SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 31/05/1982 - 8/4821

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 28/07/1981 - 2499

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 24/08/1982 - 17792

    BÖLÜM I : Genel Hükümler

    Amaç :

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulu personelinin hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.

    Kapsam :

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulu'nun personeli hakkında uygulanır.

    Saklı Hükümler :

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda, genel hükümlere göre karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul'un Karar Organı yetkilidir.

    Dayanak :

    Madde 4 - Bu Yönetmelik, 28/07/1981 gün ve 2499 sayılı Kanun'un 29 uncu maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

    Kavramlar :

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen kavram ve kısaltmaların anlamları aşağıda gösterilmiştir.

    a) Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu,

    b) Başkan : Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı,

    c) Meslek personeli : Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde tanımlanan personel,

    d) Kariyer dışı ihtisas personeli : Meslek personeli ve yardımcı hizmetler sınıfı dışında kalan uzman personel.

    Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve üyelerinin katılmasıyla oluşan organ, bu Yönetmelikte "Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı" olarak anılacaktır.

    İstihdam Şekilleri :

    Madde 6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun hizmetleri aşağıda istihdam şekilleri gösterilen personel tarafından yürütülür :

    A) Sürekli Personel (Kurul Memurları) ;

    Kurul hizmetlerinin gerektirdiği, kadroya bağlı asli ve sürekli görevlerde ve yönetim kademelerinde devamlı çalışmak üzere bu Yönetmeliğe göre atanan memurlardır.

    B) Sözleşmeli Personel;

    a) Kurul, Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasları düzenleyen 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Kararın ek ve değişikliklerine tabi değildir.

    b) Maliye Bakanlığı'ndan uygun görüş alınması koşuluyla Kurul'un özel bir meslek bilgisini ve ihtisasını gerektiren kadroya bağlı asli ve sürekli görevlerinde ve yönetim kademelerinde, bu görevlere ilişkin kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak uzman personel çalıştırılabilir.

    Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapılamaz.

    Yukarıdaki fıkraya göre Kurul'da çalıştırılan sözleşmeli personel, kadrolarının her türlü yetki ve sorumluluğunu taşırlar.

    Sözleşmeli personele ödenecek ücret ve tabi olacakları diğer hususlar sözleşmelerinde gösterilir.

    c) 5434 ve 506 sayılı Kanunlara göre kendilerine emekli aylığı bağlanmış olanlar da bu aylıkları kesilmeksizin yukarıdaki esaslara göre Kurul'da sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Ancak bu personele ödenecek ücret, karşılık gösterilerek atandıkları kadroda çalışanlara Kurul'ca verilebilecek aylık ücret ve diğer parasal haklar toplamının dörtte üçünü geçemez.

    C) Yarı Zamanlı Personel;

    Tabip, hukukçu, mütercim, mühendis, mimar, proje ve mali tahlil uzmanı ve benzeri gibi özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına sahip personel, Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması koşuluyla Kurul'un tam gün çalışmayı gerektirmeyen iş ve hizmetlerinde, kadro karşılığı sözleşme ile yarı zamanlı (Part Time) olarak çalıştırılabilir. Ancak bu personelden, aynı zamanda kamu kesimi dışındaki iş ve görevlerde çalışanlara, Kurul'un meslek sırrı kapsamına giren hizmetleri gördürülemez.

    Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapılamaz.

    Bu personele ödenecek ücret ve tabi olacakları diğer hususlar sözleşmelerinde gösterilir.

    D) Geçici Personel;

    Bir yıldan az süreli ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak Kurul'un Karar Organı tarafından saptanan geçici hizmetlerde ve özel uzmanlık gerektiren işlerde belirlenen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan personeldir.

    Geçici olarak istihdamlarına gerek ve zorunluluk duyulan yerli ve yabancı uzmanlar, yukarıdaki fıkraya göre sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

    Geçici personele ödenecek ücret ve tabi olacakları diğer hususlar, sözleşmelerinde gösterilir.

    Personel Politikası :

    Madde 7 - Kurul'un personel politikası, ilgili birimlerin ve Personel Komisyonunun görüşü alınarak Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenir.

    Personel politikasının uygulanmasından ve geliştirilmesinden başta Genel Sekreter olmak üzere İdari va Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve diğer tüm yöneticiler sorumludur.

    Personel Politikasının İlkeleri :

    Madde 8 - Kurul'un personel politikasının temel ilkeleri şunlardır:

    a) Personelin kişiliğine saygı duyulur ve hakları korunur.

    b) Personele bilgi, yetenek ve yeterliliklerine göre, çalışma koşulları ile yetişme ve gelişme yönünden gereken olanaklar sağlanır.

    c) Personel başarıya ulaşmak için özendirilir, bilgi ve görgüsünü, mesleki yeterliliğini geliştirme olanakları sağlanır, üstün başarı gösterenler ödüllendirilir.

    d) Personele, yaptığı işin önemine ve niteliğine uygun, rahat ve güvenli çalışma ortamı sağlanır.

    e) Personele, kendisini ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgi verilir. Personelin görüş, düşünce ve önerilerini idareye bildirmesini kolaylaştırıcı önlemler alınır.

    f) Her kademedeki yönetici, personelin çalışma hevesini ve gücünü geliştirici bir çalışma havasının yaratılmasına, ve iyi ilişkiler kurulmasına çaba gösterir.

    Personel Komisyonu :

    Madde 9 - Personel Komisyonu, Genel Sekreter'in, başkanlığında Başhukuk Danışmanı ile daire başkanlarının katılmasıyla oluşur.

    Komisyonda, personel politikasının temel ilkelerine, işgücü planlamasına, kadro ve ücretlere, yetiştirme esaslarına ve eğitim programlarına, meslekte yükselme ve ödüllendirmelere, disipline ve personel işleri ile ilgili diğer konulara ilişkin görüş ve öneriler belirlenir.

    Komisyonda görüşülecek konular ile toplantı gün ve saatleri Komisyon Başkanı tarafından saptanarak üyelere duyurulur.

    Komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.

    Gerekçeli Komisyon kararları, karşı görüşlerle birlikte Kurul Başkanı'na sunulur.

    Personel Müdürü de Komisyon toplantılarına katılır ve Komisyonun raportörlüğünü yapar.

    İş Gücü Planlaması :

    Madde 10 - Kurul'un personel tedarikine esas olmak üzere, her yıl hizmet gruplarının özellikleri gözönünde tutularak, ileriki yılların iş gücü ihtiyacını saptamak amacıyla nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılır ve bu ihtiyacın hangi kaynaklardan nasıl karşılanabileceği Kurul'un Karar Organı tarafından bir plana bağlanır.

    İş gücü planının hazırlanmasında esas olarak, Kurul'un iş hacminde beklenen gelişmeler, merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçları, teknik ve sosyal gelişmelerin personel istihdamına etkileri, personelin hizmet içi eğitim ve yetiştirilmesi için mevcut olanaklar ve gerekli süreler, çeşitli nedenlerle boşalması muhtemel kadrolar gözönünde tutulur.

    BÖLÜM II : Personelin İşe Alınması

    Atanma Şartları :

    Madde 11 - Kurul hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır :

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Görevin gerektirdiği ahlak ve karakter niteliklerini taşımak,

    c) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

    d) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    e) 18 yaşını bitirmiş bulunmak ve 35 yaşından (yardımcı hizmetler sınıfı için 30 yaşından) büyük olmamak,

    f) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

    g) Meslek mensuplarında en az 4 yıllık eğitim veren yüksek okul veya dengini, yönetim mensuplarında en az lise veya dengi okulu bitirmiş olmak,

    (Kurul'ca büro hizmetleri için en az ortaokulu, yardımcı hizmetler sınıfı için en az ilkokulu bitirmiş olmak yeterli sayılabilir.)

    h) Askerlikle ilişiği bulunmamak (meslek mensuplarında, başvuru tarihinde askerliğin ertelenmiş olması yeterlidir.),

    ı) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

    j) Yapılacak genel yazılı ve sözlü sınavlarda başarı göstermek,

    İstisnalar :

    Madde 12 - Avukat, tabip, mütercim, mühendis, mimar, hemşire, güvenlik memuru, aşçı, şoför, marangoz, kaloriferci, elektrikçi, gibi meslek sahipleri ile temizlik işlerinde çalıştırılacak kadın siliciler için yaş kaydı aranmaksızın özel mülakatla yetinilebilir.

    Yukarıda sayılanlar dışında özel ihtisasından yararlanılmak amacıyla Kurul'da bir göreve atanması uygun görülenlerin sınav ve yaş kaydına tabi tutulmamalarına Kurul'un Karar Organı yetkilidir.

    Yardımcı hizmetler sınıfında çalışırken lise ve dengi okulları bitirenler, olumlu sicil almış bulunmak kaydiyle Genel İdare Hizmetleri veya Teknik Hizmetler sınıflarına sınavsız geçirilebilirler.

    Duyurma :

    Madde 13 - Kurul hizmetler için personel alınacağı, gördürülecek hizmetin niteliği ve aranan koşulların özeti giriş sınavlarının açılacağı tarihler, yapılacağı yerler, Başkan'ın uygun göreceği yollarla ilgililere duyurulur.

