SERMAYE PİYASASI KURULU FON, BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 03/05/1982 - 8/4688

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 28/07/1981 - 2499

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 24/06/1982 - 17734

    I. BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    YÖNETMELİĞİN KONUSU VE KAPSAMI

    Madde 1 - a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun yasal faaliyetlerinden sağladığı gelirler ile Kurul'a ait nakit, kıymetli evrak, her türlü taşınır ve taşınmaz eşya, mal, kıymet ve bunların gelirleri, kiraları ve satış bedelleri ile Hazine yardımından oluşan Özel Fon'un malvarlığının yönetimi ve bu işlerle görevli olanların yetki ve sorumlulukları,

    b) Kurul bütçesinin hazırlanmasına, içeriğine ve kabulüne, bütçenin uygulanmasına, Fon gelirlerinin tahsiline ve giderlerinin yapılmasına, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin genel esaslar,

    c) Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ışığı altında, Kurul'un hesap ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması, aylık ve yıllık mizanların çıkarılması, bilançonun ve gelir tablosunun düzenlenmesi, kıymetlerin korunması işlemleri,

    d) Kurul'un satınalma, satma, yapım, onarım, tesis, bakım, taşıtma işleri ve benzeri işler,

    e) Yukarıdaki iş ve işlemlerin denetlenmesinde uyulacak kural ve yöntemler,

    bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

    SAKLI HÜKÜMLER

    Madde 2 - Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda, genel hükümlere göre karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul'un Karar Organı yetkilidir.

    DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 28/07/1981 gün ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    HESAP DÖNEMİ

    Madde 4 - Kurul'da Fon'a dayalı olarak yürütülen faaliyet ve işlemler için hesap dönemi, takvim yılıdır.

    KAVRAMLAR

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen kavram ve kısaltmaların anlamları aşağıda gösterilmiştir;

    a) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu,

    b) Başkan: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı,

    c) Karar Organı: Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve üyelerinin katılmasıyla oluşan organ,

    d) Yetkili merci: Mal ve hizmetin niteliği ve parasal büyüklüğü bakımından bu Yönetmeliğe göre yetkili kılınmış makam.

    II. BÖLÜM : FON İŞLERİNE İLİŞKİN ESASLAR, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    MUHASEBE MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ

    Madde 6 - Fon ve muhasebeden sorumlu müdürün görevleri şunlardır:

    a) Fon işlerinin ve muhasebe işlemlerinin mevzuatta ve Kurul kararlarında belirtilen usullere uygun şekilde yapılması,

    b) Muhasebe defter ve kayıtlarının tutulması,

    c) Usulüne uygun tahakkuk ettirilen hakedişlerin hak sahiplerine ödenmesi, gelirlerin tahsil edilmesi,

    d) Fon'a ilişkin mali tablo ve raporların zamanında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na sunulması,

    e) Ambar, ayniyat ve vezne işlemlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesinin denetimi,

    f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının defterlere uygunluğunun sağlanması,

    g) Banka ve kasada bulunan para ve bu nitelikteki kıymetli evrakın kontrolü,

    h) Giderlerin kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve tebliğlere, Kurul kararlarına uygun olmasının, tahakkuk için gerekli belgelerin tamam olmasının sağlanması,

    ı) Kurul'un alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesi ya da ödenmesi,

    j) Aylık mizan ve raporların 15 gün içinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na sunulması,

    k) Yıllık mali rapor ve dosyasının, hesap dönemini izleyen bir ay içinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na sunulması,

    l) Gelirlere, giderlere ve muhasebeye ilişkin her türlü belge, defter ve makbuzların saklanması,

    m) Fon işleri ve muhasebe işlemleri hakkında Başkanlıkça istenen her türlü bilginin verilmesi,

    n) Fon ve muhasebe ile ilgili diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi.

    MUHASEBE MÜDÜRÜNÜN ÖDEMEDEN ÖNCE YAPACAĞI İNCELEME

    Madde 7 - Muhasebe Müdürü, gider tahakkuk belgelerinde aşağıdaki hususları

    aramak ve sağlamakla yükümlüdür:

    a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,

    b) Giderin bütçedeki tertibine uygun olması,

    c) Giderin kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, tebliğ ve Kurul-kararlarına uygun olması,

    d) Belgelerde ve işlemlerde maddi hata bulunmaması,

    e) Tahakkuk için gerekli belgelerin tamam olması,

    f) Hak sahibinin kimliği,

    g) Ödeme yapılacak atama ve istihdamın kadroya dayalı olması.

    GERİ GÖNDERME VE SORUMLULUK ÜSTLENME:

    Madde 8 - Muhasebe Müdürü yaptığı inceleme sonucunda bu Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir.

    Anılan maddenin (a), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle Muhasebe Müdürünün geri çevirmeleri kesin olup, aksine işlem yapılamaz.

    Aynı maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde sorumluluk İta Amirince yazılı olarak üstlendiği takdirde Muhasebe Müdürü ödemeyi yapar.

    MUHASEBE MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUĞU

    Madde 9 - Muhasebe Müdürü;

    a) Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesinden,

    b) Alacakların izlenmesinden,

    c) Vezne işlerindeki aksaklık ve yolsuzluklardan,

    d) Gelir ve giderlere ilişkin belge ve makbuzların iyi saklanmasından,

    e) Mali tablo ve raporların ve bunlara ilişkin dosyaların zamanında hazırlanmasından,

    f) Giderlerin ödenek içinde yapılmasından,

    g) Gider gerçekleştirme belgelerinin tamam olmasından,

    h) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere, Kurul kararlarına uygun olarak yapılmasından,

    i) Ödeme yapılacak atama ve istihdamın kadroya dayalı olmasından,

    j) Ödemelerin hak sahibine yapılmasından,

    k) Maddi hatalardan,

    ilgisine göre tahakkuk memuru, ita amiri ve diğer personelle birlikte sorumludur.

    TAHAKKUK MEMURU

    Madde 10 - Fon'dan yapılacak giderler ile Fon'a tahsil edilecek gelirler, tahakkuk memurları tarafından gerçekleştirilerek "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" duruma getirilir.

    Tahakkuk memuru, Kurul'un gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemleri mevzuat ve Kurul kararları çerçevesinde yerine getirir.

    Tahakkuk memuru, giderlere ilişkin tahakkuk belgelerinde, bu Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen hususları aramakla yükümlüdür.

    İTA AMİRİ

    Madde 11 - Kurul hizmetlerine ilişkin giderlerin geçici ya da kesin olarak ödenmesi hakkında Muhasebe Müdürüne yazılı emir ve izin veren yetkililere "ita amiri" denilir.

    Kurul'un ita amiri Başkan'dır. Başkan bu yetkisinin bir bölümünü, niteliğini ve sınırlarını belirterek Genel Sekretere ve daire başkanlarına devredebilir.

    BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER

    Madde 12 - İta amirliği, muhasebe müdürlüğü ve tahakkuk memurluğu görevlerinden herhangi ikisi, bir işlemde aynı kişi üzerinde birleşemez.

    AKÇALI İŞLERLE GÖREVLİ PERSONEL

    Madde 13 - Kurul'un vezne işleri veznedarlar, ayniyat ve depo işleri ayniyat ve depo memurları tarafından yürütülür.

    Bu personel, görevleri nedeniyle Muhasebe Müdürüne karşı sorumludurlar.

    Görev veya izin gibi nedenlerle görevi başında bulunmayan veznedarlar ile ayniyat ve depo memurlarının görevleri, Kurul'un akçalı işlerle görevli diğer personeli tarafından yerine getirilir.

    MUTEMET

    Madde 14 - Veznedar, tahsil memuru, tahsildar, ayniyat ve depo memuru, tevzi memuru gibi ünvanlarla Muhasebe Müdürü adına ve hesabına akçalı değerleri geçici olarak almaya ve harcamaya ita amirinin onayı ile yetkili kılınan personele, mutemet denilir.

    Mutemetler hesaplarını Muhasebe Müdürüne vererek aklanırlar. Muhasebe Müdürü mutemetleri her zaman kontrol edebilir ve üzerlerinde bulunan paranın bankaya yatırılmasını isteyebilir.

