SERMAYE PİYASASI KURULU TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

   

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 26/04/1982 - 8/4644

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 28/07/1981 - 2499

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 24/06/1982 - 17734

    I. BÖLÜM : Yönetmeliğe ve Kurul'a İlişkin Genel Esaslar

    1. KISIM : Genel Hükümler

    Yönetmeliğin Kapsamı:

    Madde 1 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları, iç teşkilatı, yönetim ve çalışma kural ve yöntemleri bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

    Kurul'un Teşkilat şeması bu Yönetmeliğe eklidir.

    Yönetmeliğin Amacı:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik;

    a) Kurul için sevk ve idare aracıdır. Çeşitli sevk ve idare kademelerinde bulunanlar arasında işbirliği olanaklarının artmasını ve Kurul'un kanun, kararname, tebliğ ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri daha kısa zamanda ve kolaylıkla yerine getirmesini,

    b) Kurul'a verilmiş olan görevlerin çeşitli yönetim kademeleri arasında bölünüşünün ve bu görevlerin yerine getirilmesinde ilgililerin yetki ve sorumluluklarının belirgin hale gelmesini,

    c) Birimler arasında koordinasyonunu en verimli bir şekilde işlemesini ve bu Yönetmelikle belirlenen görevlerin yerine getirilmesini, verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını ve yetkilerin kullanılmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesini,

    d) Tüm sevk ve idare mensuplarının kendi birimlerini ve Kurul'un organizasyonunu, çeşitli çalışma birimlerinin görev ve yetki alanlarını, kendi birimleri ile diğer birimler arasındaki iş ilişkilerini, iş ilişkisi kuracakları birim ve kuruluşları bilmelerini,

    sağlamayı amaçlar.

    Saklı Hükümler:

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de gözönünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul'un karar organı yetkilidir.

    Dayanak:

    Madde 4 - Bu Yönetmelik, 28/07/1981 gün ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Yönetmeliğin Bütünlüğü:

    Madde 5 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesinde öngörülen konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan, Sermaye Piyasası Kurulu "Personel Yönetmeliği" ile "Fon, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği" bu Yönetmeliğin ayrılmaz birer parçası olup, anılan maddede öngörülen konuları düzenleyen Yönetmelikler bir bütün oluştururlar.

    Kavramlar:

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte geçen kavram ve kısaltmaların anlamları aşağıda gösterilmiştir:

    a) S.P.: Sermaye Piyasası

    b) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu

    c) Başkan: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

    d) Üye: Sermaye Piyasası Kurulu üyesi

    2. KISIM : Sermaye Piyasası Kurulu

    Kuruluş Amacı:

    Madde 7 - Sermaye Piyasası Kurulu; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlık içinde çalışmasını, menkul kıymetler ve sermaye piyasasıyla ilgili kuruluşlar hakkında kamunun aydınlatılmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, ortaklıklarda mülkiyetin yaygınlaştırılmasını, menkul kıymetler borsalarının çalışmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına elverişli bir ortamın hazırlanmasını sağlayıcı düzenleme, denetleme, inceleme, araştırma ve açıklamalar yaparak, başta sanayi kuruluşlarının hisse senetleri olmak üzere tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını özendirmek, sermaye piyasasındaki sağlıksız gelişme eğilimlerini önlemek, tasarruf sahipleri ve sermaye piyasasıyla ilgili kuruluşları yurt ekonomisinin yararına yönlendirmek suretiyle, halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını gerçekleştirmek, amaçlarıyla kurulmuştur.

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun Hukuki Yapısı:

    Madde 8 - Sermaye Piyasası Kurulu, 2499 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kanunla kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan bir kamu tüzel kişisidir.

    Kurul'un merkezi Ankara'dadır, Kurul gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir.

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:

    Madde 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

    1 - Sermaye Piyasası alanında aşağıdaki mesleki faaliyetleri yürütmek;

    a) Denetleme: Menkul kıymetleri halka arzedilen ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren kuruluşlar nezdinde ya da bu kuruluşlardan gelen periyodik bildirimler üzerinden merkezde, bu kuruluşların faaliyetlerini mevzuat ve mali bünye açısından denetlemek,

    b) İzleme: Sermaye piyasasında izinli ya da izinsiz faaliyet gösteren kuruluşları, bu piyasada işlem gören menkul değerleri ve sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü yayın, duyuru ve reklamları izlemek, bu amaçla arşiv oluşturmak,

    c) Kayıt tutma: Sermaye Piyasası Kanununa tabi kuruluşların ve halka arzedilen her türlü menkul değerlerin kaydını tutmak,

    d) Araştırma yapma: Yurt ve Dünya ekonomisinin gidişi ve eğilimlerinin sermaye piyasası üzerine etkileri, sermaye piyasası uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve Maliye Bakanlığı'nca istenecek diğer konularda araştırma yaparak, alınması gereken ekonomik ve mali önlemler ile mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda Maliye Bakanlığı'na öneride bulunmak,

    2 - Sermaye Piyasası alanında uygulamaya dönük hukuki sonuç doğuran özel nitelikte idari kararlar almak;

    a) İnceleme: Kurula yapılan başvuruları incelemek, izin vermek, başvuruyu reddetmek, özel kural ve koşullar koymak, ek bilgi ve belgeler istemek, süre vermek, süre uzatmak,

    b) Değerlendirme: Alınan, derlenen ve kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerden, denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları inceleyip değerlendirmek, yapılacak işlemleri, alınacak önlemleri kararlaştırmak, izinsiz halka arz ve satışı durdurmak, yanıltıcı ilan ve reklamları yasaklamak, daha önce verilmiş izin ve belgeleri iptal etmek, finansman durumu zayıflayan ortaklıkları uyarmak, bu konularda yetkili mercilere yapılacak önerileri saptamak, ve özel idari nitelikli bu tür kararlarını ilgililere, yetkili kamu kuruluşlarına, gerekirse yargı organlarına ve kamuya duyurmak,

    3 - Sermaye Piyasası alanında genel hukuki nitelikli idari karar ve düzenlemeler çıkarmak;

    a) Menkul kıymetlerin halka arz ve satışını düzenlemek, denetlemek ve yönlendirmek amacıyla;

    Menkul kıymetleri halka arzolunan anonim ortaklıkların ve aracı kuruluşların uyacakları esasları, bunların Kurul'a başvurularının ve bildirimlerinin kural, yöntem, biçim ve koşullarını belirlemek,

    b) Kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla;

    Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi kuruluşlar tarafından halka açıklanacak bilanço, kar ve zarar tablosu, yıllık rapor, denetim raporu ve diğer bilgiler için standart tablolar saptamak, kamuya yapılacak her türlü davet ve duyuruların biçim, kapsam ve içeriğini belirlemek, ve genel nitelikli bu tür kararlarını yönetmelik ve tebliğlerle ilgililere ve kamuya duyurmak, ile görevli ve yetkilidir.

    Maliye Bakanlığı İle İlişkiler:

    Madde 10 - Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan Kurul'un ilgili olduğu bakanlık, Maliye Bakanlığı'dır. Maliye Bakanlığı, Kurul'dan her türlü bilgiyi ve belge örneklerini istemeye, Kurul'un yıllık gelir ve giderleri ile her türlü işlemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü önlemleri almaya yetkilidir.

    Kurul;

    1 - Mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak:

    a) Maliye Bakanlığı'nca istenecek inceleme ve araştırmaları yapmak,

    b) Sermaye piyasası ile ilgili mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler konusunda Maliye Bakanlığı'na öneride bulunmak,

    c) Kamu yararının gerektirdiği hallerde menkul değerlerin halka arzının geçici olarak durdurulmasını Maliye Bakanlığı'na önermek,

    d) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47. maddesinde yazılı suçlardan dolayı ilgililer hakkında kovuşturma yapılması, borsa bankerliği belgesi iptal edilen aracı kuruluşun tedricen tasfiyesine karar verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlayamayan menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hakkında fesih davası açılması konularında Maliye Bakanlığı'na, öneride bulunmak,

    2 - İdari faaliyetleri ile ilgili olarak:

    a) Kurul personelinin kadroları ve ücretleri ile Kurul'un gider bütçesi ve Maliye Bakanlığı bütçesinden verilmesi gereken yardım tutarı hakkında Maliye Bakanlığı'na öneride bulunmak,

    b) Kurul bütçesini, Kurul'un yıllık gelir ve giderlerine ilişkin kesin hesabını, Kurul faaliyet raporunu Maliye Bakanlığı'na sunmak,

    ile görevli ve yükümlüdür.

    Diğer Kuruluşlarla İşbirliği:

    Madde 11 - Kurul, görevlerinin yerine getirilmesinde bakanlıklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden, özellikle Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsalarından, T.C. Merkez Bankasından ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan görüş ve bilgi isteyebilir.

    Kurul, kanunen başka merciler tarafından takibi ve sonuçlandırılması gereken hususları ilgili mercilere intikal ettirir.

    Kurul, tahviller için verilen halka arz izinleri ve bunların satış sonuçları hakkında üçer aylık dönemler itibariyle T.C. Merkez Bankasına bilgi vermekle yükümlüdür.

    Kurul'un Teşkilat ve Organları:

    Madde 12 - (Değişik fıkra: 25/10/1991 - 91/2355 K.) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Başkanı ve Üyeleri ile Başkana bağlı olarak Kurul faaliyetlerini yürüten teşkilattan oluşur.

    Başkan ve Üyeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun karar organını oluştururlar.

    Kurul Başkanı, karar organının ve yürütme teşkilatının başıdır.

    (Dördüncü fıkra mülga: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    II. BÖLÜM : Karar Organının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları

    1. KISIM : Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Karar Organının Görev ve Yetkileri:

    Madde 13 - Kurul Başkan ve üyelerinden oluşan karar organı, kanunlarla Kurul'un görev ve yetkisine verilmiş konuların tümünde en üst düzeyde görüşme ve karar alma yetkisine sahiptir.

    Karar organının başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

    1) Mesleki nitelikli;

    a) Sermaye Piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla hazırlanacak, uygulamaya ilişkin genel hukuki yapıyı oluşturacak yönetmelik ve tebliğleri,

    b) Başvuru dosyalarını, inceleme, izleme, denetleme ve araştırma raporlarını,

    c) Kurul mensuplarınca hazırlanan görüş-öneri nitelikli etüd, inceleme, araştırma ve diğer çalışmaları, Kurul'ca derlenen istatistik verileri, en üst düzeyde değerlendirerek, gerekli görülenlerin yayımlanmasını,

    görüşüp karara bağlamak,

    2) İdari nitelikli;

    a) Kendi çalışma kural ve yöntemlerini saptamak,

    b) Sicil Raporu yönetmeliği ve hizmet birimlerinin iç yönetmeliklerini yürürlüğe koymak,

    c) Kurul'da saklanacak bilgi ve belgeleri, tutulacak defter ve kayıtları, muhasebe kural ve yöntemlerini, harcama ve tahsilat belge ve usullerini; Kurul hizmetlerinde ve işlemlerinde kullanılacak antetli kağıt, form, karton ve benzeri basılı kağıtların adlarını, boyutlarını, içeriklerini ve diğer özelliklerini, kullanma şekil ve yöntemlerini belirlemek,

    d) Ana hizmet birimlerinin yıllık ya da belli süreli çalışma programlarını görüşüp kesinleştirmek,

    e) Kurul'un bütçesini, gelir ve giderlere ilişkin kesin hesabını ve yıllık çalışma raporunu görüşüp karara bağlamak,

    f) Personele ilişkin kadro, atama, yükseltme, disiplin, ek ücret, tazminat, ikramiye ve diğer sosyal yardımlar gibi konularda, Personel Yönetmeliği'nin kendi yetkisine bıraktığı hususları görüşüp karara bağlamak,

    g) Fon Yönetmeliği'nde kendi yetkisine bırakılan satınalma, satma ve kiralama konularındaki dosyaları, sözleşme önerilerini görüşüp karara bağlamak,

    h) Kurul'un üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında her türlü işleme, gerektiğinde sulha, ibraya ve tahkime karar vermek,

    ı) Kurul merkezi dışında büro açılmasına, açılmış büroların kapatılmasına karar vermek,

    j) Kurul Başkanı adına temsil ve imzaya yetkili üst yönetim personelinin bu yetkilerinin kapsamını belirlemek, imza örneklerini tescil ile ilan etmek,

    k) Kurul'un hizmet birimlerinin çalışmaları hakkında Kurul Başkanından bilgi istemek, çalışma sonuçlarını değerlendirmek, özel denetim yapılmasını istemek,

    ile görevli ve yetkilidir.