    Duyurular, başvuru süresinin bitiminden en az 15 gün önce yapılır.

    Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 5 gün öncesine kadar devam edecek şekilde saptanır.

    İstenecek Belgeler :

    Madde 14 - A) İş İstek Formu; Kurul'da görev almak isteyenlerin, matbu "İş İstek Formu" nu doldurmaları ve bu Form'daki tüm soruları açık olarak ve el yazısı ile cevaplandırmaları gerekir.

    İş İstek Formları üzerinde Genel Sekreterlikçe yaptırılacak incelemeler sonucunda durumları uygun görülen istekliler, katılma belgesi verilerek yazılı sınava davet edilirler.

    B) Yazılı ve sözlü sınavları başaranlardan atanma işlemlerine başlanmak üzere aşağıdaki (Değişik ibare: 17/02/2012-2012/2865 S.B.K Yön.1.md.) bilgi ve belgeler istenir :

    a) (Değişik bent: 17/02/2012-2012/2865 S.B.K Yön.1.md.) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı veya nüfus cüzdanının Kurulca onaylı örneği,

    b) (Değişik bent: 17/02/2012-2012/2865 S.B.K Yön.1.md.) Öğrenim belgesinin (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin) aslı veya Kurulca veya noterce onaylı örneği,

    c) (Değişik bent: 17/02/2012-2012/2865 S.B.K Yön.1.md.) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

    d) (Değişik bent: 17/02/2012-2012/2865 S.B.K Yön.1.md.) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan,

    e) (Değişik bent: 17/02/2012-2012/2865 S.B.K Yön.1.md.) Erkek adaylardan, askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

    f) Varsa daha önce çalıştığı işlere ait hizmet belgesi,

    g) Yeterli sayıda yeni çekilmiş fotoğraf.

    C) Kurul'da bir göreve atananların aşağıdaki belgeleri vermeleri zorunludur:

    a) 5440 sayılı Kanuna uygun olarak doldurulmuş mal beyannamesi,

    b) Aile durum beyannamesi,

    c) Diğer kuruluşlara zorunlu hizmet yükümlülüğü varsa, bunun Kurul'da yapılmasının uygun görüldüğüne veya ödemenin kabul edildiğine dair ilgili yetkili makamlardan alınmış muvafakat belgesi,

    d) Adres ve imza fişi.

    Sınav Komisyonları:

    Madde 15 - Giriş sınavı ya da seçmelerini yapacak komisyonlar Genel Sekreter'in başkanlığında meslek mensupları arasından Kurul Başkanı tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye saptanır. Kurul Başkanlığınca Komisyon'a gerektiğinde dışarıdan da üye alınabilir.

    Sınavların Yapılış Şekli:

    Madde 16 - Giriş sınavı konuları ile sınavların yapılış şekli, verilecek görevin niteliğine göre Kurul Başkanlığı tarafından belirlenir.

    Daktilo ve benzeri işler için pratik uygulama sınavı yapılması zorunludur.

    Yazılı sınavlar, sınav komisyonunun asil ve yedek üyeleri ile Genel Sekreterlikçe bu işe ayrılacak meslek elemanlarının gözetim ve denetimleri altında yapılır.

    Yazılı Sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

    Sözlü sınavlarda adayların, bilgileri yanında özellikle zeka, intikal sürati, ifade yeteneği, görgü, tavır ve hareket gibi kişisel nitelikleri de gözönünde bulundurulur.

    Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir.

    Atamaya Yetkili Merciler:

    Madde 17 -( Değişik madde: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./1. md.)

    Kurul Başkan Yardımcılığı, daire başkanlığı, daire başkan yardımcılığı ile meslek memurluğuna atamalar Başkan'ın önerisi üzerine Kurul'un Karar Organı tarafından, bunun dışında kalan personelin atama ve yükseltilmeleri ise Başkan tarafından yapılır.

    Atamaların Tebliği ve İşe Başlama:

    Madde 18 - Kurul'da bir göreve atanması uygun görülenlerin iş istek formlarındaki adreslerine durum yazılı olarak bildirilir.

    Atandıkları görev yerinde ikamet edenlerin tebellüğ tarihinden itibaren en geç üç gün, bu yer dışında bulunanların 15 gün içinde işe başlamak üzere Kurul'a başvurmaları gerekir.

    İş istek formlarında gösterilen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılmamış olanlarla, Kurul'ca kabul edilebilir bir özüre dayanmaksızın süresinde işe başlamıyanların atamaları iptal edilir.

    Adaylık:

    Madde 19 - Adaylık, Kurul'da ilk kez işe başlayan personelin göreve uyumunu sağlamak ve iş devamında Kurul'a yararlı olup olamıyacağını değerlendirmek için öngörülen bir izleme ve deneme dönemidir.

    Kurul'da ilk kez işe alınacak her sınıf personel, "aday" olarak atanır.

    Adaylık süresi, görevin özelliğine göre en az 6 ay en çok 1 yıldır.

    Diğer kurumlarda memur adayı iken Kurul'a naklen memur adayı olarak atananların, geldikleri kurumlarda geçirdikleri adaylık süreleri dikkate alınmaz.

    Adaylık süresi içinde yapılacak değerlendirmelerle hal ve hareketlerinde Kurul memuriyetiyle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları, bilgi ve iş yapma yetenekleri bakımından Kurul'a yararlı olamıyacağı saptananların, atamaya yetkili merciin kararı ile adaylık dönemi içinde ya da sonunda Kurul ile ilişikleri kesilir.

    Adaylık süresi içinde olumlu sicil almış ve başarıları saptanmış bulunan adaylar atamaya yetkili merciin kararı ile asli memur olarak atanırlar.

    Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar, girebilecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar.

    Aday personele, asaletleri onanıncaya karan kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulanmaz.

    Adaylık süresi sonunda asli memurluğa atananların adaylıkta geçirmiş oldukları süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

    BÖLÜM III : Personelin Hak, Ödev ve Sorumlulukları; Çalışma Saatleri ve İzinler

    Genel Haklar :

    Madde 20 - Kurul personelinin genel hakları şunlardır :

    a) İş güvenliği; Haklı bir nedene dayanmaksızın personelin işine son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

    b) Çekilme; Kurul personeli, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde görevinden çekilebilir.

    c) Sosyal güvenlik; Kurul'un kadroya bağlı sürekli personeli T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir ve bu sosyal güvenlik kuruluşunun özel mevzuatı ile sağlanan haklardan yararlanır.

    d) İzin; Kurul'da çalışanların bu Yönetmelikte belirtilen süre ve şartlarla izin hakkı vardır.

    e) Dernek ve kooperatif kurma; Kurul çalışanları, kanunların tanıdığı çerçeve içinde kültürel, mesleki ve sosyal yardımla ilgili dernekler kurulabilir, kurulmuş olanlara üye olabilirler, yapı ve tüketim kooperatiflerine ortak olabilirler.

    f) Yazı ve yayın; Kurul personeli, edebi ve mesleki yazılar yazabilir, yayında bulunabilir. Mesleki sırra ve ticaretle uğraşmaya ilişkin yasaklar saklıdır.

    g) Dilek ve Şikayet; Personel, dilek ve şikayetlerini yazılı olarak ve üstleri kanalı ile Genel Sekreterliğe iletebilir. Başvuru ve şikayetler en yakın amirden başlıyarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

    Başvuru ve şikayetler incelenerek, sonucu en kısa zamanda ilgiliye bildirilir.

    Ödev ve Sorumluluklar:

    Madde 21 - Kurul personelinin başlıca ödev, yüküm ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Sadakat : Kurul personeli, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadır. Kurul personeli bu hususu "asli memurluğa" atandıktan sonra en geç bir ay içinde Kurul tarafından düzenlenecek törenle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve Devlet Memurları Kanunu'nun 6 ncı maddesinde öngörülen "Yemin Belgesi"ni imzalayarak göreve başlarlar. Yemin belgesi ilgilinin özlük dosyasına konulur.

    b) Davranış ve işbirliği: Kurul personeli, sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadır. Personelin aynı kuruluş mensubu olmanın şuuru içinde karşılıklı sevgi ve saygı ile çalışması, görevlerinde birbirine yardım ve kolaylık göstermesi esastır.

    Kurul personeli, yurt içinde ve dışında Kurulun itibarını ve meslek haysiyetini zedeleyici eylem ve davranışlarda bulunamaz.

    c) Amirin yükümlülüğü: Kurul mensupları, amiri oldukları hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.