    VEZNEDARIN GÖREVLERİ

    Madde 15 - Veznedarın görevleri şunlardır:

    a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak,

    b) Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

    c) Kurul'a ait para ve kıymetli evrakı kasada saklamak,

    d) Tahsilata ve ödemeye ilişkin makbuzların dip koçanları ile, kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak,

    e) Muhasebe Müdürünün vereceği diğer işleri yapmak.

    VEZNEDARIN SORUMLULUĞU

    Madde 16 - Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyanından ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

    VEZNE İŞLEMLERİ

    Madde 17 - Fon kasasında tutulabilecek azami para miktarı ile kasadan yapılabilecek ödemelerin sınırı Karar Organı tarafından belirlenir.

    Personelin ücretleri ve diğer özlük haklarının ödeneceği zamanlarda Fon kasasında bunları karşılamaya yetecek tutarda para bulundurulabilir.

    Konulan sınırı aşan diğer ödemeler çekle bankadan yapılır. Çekler, Muhasebe Müdürü ile Kurul Başkanı veya ita amirliği yetkisi verilen personel tarafından imzalanır.

    Kasada bulunan paranın, öngörülen sınırı aşan bölümü, derhal T. C. Merkez Bankasına ya da Kurul'ca anlaşma yapılan bir milli bankaya yatırılır.

    Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün Muhasebe Müdürü tarafından kontrol edilerek günlük hesap, veznedar ile birlikte imzalanmak suretiyle kapatılır.

    AYNİYAT VE DEPO MEMURUNUN GÖREVLERİ

    Madde 18 - Ayniyat ve depo memurunun görevleri şunlardır:

    a) Kurul'un ayniyat ve depo işlerini yürütmek,

    b) Mevcut demirbaş ve diğer eşya ve malzeme ile mefruşatın, depo giriş, çıkış ve stoklarının kaydını tutmak ve muhafaza etmek,

    c) Gelen veya satınalınan eşya ve malzemeyi Muayene Komisyonuna muayene ettirmek ve depoya girişlerini düzenlemek,

    d) Depoya giren eşya ve malzemeyi tasnif etmek, tertipli ve iyi bir şekilde muhafaza etmek, yangın, bozulma ve benzeri tehlike ve zararlardan koruyucu önlemleri almak,

    e) Depodaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanarak alındı karşılığında ilgililere vermek,

    f) Depo kayıtlarının muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

    g) Depoda saklanan malzeme ve eşyada meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıttan düşülecek veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yürütmek,

    h) Muhasebe Müdürü ve diğer yetkililerin vereceği işleri yapmak.

    DEPO SAYIMI

    Madde 19 - Kurul'un malzeme deposu, her hesap dönemi sonunda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nca görevlendirilecek bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır.

    Normal fireler dışında depo noksanı bedelleri sorumlularına ödetilir. Normal fireler kayıttan düşülür, depo fazlası Fon'a gelir kaydedilir.

    AVANS İŞLEMLERİ

    Madde 20 - Tahakkuk ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirince belirtilecek mutemede her yıl Kurul bütçesi ile saptanacak tutar kadar avans verilebilir.

    Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır. Mutemede, mahsup edilen avans tutarı kadar aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.

    Mutemet, aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini avansın alındığı tarihi izleyen bir ay içinde Muhasebeye vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır. Hesap döneminin son ayında alınan avanslar bir aylık süreye bakılmaksızın en geç dönemin son günü tümüyle kapatılır.

    Aldığı avansı bir ay içinde mahsup ettirmeyen veya kapatmayan mutemede Muhasebe Müdürlüğünce yazılı olarak bildirilmek kaydiyle 15 günlük ek süre verilir.

    Verilen ek süre içinde kapatılmıyan, harcandığı halde hesap döneminin sonuna kadar harcama belgeleri Muhasebeye verilmeyen, hesap dönemi sonuna kadar kapatılmayan ve harcanmış olduğu kanıtlanmayan avans kalıntıları geçici aktif hesaplara alınır.

    Geçici aktif hesaplara alınan avans kalıntıları, ilgili hakkında uygulanacak disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, mutemedin ilk ücret ve ödeneğinden kesilerek tahsil edilir. Ayrıca bu mutemede bir daha avans verilmez.

    Mutemedin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde kapatılmayan avans artıkları için, avansın verildiği günden başlayarak, bankalarca vadeli mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı üzerinden cezai faiz yürütülür ve konu, gereği yapılmak üzere Başhukuk Danışmanlığı'na intikal ettirilir.

    KREDİ İŞLEMLERİ

    Madde 21 - Bu Yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen ve her yıl için saptanan avans tavan tutarını aşan giderler için avans verilmeyip, ita amirinin gerek göstermesi, Kurul Başkanı'nın onayı ile mutemet adına bankada kredi açılabilir.

    Banka, mutemedin göstereceği hak sahibine doğrudan doğruya ödeme yapar.

    Krediden yapılacak ödemeler, kredinin devri ve mahsubu, yeniden kredi açılması, kredinin mahsup edilmemesi gibi konularda bu Yönetmeliğin avanslara ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

    AMORTİSMAN VE SİGORTA

    Madde 22 - Kurul'ca satınalınan sabit değerler (demirbaş, mefruşat, alet-edevat ve teçhizat vb.) için her yıl, vergi kanunlarında öngörülen usul ve esaslara göre amortisman ayrılır.

    Kurul malvarlığından gerekli görülenlerin sigorta ettirilmesine Karar Organı yetkilidir.

    ÇİFT İMZA

    Madde 23 - Vezneye girecek ve çıkacak paralara ait tahsil ve tediye fişleri ile mahsup fişlerinin ve makbuzların çift imzalı olması ve birinci derecede İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı veya görevlendireceği yetkili, ikinci derecede Muhasebe Müdürü veya görevlendireceği yetkili tarafından imza edilmesi zorunludur.

    Çift imzayı taşımayan fişler ile tahsil ve tediye işlemi yapılmaz. Bunun aksine işlem yapan veznedar sorumlu tutulur.

    SORUMLULUK

    Madde 24 - Muhasebe belgelerini düzenleyen personel ile bunları amir sıfatıyla tetkik ve imza eden yetkililer, işlemleri denetleyen görevliler, bir belgenin geçerli olabilmesi için neleri kapsaması gerektiğine dikkat etmekle yükümlüdürler.

    Muhasebe Müdürü, servis şefi, yardımcıları ve personeli veya bu işlerle görevlendirilmiş diğer personel, işlemlerin yürürlükte bulunan kurallara göre yapılmamasından ya da gecikmesinden dolayı, ilgi derecelerine göre müteselsilen sorumludurlar.

    DEVİR VE TESLİM

    Madde 25 - Kurul'un Muhasebe Servisinde görevli müdür, müdür yardımcısı, şef, şef yardımcısı ve kontrolörler ile nakit, kıymetli evrak, sözleşme, senet ve tüm menkul değerleri eli altında bulunduran şef ve memurlar ile veznedar muhasipler, veznedar ve mutemetler, görevlerinden devamlı olarak ayrılacakları zaman, muhafazasından sorumlu bulundukları değerleri, görevlerini üstlenecek veya yapacak personele usulü dairesinde devir ve teslim etmekle yükümlüdürler.

    Devir-teslim işlemi, usulüne uygun olarak yapılmadıkça ilgilinin Kurul ile ilişiği kesilmez.

    III. BÖLÜM : KURUL BÜTÇESİNE İLİŞKİN ESASLAR

    BÜTÇE

    Madde 26 - Kurul bütçesi, Fon'un yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir idari karardır.

    Bütçe, Kurul'ca hazırlanır ve Karar Organı tarafından, en geç ait olduğu takvim yılı başından önce onaylanarak yürürlüğe konulur.

    BÜTÇE

    NİN İÇERİĞİ

    Madde 27 - Bütçe bir metin ve ek cetvellerden oluşur.

    A) Bütçe metninde yer alması gereken hususlar iki ana grupta düzenlenir;

    a) Özel Hükümler:

    i) Gider yetkisinin üst sınırını gösteren ödenekler toplamı,

    ii) Gelir tahminleri toplamı,

    iii) Bütçe açığı varsa ne şekilde kapatılacağı,

    b) Genel Hükümler:

    Bütçenin uygulanmasında sözkonusu olabilecek o yılın gelir ve giderleriyle ilgili, örneğin; ödeneklerin kullanılması, tasarruf önlemleri, özel yetkiler, nakit yönetimi ve benzeri konuları düzenleyen hükümler.