    Üyelerin Görev ve Yetkileri:

    Madde 14 - Kurul Üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

    1 - Kurul Üyeleri aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler;

    a) Kurul'un toplantı, görüşme ve kararlarına katılmak,

    b) Kurul'ca verilen görevleri yerine getirmek,

    c) Kurul çalışmalarının uyumlu, verimli ve düzenli yürümesini sağlamak konusunda Kurul Başkanı'na yardımcı olmak.

    2 - Kurul Üyeleri;

    a) Kurul işleri hakkındaki görüş, düşünce ve önerilerini Kurul Başkanlığı'na bildirirler.

    b) Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanması veya Kurul'ca verilen kararların uygulanması ile ilgili olarak Başkanlığa önerge verebilirler.

    c) Kurul'un hizmet birimlerinin çalışmalarını aksatmamak ve Başkanlığa bilgi vermek koşuluyla, Kurul'daki her türlü defter, kayıt ve belgeler üzerinde incelemede bulunabilirler.

    Üyelerin Hizmet Birimleri ile İlişkileri:

    Madde 15 - Üyeler, ana ve yardımcı hizmet birimlerinin çalışmalarına müdahale edemiyecekleri gibi Kurul'da çalışanlara emir ve talimat da veremezler.

    Kurul Üyelerinin ana ve yardımcı hizmet birimleri ile ilişkileri Başkanlık ve Kurul özel bürosu aracılığıyla sağlanır.

    Yasaklar:

    Madde 16 - Kurul Başkan ve Üyeleri:

    a) Özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, ortaklıklarda pay sahibi olamazlar. Hayır dernekleri ile amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş vakıflardaki görevler ve kar amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır.

    b) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin 3 üncü bendinde yazılı derecelerde karabeti bulunan kimselerle ilgili konularda görüşmelere ve oylamalara katılamazlar.

    Kurul Başkan ve Üyelerinin Sorumluluğu:

    Madde 17 - Kurul Başkan ve üyeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunların Kurul'u yetkili kıldığı görev ve hizmetlerin zamanında ve tam olarak yerine getirilmemesinden Bakanlar Kurulu'na karşı sorumludurlar.

    Kurul Başkan ve üyeleri, kendi işleri için göstermeleri gerekli ve mutad olan dikkat, basiret ve çalışmayı Kurul işlerinde de göstermek zorundadırlar.

    2. KISIM : Karar Organının Çalışma Esasları

    Gündem ve Toplantılar:

    Madde 18 - Kurul Başkanı tarafından belirlenen gündem ve toplantı günü ile saati Kurul özel bürosu tarafından en az 24 saat önce üyelere dağıtılır.

    Başkanın teklifi ve üyelerin kararı ile olağan toplantıların gündeminde değişiklik yapılabilir.

    Gündem dışı olarak üyeler tarafından yapılacak önerilerin aynı toplantıda görüşülmesi toplantıya katılanların oy birliği ile olur.

    Üyeler tarafından verilecek önergelerin gelecek ilk olağan toplantının gündemine alınması zorunludur.

    Toplantılar, esas olarak Kurul merkezinde yapılır. Kararlaştırılması halinde toplantıların, Kurul'un büro teşkilatının bulunduğu yerlerde yapılması da mümkündür.

    Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıları Başkan Vekili yönetir.

    Toplantıya Katılamama Halleri:

    Madde 19 - Kurul Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları asıldır.

    Kurul Başkanı, yönetim ve temsil görevinin zorunlu kıldığı hallerde ve toplantı yeter sayısı bakımından sakınca yaratmamak koşuluyla toplantının yönetimini Başkan Vekiline bırakabilir.

    Kurul üyelerinden özürlü olanların, özürlerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmeleri, hasta olanların hastalıklarını Kurul'da görevli veya resmi bir tabibin raporu ile belgelendirmeleri gereklidir.

    Kurul Başkan ve üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı görev gezileri ile izinleri ve kullanma, tarihleri, toplantı yeter sayısı bakımından sakınca yaratmamak koşuluyla Kurul kararı ile düzenlenir.

    Yurtdışı görev gezileri Maliye Bakanının Onayı alındıktan sonra uygulanır.

    Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

    Madde 20 - Kurul, Başkan dahil en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

    Toplantılara katılamayan Başkan ve üyeler, yazılı olarak oy kullanamıyacakları gibi, oyunu kullanmak üzere üyelerden birine ya da Başkana vekalet de veremezler.

    Toplantıya altı üyenin katılması veya toplantıda çeşitli görüşlerin belirlemesi gibi nedenlerle olumlu ya da olumsuz bir çoğunluk kararına bağlanamayan konular, bir sonraki toplantıya bırakılır.

    Sonraki toplantıya bütün üyelerin katılması için Başkanlıkça gerekli önlem alınır.

    İkinci toplantıda oylar olumlu yada olumsuz olarak kullanılır. Çekimser oy red hükmündedir. Bu toplantıda da oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

    Alınan karara aykırı görüşü olanlar, dayandıkları nedenleri toplantıda açıklamak zorundadırlar.

    Tutanak ve Kararlar :

    Madde 21 - Toplantılarda alınan kararlar, toplantı sırasında tutanağa geçirilerek, tutanağın her sayfası katılan Başkan ve üyelerce imzalanır.

    Kurul, önemine göre, hangi konularla ilgili olan konuşmaların tutanağa geçirileceğini önceden bir ilke kararına bağlıyabiliceği gibi, bunu toplantı sırasında da kararlaştırabilir. Ancak Başkan ve üyelerden birinin tutanağa geçirilmesini istediği görüşmeler de karar defterine yazılır.

    Karara aykırı görüşte olanlar, farklı görüşlerinin nedenlerini yazmak zorundadırlar.

    Öneri veya önergenin aynen benimsenmesi halinde "öneri veya önergenin aynen kabul edildiğini" belirten açıklama, önerge veya öneri yazısı ile birlikte karar kapsamına girer.

    Kararların en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp toplantıya katılmış olan Başkan ve üyeler tarafından imzalanması zorunludur.

    Karar Defteri :

    Madde 22 - Kurul'un görüşme tutanakları ve kararları, aralarında açık bırakılmamak ve satır aralıklarında çıkıntı olmamak kaydiyle, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı bir deftere, metnin sağlığından hiç bir şekilde şüpheyi gerektirmiyecek bir biçimde tarih ve numara sırasıyla yazılır.

    Karar defteri ciltli veya yıl sonlarında ciltlettirilmek kaydiyle, yaprakları onaylı ve birbirini izleyen sıra numaralı kalamoza şeklinde de olabilir.

    Karar defterine her toplantıya ait tutanak ve kararların yazılmasında aşağıdaki sıra gözetilir.

    a) Toplantıya katılanlarla katılmayanların adları ve katılamama nedenleri,

    b) Gündem sırasına göre konu ile ilgili öneri yazısı veya önerge,

    c) Görüşme tutanağı,

    d) Karar metni,

    e) Ayrı görüş açıklaması.

    Karar defterinin her sayfası Başkan ve üyelerce paraf edilir. Son sayfa Başkan ve üyelerin adları yazılarak ilgililer tarafından imzalanır.

    Tutanağın Saklanması ve Karar Örnekleri :

    Madde 23 - Tutanağın imzalı aslı, Kurul özel bürosunda saklanır ve kararların onaylı örnekleri derhal gerekli yerlere gönderilir.

    Maliye Bakanlığı'na gönderilecek kararlarda, farklı görüş açıklamalarının da belirtilmesi gereklidir. Uygulama kademelerine gönderilecek onaylı karar örneklerinde farklı görüş açıklamaları bulunmaz.

    Karar örneklerinin aslına uygunluğu, Kurul Başkanı veya Başkan Vekili tarafından onaylanır.

    Görüşmelerin Gizliliği ve Toplantılara Katılabilecek Olanlar:

    Madde 24 - Kurul'un toplantıları gizlidir. Kurul Başkanı ve üyeler tarafından görüşlerini bildirmeleri istenen Genel Sekreter, Başhukuk Danışmanı, daire başkanları ve meslek personeli ile görüşme tutanaklarını düzenlemekle görevi özel büro personeli dışında hiç kimse toplantılara katılamaz.

    Sermaye Piyasası Kanunu'nun 45 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Maliye Bakanı tarafından geçici olarak görevlendirilmiş Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakkıpları, inceledikleri konularla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanı'nın izni alınarak Kurul'da dinlenebilirler.

    Kurul'ca belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri yada belli dosyala rın raportörlüğünü yapmaları istenen uzman kişiler de ilgili oldukları konuların görüşüldüğü Kurul toplantılarına davet edilebilirler.

    Ancak, Kurul kararları toplantıya dışardan katılanların yanında alınmaz.

    III. BÖLÜM : İdari Teşkilat ve Genel Yönetim İlkeleri

    1. KISIM : Teşkilatlanma ve Üst Yönetim Görev ve Yetkileri

    Kurul'un İdari Teşkilatı:

    Madde 25 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Kurul faaliyetlerinin yönetimine ilişkin teşkilatı aşağıda gösterilmiştir :

    a) Başkanlık,

    b) Başkan yardımcılıkları,

    c) Hizmet Birimleri,

    Kurul Başkanının Görev ve Yetkileri:

    Madde 26 - Kurul Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun en üst amiri olup, Kurul'un genel yönetim ve temsilinden sorumludur.

    Bu sorumluluk, Kurul'un çalışmalarının genel çerçevede düzenlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya yansıtılması görev ve yetkilerini kapsar.

    Başkan özellikle;

    a) Kurul'un karar organı ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışılmasının en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak,

    b) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatlerini belirlemek ve toplantıları yönetmek,

    c) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, bu kararların uygulanmasını izlemek ve uygulama sonuçları hakkında üyelere bilgi vermek,

    d) Genel Sekreterlikten intikal eden önerilere son şeklini vererek ya da mütalaasını ekleyerek karar organına sunmak,

    e) Kurul bütçesinin uygulanmasını, gelirlerinin toplanmasını, giderlerin yapılmasını sağlamak,

    f) Kurul çalışanlarının özlük haklarına, hakedişlerine ve personel hukukuna ilişkin olarak Yönetmeliklerle kendi yetkisine bırakılan işlemleri yürütmek,

    g) Sermaye piyasası ile ilgili olarak alınacak kararlar ve ilgili mevzuat hakkında görüş bildirmek,

    h) Kurul'un Maliye Bakanlığı ve diğer kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,

    ı) Kurul'u resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek,

    j) Kurul adına basın ve yayın organlarına beyan ve açıklamalarda bulunmak,

    ile yetkili ve görevlidir.

    Başkan Vekili:

    Madde 27 - Kurul Başkanının görevinde bulunmadığı izin, hastalık, yolculuk ve diğer hallerde kanun, kararname ve yönetmelikler çerçevesinde Kurul Başkanına verilmiş olan görev ve yetkilerin kesintisiz olarak yürütülmesini sağlar.