    Amir maiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır; amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.

    d) Meslek anlayışı: Kurul personeli, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi, doğru, tam ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

    Personelin genel ve mesleki hazırlıklarından başka, görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerini, verilecek genel ve özel talimatlarla emirleri bilmesi, mesleki mevzuat ve uygulamayı izlemesi, Kurul'un gerekli göreceği kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmalarına katılması gerekir.

    e) Çalışma koşullarına uyma: Kurul personeli, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak, Kurul'un belirleyeceği yer ve görevde, sağlıyacağı olanaklar içinde çalışmak, görevine muntazam olarak devam etmek, belirlenen çalışma saatlerine uymakla ödevlidir.

    f) Devlet malını koruma ve iade: Kurul personeli, kendisine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

    Kurul personeli, görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri yetki verilen yerlerde kullanmak, görevleri gereği kendisine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevi sona erdiği zaman geri vermek zorundadır. Bu zorunluluk personelin mirasçılarını da kapsar.

    g) Kişisel ve mali sorumluluk: Kurul personeli, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zorundadır. Görevleriyle ilgili olarak Kurul'a vereceği zararlardan ötürü Kurul'a karşı sorumludur. Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu doğan zararın ilgili personel tarafından ödenmesi esastır.

    Yasaklar :

    Madde 22 - Kurul personeline yasaklanan başlıca hususlar şunlardır :

    a) Toplu eylem ve grev: Kurul personeli, şikayet hakkını topluca kullanamaz, hizmeti aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz, görevden topluca çekilemez, boykot ve direniş yapamaz, görevlerini savsaklayamaz.

    Kurul personeli, greve karar veremez, grev düzenleyemez, grev ilan edemez, bu yolla propaganda yapamaz, herhangi bir greve ve grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemez.

    b) Tarafsızlık ve Bağlılık: Kurul personeli, siyasi partilere üye olamaz; herhangi bir siyasi partinin, kişi ya da kuruluşun yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirken ayırım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

    Kurul personeli her durumda Devletin menfaatlerini korumak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, ülkenin, bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz; aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

    c) Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerle uğraşma: Kurul personeli, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ticaretle uğraşamaz, çalışma saatleri dışında da olsa, gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir işinde ücretli ya da ücretsiz çalışamaz, her türlü sürekli yayınların sahibi ya da sorumlu yazı işleri müdürü olamaz.

    Ancak Kurul Başkanı'nın önceden izni alınmak kaydıyla resmi ya da özel öğrenim kuruluşları veya kurslarında öğretmenlik yapabilir. Kültürel, mesleki ve sosyal yardımla ilgili dernekler ile yapı ve tüketim kooperatiflerinde ücretsiz olarak alınan görevler ve Kanun ve diğer mevzuat gereğince resmi bir göreve ilişkin olarak verilen işler bu yasağın dışındadır.

    d) Borçlanma, hediye alma, menfaat sağlama: Kurul personeli, karşılıksız olarak borçlanamaz; doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteyemez ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlamak amacı ile hediye kabul edemez veya iş sahiplerinden borç para isteyemez ve alamaz.

    Amir, maiyetindeki personelden özel bir çıkar sağlayacak bir istemde bulunamaz hediyesini kabul edemez, borç alamaz ve astlarını kefil gösteremez.

    Ancak, konut edinmek için Kurul'ca normal kabul edilebilecek borçlanmalarla, iştirakçisi olduğu sosyal güvenlik kuruluşlarından alınacak krediler ve bunlara ilişkin kefaletler bu yasağın dışındadır.

    e) Bilgi ve demeç verme: Başkanlık'ça yetkili kılınanlar dışındaki Kurul personeli, Kurul çalışmaları ve görevleri ile ilgili olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç veremez.

    f) Sır açıklama: Kurul personeli, görevleri dolayısıyla öğreneceği kurul sırları ile ilgililere ve üçüncü kişilere ait her türlü bilgileri hiç bir kişi ve kuruluşa açıklayamaz, kendisi veya başkası yararına kullanamaz, gizli bilgilere dayanarak beyan ve yayında bulunamaz.

    Bu yasak, ilgili personel Kurul'dan ayrıldıktan sonra da devam eder.

    Gizli bilgilerin resmen yetkili ve görevli olanlara açıklanması Kurul Başkanı'nın iznine bağlıdır.

    Kurul'u ilgilendiren ve genel ekonomik politikaya ilişkin konularda kamuya açık konferans, seminer ve toplantılarda konuşma yapılabilmesi için, tebliğ metinlerinin önceden Kurul Başkanı'nın onayına sunulmuş olması gerekir.

    Çalışma saatleri:

    Madde 23 - Kurul personelinin haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre, Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

    Günlük çalışmanın başlama ve bitim saatleri ile öğle dinlenme süresi, hizmetin özelliklerine göre Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenir.

    İzinler:

    Madde 24 - Personele, yıllık izin, mazeret izni, ücretsiz izin ve hastalık izni olmak üzere dört türlü izin verilir.

    İzin başvurusu, Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcısı ve daire başkanları için Kurul Başkanı'na, diğer personel için daire başkanlarına yapılır.

    İzinler, Kurul Başkanlığı'nın önceden uygun görüşü alınmaksızın Yurt dışında geçirilemez.

    Personel, iznini geçireceği yerin adresini Personel Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadır.

    Yıllık izin:

    Madde 25 - Kurul personelinin, ücretli yıllık izin süresi, toplam hizmeti bir yıldan on yıla (on yıl dahil) kadar olanlar için 20 gün, on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Bu sürelere, gidiş - dönüş yol süreleri dahildir. Ancak yıllık izin hakkını bir defada tam olarak kullananların izin sürelerine zorunlu hallerde gidiş-dönüş için en çok üçer gün eklenebilir.

    Kurul'a açıktan atanan personelin, bir yıl geçmedikçe izin hakkı doğmaz. Kurul'a naklen atananlar, naklen geldikleri kuruluşta, o yıla ait izinlerini kullanmadıklarını belgelendirmek kaydiyle izin alabilirler.

    Yıllık izinler, iş durumu ve personelin istekleri de göz önünde bulundurularak önceden yapılacak programlara dayalı olarak, ilgili amirin uygun göreceği zamanlarda toptan veya en çok iki bölümle kullanılabilir.

    Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. İçinde bulunulan takvim yılında iki ve daha fazla takvim yılı öncesine ait kullanılmamış izin hakları düşer.

    Mazeret İzni :

    Madde 26 - Aşağıdaki hallerde personel, özlük haklarına dokunulmaksızın mazeret izni isteyebilir :

    a) Doğum izni : Kadın personele doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta doğum izni ve bu süreden sonra altı ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni; karısı doğum yapan erkek personele isteği üzerine beş gün izin verilir.

    b) Evlenme ve ölüm izni : Personele, isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.

    c) Diğer haller : Yukarıda belirtilen hallerden başka özürleri nedeniyle personele, daire başkanlarınca, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak toplam 10 gün mazeret izni verilebilir.

    Olağanüstü zorunluluk hallerinde Genel Sekreter'in onayı alınarak 10 gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Ancak, ikinci defa alınan bu izin, personelin yıllık izninden düşülür.

    İzinlerden ve Aylıktan Mahsuplar :

    Madde 27 - Personelin, izin süresi dışında görevinin başında bulunması esastır. Özürleri nedeniyle görevine gelemiyenler, bunu derhal üstlerine bildirmek ve nedenlerini gösteren belgeleri vermek zorundadırlar.

    Özürsüz veya izinsiz olarak göreve gelmeyen veya izin süresini geçiren personelin, görevi başında bulunmadığı gün sayısı, son iki yıldan arta kalan izin hakkından düşülür.

    Son iki yıldan artan izin hakkının bulunmadığı hallerde, Resmi tabip raporu ile belgelendirilen hastalık halleri dışında; bir yıl içinde göreve gelinmeyen 10 güne kadar süreler mazeret iznine sayılır, 10 günü aşan sürelerin karşılığı, gün hesabıyla personelin aylığından kesilir.

    Disiplin cezası uygulanmasına ilişkin hükümler saklıdır.

    Hastalık İzni :

    Madde 28 - Kurul personeline hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, ücret ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslar çerçevesinde izin verilir:

    a) Beş yıla kadar hizmeti olanlara üç aya kadar,

    b) Beş yıldan on yıla kadar hizmeti olanlara altı aya kadar,

    c) On yıl ve daha çok hizmeti olanlara oniki aya kadar,

    d) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara hizmet sürelerine bakılmaksızın on sekiz aya kadar,

    İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşmeyen Kurul personeli hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan, gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler, tekrar görev almak istedikleri takdirde, emeklilik fiili hizmet süreleri 25 yıldan az olmak şartı ile, eski sınıf ve derecelerine öncelikle atanabilirler.

    Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan personel ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan Kurul personeli, hizmet süresi ne olursa olsun, iyileşinceye kadar izinli sayılır. Bu izin, Emekli Sandığı Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı tarihe kadar devam eder.

    Sağlık izni sürelerine esas olacak hizmetin hesaplanmasında kamu kuruluşlarında emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

    Birinci fıkrada yazılı azami süreler kadar hastalık izni alan personel, izin sonunda göreve başlayabilmek için, hastalık iznini veren sağlık kurulundan, tekrar çalışabileceğine ilişkin bir rapor getirmek zorundadır.