    B) Bütçe'ye bağlı cetveller;

    a) (A) Cetveli: Kurul'un karar, yönetim ve hizmet birimlerinin harcamaları için verilen ödenekleri gösterir.

    b) (B) Cetveli: Fon'un gelir tahminlerini türleri itibariyle gösterir.

    c) (C) Cetveli: Kurul üyelerinin kadroları ile Maliye Bakanlığı'nca Kurul'a tahsis edilmiş personel kadrolarını gösterir.

    GİDER CETVELLERİNİN AYRINTISI

    Madde 28 - Gider cetvelleri, program bütçe tekniğine göre aşağıdaki şekilde düzenlenir;

    a) Ödenek Türü: Cari, yatırım ve transfer harcamalarını gösterir.

    b) Faaliyet - Proje: Alt programın amacını gerçekleştirmeye yönelik homojen hizmetlere "Faaliyet" ve bunlardan yatırım hizmetleriyle ilgili olanlarına "Proje" denir.

    c) Harcama Kalemi: Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan girdiler olarak mal ve hizmet türlerini belirtir.

    Fon'dan yapılacak harcamaların ana gruplar itibariyle türleri ve dağılımı karar organınca belirlenir.

    FON

    UN GELİR KAYNAKLARI

    Madde 29 - Fon'un gelir kaynakları, üç ana grupta toplanır:

    a) Yasal Gelirler: Kurul tarafından verilen izinler üzerine satışı yapılacak menkul kıymetlerin ihraç değerlerinin binde üçü tutarında ortaklıklar tarafından Fon'a yatırılacak ücretler,

    b) Diğer Gelirler: Kurul'un kitap, basılı kağıt, diğer yayın, taşınmaz ve demirbaş satış gelirleri ile kira gelirleri ve diğer gelirler,

    c) Hazine Yardımı: Fon gelirleri ile Kurul'un giderleri arasındaki farkın kapatılması amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılacak yardımlar.

    ÖNBÜTÇE HAZIRLANMASI

    Madde 30 - Kurul'un Önbütçesinin zamanında hazırlanabilmesi için Kurul'un hizmet birimleri, kendi birimlerinin gider tahminlerini, cari hesap döneminin bitimine en geç 5 ay kala Genel Sekreterliğe bildirmek zorundadırlar.

    Bu bildirimde, ilgili birimin cari yılın geçmiş aylarında gerçekleşen ve anılan yılda gerçekleşmesi beklenen harcamaları ile yeni yıl için talep edeceği ödenekler tutarı, harcama kalemleri itibariyle ayrı ayrı gösterilir, artış ve eksilişlerin nedenleri açıklanır.

    İdari ve Mali İşler Dairesi, kendi gider bütçesi yanında Kurul'un gelir bütçesini de aynı süre içinde hazırlamakla yükümlüdür.

    HAZİNE YARDIMI TUTARININ SAPTANMASI

    Madde 31 - Çalışma birimlerinin önerileri Genel Sekreterlikçe değerlendirilir ve Kurul'un Önbütçe önerisi, Genel Sekreter'in talimatı çerçevesinde İdari ve Mali İşler Dairesi'nce hazırlanarak, yasal sürenin bitimine en geç 15 gün kala Kurul Başkanı'na sunulur.

    Kurul Başkanı Kurul'un Önbütçe önerisine 3 gün içinde nihai şeklini verir ve öneriyi, Karar Organının gündemine alır.

    Önbütçe önerisi, Karar Organında olağanüstü gündem ve toplantı esaslarına göre görüşülerek, Maliye Bakanlığı'ndan istenecek yardım tutarı, yasal sürenin bitiminden en geç 3 gün önce saptanır.

    BÜTÇE

    NİN HAZIRLANMASI

    Madde 32 - Kurul'un çalışma birimleri, Önbütçe önerilerindeki revizyon isteklerini, cari hesap döneminin bitiminden en geç 1 ay önce bu Yönetmeliğin 30. maddesinde öngörülen usule göre Genel Sekreterliğe iletirler.

    Genel Sekreterlik, cari hesap döneminin geçmiş 10 aylık gerçekleşmelerini ve ilgili birimlerin önerilerini de gözönünde bulundurarak Önbütçe önerisinde yapılacak düzeltmeleri saptar ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na gereken talimatı verir.

    Bütçe önerisi Genel Sekreter'in yönetiminde ve ilgili dairelerin çalışmalarıyla hazırlanarak, hesap döneminin bitimine en geç 15 gün kala Kurul Başkanı'na sunulur.

    Kurul Başkanı Bütçe önerisine 3 gün içinde nihai şeklini vererek Karar Organının gündemine alır.

    Bütçe önerisi, Kurul'un Karar Organında görüşülerek hesap döneminin bitiminden önce kesinleştirilir.

    Karar Organınca onaylanarak kesinleşen Kurul Bütçesi, Başkanlığın bütçe uygulama talimatı ile birlikte birim başkanlıklarına gönderilir.

    YASAL GELİRLERİN TAHSİL EDİLMESİ

    Madde 33 - Menkul kıymetlerin satışına Kurul'ca izin verilmesi nedeniyle, bunları ihraç edecek olan ortaklıklardan, satışa sunacakları menkul kıymetlerin tutarı üzerinden alınacak ücretin tamamı, Kurul'un olumlu kanaatinin ilgiliye tebliği üzerine "izin belgesinin" verilmesinden önce peşin olarak tahsil edilir.

    Bu ücret ödenmedikçe izin belgesi verilmez.

    HARCAMALARIN YAPILMASI

    Madde 34 - Bütçedeki ödenekler, Başkanlık'ça yapılacak nakit planına göre kullanılır. Personel Giderleri dışındaki harcama kalemlerinin ne kadarının ne zaman kullanılacağına, Fon'un gelir durumu da gözönünde tutularak Başkanlık'ça karar verilir.

    Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla Bütçe talimatındaki esaslara göre harcanır.

    Ödenek bulunmaksızın hiç bir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.

    ZORUNLU GİDERLERDEKİ ARTIŞLAR

    Madde 35 - Kanun, kararname ve yönetmelikler gereğince Devlet memurlarının aylıkları, ek ödemeleri, sosyal yardımları ve diğer hakedişlerinde meydana gelecek farklılıkların ve yeni yükümlülüklerin, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Kurul personeline ve gider bütçesine yansıtılması işlemi, yeni belirlenen esaslar doğrultusunda Kurul Başkanı'nca yerine getirilir.

    Bütçenin ilgili harcama kalemlerine yabancı ülke paralarının cari kurları üzerinden konulan ödenekler ve harcama yetkilerinin, yıl içinde meydana gelebilecek kur değişiklikleri nedeniyle yetersiz kalması halinde, bu ödenekleri kur farkları kadar artırmaya Kurul Başkanı yetkilidir.

    Bu tür giderlerin, bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerindeki artışlar ya da bütçe içi tasarruf önlemleri ile karşılanamıyacağı hallerde konu Başkanlık'ça Karar Organına götürülür.

    EK ÖDENEK VE AKTARMA

    Madde 36 - Kurul Başkanı'na verilecek aktarma yetkisi, her yılın Bütçesinde gösterilir.

    Kurul bütçesinde belirli bir amaç için konulmuş ödeneğin bulunmadığı ya da ilgili harcama kalemlerine konulmuş ödeneklerin yeterli olmadığı hallerde Başkanlık'ça Karar Organından ek ödenek isteminde bulunulur.

    Fon mevcudunun Başkanlık'ça istenen ek ödeneği karşılayabilecek durumda olduğu hallerde karar organı tarafından ek ödenek verilebilir.

    Aksi durumlarda ek ödenek istemi, gerekçeleri gösterilerek Maliye Bakanlığı'na sunulur ve Bakanlıktan alınacak sonuca göre işlem yapılır.

    BÜTÇE KESİN HESAP CETVELİ

    Madde 37 - Fon bilançosu ve gelir tablosunun çıkarılmasından sonra, hesap dönemine ilişkin bütçe ile alınan ödenekleri, yıl içinde alınmış ek ödenekleri ve varsa ödenek iptallerini, ayrıca yıl içinde yapılan harcamalar ile kullanılmamış ödenek artıklarını, harcama kalemleri itibariyle gösteren kesin hesap cetveli, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanarak, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Kurul Başkanı'na sunulur.