    Kurul Başkan Yardımcıları:

    Madde 28 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/ 2355 K.)

    Kurul başkan yardımcıları, Kurul Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, teşkilat kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini, çalışmanın organizasyon ve koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.

    Kurul başkan yardımcılıklarına bağlı hizmet birimlerini belirlemek Kurul Başkanı'nın yetkisindedir.

    Kurul Çalışma Komiteleri:

    Madde 29 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Kurul karar organı, aşağıda görev ve yetkileri gösterilen komiteleri kurmaya, üyelerini ve çalışma esaslarını belirlemeye yetkilidir.

    a) Değerlendirme Komitesi: Kurul'un görev alanına giren ve ilgili birimlerde yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, hizmet birimlerinden gelen görüş ve önerileri değerlendirmek, alınan kararları Kurul'un ilgili mercilerine sunmakla görevlidir.

    b) Mevzuatı Geliştirme ve Planlama Komitesi: Kurul'un görev alanına giren mevzuatla ilgili değişiklik önerilerini ve ilgili birimlerde hazırlanan düzenlemeleri değerlendirmek, uygunluğunu incelemek, sonuçlarını rapora bağlamak, Kurul'un faaliyet alanına giren konularda temel hedef ve stratejileri belirlemek, planlama yapmak ve yapılan planların yürütülmesini takip etmekle görevlidir.

    c) İcra Komitesi: Değerlendirme Komitesi ile Mevzuatı Geliştirme ve Planlama Komitesinden gelen önerileri değerlendirmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak üzere aldığı kararları Kurul Başkanına sunmakla görevlidir.

    İstanbul Temsilciliği:

    Madde 30 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    İstanbul Temsilciliği, ilgili Kurul birimleri ile koordineli bir biçimde, İstanbul ili ve çevresinde faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Kanununa tabi ortaklıklar ile sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarıyla ilişki kurmak, Kurul'da yürütülen faaliyetler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak, İstanbul ili ve çevresinde faaliyet gösteren sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini ve gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini Kurul'a ve Kurul'un ilgili birimlerine aktarmak, Kurul Başkanlığını bulunduğu bölgede temsil etmek ile görevlidir.

    İstanbul Temsilciliği, yönetim ve hizmet bakımından daire başkanlığı statüsündedir.

    İstanbul Temsilciliğinin teşkilatı ile çalışma esasları Kurul karar organı tarafından tesbit edilir.

    Kurul'un Hizmet Birimleri:

    Madde 31 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Kurul'un hizmet birimleri, daire başkanlıkları ile bunlara bağlı olarak çalışan daire başkan yardımcılıkları, grup başkanlıkları, müdürlükler ve müdürlükler ve müdürlükler bünyesindeki servislerden oluşur.

    Kurul'un hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir:

    a) Denetleme Dairesi Başkanlığı,

    b) Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı,

    c) Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı,

    d) Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı,

    e) (Değişik bent: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/1.md.) Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı,

    f) Araştırma Dairesi Başkanlığı,

    g) Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı,

    h) Bilgi İşlem İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı,

    i) Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı,

    j) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

    k) (Ek bent: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/1.md.) Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı,

    l ) (Ek bent: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/1.md.) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

    Daire Başkanı:

    Madde 32 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Daire başkanı, kendi biriminin Kurul Başkanı adına genel yönetimi ve temsilinden sorumlu olup, birimin yıllık çalışma programlarını, bütçe önerisini, çalışma raporunu hazırlamak ve Kurul'un yetkili mercilerine sunmakla yükümlüdür.

    Daire başkanı, görevli olduğu daireye, kanun, kararname, tebliğ ve Kurul kararları ile verilmiş görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini, birimin alt kademeleri arasında uyum ve işbirliğini, çalışmanın organizasyon ve koordinasyonunu, bağlı olduğu merciin talimatları çerçevesinde sağlamakla görevlidir.

    Daire başkanının bağlı olacağı mercii belirleme yetkisi Kurul Başkanına aittir.

    Daire Başkan Yardımcısı:

    Madde 33 - Bir dairedeki iş hacminin gerektirmesi halinde, daire başkanının talimatı çerçevesinde çalışmak ve görevlerinde ona yardımcı olmak amacıyla, gereği kadar daire başkan yardımcısı atanabilir.

    Yönetimde Görev ve Yetki Kademeleri:

    Madde 34 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Kurul'un yönetiminde esas alınacak genel görev ve yetki kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Kurul Başkanı,

    b) Kurul başkan yardımcısı,

    c) Daire başkanı,

    d) Daire başkan yardımcısı,

    e) Grup başkanı,

    f) Müdür,

    g) Müdür yardımcısı,

    h) Şef,

    i) Şef yardımcısı.

    2. KISIM : Kurul'da Sevk ve İdarenin Genel Kuralları

    Yönetimde Uygulanacak Temel İlkeler:

    Madde 35 - Her birim amiri, planlama, uygulama ilkelerinin belirlenmesi, işin organizasyonu, Kurul'da eğitim ve geliştirme konularında görev ve sorumluluk taşır.

    Amirler, bu yükümlülüklerini yerine getirmek için;

    a) Yönetimleri altındaki faaliyetlerin nitelik ve amaçlarını belirler, planlar ve düzenler.

    b) Mevcut uygulamanın doğruluk ve yeterliliğini diğer görevlilerle işbirliği anlayışı içinde sürekli olarak izler.

    c) Çeşitli önerileri değerlendirip ilgili makama sunar.

    d) Yönettikleri faaliyetleri organize eder ve amiri bulundukları birim görevlilerine işleri dağıtarak yetki ve sorumlulukların sınırlarını belirler.

    e) Hizmete uygun personelin seçiminde, idareye yardımcı olur ve personelin birim içindeki tüm seksiyonların faaliyetleri ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

    f) Kendi biriminin görev çalışma yönetmeliği önerisini düzenler.

    g) Verimliliği sağlamak amacıyla, yerleşme ortamının uygunluğunu ve gerekli araç ve gereçlerin sağlanması girişimlerinde bulunur.

    h) İşlerin süresinde, doğru ve tam olarak yürütülmesini sağlamak üzere tüm faaliyetleri kontrolu altında tutar.

    i) Diğer birimlerle ilgili işlem ve kararlarda koordinasyonu sağlar ve kırtasiyeciliği azaltıcı önlemler alır.

    j) Faaliyetleri hakkında periyodik istatistik ve diğer bilgilerin ilgili makama ulaşmasını sağlar.

    k) İş yeteneklerini dikkate alarak, uyumlu iş dağıtımı yaparken, personele daha iyi yetişme olanağı yaratmaya çaba gösterir.

    l) Kanun, kararname ve tebliğlerle Kurul'a verilmiş bulunan görevlerden, kendi birimlerini ilgilendirenlerin zamanında ve en iyi bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli çabayı gösterir ve önlemleri alır.

    Görev ve Yetki İlişkisi:

    Madde 36 - Bir görevin yerine getirilmesi bu göreve ilişkin yetkilerin de ilgiliye tanınmasını gerektirir. Her personel, ilgili mevzuat ve yetkili amirlerince kendine verilen görevlerin yapılmasında gerekli dikkat ve özeni göstermek zorundadır.

    Görev ve Yetkilerin Kullanılışı:

    Madde 37 - Görev ve yetkiler etkin bir biçimde sürat, güven içerisinde Ülke ekonomisi ve toplum yararları gözetilerek yerine getirilir ve kullanılır. Görevler, Kurul topluluğunda iş ahengini yaratacak ve personelin sorumluluk payını belirtecek bir iş bölümüne göre ve verimlilik ilkesine bağlı olarak verilir ve yerine getirilir.

    Yetki Devri:

    Madde 38 - Her amir yetkilerinden uygun gördüklerini astlarına devredebilir. Devredilen yetkilerin kapsam ve sınırları, işin gereğine göre, yetkiyi devreden amir tarafından belirlenir.

    Amirler tarafından devredilmiş olan yetkiler, amirin değişmesi halinde, yeni amirce aksine bir talimat verilmediği sürece aynen devam eder.

    Bir göreve vekaleten atananlar, o görev için verilmiş olan yetkiyi tam olarak kullanır ve buna göre de o görevden sorumlu tutulurlar.

    Ancak, yürürlükteki mevzuat uyarınca, doğrudan doğruya Başkanlık'ça emir ve yetki verilmesini, genel uygulamaya ilişkin karar alınmasını gerektiren hallerde, yetki sahipleri yetkilerini kendiliklerinden alt kademelere devredemezler.

    Başkan, devredeceği yetkileri ve bunların kullanılışını kanun ve yönetmelikler uyarınca kendi takdirine göre düzenler.

    Sorumluluk:

    Madde 39 - Tüm personelin sorumluluğu görevlerinden doğan yetkileri ile orantılıdır. Görevlerin yerine getirilmesinde iş gereklerine, çalışma esaslarına; gizlilik ilkelerine, mevzuata ve verimlilik ölçülerine aykırı hareket ve kakarları ile kasıt, hata ve ihmallerinden meydana gelen olumsuz sonuçlardan görevli amir ve memurlar sorumludurlar.

    Personel, Kurul'a verdikleri zararları Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca tazminle yükümlüdür.

    Amir ve Emir:

    Madde 40 - Emri altında çeşitli kademede personel çalıştıranlara "Amir" denir.

    Amirler, kendilerine doğrudan doğruya bağlı bulunan personele mevzuat hükümleri içinde emir vermek yetkisine sahiptirler.

    Amir, konusu suç teşkil eden emir veremez. Suç teşkil eden emri yerine getiren personel, emre uyduğu gerekçesiyle sorumluluktan kurtulamaz.

    Yetkili amire başvurmaya olanak bulunmayan acele hallerde personel, kendi sorumluluğu altında gereken önlemi alır ve durumu derhal yetkili amire bildirir.

    İşlerin Sürekliliği:

    Madde 41 - Kurul'daki görevler yerine getirilirken, görülen hizmetin, bir bütünün parçası, tamamlayıcısı, başlangıcı veya devamı olduğu gözden uzak tutulamaz.

    Bu nedenle görülen her hizmet, görev ve iş, zaman, nitelik ve nicelik bakımlarından öteki hizmet, görev ve işlere aykırı düşecek, ya da onları aksatacak özellik taşıyamaz.

    IV. BÖLÜM : Çalışma Birimlerinin Teşkilatı ve Görev Tanımları

    1. KISIM : Denetleme Dairesi Başkanlığı

    Görev:

    Madde 42 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Denetleme Dairesi, Sermeye Piyasası Kanunu'na tabi olan anonim ortaklıklar ile yardımcı kuruluşların ve diğer sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının işlem ve hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuat uyarınca Kurul adına incelenmesi ve denetlenmesi ile görevlidir.

    Kuruluş:

    Madde 43 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Denetleme Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanı'na bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ile Ortaklıklar Denetleme Grubu, Borsa ve Borsa Dışı Piyasalar Denetleme Grubu, Sermaye Piyasası Kurumları Denetleme Grubu başkanlıkları ve kalem müdürlüğünden oluşur.

    Denetleme Dairesinde görevlendirilen sermaye piyasası başuzman, uzman ve uzman yardımcıları Sermaye Piyasası Kanunu'nun 45 inci maddesinde belirtilen Kurul denetçisi statüsündedirler.