    Hastalık İznine Esas Olacak Raporlar :

    Madde 29 - Hastalık izinlerine ilişkin raporların, sürelerine göre, aşağıda yazılı hekimler ve sağlık kurumlarından alınmış olması şarttır.

    a) 20 güne kadar olan süreler için Kurul hekimleri veya bu hekimlerce gösterilen lüzum nedeniyle hastayı muayene eden hekimler veya resmi hastaneler mütehassısları,

    b) 20 günden fazla süreler için Kurul hekimleri tarafından sevkedildikleri resmi hastanelerin sağlık kurulları,

    c) Kurul'un teşkilatı bulunmayan bir yerde hastalananlar için 20 güne kadar resmi hekimler, bu süreden fazla devam eden hastalıklarda resmi sağlık kurulları.

    Aynı veya değişik hekimlerce, aynı veya değişik hastalıklar için, verilen raporların toplamının 20 günü aşması halinde 20 günü aşan kısmın geçerli sayılabilmesi için, bu raporların resmi sağlık kurullarınca onaylanmış olması gerekir.

    Yıllık izinleri sırasında hastalananların izin süreleri hastalık nedeniyle uzatılamaz. Ancak, yıllık izin süresi içinde alınan raporlarda gösterilen hastalık süresi, yıllık izin süresini aşıyorsa, bu takdirde yıllık izin süresinin bitiminden sonra geriye kalan hastalık izni süresi, yıllık iznin sonuna eklenmek suretiyle kullanılır.

    Sağlık kuruluşlarına başvuru tarihi ile rapor tarihi arasında geçen ve hastalık nedeniyle görev yapılmasına olanak bulunmayan günler, başvuru tarihi kayden sabit olmak şartiyle rapor süresine eklenir.

    Yurt dışında hastalananlar için yerel usule göre verilmiş raporlara dayanılarak işlem yapılır.

    Ücretsiz izin:

    Madde 30 - Kurul personelinin bakmakla yükümlü olduğu veya eşlik etmediği takdirde hayatı tehliyeke girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmiş olması şartiyle Kurul personeline isteği üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu haktan doğum yapan Kurul personeli de yararlanabilir.

    Bu izin süresince personelin memurluk yükümlülükleri devam eder; aylık, ilerleme, yükselme ve diğer hakları işlemez.

    İzin süresinin bitiminden önce özürü gerektiren nedenin kalkması halinde ilgili derhal görevine dönmek zorundadır. Bu halde ve izin süresinin bitiminde göreve dönmeyenler çekilmiş sayılır.

    Yurt dışı eğitimle ilgili konularda Kurul'un Karar Organı, süre ve koşullarını belirleyerek ücretsiz izin verebilir. Bu tür ücretsiz izinlerde, Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri uygulanır.

    BÖLÜM IV : Hizmet İçi Eğitim, Nakil ve Askerlik İşleri

    Hizmet İçi Eğitim:

    Madde 31 - Genel olarak hizmet içi eğitim, personelin görevi ile ilgili teorik ve pratik bilgisinin arttırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için yapılan ve bu yolla hizmette verim, tasarruf ve etkinlik sağlamayı amaçlayan çalışmalardır.

    Kurul'un Karar Organı, her kademedeki personelin hizmet içi eğitimi amacıyla programlar düzenler ve bu programların, Kurul'da, Yurt içindeki ve Yurt dışındaki diğer kuruluşlarda uygulanmasına olanak sağlar.

    Meslek personelinin en az bir yabancı dili bilmesi ve mesleki konularda lisans üstü akademik çalışma yapması için özendirici önlemler alınması esastır. Bu amaçla personelin yabancı dil kurslarına, master ve doktora çalışmalarına katılmalarını sağlayıcı önlemler alınır ve bu eğitim için diğer kuruluşlara ödenmesi gereken ücretler ile kitap ve saire giderleri Kurul'ca karşılanır.

    Yabancı Ülkelerde Staj ve İnceleme:

    Madde 32 - Yurt dışına gönderilmede, yabancı ülkelerden sağlanan burslara, Kurul hesabına master ve doktora programlarına öncelik verilir. Bu yolla Yurt dışına gönderilecek asaleti onanmış, görevinde başarılı personelden, Yurt dışında devam edecekleri kuruluşlarca aranan nitelik ve şartlar dışında herhangi bir şart aranmaz.

    Kurul'da en az üç yıl çalışmış, görevinde başarılı personel de, mesleki bilgi ve ihtisasını derinleştirmek, yabancı dil bilgisini ilerletmek, görgüsünü genişletmek ve Başkanlık'ça gerekli görülecek inceleme ve araştırmaları yapmak amacıyla en az bir yıl süre ile yabancı ülkelere gönderilir.

    Yabancı dil öğrenmek üzere Yurt dışına gönderilenlerin, Yurt dışında yoğun dil eğitiminde ihtisaslaşmış öğrenim kurumlarındaki öğrenim giderleri de Kurul'ca karşılanır. Yurt dışına gönderilmede, sermaye piyasası gelişmiş ülkelerin ve uluslararası bankacılık ve borsa merkezlerinin seçimine özen gösterilir. Lisans üstü akademik çalışma amacıyla gönderilenlerin özellikle mali piyasa, para, banka, borsa, mali analiz ve borç yönetimi konularını içeren programlara katılmaları sağlanır.

    Yabancı ülkelere bu yollarla ilk kez gönderileceklerin yabancı dil durumlarının, Kurul Başkanlığı'nca düzenlenecek sınavda, bu görevler için yeterli görülmüş olması gerekir. Kurulca yurt dışına gönderileceklerin sayısı ve yurt dışında kalma süreleri Maliye Bakanı'nın onayı ile belirlenir.

    Yabancı Dil Bilgisinin Saptanması:

    Madde 33 - Kurul personelinin İngilizce, Fransızca, Almanca veya Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenecek diğer dillerden birindeki bilgi düzeyleri Kurul çalışmaları ve özlük hakları bakımından üç kademeye ayrılmıştır:

    1. derece: Bir yabancı dili çok iyi derecede bildikleri sınavla saptananlar ile yabancı ülkelerdeki üniversitelerde en az üç yıl öğrenim görüp bu üniversitelerde lisans, master veya doktora diploması almış olanlar,

    2. derece: Bir yabancı dili, okuduğunu ve dinlediğini anlayabilecek, meramını anlatabilecek derecede bildikleri sınavla saptananlar ile yabancı dille eğitim yapan üniversite veya lise mezunları ve yabancı ülkelerde görevli olarak en az bir yıl bulunup, meslekleriyle ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmış olduklarını belgeleyebilenler,

    3. derece: Başkanlık'ça düzenlenecek sınavda yabancı dil bilgilerinin, görevlerini yapmaya yetecek düzeyde olduğu saptananlar.

    Yabancı dil bilgi derecesinin saptanması amacıyla yapılacak sınavlar, üniversite öğretim üyeleri, Kurul üyeleri ve kıdemli meslek personeli arasından Kurul Başkanı tarafından seçilecek 3 üyeden oluşan sınav komisyonları tarafından yapılır.

    Yabancı dil sınavları, Başkanlık'ça belirlenecek zamanlarda açılır. Bu sınavlara katılabilmek için Kurul personeli olmak dışında başkaca bir koşul aranmaz.

    İnceleme ve Araştırma Programları:

    Madde 34 - Öğrenim dışında inceleme ve araştırma amacıyla yurt dışına gönderilenlere, yurt dışında yapacakları çalışmanın kapsamını gösteren ayrıntılı bir program verilir.

    Yurt dışında yapılacak çalışma sonucu hazırlanacak etüd'ün Yurda dönüşten itibaren 3 ay içinde Başkanlığa sunulması zorunludur.

    Yurt dışına eğitim, öğrenim, inceleme ve araştırma amacıyla gönderilenlerden, Kurul'ca kabul edilebilir bir özüre dayanmaksızın bu programları tamamlamadan Yurda dönenler ile yukarıdaki fıkrada belirtilen etüd'ü Başkanlığa sunmayanlar, aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine yapılmış bulunan tüm giderleri kanuni faizi ile birlikte Kurul'a ödemek zorundadırlar.

    Yabancı Ülkelere Gönderileceklerin Hak ve Yükümlülükleri:

    Madde 35 - Staj, inceleme ve öğrenim amacıyla, burslu olarak ya da Kurul olanakları ile yabancı ülkelere gönderilenler kadrolarında bırakılırlar. Bunların aylık, kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hakları ile yükümlülükleri aynen devam eder.

    Eğitim amacıyla bursla, maaş karşılığının transferi yoluyla veya eğitim için geçici görevle yurt dışına gönderilmelerde, Kurul'ca ilgililere yapılacak ödemeler ve diğer konularda, aynı koşullarla yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının tabi olduğu esaslara uyulur.

    Kurul'ca yurt dışına gönderilenler ve yurt dışına gitmesine izin verilenler, Kurul'a karşı yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün kapsam ve sınırları ile yaptırımları, ilgililerden alınacak noterden onaylı taahhütnamede gösterilir.

    Yurt dışına gidenler, sürelerinin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmek zorundadırlar. Sürelerinin bitiminde göreve başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar, aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine Kurul'ca yapılmış bulunan tüm giderleri iki kat olarak ve bir ay içinde defaten ödemek zorundadırlar.

    Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetlerini bitirmeden ayrılanlar veya bir disiplin uygulaması nedeniyle Kurul'dan çıkarılmış olanlar da, mecburi hizmetlerinin eksik kalan bölümü ile orantılı tutarı, Kurul'a iki kat olarak ve bir ay içinde defaten ödemek zorundadırlar.