    IV. BÖLÜM : KURUL MUHASEBESİNİN GENEL ESASLARI

    MUHASEBENİN AMACI

    Madde 38 - Muhasebe, parasal nitelik taşıyan işlemlere ve kıymet hareketlerine ilişkin verilerin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak şekilde ilgili kaynaklardan toplanması, doğruluklarının saptanması, kaydedilmesi, tasnif edilmesi, raporlar halinde sunulması ve yorumlanması yoluyla sevk ve idareye göstergeler vermek amacını güder.

    HESAP PLANI

    Madde 39 - Fon'un muhasebe sistemi ve hesap planı, karar organı tarafından belirlenir.

    Hesap planı, Kurul'un bünyesine ve işlemlerine uygun hesapların bir sistem içinde gruplandırılmasıyla oluşan cetveldir.

    MUHASEBEDE İŞLEM SIRASI

    Madde 40 - Muhasebe işlemleri aşağıda belirtilen sıraya göre yürütülür:

    a) İlgili serviste, kasa işlemleri için "tediye" ve "tahsil" fişleri, mahsup işlemleri için "mahsup" fişleri, düzenlenir.

    b) Fişlerdeki işlemler yardımcı defterlere geçilir.

    c) Günlük işlemler, yevmiye defterine oradan da defterikebire kaydedilir.

    İşlemlerin sayı yönünden yoğun olması halinde kasa ve mahsup fişleri, hesap adlarına göre düzenlenecek primanotalara ön kayıt olarak işlenebilir. Bu halde, yardımcı defterlere ve yevmiye defterine yapılacak kayıtlarda primanotalar esas alınır.

    KAYITLARIN DAYANAK BELGELERİ

    Madde 41 - Muhasebeleştirme, usulüne göre düzenlenen kasa ve mahsup fişleri ile bunların ekini oluşturan geçerli belgelere dayanılarak aşağıda tanımı gösterilen hesaplar içinde yerine getirilir.

    a) Ana Hesap: Aynı nitelikteki kıymet hareketlerinin toplam olarak kaydedildikleri defterikebir hesaplarıdır.

    b) Yardımcı Hesap: Ana hesaplar içinde ortak ve belirgin özellikler taşıyan kıymet ayrıntılarının toplandığı hesaplardır.

    Defter kayıtlarının temel dayanağını oluşturan fişlerin, primanota ve icmal cetvellerinin kullanma amacına göre çeşitleri, içeriği ve düzenlenme şekli karar organı tarafından belirlenir.

    MUHASEBE DEFTERLERİ

    Madde 42 - Servislerde fişlerle belgelenen işlemler, primanota ve günlük işlemler icmali ile yardımcı kayıtlara geçirildikten sonra aşağıdaki defterlerde esas kayıtlara alınır:

    1) Yevmiye Defteri: Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.

    Yevmiye defteri, ciltli veya föy volan şeklinde ve sayfaları birbirini izleyen sıra numaralı olur.

    2) Defterikebir: Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak, usulüne göre hesaplara dağıtan ve sınıflandırarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

    3) Envanter Defteri: Faaliyete başlama tarihinde ve bunu izleyen her hesap dönemi sonunda bilanço günü itibariyle çıkarılan envanter ve bilançoların kaydolunduğu defterdir.

    Envanter defteri, ciltli ve sayfaları birbirini izleyen sıra numaralı olur.

    4) Yardımcı Defterler: Defterikebire toplam halinde ve açıklamasız olarak kaydedilen asli hesaplarla tali ve feri hesapların ve bunlara ilişkin işlemlerin ayrıntılı ve açıklamalı olarak kaydedildiği defter veya kalamoza föyleridir.

    DEFTERLERİN TASDİKİ

    Madde 43 - Yardımcı defterler dışında kalan muhasebe defterleri, her sayfasına sıra numarası konulmak ve resmi mühür ile mühürlenerek kaç sayfadan oluştuğu, defterin ilk ve son sayfasına noter tarafından yazılmak suretiyle tasdik ettirilir.

    Bu defterlerin, her yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce "görülmüştür" sözü yazılarak, mühür ve imza konulmak suretiyle tasdik edilmiş olması gerekir.

    DEFTERLERE KAYIT USULÜ

    Madde 44 - Muhasebe defterlerine kayıt yapılırken aşağıdaki esaslara uyulur:

    a) Defterler mürekkepli kalemle ya da makina ile yazılır. Ancak, hesaplar kapatılıncaya kadar toplamların geçici olarak kurşun kalemle yapılması mümkündür.

    b) Defterlerde, kayıtlar arasında usulen yazılmaya ayrılmış satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.

    c) Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda, bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

    d) İşlemlerin, iş hacmine ve gereğine uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını bozmayacak bir süre içinde ve günü gününe defterlere kaydedilmesi esastır.

    e) Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar, ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer tüm defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde, düzeltmeler, yanlış; okunacak şekilde çizilmek ve üstüne doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.

    Defterlere geçirilen bir kaydı, kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek ve bu şekilde düzeltme yapmak yasaktır.

    HESAP VE KAYITLARIN KONTROLÜ

    Madde 45 - Yevmiye defteri ve defterikebir kayıtları esas kayıt niteliğindedir. Aylık ve yıllık mizanlar ile bilançolar ve gelir tabloları defterikebirden çıkarılır. Defterikebir toplamlarının, yevmiye defteri toplamı ve yardımcı defter kayıtlarıyla tutarlı olması şarttır.

    Kasa ve mahsup fişlerinin primanotalara, esas ve yardımcı kayıtlara doğru işlenip işlenmediği, bu işle görevlendirilecek personel tarafından kontrol edilir.

    Yevmiye defteri ile defterikebir ilgili servis şefleri tarafından haftada bir defadan az olmamak üzere denetlenerek toplamlar paraf edilir.

    DAYANAK BELGELERİN SAKLANMASI

    Madde 46 - Günlük işlemler için düzenlenen tediye ve tahsil fişleri ile, çek ve diğer belgeler için akşamları kasa kapanınca ilgililer tarafından günlük kasa mutabakat cetvelleri düzenlenir.

    Kasa sayımından sonra o güne ait tahsil, tediye ve mahsup fişleri ile bu fişlerin dayanağını oluşturan belgeler, defterikebir hesap sıra numarasına göre ayrılarak dizilir, dosya ya da bir zarf içine konulup, üzerine eklenen bir kağıda dökümü yapılarak imzalanır.

    Bu belgeler, muhasebe şefinin ya da görevlisinin sorumluluğu altında kasa veya çelik dolaplarda saklanır.

    Herhangi bir inceleme için saklandığı yerden çıkarılması gereken belgeler, muhasebe görevlisinin gözetiminde incelenir ve tekrar sorumlusu tarafından teslim alınarak yerine konulur.

    Bu Yönetmeliğe göre tutulması zorunlu defterler de büyük bir dikkat ve özen gösterilerek korunur ve saklanır.

    MİZANLAR

    Madde 47 - Mizan, defterikebir hesapları ve bakiyelerinin herhangi bir anda düzenlenen listesidir.

    Mizanlar, defterikebir ve yardımcı defterlere geçirilen kayıtların kontrolünü sağlayan ve yevmiye defteri ile defterikebir toplamlarının tutarlı olup olmadığını gösteren çizelgelerdir.

    Hem borç ve hem de alacak kalıntısı veren defterikebir hesaplarında bu kalıntılar birbirinden takas ve mahsup edilmiyerek, mizanlarda her iki kalıntının ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

    Hesapların özelliğinden veya koşulların doğurduğu zorunluk sonucu da olsa, yıl sonu itibariyle düzenlenecek mizanlarda hiç bir neden ve gerekçe ile ters "kırmızı" kalıntı gösterilmez. Kırmızı kalıntılar, bir mahsupla "Geçici" hesaba alınır.

    MİZAN ÇEŞİTLERİ VE ÇIKARILMASI

    Madde 48 - Kurul'da mizanlar, dönemsel biçimde aylık ve yıllık olarak çıkarılır.