    2. KISIM : Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

    Görev:

    Madde 44 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Ortaklıklar Finansman Dairesi Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların menkul kıymetlerinin halka arz ve ihracına ilişkin işlemlerinin düzenlenmesi ve izin verilmesi; kamuyu aydınlatma ilkelerinin saptanması ve bu ilkeler çerçevesinde ortaklıkların kamuya açıkladıkları bilgilerin kontrolü ve izlenmesi; izin sonrası mali tablo ve raporların izlenmesi ve gözden geçirilmesi; ortaklıkların muhasebe, kayıt ve belge düzeni ile ihraç edebilecekleri yeni menkul kıymet türleri ile ilgili düzenlemelerin yapılması; mevcut hisse senetlerini halka arz edecek gerçek ve tüzel kişilerin ihraç ve halka arz süresine ilişkin işlemlerin düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların mali yapısını, faaliyet sonucunu veya tasarruf sahiplerinin kararlarını, hak ve yararlarını etkileyebilecek olaylara ilişkin bilgilerin piyasaya iletilmesinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve izlenmesi; menkul kıymet stoklarının izlenmesi; izin kayıt süreci ile ilgili sektörel mali ve ekonomik standartlarla muhasebe standartlarının tesbiti ve geliştirilmesi; küçük ortaklıklarla ilgili özel mali tablo, rapor, kamuyu aydınlatma ve izin standartlarının tesbiti, düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile görevlidir.

    Kuruluş:

    Madde 45 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Ortaklıklar Finansmanı Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanı'na bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ile İnceleme Grubu, Kamuyu Aydınlatma ve Menkul Kıymetler Düzenleme Grubu, İzleme Grubu başkanlıkları ve kalem müdürlüğünden oluşur.

    3. KISIM : Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

    Görev:

    Madde 46 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.;Değişik madde: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/2.md.)

    Aracılık Faaliyetleri Dairesi, Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan sermaye piyasası faaliyetlerini ifa eden veya edebilecek kurum ve kuruluşların, mevzuata uygun kuruluş ve faaliyetlerine izin vermek, kuruluş ve faaliyet ilkeleri ile ilgili gereken düzenlemeleri yapmak; söz konusu kurum ve kuruluşların sermaye yeterliliği ve risk kontrolüne ilişkin standartlar geliştirmek ve belirlenen standartlara uyumu sağlamak; aracılık faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile ihraçcı ortaklık ve yatırımcılar arasındaki ilişkileri, karşılıklı hak ve yararları koruyucu yönde düzenlemek; yatırımcıların kolaylıkla, en az maliyet ve güvenle piyasalarda işlem yapmalarını sağlamak için gereken düzenlemeleri yapmak; sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsa ve borsa dışı teşkilatlanmış piyasalara ilişkin önerilerde bulunmak ve düzenlemeler yapmak; uluslararası menkul kıymet piyasaları ile eşgüdümü temin etmek; takas, saklama ve kaydileştirme kurumları ve işlemleri ile yatırımcıları tazmin sistemleri ve tedrici tasfiyeye ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ile görevlidir.

    Kuruluş:

    Madde 47 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.;Değişik madde: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/3.md.)

    Aracılık Faaliyetleri Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ve Aracı Kuruluşlar İnceleme Grubu, Aracılık Faaliyetleri ve Tasarruf Sahibi İlişkileri Düzenleme Grubu, Aracı Kuruluşlar Gözetim Grubu, Piyasalar, Piyasa Kurumları ve Takas-Saklama Grubu başkanlıkları ile kalem müdürlüğünden oluşur."

    4. KISIM : Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

    Görev:

    Madde 48 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, kollektif yatırım kurumlarının kuruluş ve faaliyet ilkelerini düzenlemek ve izin vermek; bu alanda yeni menkul kıymet ve kurumların geliştirilmesi ile ilgili çalışma ve düzenlemeler yapmak, öneriler hazırlamak; bu kurumların portföylerini yönetecek ortaklıkların kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin düzenlemeler yapmak ve izin vermek; kollektif yatırım kurumlarının ihraç edecekleri mali araçların halka arzına izin vermek; kollektif yatırım kurumları ile yönetim şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin mali tablo ve rapor standartları ile kamuyu aydınlatma ilkelerini belirlemek, düzenlemek ve izlemek ile görevlidir.

    Kuruluş:

    Madde 49 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ve Kamuyu Aydınlatma ve İnceleme Grubu, Gözetim Grubu, Düzenleme ve Menkul Kıymetleştirme Grubu başkanlıkları ile kalem müdürlüğünden oluşur.

    5. KISIM : (Değişik başlık: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/4.md.) Piyasa Gözetim Ve Denetim Dairesi Başkanlığı

    Görev:

    Madde 50 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.;Değişik madde: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/5.md.)

    Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarında meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile piyasa bozucu faaliyetleri Kurul adına Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuat uyarınca izlemek, incelemek ve denetlemek ile görevlidir.

    Kuruluş:

    Madde 51 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.;Değişik madde: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/6.md.)

    Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ile Piyasa Gözetim Grubu ve Piyasa Denetim Grubu başkanlıkları ile kalem müdürlüğünden oluşur.

    6. KISIM : Araştırma Dairesi Başkanlığı

    Görev:

    Madde 52 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Araştırma Dairesi, Kurul karar organı veya Kurul Başkanlığınca istenen veya Kurul'un yetki alanına giren konularda ekonomik araştırmalar yapmak; ekonomik gelişmeleri değerlendirerek Kurul birimlerine bilgi sunmak; Kurul faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışan yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek; mali piyasalardaki gelişmeleri izleyip bu konularda araştırmalar yaparak strateji ve karar oluşum sürecine yardımcı olmak; yapılan veya yapılacak düzenlemelerin olası etkilerini değerlendirmek ve geleceğe yönelik önerilerde bulunmak amacıyla simülasyon çalışmaları yapmak; Kurul içi ve Kurul dışı eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütmek ile görevlidir.

    Kuruluş:

    Madde 53 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Araştırma Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ile İktisadi Analiz Grubu, Planlama ve Strateji Tespiti Grubu, Yurt Dışı İlişkileri Yürütme Grubu başkanlıkları ile eğitim müdürlüğü ve kalem müdürlüğünden oluşur.

    Eğitim müdürlüğü, Kurul içi ve Kurul dışı eğitim programlarını hazırlamak ve yürütmekle görevlidir. Müdürlükte, bir müdürün yönetiminde yeter sayıda personel görevlendirilir.

    7. KISIM : Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı

    Görev:

    Madde 54 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Muhasebe Standartları Dairesi, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıklar ile sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının mali tablo ve raporları ile ilgili genel ve özel nitelikte muhasebe standartlarının tesbitine yönelik olarak ilgili dairelerle koordinasyonu sağlamak ve bu yönde çalışmalar yapmak; muhasebe standartları ile ilgili ihtiyaç tesbiti ve düzenleme yapmak; uluslararası standartlara uyum ve vergi muhasebe amaçlarının ayrımlanması çalışmalarını yürütmek; muhasebe uygulamalarını izlemek ve bu konuda uygulama birliğini sağlayacak öneriler hazırlamak; muhasebe ve denetim ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliğini sağlamak, bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş ve faaliyetlerine izin vermek, bu faaliyetleri izlemek; bu kurumlarla işbirliği içinde yeni muhasebe ve denetim standartlarının düzenlenmesi çalışmalarını yürütmek ile görevlidir.

    Kuruluş:

    Madde 55 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Muhasebe Standartları Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı bir daire başkan yardımcısı ve Muhasebe ve Denetim Standartları Düzenleme ve Koordinasyon Grubu, Bağımsız Denetleme Kuruluşları İzin ve İzleme Grubu başkanlıkları ve kalem müdürlüğünden oluşur.

    8. KISIM : Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı

    Görev :

    Madde 56 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi, Kurul hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli bilgisayar ortamını hazırlamak; Kurul'un faaliyet alanına giren konulardaki bilgi, belge, yayın ve istatistikleri toplamak, bunları bilgisayar ortamına aktararak veri tabanları hazırlamak; toplanan verileri derleyerek istatistik raporları hazırlamak; kısa dönemli iktisadi yayınları hazırlamak ve yayınlamak, bilgisayar modernizasyonunu sağlamak ve yürütmekle görevlidir.

    Kuruluş :

    Madde 57 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Bilgi İşlem İstatistik ve Enformasyon Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı bir daire başkan yardımcısı ve İstatistik ve Ekonomiyi İzleme Grubu, Bilgi İşlem Grubu başkanlıkları ile arşiv müdürlüğü, kütüphane ve dokümantasyon müdürlüğü, kalem müdürlüğünden oluşur.

    Arşiv Müdürlüğü; Kurul'ca düzenlenen, tasnif edilen arşiv malzemesi ile ilerde arşiv malzemesi haline gelecek malzemenin tespit edilmesi, herhangi bir sebepten dolayı kayba uğramaması, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin tesbiti, ayıklanması, imhası ile arşivlik malzemenin ilgililer tarafından incelenip yararlanabileceği şekilde muhafazasının temini amacıyla, bir müdürün yönetiminde yeter sayıda arşivci ve büro personelinden oluşur.

    Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü; Kurul personelinin araştırma ve eğitim çalışmaları sırasında ortaya çıkan bilgi ihtiyacını en kısa zamanda ve uygun biçimde karşılamak ve Kurul İç Yönetmeliği ile kendine verilen görevleri yapmak üzere, bir müdürün yönetiminde yeter sayıda kütüphaneci ve memurdan oluşur.

    9. KISIM : Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı

    Görev:

    Madde 58 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Hukuk İşleri Dairesinin görevi, Başkanlığa ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışma hizmeti yapmak; Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların ve sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının Kurul'a yaptıkları başvurulara ve bu ortaklıklarda yapılan denetleme faaliyeti sonuçlarına ilişkin olarak hukuki konu

    larda gereken incelemeleri yapmak ve görüş bildirmek; ortaklık esas sözleşme ve tadil tasarılarını gerekli görüldüğünde mevzuata uygunluk açısından inceleyerek görüş bildirmek; hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak; Kurul'a ilişkin her türlü uyuşmazlığın mercilerinde takibi ve çözümlenmesi amacıyla Kurul'u temsil etmektir.

    Kuruluş:

    Madde 59 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Hukuk İşleri Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ile Hukuki Danışmanlık Grubu, Dava ve Takip İşleri Grubu başkanlıkları ve kalem müdürlüğünden oluşur.

    Grup başkanlıklarında bir grup başkanının yönetiminde yeter sayıda uzman, uzman yardımcısı ve avukat bulunur. Dairede görevli başuzman, uzman ve uzman yardımcıları da, avukat sıfatını haiz olmaları halinde, Kurul'un taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde avukat sıfatıyla Kurul'u temsil etmek ve kamu kurum ve kuruluşlarında Kurul adına her türlü işlemi yapmakla görevlidir.

    10. KISIM : İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

    Görev :

    Madde 60 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    İdari ve Mali İşler Dairesi, Kurul'un muhasebe, kayıt, bütçe, gelir, gider, vaziyet ve bilanço çalışmalarını; personele ilişkin özlük hakları, sağlık, emeklilik, sosyal yardım, yurt içi ve dışı seyahatlere ilişkin işlemlerin yürütülmesi ile sosyal hizmet işleri; haberleşme, yapım, alım, donatım, onarım, bakım, temizlik, koruma, güvenlik ve diğer yardımcı hizmetleri; Kurul Başkanlığı ve daire başkanlıklarınca yürütülen çalışmalara gereken yardımı yapmak ile görevlidir.

    Kuruluş :

    Madde 61 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    İdari ve Mali İşler Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ve Fon ve Muhasebe, Personel, İdari İşler müdürlüklerinden oluşur.