    Mecburi hizmet yükümlülüğünü Kurul'da çalışarak yerine getirmeyen ya da defaten nakden ödemeyenlere iş veren kişi ve kuruluşlar, ilgilinin ödemekle yükümlü olduğu tutarı üstlenmiş olurlar; bu tutar, kendilerine yapılacak tebligata rağmen ilgiliyi çalıştırmaya devam edenlerden kanuni faizi ile birlikte tahsil olunur.

    Nakil:

    Madde 36 - Nakil, personelin görev, sorumluluk ve aylık bakımından benzer bir kadrodan aynı yerde ya da başka bir yerdeki diğer bir kadroya atanmasıdır.

    Personel, görev ve ünvan eşitliği gözeltilmeksizin kazanılmış hak (emekliye esas) aylık derecesine eşit veya daha üst diğer kadrolara, hizmet gereği olarak ya da isteği üzerine atanabilir.

    Hizmet Gereği Nakil:

    Madde 37 - Hizmet gereği nakil aşağıdaki hallerde yapılır.

    a) İş gücü ihtiyacındaki değişmelerin karşılanması,

    b) Yeni işe alınan personelin Kurul içinde çeşitli görevlerde denendikten sonra yeteneklerine en uygun iş de görevlendirilmeleri,

    c) Üst görevlere yükselmeye aday olanların değişik hizmetlerde tecrübe kazanarak Kurul'un fonksiyonlarını çeşitli yönleri ile tanımaları,

    d) Kurul'un hizmet yükünün personel arasında dengeli bir şekilde paylaştırılması,

    e) İdari teftiş ve soruşturmanın güvenli yürütülmesi ya da görev yerinde uygun olmayan bir durumun önlenmesi,

    f) Disiplin işleminin uygulanmasından önce atamaya yetkili merciin gerek görmesi,

    g) Aynı görevde başarısızlığın saptanmış olması.

    Personelin İsteği Üzerine Nakil:

    Madde 38 - Sağlık, eş durumu ya da diğer nedenlerle personel, görevlerinin ya da yerlerinin değiştirilmesi isteminde bulunabilir.

    Yerlerinin değiştirilmesini isteyen personel, dileğini yazılı olarak en yakın amirine bildirmek zorundadır. Bu dilek gereği yapılmak üzere Personel Müdürlüğüne iletilir.

    Kurul'dan diğer kamu kuruluşlarına nakil için Kurul'un atamaya yetkili merciinden izin alınması gerekir.

    Nakilde Göreve Başlama Süresi:

    Madde 39 - Görevinin bulunduğu yer dışında bir göreve naklolunan personel, buna ilişkin emrin kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde yeni görev yerine hareket edip, belli seyahat süresi sonunda ilk iş günü göreve başlamak zorundadır.

    Aynı yerde başka bir göreve naklolunanların ise, tebliği izleyen iş günü yeni görevlerine başlamaları gerekir.

    Yukarıda öngörülen süreler içinde yeni görevlerine, zorunlu bir nedene dayanmaksızın başlamayanlar, çekilmiş sayılırlar.

    Naklen ve Açıktan Atananların İntibakı:

    Madde 40 - Kurul'un boş kadrolarına ve ihtiyaç dolayısıyla yeniden ihdas edilecek kadrolara Kurul personelinden ehil olanların atanmaları esastır.

    Bu tür kadrolara Kurul dışından atama yapılmasının zorunlu görüldüğü hallerde ilgilinin atanacağı görev, atamaya yetkili merci tarafından belirlenir.

    Bu personelin aylıklarının hesaplanmasında 60 ıncı madde uyarınca öğrenim durumu ve varsa, atanacağı sınıf ve dereceler için değerlendirilebilecek hizmetleri esas alınır.

    Ancak, Kurul'a alınmasında yarar görülen ve bu mesleğe uygun işlerde yetişmiş uzmanların Kurul ücret rejimine intibakları, T.C. Emekli Sandığına tabi olmayan kuruluşlarda geçmiş hizmet yılları göz önünde tutularak Kurul'ca kararlaştırılabilir. Bu tür atamalarda, 11 inci maddedeki yaş sınırı aranmaz.

    Silah Altına Alınma:

    Madde 41 - Muvazzaf askerliğe ayrılan personel, silah altında bulunduğu sürece aylıksız izinli sayılır. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri saklıdır.

    Muvazzaf askerlik görevini tamamlayıp Kurul'a dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Kurul'a başvurmak zorundadırlar.

    Barışta ve savaşta, muvazzaflık hizmeti dışında, silah altına alınan personel, silah altında bulunduğu sürece izinli sayılır. Bu personel, ek ücret (ödenek) ve ikramiye dışındaki diğer özlük haklarından yararlanmaya devam eder. Terhislerinden sonra göreve başlamalarında bu Yönetmeliğin naklen atanmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

    Silah Altında Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi:

    Madde 42 - Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Kurul'da ilk kez bir göreve atananların, öğrenim derecelerine göre 60 ıncı maddede yazılı sınıfların başlangıç derecelerinde en az bir tezkiye dönemi bulunmaları ve olumlu sicil almaları kaydiyle muvazzaf askerlikte ve tezkiye döneminde geçen süreleri kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesinde göz önünde tutulur.

    Kurul'da çalışırken silah altına alınanların muvazzaf askerlikte geçen süreleri, muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir ve bunların askerlik öncesi kademeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan bölümü usulüne uygun biçimde bir üst dereceye terfi ettiklerinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

    Barışta ve savaşta, muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan personelin, izinli sayıldığı süre içinde kademe ilerlemesi devam eder. Derece yükselmesi gerektiğinde, terhisinden sonra açık kadro bulunması ve yukarı göreve ehil olması kaydiyle derecesi yükseltilir ve artan bölümü üst derecenin kademelerinde değerlendirilir.

    BÖLÜM V : Meslek Personelinin Seçimi ve Yerleştirilmesi

    Mesleğe Giriş ve Yükselme:

    Madde 43 - Sermaye Piyasası Kurulu meslek personeli olabilmek için, mesleğin gerektirdiği nitelikleri taşımak, giriş ve yeterlik sınavlarında başarı sağlamak şarttır.

    Özel yarışma sınavını kazananlar meslek personeli yardımcısı, yeterlik sınavını kazananlar meslek personeli olarak atanırlar.

    Her sınıftaki meslek personelinin atanmaları Kurul'un Karar Organınca, meslek personeli yardımcılarının atanmaları ise Başkanlık'ca yapılır.

    Meslek personeli kavramı; Sermaye Piyasası Denetçisi, Sermaye Piyasası Uzmanı, Sermaye Piyasası Araştırmacısı ve bunların yardımcılarını kapsar. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı ve meslek personeli sıfatını daha önce kazanmış bulunan Müdürler de bu Yönetmeliğin uygulanmasında meslek personeli sayılır.

    Bu Yönetmeliğin, bu bölümde özel olarak düzenlenen hükümlerle çelişmeyen diğer tüm hükümleri, meslek personeli için de geçerlidir.

    Meslekten ayrılarak kamu kesimi dışında çalışanlar yeniden mesleğe alınmazlar.

    Özel Yarışma Sınavları:

    Madde 44 - Meslek personeli giriş sınavlarının açılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş koşulları, yurt çapında dağıtılan en az üç gazetede ve en az üçer kez ilan edilir.

    İlanlar kayıt süresinin sonuna kadar yapılabilir.

    Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 10 gün öncesine kadar sürecek biçimde saptanır.

    Giriş Sınavı Koşulları:

    Madde 45 - Meslek personeli yardımcılığı özel yarışma sınavlarına katılabilmek için;

    a) Bu yönetmeliğin 11 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak (30 yaşını aşmamak kaydiyle),

    b) Siyasal Bilgiler, İktisat, Hukuk, İşletme, Yönetim Bilimleri Fakültelerinden, İktisadi ve Ticari Bilimler Akademilerinin sosyal bilimler eğitimi veren bölümlerinden ya da meslek konusu ile doğrudan ilgili ve en az dört yıl süreli diğer yüksek öğrenim kurumlarından (bunların eşiti yabancı fakülte ve yüksek okullardan) birini bitirmiş olmak,

    c) (Değişik bent: 17/02/2012-2012/2865 S.B.K Yön.2.md.) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,

    d) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,

    e) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,

    f) Daha önce bulunduğu görevlerde olumsuz sicil ve mütalaa almamış olmak,

    g) Haklı bir nedene dayanmaksızın mali gücünden fazla borçlu bulunmamak,

    gereklidir.

    (Değişik fıkra: 17/02/2012-2012/2865 S.B.K Yön.2.md.) Özel yarışma sınavına katılacaklardan istenecek bilgi ve belgeler hususunda bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

    Yarışma Sınavı Konuları:

    Madde 46 - Meslek personeli yardımcılığı yarışma sınavları aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılır.

    a) İKTİSAT: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme iktisadı.

    b) HUKUK: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun genel esasları.

    c) MALİYE: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.

    d) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.

    e) GENEL MATEMATİK, İSTATİSTİK VE TİCARİ HESAP: Genel bilgiler.

    f) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi.