    Mizanların çıkarılmasından önce muhasebe şefi tarafından yardımcı defterler incelenerek özellikle, Muhtelif Borçlular ve Alacaklılar, Muvakkat ve Mutavassıt Borçlular ve Alacaklılar Hesaplarındaki kalıntılardan aktif ve pasifte ilgili hesaplarına mahsubu gereken veya tahsili ya da tediye yoluyla tasfiye olanağı bulunan rakamların mahsup ve tasfiye işlemleri yapılır.

    Mizanların çıkarılması için, yardımcı defterlerde hesapların borç ve alacak toplamları yapılır. Bu toplamlar çizelgedeki özel yerlerine yazılır.

    Defterikebir hesaplarının borç ve alacak toplamlarıyla, yardımcı hesaplara ait borç va alacak toplamlarının, birbiriyle tutarlı olduğu görüldükten sonra çizelgenin borç ve alacak toplamı alınır. Defterikebir borç toplamı ile alacak toplamı, hem kendi arasında tutarlı ve hemde mizanın çıkarıldığı tarihteki yevmiye defteri günlük işlemler toplamına eşit olmalıdır.

    BİLANÇO

    Madde 49 - Bilanço, dönem sonunda çıkarılan genel kesin mizana dayanılarak düzenlenen ve Kurul'un mevcutlarıyla her türlü alacaklarını ve borçlarını karşılıklı ve değerleri itibariyle tertipli olarak gösteren cetveldir.

    MALİ TABLO DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

    Madde 50 - Kurul'un yıllık mali tablolarının çıkarılmasından önce aşağıdaki hazırlık çalışmaları yapılır;

    1) Sayım: Kurul teşkilatında para, kıymetli evrak, malzeme, sabit değerler, stoklar ile varsa emaneten alınmış ya da verilmiş olan değerlerin tümü, hesap döneminin son günü itibariyle saptanır.

    2) Değerleme: Mali tabloların gerçek durumu yansıtabilmesi amacıyla, Vergi Usul Kanunundaki iktisadi işlemlere dahil kıymetleri değerleme hükümleri ile belirlenmiş olan esas ve usullere uyulur.

    3) Hesapların incelenmesi ve tasfiyesi: Bilançonun aktif ve pasifinde yer alacak tüm değerlere ilişkin hesaplar özenle incelenerek, varsa hatalar ve eksiklikler giderilir. Bankalarla mutabakat sağlanır, avanslar kapatılır ve tüm kayıtlar mevzuat ve yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir.

    4) Reeskontlar: Cari yıl gelir ve giderleri arasında gelecek hesap dönemlerine ait olanların bırakılmaması amacıyla; gelecek hesap dönemlerine ait olarak peşin ödenen giderler ile cari hesap dönemine ait olduğu halde, henüz tahsil edilmemiş gelirler, reeskont edilerek geçici aktif hesaplarda; gelecek hesap dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirler ile cari hesap dönemine ait olduğu halde, henüz ödenmemiş giderler de, reeskont edilerek geçici pasif hesaplarda; muhasebeleştirilir.

    GELİR TABLOSU VE FON HESABI

    Madde 51 - Gelir Tablosu, Kurul tarafından bir hesap döneminde sağlanan tüm gelirleri ve Kurul hizmetinin yürütülmesi için yapılan tüm harcamaları özetleyen, bir mali tablodur.

    Tabloda görülen gelirler ile giderler arasındaki net fark, Fon hesabı ile ilgilendirilir.

    YILLIK MALİ RAPOR DOSYASI

    Madde 52 - Dönem sonu bilançosu ve gelir tablosu için düzenlenecek dosyada aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunur :

    a) İçindekiler

    b) Bilanço Mali Tablolar Raporu

    c) Genel Geçici Mizan

    d) Genel Kesin Mizan

    e) Gelir Tablosu

    f) Aktif Hesaplar dökümü (Defterikebir sırasıyla)

    g) Pasif Hesaplar dökümü (Defterikebir sırasıyla)

    h) Sigorta ve Amortisman dökümü

    Yıllık mali rapor, bilançoda yer alan değerleri ve bu değerlerin gerçekleşmesini sağlayan faaliyetleri kapsayan dönem faaliyet sonuçlarını; işletme bütçesi, hedefler ve önceki yılların gerçekleşmeleriyle karşılaştırılmalı olarak belirten, analizlere yer veren, bir bilgi düzenidir.

    V. BÖLÜM : KURULUN ALIM, SATIM VE İHALE İŞLERİ

    İHTİYAÇ BİLDİRİMİ

    Madde 53 - Kurul Başkanı'na bağlı çalışma birimlerinin, merkez ve taşra teşkilatının her türlü satınalma, satma, inşaat, tesis, onarım, bakım, taşıtma ve benzeri işlerine ilişkin istekleri ilgili daire başkanlıklarına yapılır. Daire başkanlığı konuyu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na iletir ve işbu Yönetmeliğin esasları uyarınca anılan Daire Başkanlığı'nca yerine getirilir.

    Ancak, İdari ve Mali İşler Dairesi'nce ihtiyacın yerinde olmadığı kanısına varılırsa durum yazı ile öneriyi yapan daire başkanlığı'na bildirilir. İlgili dairenin görüşünde direnmesi halinde takdir, Kurul Başkanı'na aittir.

    BEDEL TAHMİNİ

    Madde 54 - Mal ve hizmetin niteliğine göre tahmin edilecek bedel, resmi daireler veya mesleki kuruluşlarca yayımlanan birim fiyatları veya listelerine, genel tarifelere, bilirkişilerin hesap ve tahminlerine ve piyasa rayiçlerine göre, gerektiğinde ilgili kuruluşlardan belge alınarak ve fiyatlar gözönünde tutularak hesaplanır ve saptanır.

    Ancak, özellik ve ivedilik gösteren işlerde ilgili daire başkanlığının önerisi ve Kurul Başkanı'nın onayında açıklanmış olmak kaydıyla, yetki sınırları içinde fiyat tahmini yaptırılmayabilir.

    YETKİ SINIRLARI

    Madde 55 - Alım, satım, inşaat, tesis, onarım, bakım, taşıtma ve benzeri işlerde Başkan'ın, Genel Sekreter'in, daire başkanlarının ve İdari İşler Müdürlüğü'nün parasal yetki sınırları Kurul Bütçesi'nde gösterilir.

    Satınalınmasının veya onarılmasının gecikmesinde Kurul işlerinin aksaması sözkonusu olan, Kurul'un zararına yol açabilecek ve özelliği bulunan, kaliteli işçiliğe gerek gösteren ve Bütçe'de bu amaçla belirtilen sınırı aşmayan satınalma ve hizmetlerle, onarım işleri, durumun neden ve zorlukları ile beklenen sonuçları belirtilerek İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı'nın önerisi ve Genel Sekreter'in onayı ile yaptırılabilir.

    Kurul ihtiyacı için taşınmaz malların ve sanat eserlerinin satınalınması ve gerektiğinde satılması, bedeli ne olursa olsun karar organının görev ve yetkisi içindedir.

    ALIM - SATIMDA İLKE

    Madde 56 - Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak alım ve satımlara ilişkin kanuni kısıtlamalar dışında, Kurul'ca ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin piyasada daha ucuz ve daha kaliteli olanı tercih edilir.

    Ayrı ayrı yaptırılmasında yarar görülen ve zorunluluk bulunan işler dışında yapılacak alım ve satımlarda ve inşaat işlerinde aynı cins malzeme ve hizmetlerin birleştirilerek oluşacak tutarlarına göre işlem yapılması esastır.

    ALIM - SATIMDA USUL

    Madde 57 - İdari İşler Müdürlüğü'nün yetki sınırları içindeki alım, satım, demirbaş eşya, onarım, bakım, taşıtma ve benzeri işler bu Yönetmelik'te konulan esaslar çerçevesinde, anılan Müdürlük'çe yaptırılarak bedeli ödenir.

    İdari İşler Müdürlüğü'nün yetkisini aşan işler için yetkili üst makamdan yazılı bir ön izin alınması gerekir.

    Ön izin istemi, yetkili makamın en yakın astı tarafından imzalanmış ve İdari İşler Müdürlüğü'nce gerekçe, bedel tahmini ve usul tayini belirtilmiş olmalıdır.