    Fon ve Muhasebe Müdürlüğü :

    Madde 62 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Fon ve Muhasebe Müdürlüğü; Kurul'un genel muhasebe planının uygulanması; Kurul bütçe önerisinin hazırlanması, Fon gelirlerinin tahsilinin ve giderlerinin yapılmasının sağlanması; bütçe ödeneklerinin usulüneuygun kullanılmasının izlenmesi; haftalık, aylık ve yıllık vaziyetlerin çıkarılması; bilançonun hazırlanması, muhasebe belge ve fişlerinin düzenlenmesi, muhasebe kayıtlarına ilişkin defterlerin tutulması; muhasebe kayıt ve belgelerinin saklanması; hesapların incelenmesi ve tahlili, personele ilişkin her türlü hakediş bordrolarının düzenlenmesi ile emeklilik ve sigorta primlerinin, vergilerin hesaplanıp yatırılması; vezne işlemlerinin yürütülmesi; bankalara para yatırma ve çekme işlemlerinin yönetilmesi; veznedarların ve mutemetlerin denetlenmesiyle görevlidir.

    Fon ve Muhasebe Müdürlüğü, bir Muhasebe Müdürünün yönetiminde, muhasebe, bütçe ve bilanço, tahakkuk, tediye, tahsilat servis şefleri ile yeter sayıda muhasebeci, veznedar, mutemet ve tahakkuk memurundan oluşur.

    Personel Müdürlüğü :

    Madde 63 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Personel Müdürlüğü, Kurul'un personel politikasının belirlenmesine esas olacak hazırlıkları yürütmek; personel politikası ile personele ilişkin kanun ve diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak; personelin hizmet içi eğitimine ilişkin çalışmaları düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek; Kurul'un yıllık kadro ve personele ilişkin gider bütçesi önerilerini hazırlamak; personelin derece ve kademe ilerlemelerini izlemek ve sonuçlandırmak; personelin her türlü atama ve nakil işlemleri ile yurt içi ve yurt dışında sürekli veya geçici olarak görevlendirileceklere ilişkin onay ve kararları hazırlamak; personelin göreve devamını, izin ve hastalık gibi nedenlerle görevden ayrılışlarını izlemek; personelin özlük ve sicil dosyalarını tutmak ve saklamak; Kurul'un imza sirkülerini düzenlemek; personele ilişkin onay ve kararları tebliğ etmek; çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı izlemek; sağlık servisini yönetmek, Kurul Personelinin her türlü sevk, tedavi ve ilaç bedellerine ilişkin işlemlerini yürütmek; her türlü sosyal yardımları düzenlemek; personelin yurt içi ve yurt dışı seyahat işlemlerini yürütmek; Kurul'ca düzenlenen toplantı, seminer, sempozyum gibi etkinliklerde idari organizasyonu sağlamak, personelin Kurul'a bağlılığını artırıcı sosyal faaliyetlerde bulunmak; personele öğle yemeği vermek, eğitim ve dinlenme tesisleri ile lojmanları yönetmekle görevlidir.

    Personel Müdürlüğü, bir müdürün yönetiminde personel ve sosyal işler servis şefleri ile yeter sayıda personelden oluşur.

    İdari İşler Müdürlüğü :

    Madde 64 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    İdari İşler Müdürlüğü, Kurul'un iç ve dış haberleşmesinin düzenli ve süratli bir biçimde yürütülmesini, haberleşme sisteminin aksatılmadan uygulanmasını sağlamak; sistemin hızlandırılmasına ve geliştirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek; haberleşme araçlarının Kurul içinde dağıtımı ve Kurul dışına sevkinin düzenli, güvenli, ve süratli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak muhaberat kopyalarının saklanmasına ilişkin işlemleri yürütmek; emlak alımı, kiralanması, donatımı, yapı ve onarımı, sigortası, tapu kayıtlarının izlenmesi, saklanması, amortisman kayıtlarının tutulması işlerini yürütmek; hizmet birimlerinin ihtiyacı olan demirbaş eşya, kırtasiye, matbua ve diğer malzemeyi satın almak, tabettirmek, taşımak, depolamak, dağıtmak, depo ve amortisman kayıtlarını tutmak, sigorta işlerini yürütmek; alım, satım ve ihale komisyonunun çalışmalarını izlemek ve denetlemek; Kurul'a ait ya da kiralanan işyeri, lojman ve diğer sosyal tesislerin, muhafaza, bakım ve temizliği, yangına karşı korunması önlemlerini almak; Kurul içinde güvenliği ve kamu güvenlik güçleri ve sivil savunma teşkilatı ile işbirliğini, sağlamak; küçük kasayı yönetmek; yardımcı hizmetli, kapıcı, bekçi, silici şoför ve teknisyen gibi personelin sevk, idare ve disiplini sağlamakla görevlidir.

    İdari İşler Müdürlüğü, bir müdürün yönetiminde; haberleşme, malzeme, iç hizmetler servis şefleri ile yeter sayıda personelden oluşur.

    11. KISIM (Ek kısım: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/7.md.)

    Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

    Görev

    Madde 64/A- (Ek madde: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/7.md.)

    Kurumsal İletişim Dairesi, sermaye piyasasının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve yatırımcıların bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla Kurulun ulusal ve uluslararası sermaye piyasası kurumları, kamu kurumları ve yazılı ve görsel medya ile ilişkilerini düzenlemek, her türlü toplantı ve konferansları organize etmek; kitap ve broşür dâhil bilgilendirme amaçlı her türlü dokümanı hazırlamak; Kurulun internet sayfasında yer alacak bilgileri yayına hazırlamak; 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan başvuruları sonuçlandırmak; Kurulun yurt içinde ve yurt dışında gerekli protokol hizmetlerini organize etmek; kurumsal kimliğin oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak; Kurul içi iletişimin etkinliğini artırmak amacıyla Kurulda üretilmiş veri, doküman ve diğer bilgi kaynaklarının standartlarını oluşturmak ve bu bilgi kaynaklarının aktarımı ve dağılımını temin etmek, Kurul çalışanlarına yönelik tanıtıcı toplantı ve seminerler düzenlemek; Kurulun uluslararası kurumlar ile ilişkili faaliyetlerini düzenlemekle görevlidir.

    Kurulun basın sözcülüğü görevi, Kurul Başkanının onayı ile Kurul Başkanı adına Kurumsal İletişim Dairesi tarafından yürütülür.

    Kuruluş

    Madde 64/B- (Ek madde: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/7.md.)

    Kurumsal İletişim Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ile Medya ve Yatırımcı İlişkileri Grubu, Uluslararası İlişkiler Grubu, Sermaye Piyasaları Eğitim ve Tanıtım Grubu başkanlıkları, Bilgi Edinme Birimi ve kalem müdürlüğünden oluşur.

    12. KISIM (Ek kısım: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/7.md.)

    Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

    Görev

    Madde 64/C- (Ek madde: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/7.md.)

    Strateji Geliştirme Dairesi, Kurulun strateji, politika, amaç ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, strateji planını hazırlamak, uygulamayı izlemek, değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici önerilerde bulunmak, ilerleme raporlarını düzenlemek ve bunları ilgili birimlerle paylaşmak; Kurulun performans ve kalite ölçütlerini oluşturmak, geliştirmek, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici önerilerde bulunmak; Kurumun iş tanımları, iş ve işlem akışları ile verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak; Kurul bütçesinin stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlanmasını sağlayacak önerilerde bulunmak ile görevlidir.

    Kuruluş

    Madde 64/D- (Ek madde: 30/10/2009 - 2009/15634 S.Yön/7.md.)

    Strateji Geliştirme Dairesi, yönetim ve hizmet bakımından Daire Başkanına bağlı olarak çalışan bir daire başkan yardımcısı ve kalem müdürlüğünden oluşur.

    13. KISIM : Kurul Başkanlık Danışmanları ve Özel Büro

    Kurul Başkanlık Danışmanları:

    Madde 65 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Gerekli görülen hallerde öngörülecek hizmetlerin yürütülmesini teminen yeterli sayıda başkanlık danışmanı görevlendirilmesine Kurul Başkanı yetkilidir.

    Kurul Özel Bürosu ve Başkanlık Özel Kalemi:

    Madde 66 - (Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Kurul özel bürosu, karar organının toplantılarına ilişkin gündemin dağıtılması, konuşma tutanaklarının kaleme alınması, ilgili defterlere kaydedilmesi, üyelere imzalatılması; Kurul üyelerinin hizmet birimleri ile ilişkileri, bilgi alma, görüş ve danışma olanaklarının sağlanması, üyelerin sekreterlik hizmetlerinin ve yazı işlerinin yürütülmesi ile görevlidir.

    Kurul karar organının emrinde olan bu büro, bir müdür yönetiminde yeter sayıda personelden oluşur.

    Başkanlık Özel Kalemi; Başkanlığa başvuran iş sahipleri ve ziyaretçilere gerekli usul ve yolları göstermek, Başkanlığın sekreterlik ve her türlü hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Bir özel kalem müdürü ve yeter sayıda personelden oluşur.

    Dairelerdeki Grup Başkanlıkları ve Müdürlüklerin Kuruluşu:

    Madde 67 - ( Değişik madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Daire başkanlıklarında, daire başkanının teklifi ve Kurul karar organının onayı ile, ihtiyaç halinde, yeni grup başkanlıkları kurulabilir.

    Grup başkanlıkları, bir grup başkanının yönetiminde yeter sayıda başuzman, uzman ve uzman yardımcısından meydana gelir.

    Dairelerin yazı, kayıt, dosya ve diğer büro hizmetlerini yürütmekle görevli kalem müdürlükleri ve kalem müdürlerinin yönetiminde yeter sayıda büro personeli bulunur.

    Dairelerdeki iş hacminin gerektirmesi halinde, daire başkanının talimatı çerçevesinde çalışmak ve grup başkanlıklarının görevlerinde onlara yardımcı olmak amacıyla, daire başkanının teklifi ve Kurul karar organının onayı ile yeni müdürlükler oluşturulabilir.

    V. BÖLÜM : Kurul'da İş Akımı ve Çalışmanın Sonuçlandırılması

    1. KISIM : Haberleşme İşlemleri

    Haberleşme Kayıtları:

    Madde 68 - Kurul'a gelen ve Kurul'dan giden haberleşme evrakı için ayrı ayrı kayıt defteri tutulur ve bunlar, Başkanlık'ça hazırlanan "Evrak Kayıt Yönetmeliği"ne göre defterlere işlenir.

    Gelen Evrak:

    Madde 69 - Kurul Başkanlığı'na gelen yazılar, haberleşme servisince alınır. Aynı gün üzerine "Gelen Yazılar Defteri"nin kayıt sıra numarası ve geldiği tarih yazıldıktan sonra ilgili birimlere gönderilir. Birim başkanı önemli gördüğü konular hakkında Genel Sekretere derhal bilgi verir.

    Gizli ve kişiye özel olan zarflar ancak üzerinde adı yazılı olanlar tarafından, ad yoksa, Genel Sekreter veya yetkili kılacağı kimse tarafından açılabilir.

    Kurul mensuplarının adlarına gelen yazılar Kurul kayıtlarına geçirilmez.

    Giden Evrak:

    Madde 70 - Kurul'ca gönderilecek yazılar, Haberleşme servisince "Giden Yazılar Defteri"ne kaydedilir ve genel numaraları verildikten sonra niteliklerine göre posta veya diğer yollarla ilgililerine ulaştırılır.

    Kayıtların Kapatılması ve izlenmesi:

    Madde 71 - Gelen ve giden yazılar, Dairelerde niteliklerine göre verilen veya alınan cevaplara ait kayıtlarla, cevapsız olan işlemlere ait yazılar da doğrudan doğruya dosyalarıyla irtibatlandırılarak kayıtları kapatılır.

    Giden yazılardan cevabı beklenenler tekit defterine, gelen yazılardan servislere havale edilenler ise genel kayıtlarla irtibatlandırılarak, kaydedilir ve izlenir.

    Kurul'a gelen tekitler kayda alınmaz, dosyası ile ilgilendirilir.