    Kurul'un Karar Organı, yukarıda belirtilen gruplara giren konularda çıkarmalar ve ilaveler yapabilir.

    Giriş Sınavı Notları ve Derecelendirme:

    Madde 47 - Giriş sınavı notları yazılı ve sözlü sınav notlarından oluşur. Yazılı ve sözlü sınav konularından her birinin notu 10 üzerinden verilir.

    Bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve yazılı sınav gruplarından alınan notlar toplamının 40 dan aşağı olmaması zorunludur.

    Sınavda başarı gösterenler yazılı ve sözlü sınav notları toplamına göre derecelendirilirler. Toplamın eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar ön sıraya geçer.

    Sınavı Kazananlar ve Sınav Hakkı:

    Madde 48 - Yarışma sınavını kazananların sayısı, Kurul'ca alınmak istenen sayıdan fazla olduğu takdirde, derece sırasına göre yeteri kadar atama yapılır. Diğerleri için sınav sonucu hiç bir kazanılmış hak sağlamaz.

    Sınavı kazananlar, atanma için başvurmadıkları takdirde, kazanma sırasına göre listedeki diğer adaylardan atama yapılabilir.

    Kurul'da iki kez yarışma sınavına girip de başarı sağlayamıyanlar üçüncü bir sınava alınmazlar.

    Ancak, kazandıkları halde atanmayanlara yarışma sınavına bir kez daha katılma hakkı verilir.

    Meslek Personelinin Yetiştirilmesi:

    Madde 49 - Mesleğe özel yarışma sınavı ile alınan Sermaye Piyasası denetçi yardımcıları, uzman yardımcıları ve araştırmacı yardımcıları, mesleğe alındıktan sonra en az üç yıllık bir yardımcılık dönemi geçirirler.

    Başkanlık, hazırlıyacağı genel ve özel yetiştirme programları ile meslek elemanı yardımcılarının bu dönemde en iyi biçimde yetişmelerini sağlar.

    Meslek elemanı yardımcılarının yetişmelerinde kendi çaba ve çalışmaları esastır. Kurul'ca bu konuda alınacak önlemler, yardımcı, yol gösterici ve özendirici bir nitelik taşır.

    Yetiştirmede Amaç:

    Madde 50 - Meslek personelinin yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:

    a) Mesleğin gerektirdiği manevi niteliklerin yerleşmesini sağlamak,

    b) Mesleki mevzuat ve uygulama ile, sermeye piyasası denetimi ve mali analiz yöntemlerini en kısa sürede öğretmek,

    c) Yazışma ve rapor yazma tekniği konusunda bilgi ve yetenek kazandırmak,

    d) İktisadi ve mali konularda, özellikle sermaye piyasası alanında bilgilerini geliştirmek,

    e) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak,

    f) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini sağlamak.

    Yetiştirme Programı:

    Madde 51 - Meslek personeli yardımcıları üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki ana plan çerçevesinde hazırlanacak programlara göre yetiştirilirler:

    a) Tanıtma ve Hazırlama Dönemi:

    Adayların topluca katılacakları bu dönem çalışmaları, Başkanlıkça üniversite öğretim üyeleri ile kıdemli meslek mensupları ve diğer uzman kişiler arasından oluşturulacak eğitim grupları tarafından düzenli ve sürekli kurs, seminer ve konferanslar biçiminde yürütülür.

    Altı aydan fazla olmamak üzere programlanacak bu dönemde; Meslek, Kurul teşkilatı, personel hukuku, özlük hakları, finansman ve sermaye piyasası işlemleri tanıtılır. Mesleki mevzuat ve uygulamanın öğrenilmesi sağlanır.

    Bu dönemde adayların, yoğun yabancı dil eğitimi veren öğrenim kurumlarında öğrenimleri için gerekli olanaklar sağlanır.

    b) Uygulamalı eğitim dönemi:

    18 aydan az olmamak üzere programlanacak bu dönemde, bir yandan düzenli ve sürekli kurs, seminer ve konferanslar sürdürülürken aynı zamanda adayların, inceleme ve araştırma çalışmalarında fiilen görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmeleri sağlanır.

    Kurul mensupları ile üniversite öğretim üyeleri ve diğer uzman kişiler tarafından verilecek kurs, seminer ve konferanslarda mesleki teknik bilgi, mesleki mevzuat, muhasebe, mali analiz ve meslekle ilgili diğer konular işlenir; adayların yoğun yabancı dil eğitimini sürdürmelerine olanak verilir.

    Uygulama çalışmaları, ilgili daire başkanlarının sorumluluğu altında ve kıdemli meslek personelinin refakatinde yürütülür. Adayların, yetişme program ve gereksinmelerine göre hangi tür inceleme ve araştırmalarda, hangi servislerde ve hangi meslek personeli refakatinde ne kadar süre ile çalışacakları Başkanlık'ça belirlenir.

    c) Başlıbaşına İnceleme Dönemi:

    İlk iki dönem çalışmalarını başarı ile bitiren ve yeterlikleri saptanan meslek personeli yardımcılarına, eğitim programlarını yürüten meslek elemanlarının görüşleri de alınarak Başkanlık'ça başlıbaşına inceleme ve araştırma yaparak rapor düzenleme yetkisi verilebilir.

    Bu dönemde de, turne programları dışında meslek içi kurs ve seminerlere, yoğun yabancı dil eğitimine devam edilir.

    Yetişmenin Değerlendirilmesi:

    Madde 52 - Meslek personeli yardımcılarının yetişme durumları aşağıdaki özel notlara dayanılarak saptanır:

    a) Tanıtma ve hazırlık dönemi notu: Ön eğitimi yürütenler tarafından verilen notların ortalamasıdır.

    b) Uygulamalı eğitim dönemi notu: Kurs ve seminer notları ile meslek elemanlarının refakatlerinde çalışan yardımcılar hakkında, çalışma sürelerinin bitiminde, kendi gözlem ve kanılarına dayanarak düzenleyip ilgili birim başkanına vermek zorunda oldukları "gizli görüş belgesi" üzerinden saptanan notların ortalamasıdır.

    c) Etüd ve araştırma notu: Yetki verilmiş yardımcıların hazırladıkları etüdlere verilen notların ortalamasıdır.

    d) İnceleme raporları notu: Yetkili yardımcıların yaptıkları incelemeler sonucu düzenliyecekleri raporlara verilen notlar ortalamasıdır.

    e) Birim başkanı notu: Yardımcıların yardımcılık dönemindeki çalışmaları izlenmek ve mesleki tutum ve davranışları göz önünde tutulmak suretiyle ilgili daire başkanınca takdir edilen nottur.

    Özel notlar, yardımcılara yetki verilmesinde ve yardımcılık süresinin belirlenmesinde başlıca dayanaktır.

    Yeterlik Sınavı Konuları:

    Madde 53 - Meslek personeli yardımcılarının yeterlik sınavları, aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılır;

    a) MESLEKİ TEKNİK BİLGİ: Türkiye'de ve yabancı ülkelerde sermaye piyasası ve borsa işlemleri, menkul değerler, para, altın ve döviz işlemleri, aracılık faaliyetleri, finansman piyasasının işleyişi, bu piyasaya kamu müdahalesi ve müdahalenin tarihsel gelişimi, inceleme ve bilimsel araştırma teknik ve yöntemleri.

    b) MESLEKİ MEVZUAT: Sermaye Piyasası Kanunu, Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Hakkında Kanun, Ödünç Para Verme İşleri Kanunu, meslekle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve idari kararlar, mahkeme kararları.

    c) MUHASEBE: Şirketler muhasebesi, mali tahlil, revizyon ve kontrol teknikleri.

    d) DİĞER KONULAR: Vergi kanunları ve meslekle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili diğer mevzuat ve konular.

    Kurul'un Karar Organı yukarıda belirtilen gruplara giren konularda çıkartmalar ve eklemeler yapabilir.

    Yeterlik Sınavı Notları:

    Madde 54 - Yeterlik sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notları ile özel ve genel yetişme notlarından oluşur.

    Özel yetişme notu, bu Yönetmeliğin 52 nci maddesi uyarınca verilen nottur.

    Genel yetişme notu, sınava girenlerin çalışmaları ile yazmış bulundukları raporların değerlendirilmesi suretiyle sınav komisyonu tarafından takdir edilecek nottur.

    Yazılı sınav konularından her birinin notu ile özel yetişme notu, sözlü sınav notu ve genel yetişme notu, on'ar üzerinden verilir.

    Bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve yazılı sınav gruplarından alınan notlar toplamının 28 den aşağı olmaması zorunludur.

    Sınavda başarı gösterenler yazılı, sözlü ve yetişme notları toplamına göre derecelendirilirler. Toplamın eşit olması halinde sözlü notu yüksek olanlar ön sıraya geçer.

    Sınav Komisyonları:

    Madde 55 - Meslek personeli giriş yarışma sınavlarını yapacak komisyonlar, Genel Sekreter'in başkanlığında Kurul'da görevli meslek personeli arasından Kurul Başkanı tarafından seçilecek dört üyeden oluşur.