    Daha sonra bu izin esasları çerçevesinde İdari İşler Müdürlüğü'nce hazırlanacak şartnamelere, gerekirse projelere göre istenecek teklifler, Alım, Satım ve İhale

    Komisyonu'nca incelendikten sonra verilen karar, yetkili makamın onayı ile kesinleşir.

    KÜÇÜK KASA

    Madde 58 - Personele Kurul tarafından işyerinde yemek verilmesi için gerekli günlük erzak, mutfak ve yemekhaneye gerekli malzemenin geciktirilmeden satınalınabilmesini sağlamak amacı ile Kurul merkezinde İdari İşler Müdürü, taşra bürolarında büro şefinin sorumluluğu altında bir küçük kasa bulundurulur.

    Küçük kasanın harcama sınırı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nca saptanır.

    Kurul merkezinde, Bütçe'de bu amaçla öngörülen sınırı aşmayan demirbaş eşya onarımı ile diğer onarımlar, daire hizmetleri ile ilgili müteferrik satınalmalar İdari İşler Müdürü'nün sorumluluğunda olup, bu Müdürlükçe ve küçük kasadan yerine getirilir.

    SATINALMA GÖREVLİSİ

    Madde 59 - Yetkili merciler tarafından uygun görülen satınalmalar İdari İşler Müdürlüğü'nce belirlenecek bir veya daha çok satınalma görevlisince yapılır.

    Teklif toplama ve satınalma işlerinde, alım konusu malın türüne göre, alım memurunun yanına konu ile ilgili biri daha katılır.

    Alıma katılan görevliler, alım memuru ile birlikte faturaları imzalamakla yükümlüdürler.

    FİYAT TUTANAKLARI

    Madde 60 - İnşaat ve onarım işlerine ait ve fiyatı önceden tesbit edilmemiş işler için, o işin yaptırılmasına karar verilirken piyasa rayiç ve şartları, Bayındırlık Bakanlığı analizleri ve aynı nitelikteki diğer fiyatlar nazara alınarak usulü dairesinde bir fiyat tutanağı düzenlenir.

    Fiyat tutanaklarını imzalamakla görevlendirilecek personeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı belirler ve fiyat tutanakları anılan Daire Başkanlığı'nın onayı ile tamamlanır.

    SÖZLEŞMELER

    Madde 61 - Yetkili merciler tarafından satınalınmasına, yaptırılmasına ve ihalesine karar verilen mal ve hizmetlerle, inşaat, tesis, onarım, bakım, taşıtma ve benzeri işlerin bu merciler tarafından alınacak karar uyarınca yerine getirilmesi için yüklenicilerle imzalanacak sözleşmeler İdari İşler Müdürlüğü'nce hazırlanır.

    Tip sözleşmelerin hazırlanmasında veya bu sözleşmelerde yapılacak değişikliklerde Başhukuk Danışmanlığı'nın görüşü alınır.

    Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak alımlarda, bu kuruluşların durumları ve özellikleri dikkate alınarak sözleşme yapılmayabilir.

    Sözleşmelerde genellikle bulunması zorunlu hususlar Kurul'ca belirlenir. Noter tasdikinden geçirilmesi zorunlu sözleşme tutarı, Kurul Bütçesi'nde gösterilir.

    SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASI

    Madde 62 - Sözleşmelerin gereği olan hakedişlerin ödenmesine, sözleşmelerde öngörülen sürelerin uzatılmasına, geçici ve kesin kabul işlemleri gibi işlerin yürütülmesine ilgili daire başkanlığı yetkilidir.

    Sözleşme esaslarına göre işin noksan veya fazla yaptırılmasına, işin tutarına göre ilgili yetkili organın onayı ile karar verilebilir.

    Ancak duraksanan hallerde konu, bir üst yetkili mercie sunulur.

    AVANS VERİLMESİ

    Madde 63 - Yükleniciye, Bayındırlık Bakanlığınca uygulanan esaslara kıyasen teminat karşılığında ihale tutarının % 40'ına kadar avans verilebilir.

    Avanslar, avansın verilmesini izleyen hakedişlerden kesilerek mahsup edilir ve bu miktar kadar avans teminat mektubu serbest bırakılır.

    Eğer varsa avans bakiyesi, son hakedişten oranına bakılmaksızın tümüyle kesilir; yetmediği takdirde avans bakiyesi avans teminat mektubundan mahsup edilir.

    KOMİSYONLARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

    Madde 64 - Kurul'un alım, satım ve ihale, muayene, tesellüm ve kabul işleri, Kurul Başkanlığı'nca bu amaçla oluşturulacak komisyonlar eliyle yürütülür.

    Muhasebe Müdürü veya görevlendireceği bir kişi komisyonlarda asil üye sıfatıyla yer alır.

    Komisyonlar esas olarak biri başkan olmak üzere üç üyeden kurulur. Ancak, işin büyüklük ve niteliğinin gerektirdiği hallerde komisyonların üye sayısı Başkan tarafından arttırılarak, ilgili birim personeli, teknik uzmanlar ve hukukçular, komisyonlarda asil üye olarak görevlendirilebilirler.

    Asil üyelerin bulunmadığı zamanlarda görevin aksamaması için asil üye sayısının yarısı kadar yedek üye saptanır.

    Komisyonlar, komisyon başkanın bulunmadığı hallerde Kurul Başkanı tarafından görevlendirilecek üyenin başkanlığında toplanır.

    Komisyonlarda kararlar çoğunlukla alınır ve durum bir tutanakla saptanır.

    Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır.

    ALIM, SATIM VE İHALE KOMİSYONU

    Madde 65 - Alım, Satım, ve İhale Komisyonu; yetkili mercilerin belirlediği yöntem, hazırlanmış olan proje, keşif ve şartnameler, bedel tahmini ve bu Yönetmelik hükümlerini gözönünde bulundurarak, gelen önerileri incelemek ve bunlar içinde Kurul yararına en uygun gördüğü ihalenin yapılmasına ilişkin kararı hazırlamakla görevlidir.

    Komisyonun kararları, yetkili merciin onayı ile tamamlanır.

    Komisyonun üyeleri, muayene, tesellüm ve kabul komisyonlarında görev alamazlar.

    MUAYENE VE TESELLÜM KOMİSYONU

    Madde 66 - Muayene ve Tesellüm Komisyonu, Kurul adına satınalınan her türlü makina, işletme malzemesi, yedek aksam, demirbaş eşya ve diğer malzemeyi, şart nameye dayanarak cins, miktar ve nitelik bakımından örneğine ve tipine uygunluğunu inceleyerek tesellüm etmekle görevlidir.

    Muayene ve tesellüm sırasında yüklenici de hazır bulunabilir. Ancak tesellüm onun yokluğunda da yapılabilir.

    GEÇİCİ VE KESİN KABUL KOMİSYONLARI

    Madde 67 - Geçici ve Kesin Kabul komisyonları, Kurul'ca yaptırılan inşaat, tesis ve onarım işlerinin sona ermesinde yapılacak geçici ve kesin kabul işlemlerinin yürütülmesi ile görevlidir.

    Komisyonun düzenleyeceği rapor Kurul Başkanı'nın onayı ile kesinleşir.

    ALIM, SATIM VE İHALE USULLERİ

    Madde 68 - Kurul'da alım, satım ve ihaleler pazarlık, kapalı zarf ve emanet usullerinden biri ile yapılır.

    Pazarlık ve kapalı zarf usullerinde yetkili organlar işi, sınırlı firmaları çağırma veya gazete ilanıyla çağrı yoluyla yaptırmaya yetkili oldukları gibi, tahmini bedele göre eksiltme, artırma veya teklif isteme yollarıyla yaptırmakta da serbesttirler.

    Teklif alınacak firmalar ilgili müdürlüklerce saptanır ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın onayına sunulur. Sınırlı firmaları çağırma yoluyla yapılacak alım, satım ve ihalelerde en az üç firmadan teklif istenmesi gereklidir.

    İhale konusu mal ve hizmet sadece bir veya iki firmanın veya kamu kuruluşlarının tekelinde ise veya bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yeteri kadar teklif istenmiş olmasına rağmen gelen tekliflerin sayısı üçü bulmamışsa, Alım, Satım ve İhale Komisyonunun teklifi, yetkili merciin onayı ile daha az teklifle de yetinilebilir.