    2. KISIM : Çalışma Sonuçları ve Raporlar

    Çalışma Sonuçları:

    Madde 72 - Kurul personeli, yaptıkları inceleme, araştırma, denetleme, teftiş ve diğer çalışma sonuçlarını düzenleyecekleri raporlarda gösterirler.

    Kurul personeli tarafından düzenlenecek raporlar konularına göre; işlem, denetim, etüt-araştırma ve soruşturma, raporlar adları ile dört ana gruba ayrılır.

    İşlem Raporları:

    Madde 73 - Kurul içi işlemlere ilişkin raporlar;

    1) Dosya Raporu: Kurul'a yapılan başvuruların incelenip, sonuçlarının gösterildiği, Kurul kararına da dayanak olmak üzere dosya raportörlerince hazırlanan raporlardır.

    2) İzleme Raporu: Kurul'ca alınan, derlenen ve Kurul'a tevdi edilen bilgi ve belgeler üzerinden, basın ve yayım organlarının izlenmesinden elde edilen bilgilerin ve bunların mevzuat karşısındaki durumunun belirtildiği raporlardır.

    3) Bilgi Raporu : Kurul'un görevlilerinin ya da çalışma birimlerinin belirli bir konuya veya döneme ilişkin çalışmalarının gidişi ve sonuçları hakkında bilgi sunmak amacıyla hazırlanan raporlardır.

    Denetleme Raporları :

    Madde 74 - Denetim personeli tarafından ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında yapılan inceleme ve denetimler sonucu düzenlenen raporlar;

    1) Mevzuat Raporu : Denetimlerde, defter, kayıt ve belgelere, maddi olay ve gözlemlere dayanılarak saptanan mevzuata aykırı işlem ve eylemlerin, bunların sorumlularının, ilgili yasa maddelerine göre ve delilleriyle birlikte gösterildiği raporlardır.

    2) Mali Analiz Raporu : Sermaye Piyasası Kanununa tabi kuruluşların varlıkları, alacakları, öz kaynakları, borçları, taahhütleri, kar ve zarar hesapları arasındaki ilgili ve dengelerin ve finansman yapısını etkileyen diğer tüm ögelerin tespit ve tahlili amacıyla düzenlenen raporlardır.

    3) İhbar ve Şikayet Raporları : İhbar ve şikayet konuları ile bunlar üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarının gösterildiği raporlardır.

    İncelemeden elde edilen sonuçlara göre "mevzuat" ya da "bilgi" raporu içeriğinde düzenlenir.

    Etüt-Araştırma Raporları :

    Madde 75 - Yürürlükteki mevzuat ve uygulanmasında görülen aksaklık ve noksanlıklar ile bunların düzeltilmesi yollarına, bu alanda yeniden konulması gereken hüküm ve yöntemlere ilişkin görüş ve önerilerin; Kurum mensuplarının mesleki ve bilimsel alandaki çalışmalarının; Başkanlıkça incelenmesi istenen çeşitli konulara ilişkin maddi veriler, bunların analiz sonuçları ve görüş, düşünce ve önerilerin belirtildiği raporlardır.

    Soruşturma Raporları :

    Madde 76 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun çalışma birimleri ve personeli hakkında, Kurul'un uygun görmesi üzerine Başkan'ca yaptırılan inceleme ve soruşturma sonuçlarını içeren raporlardır.

    Bu raporlar, soruşturmadan elde edilen sonuçlara göre "mevzuat" ya da "bilgi" raporu niteliğinde olabilir.

    Raporların Biçim ve Kapsamı:

    Madde 77 - Raporlar; başlık, metin ve sonuç olmak üzere genellikle üç ana bölüme ayrılarak kaleme alınır.

    Başlık'da; Raporun numarası, düzenleme tarihi, düzenleyenin adı soyadı ve ünvanı, incelenen birim, gerçek ya da tüzel kişinin adı ve adresi, inceleme konusu ve incelemenin dayanağı kısaca gösterilir.

    Metin; giriş ve inceleme bölümlerinden oluşur.

    Giriş bölümünde, inceleme konusu kısaca anlatılarak çerçevesi belirtilir.

    İnceleme bölümünde; Maddi olaylar ve gözlemler, ilgili mevzuat ve yorumu, sorumlular, inceleyenin görüş düşünce ve kanati, karşı görüşler, önerilen işlem ve yaptırımlar açık ve etraflı biçimde gösterilir.

    Sonuç bölümünde; varılan sonuçlar kısaca ve madde madde belirtilir.

    Rapor düzenlenmesinde yukarıda gösterilen biçim esas olmakla birlikte, incelemenin niteliğine, konunun özelliklerine ve raporun türüne göre, zorunlu görülecek değişiklikler yapılabilir.

    Ancak Kurul'ca saptanmış rapor örnekleri varsa bunlara uyulması zorunludur.

    Rapor Dili:

    Madde 78 - Raporların, düzenli cümleler kullanılarak sade ve memuriyet vakarına uygun bir üslupla ve adları raporda geçen kişi ve kuruluşları rencide edebilecek sıfat ve sözler kullanılmaksızın yazılmasına, hiç bir kuşkuya yer bırakmıyacak biçimde açık ve anlaşılır olmasına, konuyla ilgili olmayan ayrıntıdan kaçınılarak düzenlenmesine özen gösterilir.

    Raporlarla İlgili Diğer Hususlar:

    Madde 79 - Raporlar, Kurul Başkanlığı'na hitaben, inceleme işinin bitimini izleyen en kısa sürede ve en az 4 nüsha olarak yazdırılarak 3 nüshası daire başkanlığına verilir, bir nüshası düzenleyenin dosyasında

    saklanır.

    Raporun dayanağını oluşturan belgeler bir dizi pusulasına bağlanarak raporun birinci nüshasına eklenmelidir.

    Raporun birinci nüshası Başkanlık arşivinde üçüncü nüshası daire başkanlığında saklanır.

    Raporlar, Kurul Başkanlığı'nca, Kurul üyeleri ve görüşlerine başvurulacak yerler dikkate alınarak yeter sayıda çoğaltılabilir.

    3. KISIM : Dosya Oluşturulması ve Hizmet Birimlerinde Çalışma Usulü

    Dosya Esası:

    Madde 80 - Kurul'un sermaye piyasasına ilişkin mesleki görev ve çalışmaları, ilgili birimlerde açılan işlem dosyaları üzerinden yürütülür ve onaya veya karara bağlanır.

    Dosyalara konu ve nitelikleri yönünden, Başkanlık'ça kararlaştırılan genel kod harf ve sayıları ile özel sıra numaraları verilir.

    Kurul'un görev ve yetki alanına giren hizmet konularına ilişkin olarak açılacak başlıca dosya gruplarının neler olacağı karar organı tarafından belirlenir.

    Raportörün Görevleri:

    Madde 81 - Kurul'un servisleri tarafından hazırlanan dosyalar incelenmek üzere birim başkanlığınca raportöre verilir.

    Raportör, dosyadaki dayanak verileri, ilgili mevzuat ve amaca uygunluk bakımından inceler, değerlendirir ve ulaştığı kanaati bir servis raporunda belirtir.

    Servis raporunda, raportör tarafından dosya üzerinde yapılan çalışma sonucu, olumlu ya da olumsuz yönde edinilen kanaate göre, Kurul kararına esas olmak üzere yapılacak öneri, kanaat ve önerinin maddi ve

    hukuki dayanağı ve gerekçeleri açıkça belirtilir.

    Başvuruların incelenmesi:

    Madde 82 - Kurul'a yapılan başvurular raportörler tarafından iki aşamada incelenir;

    1) Ön İnceleme: Başvuru ve ekleri öncelikle Kanun ve Kurul'ca konulmuş kural ve yöntemler bakımından incelenerek başvurunun usulüne uygun ve eksiksiz olup olmadığı araştırılır.

    Usul yönünden yapılan incelemede eksiklikler ve aksaklıklar saptanırsa, ilgili birim tarafından bunların tamamlatılması sağlanır.

    2) Esasın İncelenmesi: Usul yönünden incelemenin sonucu olumlu ise, servis raporunda bu kanıya işaret edilerek esasın incelenmesine geçilir.

    Esasın incelenmesinde başvurunun, mevzuata uygunluğu yanında Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaçları özellikle ülke ekonomisinin gerekleri ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması açısından

    değerlendirme yapılır.

    Yönetmelik ve Tebliğlerin Hazırlanması:

    Madde 83 - Kanun, yönetmelik, tebliğ ve genel hukuki karar önerilerinin doğrudan doğruya ilgili olduğu çalışma birimleri tarafından hazırlanması esastır.

    Ancak, Başkanlık'ça uygun görülenler ile Kurul'un çeşitli birimlerini ilgilendiren konularda hazırlanacak olanlar, ilgili birimlerin de görüşleri alınarak, değişik birim ve servislere veya gerektiğinde Kurul dışındaki uzmanlara hazırlatılabilir.

    Hazırlanan öneriler, ilgili birimlere gönderilip görüşleri alındıktan sonra Başkanlık'ça gerektiğinde kurulacak komite veya komisyonlara da inceletilebilir.

    4. KISIM : Çalışmanın Sonuçlandırılması, Onay ve Kararlar

    Dosya Üzerinde İşlemler:

    Madde 84 - Çalışma birimlerinde oluşturulan dosyalar, daire başkanlıklarından geçirilerek Genel Sekreterlik eliyle Kurul Başkanı'na sunulur.

    Denetim, etüd-araştırma ve genel idari karar dosyaları üzerinde raportör incelemesi yapılmaz.

    Servis raporuna bağlanmış olsun ya da olmasın tüm dosyalar, daire başkanlıkları ve Genel Sekreterce incelenerek, grup başkanı, daire başkanı ve Genel Sekreterin dosyaya ilişkin kanaati kısaca belirtilir.

    Düzeltme ve Çelişkilerin Giderilmesi:

    Madde 85 - Dosyalardaki raporlarda görülen açık hata ve eksiklikler bunu saptayan makam tarafından ilgili personel'e bildirilerek düzeltilmesi sağlanır.

    Olayla mevzuat arasında ilişki kurulmasında ya da mevzuat hükümlerinin yorum ve uygulanmasında raporu düzenleyenle, dosyayı inceleyen üst makam arasındaki görüş ayrılıkları, ilgili grup başkanının başkanlığında, o gruptaki kıdemli meslek personeli arasından seçilecek iki üyenin katılmasıyla oluşturulan üç kişilik bir danışma komitesine inceletilir.

    Dosya, danışma komitesi kararı ile birlikte Başkanlığa sunulur ve konu, Başkan tarafından gündeme alınarak karar organında sonuca bağlanır.

    Başkanlığın Yapacağı İşler:

    Madde 86 - Başkan, çalışma birimlerinden tevdi edilen dosyaları inceler.

    Başkan'ın yetkisi kapsamına giren konulara ilişkin dosyalardaki öneriler, olumlu ya da olumsuz Başkanlık onayına bağlanarak sonuçlandırılır. Kurul Başkanı'nın yetkisini aşan konuları içeren dosyalar, karar organının gündemine alınır.

    Kurul kararına ya da Başkanlık onayına bağlanan öneriler, buna ilişkin dosya ile birlikte ilgili çalışma birimine gönderilerek karar ya da onayın gereğinin yerine getirilmesine ilişkin işlemler yürütülür.

    Kararların Yürürlüğe Konulması:

    Madde 87 - Kurul'ca alınan ve derhal icra edilebilir nitelik taşıyan kararlar aşağıdaki usule göre yürürlüğe konulur:

    1) Kurul'un bir konuyu ya da gerçek ve tüzel kişiyi ilgilendiren özel nitelikli kararları;

    a) İlgililere yazılı olarak tebliğ edilir.

    b) Görüş ya da cevap alınmasına ilişkin kararlarda, ilgilinin cevabı üzerine oluşturulan nihai karar;

    aa) Gerekli görülüyorsa ilgiliye yeniden tebliğ edilir.

    bb) Yargı merciinde takibi gerekiyorsa Başhukuk Danışmanlığına gönderilir.

    cc) İdari makamlarda sonuçlandırılması gerekiyorsa, gerekçeleri ile birlikte bu kuruluşlara gönderilir.

    2) Kurul'un genel hukuki nitelikli kararları; Resmi Gazete'de ilan edilir ve diğer basın ve yayın organları aracılığıyla ilgililere ve kamuya duyurulması sağlanır.

    Maliye Bakanlığı'nın Görevi:

    Madde 88 - Kurul'un, Bakanlar Kurulu kararı ya da müşterek kararla yürürlüğe konulabilecek veya Maliye Bakanlığı'nca sonuçlandırılabilecek nitelikteki karar ve önerileri, gerekçeleri ile birlikte Maliye Bakanlığına sunulur.

    Bu tür karar ve önerilere ilişkin işlemler, Maliye Bakanlığı'nca yerine getirilir ve sonuçlandırılır. Bakanlıkça bu konuda yapılan işlemlerden, alınan karar ve sonuçlardan Kurul'a bilgi verilir.

    VI. BÖLÜM : Meslek Personelinin Görev, Yetki ve Çalışma Esasları

    1. KISIM : Meslek Personeline İlişkin Genel Esaslar

    Meslek Personeli:

    Madde 89 - Kurul'un asli görevlerinde çalıştırılmak üzere, özel yarışma sınavı ile hizmete alınan, en az üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulan, sermaye piyasası alanında ihtisas sahibi ersoneldir.

    (Değişik fıkra: 25/10/1991 - 91/2355 K.) Meslek personeli, sermaye piyasası başuzman, uzman ve uzman yardımcılarını kapsar Başkan yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, grup başkanı bu önetmeliğin uygulanmasında meslek personeli sayılır.

    Meslek personeli, görevlerini Kurul Başkanı adına yürütürler.

    Her meslek personelinin bir bölge merkezi vardır. Bu merkez, Kurul Başkanı tarafından belirlenir.

    Meslek Kıdemi:

    Madde 90 - Meslek personelinin yönetme ve yürütme, çalışma ve yetiştirme gibi faaliyetlerinin organizasyonu ile protokol ve temsil konularında "meslek kıdemi" ilkesi uygulanır.

    Meslek kıdemi, personelin yeterlik sınavı tarihleri ve bu sınavdaki derecelerine göre belli edilir.

    Meslek Personelinin Görevleri:

    Madde 91 - Meslek personeli genel olarak;

    a) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasını ve her türlü sermaye piyasası işlemlerini denetlemek,

    b) Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi kuruluşların varlıkları, alacakları, öz kaynakları, borçları, taahhütleri, kar ve zarar hesapları arasındaki ilgi ve dengeleri ve mali yapıyı etkileyen diğer tüm ögeleri tespit ve tahlil etmek,

    c) Kurul'a yapılan başvurulara, alınan, derlenen ve tevdi edilen bilgi ve belgelere, denetim ve izleme sonuçlarına ilişkin dosyaları inceleyip Kurul'ca alınacak idari kararların dayanak ve gerekçesini oluşturmak, aportörlüğünü yapmak,

    d) Mevzuat ve uygulama ile ilgili olarak karşılaşılan ya da Başkanlık'ça gerekli görülen değişik konular hakkında etüt, araştırma ve incelemeler yapmak, görüş bildirmek, öneride bulunmak,

    e) Gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin tasarıların hazırlanmasına, görüşülmesine, Kurul içi ya da kuruluşlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak, konferans vermek, kurs ve seminerler yapmak,

    f) İktisadi, mali, hukuki, özellikle sermaye piyasası ve borsa mevzuatı, menkul değerler, para, altın ve döviz işlemleri, aracılık faaliyetleri, işletmecilik, muhasebe ve mali analiz gibi mesleki konularda yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanı toplamak ve Başkanlık'ça bu konularda öngörülen çalışma ve incelemeleri yapmak,

    g) Meslek personeli yardımcılarının en iyi biçimde yetiştirilmesine, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine, yardımcı olmak, Kurul'un sınav komisyonlarına grup ve ekiplerine, diğer çalışma komisyon, komite ve toplantılarına katılmak,

    ile görevlidirler.

    Meslek Personelinin Yetkileri:

    Madde 92 - Sermaye Piyasası Kurulu meslek personeli;

    a) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasını, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi anonim ortaklıklar ve yardımcı kuruluşlar nezdinde denetlemeye,

    b) Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi anonim ortaklıklar ve yardımcı kuruluşlar, bunların iştirakleri ile bunlarla ilişkisi olan gerçek ve tüzel kişilerden görevleri ile ilgili görecekleri tüm bilgileri istemeye, bunların tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye,

    yetkilidirler.

    İlgili Kişi ve Kuruluşların Sorumluluğu:

    Madde 93 - Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi anonim ortaklıklar ve yardımcı kuruluşlar, bunların iştirakleri ile bunlarla ilişkisi olan gerçek ve tüzel kişiler, iş yerlerinde Kurul'un görevlilerine geçici çalışma yeri ve araçları sağlamak konusunda gereken kolaylığı göstermek, görevliler tarafından istenecek her türlü bilgiyi, işlem ve belgelerin örneklerini gizli dahi olsalar vermek ve durumu tespit eden tutanakları imzalamakla yükümlüdürler.

    Yasaklar:

    Madde 94 - Kurul'un hiçbir görevlisi Kurul Başkanı'ndan (daire başkanından) görev ya da izin almadıkça inceleme, araştırma, etüt ve soruşturma yapamaz, bu tür çalışmalar için Kurul'dan ya da ilgili kişi ve uruluşlardan bilgi toplayamaz ve isteyemez.

    Kimlik Cüzdanı ve Resmi Mühür:

    Madde 95 - Meslek personeline Kurul Başkanlığı tarafından, Kanuni görev ve yetkilerini ve ilgili kuruluşların genel yükümlülüğünü gösteren, Kurul Başkanı'nın, Genel Sekreterin ve ilgilinin imzalarını taşıyan fotoğraflı bir kimlik cüzdanı ile bir resmi mühür verilir.

    Meslekten ayrılma halinde kimlik cüzdanı ve resmi mühür Başkanlığa geri verilmelidir.

    Meslek personelinin kimlik cüzdanlarını yanlarında taşıması ve denetlemeye başlamadan önce inceleme yapılan kuruluşun yetkililerine göstermeleri zorunludur.

    2. KISIM : Mesleki Çalışmanın Programlanması

    Yıllık Çalışma Programı:

    Madde 96 - Meslek personelinin yapacakları çalışmalar Kurul'ca yıllık çalışma programlarına bağlanır. Programın bir örneği Başkanlığa gönderilir.

    Yıllık çalışma programlarında, bir yılın Ocak ayı başından ertesi yılın Aralık ayı sonuna kadar olan bir yıllık dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen denetim, inceleme ve araştırmaların; konusu, sayısı, yeri, birimleri, süreleri ve sırası ayrıntılı olarak gösterilir.

    Yıllık Programların Hazırlanması:

    Madde 97 - Yıllık çalışma programları; Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen düzenleme ve denetim Yurt düzeyinde etkinliğinin gerçekleştirilmesi ilkesine bağlı kalınarak, Kurul'un işgücü, iş hacmi ve çalışma standartları; denetim, inceleme ve araştırma gereksinmeleri göz önünde tutularak hazırlanır.

    Çalışma programlarının hazırlanmasında ekonomik ve mali verilerden, geçmiş yılların çalışma programlarının uygulama sonuçlarından, meslek personelinin görüş ve önerilerinden yararlanılır.

    Program hazırlığı Maliye Bakanlığı'na ve T.C. Merkez Bankası Başkanlığı'na duyurularak yeni program için inceleme ihtiyaçları ve görüşleri saptanır.

    Denetim programlarının hazırlanmasında Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının inceleme yer ve birimleri göz önünde bulundurularak gerekli koordinasyonun sağlanmasına çalışılır.

    Ek İşler ve Program Değişiklikleri:

    Madde 98 - Yıllık çalışma programlarının kesinleşmesinden sonra Başkanlık'tan gelen ek işler ve Kurul'a intikal eden ihbar ve şikayetler önem ve öncelikleri göz önünde tutularak bir sıraya konulur.

    Bu tür işler, Başkanlığın onayı ile çalışma programına eklenir.

    Açık kimlik ve adres gösterilmeyen ya da imza bulunmayan ihbar ve şikayet yazıları programa alınmaz.

    Yıllık Çalışma Programının Uygulanması:

    Madde 99 - Yıllık çalışma programının onaylanmasından sonra daire başkanlıklarınca hazırlanacak "İş programları" ile uygulanmasına geçilir.

    Meslek personelinin program döneminde, uzun ve kısa süreli inceleme yerlerinde yapacakları denetleme, inceleme ve araştırmaların birim ve konularını, yer, süre ve sıralarını gösteren "iş programı" ile yıllık çalışma programının ilke ve hedeflerini, yapılacak çalışmaların kapsam ve amaçlarını ve Kurul Başkanlığının bu konulara ilişkin genel talimatını içeren "program talimatı", bir yazı ekinde her yılın en geç Aralık ayı sonuna kadar meslek personeline bildirilir.

    Yıllık Çalışma Raporu:

    Madde 100 - Yıllık çalışma programının uygulama sonuçları, yazılan raporlara ve Kurul istatistiklerine dayanılarak daire başkanlıklarınca hazırlanan yıllık çalışma raporunda toplanır.

    Bu raporda, yıllık çalışma programının gerçekleşme durumu yanında, çalışma sonuçlarının genel bir değerlendirmesi yapılır, önemli incelemeler, araştırmalar ve diğer çalışmalara ilişkin bilgiler verilir.

    Yıllık çalışma raporu, gelecek döneme ilişkin program önerisiyle birlikte Kurul Başkanlığı'na sunulur.

    3. KISIM : Meslek Personelinin Çalışma Esasları

    Genel Çalışma İlkeleri:

    Madde 101 - Meslek personeli görevlerini sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ve Kurul'da oluşan genel görüş ve teamülleri, bilimsel veri ve yöntemleri göz önünde bulundurarak yerine getirirler.

    Meslek personelinin çalışmaları esas olarak; mevzuatın aksamadan uygulanmasının sağlanmasına, olayların ve eğilimlerin nedenlerinin tahliline, ilgili kuruluşların mali yapılarının iyileştirilmesine ve sermaye piyasası kaynaklarının kalkınma amacına yöneltilmesine ilişkin önlemlerin araştırılmasına yöneliktir.

    Mesleki ve Bilimsel Çalışmalar:

    Madde 102 - Meslek personeli, görev konularına giren işler yanında, mesleki ve bilimsel çalışmalara da önem verirler.

    Başkanlık, bu tür çalışmaları, sermaye piyasası yönünden yararlı görülen konulara ağırlık vermek suretiyle ve gerektiğinde programa bağlayarak düzenler ve özendirir.

    Başarılı inceleme ve araştırma sonuçlarının Kurul'ca yayınlanması sağlanır.

    Çalışmada İhtisasa Yönelme:

    Madde 103 - Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesinde ve Kurul çalışmalarının yönetiminde meslek personelinin konularına giren alanlardan birinden bilgilerini derinleştirmeleri ve ihtisas sahibi olmalarına önem verilir.

    Meslek personeli, Kurul'un iş hacmine göre, ihtisas sahibi oldukları alanlar da göz önünde bulundurularak, Kurul Başkanı'nın onayı ile Kurul'un diğer birimlerinde ve yönetim kademelerinde sürekli ya da geçici olarak görevlendirilebilirler.