    Yeterlik sınavlarını yapacak komisyonlar, Kurul Başkanı'nın başkanlığında, Kurul'un Karar Organı tarafından kendi üyeleri arasından seçilecek iki üye ile Kurul'da görevli kıdemli meslek personeli arasından belirlenecek üç üyeden oluşur.

    Sınavların Yapılış Şekli ve Yerleri:

    Madde 56 - Giriş ve yeterlik sınavları, önce yazılı sonra sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavlarda başarı gösteremeyenler sözlü sınavlara alınmazlar.

    Sınavlar esas olarak Ankara'da yapılır. Giriş yarışma sınavlarının yazılı bölümü Ankara ve Kurul'ca uygun görülecek diğer yerlerde de yapılabilir.

    Yazılı sınav soruları, sınav komisyonu tarafından sınav konularına göre ayrı ayrı tertiplenir ve sınavların ne kadar süreceği önceden belirlenir.

    Sınava gireceklerin sayısından az olmamak üzere çoğaltılan soru kağıtları, sınavın yapılacağı yer sayısınca kapalı zarflar içine konulup mühürlendikten sonra Kurul Başkanı'na teslim edilir.

    İçinde sınav soruları bulunan zarflar açılmadan önce, Başkanlık'ça gözetleme ve denetleme ile görevlendirilenler tarafından, sınava girmiş olanların ad ve belgelerinin incelenmesi zorunludur.

    Sınav süresi sonunda soru ve cevap kağıtları kapalı bir zarf içine konulup mühürlendikten sonra Kurul Başkanı'na teslim edilir.

    Yazılı sınavlar için öngörülen barajları geçenler sözlü sınava çağırılırlar. Sözlü sınavlar, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır.

    Sınav sonuçları, sınav komisyonları tarafından bir tutanakla tespit edilerek Kurul Başkanlığı'na verilir.

    Meslek Elemanlığından Çıkarılma:

    Madde 57 - a) Yardımcılık döneminde meslek elemanı karakter ve nitelikleriyle bağdaşmıyacak tutum ve davranışları saptananlar (yeterlik sınavı beklenmeksizin),

    b) Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak bu sınava girmeyenler,

    Başkanlık'ça durumlarına ve aldıkları aylık derecelerine uygun başka görevlere nakledilirler ya da Kurul'dan çıkarılırlar.

    Meslek Elemanlığına Naklen Atanma:

    Madde 58 - Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Bankalar Yeminli Murakıpları ile Devlet Planlama Teşkilatı, Ticaret Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası, Devlet Yatırım Bankası, T. Sınai Kalkınma Bankası ve Kurul'ca uygun görülen ve meslek elemanı yetiştiren diğer kuruluşlarda görev yapmış ve yapmakta olanlardan Kurul'da görev almak isteyenler, bu Yönetmeliğin atanmaya ve intibaka ilişkin genel hükümleri çerçevesinde sınav yapılmaksızın doğrudan Kurul'un meslek personeli kadrolarında görevlendirilebilirler.

    BÖLÜM VI : Personelin Sınıf ve Ücretleri, İlerleme ve Yükselmeler

    Kadrolar:

    Madde 59 - Kurul'da kadrosuz personel çalıştırılamaz.

    Kurul tarafından görülen hizmetlerin gerektirdiği tüm görevler için, görev tanımlarına uygun olarak ünvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı gösterilerek kadrolar belirlenir.

    Kadroların belirlenmesinde hizmet ihtiyacı ve bu hizmetin nitelik ve kapsamı göz önünde bulundurulur.

    Meslek mensubu ve yönetim mensubu memurlar ile sözleşmeli geçici personel Kurul kadrolarında ayrı ayrı gösterilir.

    Kurul'un işgücü planlamasına dayalı kadro önerisi Maliye Bakanlığı'na sunulur ve Bakanlık'ça onaylandıktan sonra kesinleşir.

    Kurul Personelin Sınıfları ve Uygulanacak Genel Hükümler:

    Madde 60 - Kurul personeli için tesis edilecek hizmet sınıfları ile personelin dahil oldukları sınıflara ve öğrenim durumlarına göre bu sınıfların giriş ve yükselinebilecek derece ve kademelerine ilişkin ortak hükümler, Devlet Memurları Kanunu'nun 36 ncı maddesinde öngörülen esaslara göre belirlenir.

    Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan Sermaye Piyasası Denetçi Yardımcısı, Sermaye Piyasası Uzman Yardımcısı ve Sermaye Piyasası Araştırmacı Yardımcısı gibi meslek personelinin, bu Yönetmeliğe göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Denetçi, Uzman ve Araştırmacı'lığa atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır.

    Göstergeler:

    Madde 61 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:

    A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu, Devlet memurları için uygulanan Aylık Gösterge Tablosu'dur.

    B) Ek Göstergeler: Kurul'un asli ve sürekli memurları eliyle gördürülen görevlerde bulunanların aylıkları, görevleri ve yönetim sorumlulukları dikkate alınarak;

    a) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı ve Daire Başkan Yardımcısı görev ünvanlarını taşıyan ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil 1-4 üncü derece kadrolarda bulunan Kurul memurlarına, Kurul'un kadro cetvellerinde veya atama kararnamelerinde gösterilen rakamların;

    b) Devlet Memurları Kanunu'nun 36 ncı maddesinde yazılı sınıflara dahil Kurul personelinden, aynı Kanun'un değişik 43 üncü maddesinin 1 inci fıkrası (B) bendinde sayılan nitelik ve ünvanları taşıyanlara, aynı bendde öngörülen esaslar gözönünde bulundurularak Kurul'un kadro cetvellerinde gösterilecek rakamların;

    c) Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve en az üç yıllık meslek içi eğitimden sonra özel bir yetenek sınavı sonunda atanan Sermaye Piyasası Denetçi, Uzman ve Araştırmacılarına, kadro derecelerine göre Bakanlık Müfettişleri için öngörülen rakamların;

    Eklenmesi Suretiyle Ödenir.

    Bu maddedeki ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Ancak, personel hukukunda yerleşmiş ve lehte getirilecek uygulamalar, Kurul personeli için de aynen geçerlidir.

    Görevde Yükselme Şartları:

    Madde 62 - Görevde yükselme, yetki ve sorumluluk bakımından daha üst bir göreve geçmektir. Yükseltme, atama yapılacak kadronun özelliğine göre atamaya yetkili merci tarafından yapılır.

    A) Üst göreve yükselebilmek için, genel olarak;

    a) Boş üst görev kadrosu bulunması,

    b) Personelin bulunduğu görevdeki en az hizmet süresini tamamlamış olması,

    c) Üst görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliliğe sahip olması,

    d) Atanacağı kadronun görev özelliklerini taşıması,

    e) Sicil raporlarında personelin üst göreve ehil olduğunun belirtilmesi ve son iki yıl üst üste görevinde yeterli olduğu hakkında olumlu tezkiye almış olması,

    zorunludur.

    B) Yukarıdaki genel şartlara ilave olarak;

    1) Şef yardımcılığına yükselebilmek için,

    a) Yüksek öğrenim yapmış olanların en az iki yıl,

    b) Lise ve dengi öğrenim yapmış olanların en az üç yıl,

    süre ile Kurul'da başarı ile çalışmış olmaları ve yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarı göstermeleri şarttır.

    Bu sınavları yapacak komisyon ile sınavların şekli, zamanı ve konuları Başkanlık'ça belirlenir.

    2) Şefliğe yükselebilmek için Şef yardımcılığı, Müdür yardımcılığına yükselebilmek için Şeflik, Müdürlüğe yükselebilmek için Müdür yardımcılığı, görevlerinde en az ikişer yıl süre ile fiilen ve başarılı olarak çalışmış olmak gereklidir.

    Kademe İlerlemesi:

    Madde 63 - Kademe ilerlemesi için personelin;

    a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

    b) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması,

    c) Bulunduğu derecede ilerliyebileceği bir kademenin bulunması, gereklidir.

    Şu şartları taşıyan her sınıf ve derecedeki personelin aylık kademe ilerlemesi hak kazandığı tarihten geçerli olmak üzere, Başkanlık'ça her ay topluca yapılır.

    Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları:

    Madde 64 -( Değişik madde: 08/12/2006 - 26370 S. R.G. Yön./2. md.)

    A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için personelin-

       a) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl bulunmuş,

       b) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,

       c) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış,

       olması şarttır.

       B) Sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağı derecelerden memur atanabilir.

       Ancak bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için memurun;

       a) 1 inci derece kadrolu görevlerden ek göstergesi 5300 ve daha yukarı olanlar için en az 12 yıl,

       b) 1 ve 2 nci derece kadrolu görevlerden ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

       c) 3 ve 4 üncü derece kadrolu görevler için en az 8 yıl,

       ihtisas elde etmesini sağlayan görev ve işlerde fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır (Muvazzaf askerlikte ve okul dönemi dahil yedek subaylıkta geçen süreler yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır).