    PAZARLIK USULÜ

    Madde 69 - Pazarlık, mal ve hizmetlerin firmalardan proforma fatura alınmak ya da çağırmak yoluyla, fiyat ve nitelik bakımından en uygununun satın alınmasıdır.

    Belirli firmalar belli gün ve saatte Alım, Satım ve İhale Komisyonuna çağrılarak kendileriyle teker teker ya da topluca pazarlık edilir veya belirli firmalardan alınan proforma faturalar karşılaştırılarak en uygun görülen firma veya firmalarla pazarlık yapılır.

    Her türlü pazarlık sonucunda isteklilerin son teklifleri imzalı olarak alınır ve bu konuda varılan karar bir tutanakla saptanır.

    İşin aynı günde yerine getirilemiyeceği durumlarda bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesine göre teminat alınır.

    PAZARLIKLA YAPILACAK İŞLER

    Madde 70 - Aşağıdaki işler pazarlıkla yürütülebilir;

    a) Kurul ihtiyaçları için işyeri, lojman, arşiv ve depo binalarının kiralanması,

    b) Patente dayanılarak üretilen ve sadece bir firmada bulunan malların satın alınması,

    c) Çeşitli baskı işleri,

    d) İki defa istekli çıkmaması veya verilen fiyatın uygun görülmemesi veyahut sözleşmenin bozulması nedeniyle yeniden ihaleye çıkarılmasında yarar umulmayan işler,

    e) Mahdut ve istisnai hallerle sınırlı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından alım, satım ve onarım işleri ile Kurul mensuplarına yemek hazırlanmasını amaçlayan hal ve benzeri yerlerden erzak satın alınması,

    f) Durumun gereğine, işin özelliğine ve bedeline göre yetkili mercilerce gerekli görülen öteki işler.

    KAPALI ZARF USULÜ

    Madde 71 - Kapalı zarf usulüne göre alım, satım ve İhale işleri aşağıdaki şekilde yapılır :

    a) Tahmini bedelin saptanmış olduğu durumlarda teklif edilen fiyat indirimini, saptanmamış olan durumlarda da teklifi içeren mektuplar isteklilerce hazırlanıp imzalanır; bir zarfa konulup, üzerine "teklif" kelimesi, isteklinin adı, firması ve adresi yazılarak zarf kapatılır. Bu zarf, geçici teminat mektubu veya makbuzu ve istenen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır ve üzerine hangi işe ait olduğu yazılır.

    Teklif mektubunda, şartnamenin tümüyle okunup kabul edildiğinin kayıt edilmesi ve önerilen fiyatın hem yazı ile ve hem de rakamla açıkça yazılması, kazıntı ve silinti bulunmaması gerekir.

    b) Teklif mektupları, ihalenin yapılması için belirlenmiş ve ilan edilmiş olan gün ve saate kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Alım, Satım ve İhale Komisyonu Başkanının görevlendireceği ilgiliye teslim edilir. Makbuz numaraları ve mektubun alındığı tarih ve saat zarfın üzerine işaret edilir. Süre bitince başkan ve üyeler tarafından hemen sürenin bittiğini ve alınan zarf adedi ile makbuzların tarih ve sayısını gösteren bir tutanak düzenlenir.

    Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz ve geç gelen mektubun geliş zamanı bir tutanakla saptanır.

    c) Belirlenen gün ve saatte zarflar açılmadan önce, daha önce düzenlenmiş olan tutanaklar okunur. Bundan sonra zarflar numara sırası ile birer birer açılarak eksiltme ve artırmaya girmek için aranılan genel ve özel şartların yerine getirilip getirilmediği, geçici teminatın miktar, şekil ve diğer bakımlardan uygun olup olmadığı incelenir ve sonunda kimlerin eksiltme veya artırmaya kabul edildiği hazır bulunanlara bildirilir.

    Belgeleri tamam olmayan teklifler dikkate alınmaz ve bu durum bir tutanağa bağlanarak, kabul edilmeyen isteklerin teklif mektuplarını içeren zarflar açılmıyarak kendilerine veya vekillerine geri verilir.

    d) Teklif mektuplarını içeren iç zarflar açılmadan önce eksiltme veya artırmaya kabul edilenlerden başkası odadan çıkarılır. Bundan sonra teklif mektupları numara sırasıyla birer birer Başkan tarafından açılarak yüksek sesle okunur. Şartnameye uygun olmayan veya şartname dışında şartlar taşıyan tekliflere itibar edilmez.

    Tutanağın düzenlenmesinden sonra teklif sahipleri Komisyondan çıkarılırlar ve Komisyon çalışmaya başlar. Tekliflerin incelenmesi ve karşılaştırılması sonunda en uygun görülen teklif, bir kararla tespit edilerek kesin ihale için Kurul Başkanı'nın onayına sunulur.

    Şartnameye aykırı olmayan bazı teknik konuların incelenmesi için kararın başka bir güne bırakılması gerektiğinde, bu durum eksiltme ve artırmaya girenlere bildirilir ve aynı celsede komisyon kararı yazılarak başkan ve üyeler tarafından imza edilir. Komisyon kararlarına tüm geçerli tekliflerin özeti kaydedildikten sonra bunlardan en uygun görüleni, tercih nedenleri ile yazılır.

    Kapalı zarf usulü ile yapılacak eksiltme ve artırmaya istekli çıkmaz veya isteklilerin teklifleri uygun bulunmaz ise iş tekrar kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılır.

    EMANET USULÜ

    Madde 72 - Emanet usulü, teklif toplama veya pazarlıkla ihalesinde yarar görülmeyen veya güçlük bulunan acele veya özellik taşıyan yapım ve onarım işleri için sözkonusudur.

    Bu usulde iş, inşaat ve onarımın bütünü için bir yüklenici firma araya sokulmaksızın, yetkili organlarca oluşturulacak sorumlu ve yetkili komitelerle sonuçlandırılır.

    İş, emanet komitesince çeşitli taşeronlara verilebileceği gibi, malzemesi Kurul'ca satınalınıp işin işçiliği birim fiyatı üzerinden veya gündelikle de yaptırılabilir.

    Emanet komitesi, biri başkan, biri de teknik eleman olmak üzere bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesi hükümlerine göre oluşturulur ve çalışır. İş sona erince komitenin görevi de son bulur.

    Komitece malzeme satınalınması ve işçilik ihalesi; usulüne, kalite ve fiyat bakımından yapılacak piyasa araştırmalarına göre yazılı karara dayanılarak yerine getirilir.

    ŞARTNAMELER

    Madde 73 - Kurul adına yapılacak alım satımlar için şartname düzenlenir.

    1 - Aşağıda gösterilen işlerde şartname düzenlenmeyebilir:

    a) Nitelik ve özelliklerinin Kurul'un ihtiyacına uygunluğu önceden saptanmış olan malzeme,

    b) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak satın - almalar,

    c) Belli tarifeli ulaştırma araçları ile yapılan taşıtma işleri.

    2 - Satınalınacak mal ve yaptırılacak hizmet için uygulanacak satınalma usul ve şartlarını gösteren şartnamelerde, işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka aşağıdaki genel şartlar da gösterilir :

    a) Taahhüde esas madde veya işin adı, türü, miktarı, niteliği ile diğer özellikleri,

    b) Taahhüdün süresi ve ne zaman başlayacağı,

    c) Taahhüdün ifa edileceği yer, zaman, teslim ve tesellüm süresi,

    d) Ödeme şartları,

    e) Hangi tarihe kadar teklif yapılacağı,

    f) Uyuşmazlıkların çözüm şekli ve yetkili mahkeme,

    g) Geçici ve kesin teminat tutarı ile geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi,

    h) Taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde yapılacak işlem ve Kurul'un teminat üzerindeki hakları,

    i) Teminatın hangi hallerde gelir kaydedileceği,

    j) Verilecek avans miktar ya da oranı ve mahsup şekli,

    k) Geçici tesellümden sonra para ödenecekse bunun şekil, şart ve miktarı,

    l) Mal veya hizmetin niteliğine göre diğer hususlar.