    İş Programının Uygulanması:

    Madde 104 - Meslek personeli, kendilerine iş programları veya yazılarla verilen görevleri, belirtilen işle orantılı sürelerde bitirirler. Süresinde tamamlanamıyacağı anlaşılan işler hakkında Kurul Başkanlığı'na (daire başkanlığına) bilgi verilmesi gereklidir.

    Program sırasında değişiklik yapılması zorunluluğu ile karşılaşıldığında durum Kurul Başkanlığı'na (daire başkanlığına) bildirilir ve onay alındıktan sonra gerekli değişiklik uygulanabilir.

    İş programının uygulanmasında meslek personelinin gruplar, ekipler ve komisyonlar halinde çalışmaları esastır.

    Çalışma Grupları:

    Madde 105 - Devamlı inceleme yerlerinde oluşturulan çalışma birimlerine "grup" denilir. Grup başkanı ve gruba dahil meslek personeli Genel Sekreter'in önerisi üzerine Kurul Başkan'ınca belirlenir.

    Grup başkanı, çalışma grubunda görevli meslek personelinin ve grup bürosunun çalışmalarını düzenlemek, grubun ve büronun idari işlerini yürütmek, meslek içi denetim ve eğitime yardımcı olmak ve bölgede Kurul Başkanı'nın vereceği yetki ile Kurul'u temsil etmekle görevlidir.

    Grup başkanının yokluğunda grup başkanlığı görevi o grupta bulunan meslek personelinden en kıdemlisi tarafından yürütülür.

    Ekipler ve Komisyonlar:

    Madde 106 - Yapılacak işin niteliği, hacmi ve süresinin birden fazla meslek elemanının birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde Başkanlık'ça çalışma ekip veya komisyonları oluşturulur.

    Ekip veya komisyon çalışmalarının yönetiminde "meslek kıdemi" esastır.

    Ekip veya komisyonların çalışma sonuçları ortak bir raporda toplanır. Hazırlanacak ortak raporda çalışmaya katılanların adı, rapor sayısı ve imzası yer alır. Ekip çalışmalarında, meslek personeli yardımcılarının bilgi, görgü ve tecrübelerinin geliştirilmesine özen gösterilir.

    Ekiplerin görevi, rapor düzenleninceye kadar devam eder.

    Ekip Kıdemlisinin Görev ve Yetkileri:

    Madde 107 - Ekip veya komisyon çalışmalarının biçimi ve özü, iş bölümü, bilgi alma, yazışma ve raporun hazırlanmasına ilişkin hususlar, ekip veya komisyona katılanların görüşleri de alınarak ekip veya komisyondaki en kıdemli meslek personeli tarafından belirlenir.

    Ekip kıdemlisi, ekip veya komisyona katılanların görüşünü alarak, çalışmaya verilecek en uygun yönün saptanmasını ve İş akışını izleyip, en olumlu sonuçların alınmasını sağlayabilecek yöntemlerin uygulanmasına çalışır.

    Ekip kıdemlisi, çalışmaların gidişi hakkında, zaman zaman Başkanlığa (grup başkanlığına) özet bilgi vermek zorundadır.

    4. KISIM : Denetim Görevlilerinin Çalışma Esasları

    Çalışma Yerleri:

    Madde 108 - Denetim personelinin yıllık iş programları, uzun ve kısa süreli inceleme yerleri ve merkez emri çalışmaları esasına göre düzenlenir.

    Uzun süreli inceleme yerleri, Kurul merkezinin bulunduğu yer ile sermaye piyasası işlemlerinin yoğunluğu nedeniyle denetim elemanlarının çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü, Kurul'un Grup ve büro teşkilatının bulunduğu yerler; kısa süreli inceleme yerleri ise, bunların dışındaki turne yerleridir.

    Turne Esasları:

    Madde 109 - Turne süreleri; Kurul'un iş durumu, denetleme ihtiyaç ve imkanları ile denetleme personelinin meslek kıdemi de göz önünde bulundurularak Kurul'ca belirlenir.

    İş yoğunluğu ve kadro olanaksızlıkları nedeniyle bir başka uzun süreli inceleme yerinde yaptırılan çalışmalar da turne yerinde yapılmış sayılır.

    Turne zamanlarının belirlenmesinde, turne yapılacak illerin iklim koşullarının gözönünde bulundurulması esastır.

    Programda gösterilen ayın ilk haftası içinde turne yerine hareket edilmesi zorunludur.

    Denetleme personeli gerektiğinde, merkezde çalışmalar yapmak üzere görevlendirilebilir.

    Çalışma Anlayış ve Amacı:

    Madde 110 - Denetim personelinin, görevlerini yerine getirirken ilgili kişi ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarına karşı ciddi, vakarlı ve soğukkanlı davranmaları, tartışmalardan kaçınmaları esastır.

    Denetimlerde saptanan hususlar hakkında ilgililerle görüşülerek, mevzuat hükümlerinin uygulanmasında uyarıcı, yol gösterici ve öğretici olunmaya çalışılır.

    5. KISIM : Meslek Personelinin Haberleşme, Dosya ve Hakediş Düzeni:

    Başkanlıkla ve Diğer Yerlerle Haberleşme:

    Madde 111 - Meslek personeli Başkanlıkla ve Kurul örgütü ile haberleşmesini acele olmayan hallerde yazıyla ve doğrudan doğruya (daire başkanlıklarından geçirerek) yaparlar.

    Haberleşme, acele ve gizli hallerde telefonla, gizli olmayan hallerde telgrafla yapılabilir.

    Telgraflarda saygı kelime veya cümleleri kullanılmaz.

    Meslek personeli, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yaptıkları incelemelerle ilgili olarak bu Kanuna tabi kuruluşlarla doğrudan doğruya yazışma yapabilirler.

    Haberleşme Kayıtları:

    Madde 112 - Meslek personeli, kendilerine gelen yazılarla, gönderdikleri veya tevdi ettikleri yazı, rapor ve diğer belgelerin kaydı için Kurul'ca belirlenmiş örneğine uygun "Gelen Yazılar" ve "Zimmet Defteri" tutarlar.

    Bu defterlere, alınan ve yazılan tüm yazılar, alınış - yazılış tarih ve numara sırasıyla kaydedilir.

    Yazılan yazılara her takvim yılı başından itibaren teselsül eden bir genel, yazının niteliği ve gönderildiği yere göre değişen bir de özel sıra numarası verilir.

    Meslek personeli tarafından postaya veya diğer yerlere verilen yazılar zimmet defterine kaydedilerek defterin ilgili sütunu teslim alana imza ettirilir.

    Kurul'un büro örgütü olan yerlerde büroya teslim edilen yazılar için de aynı işlem yapılır.

    Bildirimler :

    Madde 113 - Her meslek personeli ya da çalışma ekibi, Başkanlık'tan aldığı talimata göre bir yerden diğer bir yere gidişini, hareketinden önce, gidilmesi gereken yere varışını da, o yere varıldığı gün, uzak yerlerden telgrafla yakın yerlerde ise yazı ile Başkanlığa (daire başkanlığına) bildirmek zorundadır.

    Ekip halindeki yolculuklarda sadece ekip kıdemlisinin bildirimi yeterlidir.

    İzin ve Hastalık Halleri :

    Madde 114 - Meslek personeli Başkanlık'tan (idare başkanlığından) izin almaksızın çalıştıkları yerden ayrılamazlar.

    İzne başlanması, hastalık nedeniyle işin bırakılması ve göreve dönülmesi hallerinde ayrılış ve başlayış tarihleri derhal Başkanlığa bildirilir.

    Ekip çalışmalarında bildirimler ekip kıdemlisi tarafından yapılır.

    Meslek personeli, önceden programlanmış olsa dahi, haklı nedene dayanmaksızın ellerindeki işi bitirmeden izne başlayamıyacakları gibi, ekip halindeki çalışmalarda ekibe katılan personelin izne başlayabilmesi, ekip kıdemlisinin uygun görüşünün alınmasına bağlıdır.

    Çalışma ve Hakediş Düzeni

    Madde 115 - Meslek personelinin aylık çalışma ve hakedişlerinin bildirimi için Başkanlık'ça özel çizelgeler hazırlanabilir.

    Kurul merkezi ve bürolarının bulunduğu yerler dışında görevlendirilen meslek personelinin hakedişlerini alabilmeleri için kendilerine Kurul'ca bir kredi cüzdanı ve çek karnesi verilebilir.

    Hakedişlerin ödenmesi için Kurul'ca anlaşma yapılan banka ile ilişkilerde uyulacak esaslar ve kredi cüzdanı ve çek karnesinin kullanılma koşulları Kurul'ca belirlenir.

    Demirbaş Eşya :

    Madde 116 - Meslek personeline, Kurul'un demirbaş defterine kaydedilerek verilebilecek olan yazı ve hesap makinaları, evrak çantası ve benzeri demirbaş eşyanın iyi bir şekilde muhafaza edilmesi ve meslekten ayrıldıklarında geri verilmesi zorunludur.

    Dosya Düzeni :

    Madde 117 - Meslek personeli aşağıda gösterilen dosyaları düzenli bir şekilde tutmak zorundadırlar.

    a) Mesleki Mevzuat,

    b) Kurul iç genelgeleri

    c) Raporlar

    d) Kurul içi yazışmalar

    e) Kurul dışı yazışmalar

    f) Çalışma ve Hakediş çizelgeleri.

    VII. BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Sır Saklama :

    Madde 118 - Kurul Başkan ve Üyeleri ile personeli ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Kurul dışından görevlendirilen diğer denetim elemanları, çalışmaları ve denetlemeleri sırasında, Kurul'a, Kurul ile ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlara ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri bilgilerin gizliliğine uymakla yükümlüdürler.

    Bu kişiler, yaptıkları inceleme, araştırma ve denetlemeler nedeniyle aldıkları belge, suret, fotokopi ve dosyanın ekini oluşturan diğer veriler ile yazılı bilgileri saklamak ve başkalarının eline geçmemesini sağlayacak önlemleri almak zorundadırlar.

    Sırlar, kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına herhangi bir surette açıklanamaz, görevlilerin veya üçüncü kişilerin yararına kullanılamaz.

    Bu yükümlülük, ilgililerin görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

    Kurul Varlığından ve İşlemlerinden Sorumluluk :

    Madde 119 - Kurul'un para, evrak ve her çeşit malları Devlet Malı hükmündedir. Bunlara karşı suç işleyen, görevini kötüye kullanan veya ihmal eden Kurul Başkan ve Üyeleri ile personeli Devlet Memurları gibi cezalandırılırlar. Bu konudaki kovuşturmalar Maliye Bakanlığı'nın fezlekesine rapten genel hükümlere göre yürütülür.

    Kendilerine verilen görevlerde, ağır hata ve ihmalden veya yetkilerini aşmaktan doğacak zararlar, kimler tarafından yapılmış ise sorumluluk yalnız onlar üzerinde kalır.Bu sorumluluk, ortaya çıkan maddi ve gerçek zararı aşamaz.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 25/10/1991 - 91/2355 K.)

    Bu Yönetmelikle Kurul teşkilatında yapılan değişikliğe bağlı olarak, yeni kurulan birimlere atamalar yapılıncaya kadar, değişiklik öncesi teşkilatın görev ve yetki kademelerinde yer alanlar bu görevlerine devam ederler.

    Yürürlük :

    Madde 120 - Bu Yönetmelik, 13 Ocak 1982 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme :

    Madde 121 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

    NOT: Bu Yönetmelikte Yer Alan "Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat Şeması" için 24/06/1982 Tarih ve 17734 Sayılı Resmi Gazeteye Bakınız.

    Mevzuat Kanunlar