MİLLİ MATBAA TAHSİSATININ MÜTEDAVİL SERMAYE HALİNDE İSTİMALİNE DAİR KANUNUN TATBİK SURETİNİ GÖSTEREN YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 16/02/1927 - 4759

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 29/05/1926 - 968

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No:

    Madde 1 - 1926 senei maliyesi siparişlerinden mütevellit varidatı mütehakkıka, varidat kaydından bittenzil işbu talimatnameye merbut numune ve izahnameye tevfikan mütedavil sermaye hesabatına kaydı yürütülür.

    Madde 2 - Halen Milli Matbaada mevcut malzemei tab'ıye mütedavil sermayeye irat kaydolunur.

    Madde 3 - Milli Matbaada mevcut matbaaya ait ve Maarif Vekaleti malı kitaplardan vuku bulan satışlar sermayei mütedavile hesabına taallük etmeksizin varidatı mütehakkıka hesabına irat kaydolunur.

    Madde 4 - Devair ve müessesatı resmiye tarafından Milli Matbaaya vuku bulan siparişlerin bedeli siparişi mütaakıp paranın tediye edileceği mahal malsandığına dairei aidesi tarafından Milli Matbaa namına havalesi verilir. Malmemuru bu havalename muhteviyatını kayıt ile beraber başka bir hususa istimal edilmemesini teminen derhal taahhüt kayıt ve miktarı taahhüdü Milli Matbaaya tebliğ eder. Milli Matbaa namına ifraz olunan tahsisatı mezuniyetsiz ciheti ahara sarf eden memurini maliye mesuldür.

    Madde 5 - Milli Matbaa muvazenei umumiyeye ait siparişler haricinde hususi siparişler kabul ve şartlarını tayinde serbesttir. Yalnız devairi resmiyeye mütaallik siparişleri tercihan ifa eder.

    Madde 6 - Matbaaya kar temin edeceği melhuz olduğu, sureti teşekkülü (9) uncu maddede yazılı Milli Matbaa İdare Komisyonunca kararlaştırılan işleri matbaa kendi hesabına ihzar edebilir.

    Madde 7 - (Değişik madde: 24/06/1935 - 2/2866 K.)

    Umumi bütçeden tahsisatı verilen kadro dışında olarak matbaanın teknik ve ticaret işlerile, sağlık, temizlik, sevk, satış, ambar ve koruma işlerinde kullanılacak müstahdemlerin Maarif Vekaletince tesbit edilecek miktarlar üzerinden aylık veya gündelikleri, matbaanın makine ve aletlerile sair umumi levazımı, makine, alet ve edevat tamiri, binanın cüzi tamirleri mütedavil sermayeden tedarik ve sarf olunur.

    Madde 8 - (Değişik madde: 17/10/1928 - 7231 K.)

    Matbaanın işleri tekessür ettiği zaman geceleri çalıştırılacak olan ve muvazenei umumiyece musaddak kadro dahilinde bulunan matbaa memurin ve müstahdeminine mütedavil sermayeden maatahsisatı fevkalade maaşlarının nısfı derecesinde gece yevmiyesi verilir.

    Madde 9 - (Değişik madde: 29/11/1963 - 6/2443 K.)

    Milli Eğitim Basımevi İdare Komisyonu; Basımevi Müdürünün başkanlığında Basımevi İdari İşler Müdür Muavini, Teknik İşler Müdür Muavini, Basımevi Saymanı ve Ayniyat Şefinden ibarettir. Bu Komisyon, Basımevi işlerinin yolunda gitmesi, gelişmesi, genişlemesi için gereken tedbirleri alır ve Basımevinin satınalma işlerini yapar.

    Madde 10 - (Değişik madde: 17/10/1928 - 7231 K.)

    Muvazenei umumiyece musaddak kadro haricinde ve Matbaanın tabı işlerile matbaaya Vekaletçe teffiz olunan bilüumum işlerde kullanılacak matbaa müstahdemininin ihtiyaca göre tevsi ve tenkisi, tayini veya vazifelerine nihayet verilmesi ve muamelei intibahiyenin tatbiki matbaa müdiriyetine aittir.

    Madde 11 - Matbaa levazımının sureti tedariki ve mubayaatın icrası ahkamı mevzuai maliyeye tabidir.

    Madde 12 - (Değişik madde: 29/01/1928 - 6120 K.)

    Sene nihayetinde mütedavil sermayeden vakı olan temettüü safinin yüzde onu idare komisyonunca tanzim ve Maarif Vekaletince tasdik edilen tevzi cetveli mucibince, matbaa memur ve müstahdemleriyle matbaada bila fasıla bir sene hizmeti sebkat etmiş olan ücretli ameleye ikramiye olarak verilir.

    Madde 13 - Milli Matbaa ve şuabatının amiri itası müdürdür.

    Madde 14 - Sermayei mütedavilenin hesabatını muhasibi mesul ifa ve senei maliyenin hitamından sonra ahkamı mevzua dairesinde hesabatını tanzim ve Divanı Muhasebata ita eder.

    Madde 15 - Bu talimatname tebliğ tarihinden itibaren muteberdir.

    Mevzuat Kanunlar