    İHALELERE KATILAMIYACAK OLANLAR

    Madde 74 - Kurul'da görev yapanlar ile Kurul'dan ayrıldıktan itibaren beş yıl geçmemiş olanlar ve bunlarla, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 245 inci maddesinde yazılı derecelerde karabeti bulunanlar, Kurul'un açacağı ihalelere doğrudan doğruya veya dolaylı olarak giremezler.

    İHALELERE KATILACAKLARDA ARANACAK YETERLİK

    Madde 75 - İşe talip firmalarda teknik ve mali yeterlik aranır.

    a) Teknik yeterlik: Kuruluşun konusuna giren teknik bir işi imal etmekte veya yerine getirmekte yeterlik, iştigal ve başarı derecesini gösterir. Bu başarı, hizmet konusunun veya benzerinin iyi bir şekilde öteki kuruluşlara yapılmış olduğunu belirten bir belge ile belgelenir.

    b) Mali yeterlik: Kuruluşun ihale konusu işi başarmaya yetecek maddi ve mali olanaklara sahip olma derecesidir. Bu durum, ilgili firma hakkında bankalardan sağlanacak belgelerle saptanır.

    TEMİNATLAR

    Madde 76 - İhaleye giren ve kendisine ihale yapılan yüklenicinin sözleşme yapmaktan kaçınması veya imzaladığı sözleşme gereğince yüklenimini kısmen veya tümüyle şartlara uygun biçimde yerine getirmemesi durumunda Kurul'un uğrayacağı zararın kısmen veya tümüyle giderilmesini sağlayacak ceza şartı niteliğinde bir karşılık olmak üzere bu Yönetmeliğin 77 nci maddesinde yazılı değerler teminat olarak alınır.

    Teminat, geçici ve kesin olarak iki çeşittir :

    a) Geçici Teminat ; İhaleye girenin teklifini ve bu teklifinin sonuçlarını,

    b) Kesin Teminat ; Kendisine ihale yapılan firmanın imzalayacağı sözleşme hükümlerini,

    yerine getirilmesini sağlamak amacı ile alınan teminattır.

    Kesin teminat, geçici teminatın iki katıdır. Satınalınacak mal ve hizmetler için tahmini bedel üzerinden alınacak geçici teminatın oranları Kurul Bütçesi'nde gösterilir.

    TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK ŞEYLER

    Madde 77 - Aşağıdaki değerler teminat olarak kabul edilir :

    a) Tedavüldeki Türk parası,

    b) Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri, "kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü içeren teminat mektupları,

    c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller,

    d) Kurul'ca ihracına izin verilmiş menkul değerler (Borsa rayicinin % 20 eksiği ile).

    Para ve menkul değerlerin makbuz karşılığında Kurul veznesine yatırılması zorunludur.

    TEMİNAT ALINMASI ZORUNLU OLMAYAN DURUMLAR

    Madde 78 - İdari İşler Müdürlüğü'nün yetkisi içindeki işlerde ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak her türlü satınalma ve ihale işlerinde, pazarlık yoluyla ve sözleşme yapılmasına gerek görülmeyen kısa sürede sonuçlandırılacak satınalmalarda, teminat istenmeyebilir.

    Teminat istenmesine gerek görülmeden yapılan ihalelerde ara hakediş tutarı ancak yetkili merciin onayı ile ödenebilir.

    TEMİNATIN GELİR YAZILMASI

    Madde 79 - a) İhaleyi kazanmış olan yüklenicinin yapılacak tebliğde belirtilmek kaydıyle tebliğ tarihinden itibaren 7 iş günü içinde sözleşmeyi imzalamaması durumunda yatırdığı geçici teminat,

    b) Yüklenicinin işyeri tesliminden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamaması, acze düşmesi, iflas etmesi veya mallarına haciz konulması, sözleşmede yazılı zorunlu nedenler dışında yükleniminden kısmen veya tümüyle vazgeçmesi, sözleşme şartlarına uymaması, işe ara vermesi veya işi, iş programına göre yürütmemesi gibi hallerde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilir ve kesin teminat,

    gelir yazılır.

    TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

    Madde 80 - Alım, Satım, ve İhale Komisyonunun kararına göre ilk üç sırayı alan firmalar hariç diğerlerine ait geçici teminatlar hemen, kazanan firma dışındaki firmaların teminatları ihalenin onayından sonra, ihale yapılan firmanın teminatı ise, kesin teminatın alınmasından sonra geri verilir.

    Onay işlemi en geç 30 iş günü içinde tamamlanır. Kesin teminatın iadesi kesin kabul işleminin tamamlanmasından ve yüklenicinin Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkisi kalmadığını gösteren temiz kağıdının Kurul'a verilmesinden sonra yapılır.

    DOĞRUDAN DOĞRUYA İTHAL

    Madde 81 - Doğrudan doğruya ithalinde Kurul'un yararı görülen malzeme ve cihazlar ile yurt içinde imali henüz gerçekleşmemiş olan malzeme ve cihazlar yetkili mercilerin kararı ile yurt dışından getirtilebilir.

    HURDA DEMİRBAŞ VE MALZEME

    Madde 82 - Kurul'a ait olup usulüne göre hurdaya çıkarılan veya ilgili çalışma birimince hizmetinden yararlanılmasına olanak bulunmadığına karar verilen demirbaş eşya ve malzeme, yetkili organın kararı uyarınca;

    a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre satılabilir,

    b) Kamu kuruluşlarına veya kamu yararına çalışan derneklere bedelsiz olarak verilebilir.

    VI. BÖLÜM : DENETİM VE DİĞER HÜKÜMLER

    MALİYE BAKANLIĞI

    NA BİLDİRİM

    Madde 83 - Bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinde belirtilen Yıllık Mali Rapor ve ekleri ile 37 nci maddesinde hükme bağlanan Bütçe Kesin Hesabı, bunlar üzerinde Kurul tarafından meslek personeline yaptırılacak inceleme sonucu düzenlenecek denetleme raporu, Karar Organında görüşüldükten sonra Kurul Başkanlığı'nca her yılın Haziran ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı'na gönderilir.

    HESAPLARIN İNCELENMESİ

    Madde 84 - Kurul'un parasal işleri üzerinde Karar Organı tarafından yaptırılacak incelemede;

    a) Gelirlerin, alacakların ve her türlü hakların kanun, yönetmelik ve bütçedeki tertiplerine uygun olarak tahakkuk, takip ve tahsil edilip edilmediği,

    b) Giderlerin kanun, yönetmelik ve bütçedeki tertibine, ödeneğine ve kadroya uygun olarak yapılıp yapılmadığı; ödemenin hak sahiplerinin kimliği araştırılmak suretiyle yapılıp yapılmadığı; Fon hesabına giren tüm işlemlerin para ve diğer kıymet hareketlerinin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı,

    c) Taşınır ve taşınmaz malların giriş, saklanış, kullanılış ve çıkışları ile bunların bulunması gerekli olan yerlerde ve tümüyle var olup olmadığı,

    d) Yukarıdaki bendlerde yazılı tüm işlem ve hesapların belgelere ve kayıtlara uygun olup olmadığı,

    araştırılır.

    PARASAL İŞLEMLERDE SUÇ UNSURU BULUNMASI

    Madde 85 - Kurul'un gelir, gider, mal ve kıymetlerinden sorumlu olanlar tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan Kanun'un 29 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu'nca çıkarılacak yönetmeliklerin hükümlerine uygun olarak tahakkuk ettirilmediği, alınmadığı, harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya idare edilmediği Kurul'un Karar Organı tarafından kesin hükme bağlanan işlem ve eylemlerin sorumluları, durumun Kurul Başkanlığı'nca kendilerine bildirilmesinden başlayarak üç ay içinde zimmetlerini ödemek zorundadırlar.

    KURUL ALACAĞININ SİLİNMESİ

    Madde 86 - Parasal işlerle görevli Kurul personelinin zimmetleri ve tahsili olanaksız kişi borçları Kurul'un önerisi ve Maliye Bakanı'nın uygun görmesi halinde silinebilir.

    GEÇİCİ MADDE

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihe kadar Kurul'ca yapılmış olan satınalma işleri ile her türlü ödemeler, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmış sayılır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 87 - Bu Yönetmelik, 13 Ocak 1982 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 88 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar