeti Celilei Vekilenin tasvip ve tasdikına arzedilir. Bu hususta sureti muttaridede bir program tatbik olunmayıp her defasında ve her vaziyette icabı hale göre bir program tanzim kılınması mütattır.

    Madde 6 - Süferayı ecnebiye tarafından Reisicumhur Hazretleri ile Başvekil Hazretleri şerefine itası mutasavver ziyafetler, müsamereler ve davetler evvelemirde Teşrifat Müdiri Umumisi vasıtasiyle istimzaç ve ziyafete davet edilecek olan zevatın bir listesi tevdi kılınır. Reisicumhur Hazretlerinin teşrif buyurdukları ziyafetlerde ancak Riyaseticumhur Başkitabeti vasıtasiyle tebliğ edilecek ve süferaya tebellüğ edilecek listede muharrer zevatın davet olunması hususu Teşrifat Müdiri Umumisi tarafından tanzim olunacağı gibi med'uvvinin sofrada ne suretle ahzı mevki edeceği de yine Teşrifat Müdiri Umumisi tarafından bilmüşavere tesbit edilir. Bu gibi ziyafetlerde gerek Reisicumhur ve gerek Başvekil Hazeratı hakkında protokol mucibince icrası muktazi olup faslı mahsusunda beyan edilen merasimi ihtiramiye Teşrifat Müdiri Umumisi tarafından alakadarana bildirilir.

    Mevzuat Kanunlar