    Katsayı:

    Madde 65 - Sınıflara ait Gösterge Tablosu'nda yer alan gösterge ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesi için tek katsayı uygulanır. Bu katsayı, Devlet memurları için saptanan katsayıdan farklı olamaz.

    Katsayı değişimi, aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.

    Aylık, Ücret:

    Madde 66 - Sınıflara ait Gösterge Tablosu'ndaki rakamların ve ek gösterge rakamlarının yukarıdaki esaslara göre belirlenen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, personelin derece ve kademelerdeki "aylık" tutarını gösterir.

    Bu Yönetmelikte geçen "aylık ücret" deyimi, personelin yukarıdaki fıkrada tanımlanan "aylığı" ile 73 üncü madde uyarınca saptanan "ek ücret (ödenek)" toplamını ifade eder.

    Kademe İlerlemesinde Verilecek Aylık:

    Madde 67 - Kademe aylığı, sınıflara ait genel Gösterge Tablosu'ndaki derecelere dahil kademelerden her biri için saptanan gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.

    Kademe ilerlemesinde Kurul personeli bu ilerlemeye hak kazandığı tarihi izleyen ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır ve bu kademeye ait göstergeye tekabül eden aylığı alır.

    Üst Kadroda İlerleme ve Aylıklar:

    Madde 68 - A) 64 üncü maddenin B bendi uyarınca üst derece görevlere atanan personel, bu görevlerde kaldığı sürece atandığı kadronun aylığını (Ek gösterge dahil) alır ve diğer tüm haklarından yararlanır.

    Ancak;

    a) Birinci derece kadro aylıklı görevlerde yönetim sorumluluğu taşıyanlara, görevin hizmetin gereği için taşıdığı önem göz önünde tutularak bu kadronun son kademe aylığı ödenir.

    b) 1,2,3 ve 4 üncü derece kadro aylıklı görevleri yerine getirmekte olup da emekliliğe esas aylığı kadro aylığının aşağısında bulunan diğer personele de, bulunduğu kadronun ilk kademesinden başlamak ve son kademe aylığını aşmamak üzere, her yıl bir üst kademeden aylık verilir.

    Bu esaslara göre üst dereceden aylık alanların, atanmış bulundukları kadro aylıkları, emeklilik keseneğinin hesabında ve başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. Ancak, bunların üst kadroda geçirdikleri sürelerin her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle, kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmesinde değerlendirilir.

    B) Bulunduğu kadroda derece yükselmesi için gerekli en az hizmet süresini tamamlayan personel, olumlu sicil alması şartiyle ve öğrenim derecesi için 60 ıncı maddede yazılı yükselebileceği dereceyi geçmemek üzere kadrosunun iki üst derece aylığa kadar ilerleyebilir. Bu hüküm uyarınca üst dereceye yükseltilenlere, emekliliğe esas aylıkları üzerinden aylık ödenir.

    Derece Değişikliğinde Verilecek Aylık:

    Madde 69 - Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde,

    A) Bulunduğu dereceden yukarı bir dereceye atanan personel;

    a) 68 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine,

    b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine,

    Tekabül eden aylığı alır.

    Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.

    B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan personel, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,

    a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,

    b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine,

    Tekabül eden aylığı alır.

    Derece Değişikliğinde Aylığa Hak Kazanma:

    Madde 70 - Derece yükselmesinde veya aşağı derecelere atamada personel, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren bu derecenin 69 uncu maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

    Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini izleyen ay başından itibaren bu derecenin 69 uncu maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

    Ücretlerin Ödenme Şekli ve Zamanı:

    Madde 71 - Aylıklar ve eski parasal haklar, her ayın ilk iş günü peşin olarak ödenir. Ay içinde göreve başlayanların o aya ait hakedişleri de gün hesabı yoluyla peşin olarak ödenir.

    Çekilenlerle, çekilmiş sayılanlardan ve cezaen görevlerine son verilenlerden, peşin olarak almış bulundukları aylık ve ek hakedişlerinin, ayrıldıkları tarihten ay sonuna kadar olan süreye isabet eden bölümü geri alınır.

    Ölen veya emekliye ayrılan personelden peşin olarak ödenen hakedişleri geri alınmaz.

    Vekalet ve İkinci Görevde Aylık:

    Madde 72 - İzin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması ve geçici olarak görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden ayrılanların görevleri diğer personel tarafından ücretsiz yürütülür.

    Üç aydan fazla sürecek ayrılmalarla açık görevlere vekaleten atama yapılabilir.

    Bir göreve vekalet suretiyle atanan personele, vekalet edilen göreve tahsis edilen aylık ve ödenek tutarının 1/3 ü, açıktan ya da bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekaleten atananlara aynı tutarın 2/3'ü ödenir. Ücretli vekalet süresi bir yılı aşamaz.

    BÖLÜM VII : Ek Parasal Haklar ve Diğer Ödemeler

    Ek Ücretler:

    Madde 73 - Kurul'un Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan Yardımcıları ve meslek mensupları ile diğer personeline bulundukları görevlerin sorumlulukları gözönünde tutularak, görev gruplarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Kurul'ca belirlenecek oran ve tutarlarda ödenek karşılığı bir ek ücret verilir.

    Görev grupları itibariyle personele verilecek ek ücret (ödenek) tutarlarının belirtilmesinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 28 inci maddesi uyarınca Kurul Başkan ve üyeleri için Bakanlar Kurulu tarafından saptanmış olan aylık ücret ve göstergeler ile personelin işgal ettiği kadro aylığı (Ek gösterge dahil) dikkate alınır.

    Ancak, bu madde uyarınca verilecek ek ücretin (ödenek) net tutarı, aynı durumdaki Devlet memurlarına verilen yan ödemenin (zam ve tazminatlar) net tutarından az olamaz.

    Bu madde gereğince her ay verilecek ek ücret (ödenek), personel için kazanılmış hak sayılmaz.

    Yabancı Dil Ödeneği:

    Madde 74 - Yabancı dil bilgileri bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi uyarınca saptanan personele, yabancı dil bilgi derecelerine göre Kurul'un Karar Organınca belirlenecek tutarda ve her yabancı dil için ayrı ayrı olmak üzere, her ay yabancı dil ödeneği verilir.

    Münhasıran mütercimlik görevi yapanlara ancak bildikleri diğer yabancı diller için bu ödeme yapılır.

    Kasa Tazminatı:

    Madde 75 - Bir kıymeti, eli altında bulunduran personele herhangi bir açığı karşılamak amacıyla, sorumluluklarının ağırlığı dikkate alınarak, Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenecek tutarlarda her ay kasa tazminatı verilir.

    Kasa tazminatı, bu görevler fiilen yerine getirildiğinde hakedilir. Bir takvim yılında toplamı üç ayı geçen izin ve hastalık gibi nedenlerle görevden ayrılışlarda bu tazminat kesilir.

    Makina Tazminatı:

    Madde 76 - Elektronik bilgi işlem servislerinde, muhasebe kayıt makinalarında ve daktilo işlerinde fiilen çalışanlara Kurul'un Karar Organınca belirlenecek tutarlarda her ay makina tazminatı ödenir.

    Yıllık izin ve görevle ilgili seyahatler dışında 15 günden fazla görevden ayrılanların bu tazminatı 15 günü aşan süreler için kesilir.

    Yol Giderleri ve Gündelikler:

    Madde 77 - Kurul personelinin ve bunların yolluğa hak kazanan aile fertlerinin yol giderleri ile gündelikleri gibi seyahate ve yer değiştirmeye ilişkin gider ve hakedişleri, Kurul'un Karar Organı tarafından saptanır. Karar Organınca belirlenmeyen konularda "Harcırah Kanunu" hükümlerine uyulur.

    Fazla Çalışma Ücreti:

    Madde 78 - Kurul işlerinin belirli çalışma saatleri içinde bitirilmesi esastır. Ancak istisnai hallerde birim başkanlarınca gerek gösterildiği takdirde, personele normal çalışma saatleri dışında iş yaptırılmasına Başkanlık'ça karar verilebilir. Bu fazla çalışma için kimlere ve ne kadar saat başı ücret ödeneceğini, Kurul'un Karar Organı belirler.

    Mesleki Kuruluş Ödentileri:

    Madde 79 - Sermaye Piyasası Kurulu yurt içindeki ve yurt dışındaki mesleki kuruluşlara üye olabilir. Kurulu bu kuruluşlarda Başkan, Başkan Vekili ve Genel Sekreter temsil eder. Bu kuruluşlara görev gereği üye olmak zorunda olanların verecekleri ödentiler Kurul'ca karşılanır.

    Temsil ve Ağırlama Giderleri:

    Madde 80 - Kurul adına temsil ve ağırlama amacıyla harcama yapmaya esas olarak Kurul Başkanı yetkilidir.

    Kurul'un hangi kadrolarındaki personelin görev gereği olarak temsili nitelikte harcama yapabileceği, bu giderlerin sarfı ile ilgili usul ve esaslar ve bunların sarf alanları, Maliye Bakanı'nın uygun görüşü alınarak Kurul'un Organı tarafından belirlenir.

    Danışma, Konferans ve Telif Ücretleri:

    Madde 81 - Kurul, mesleki konularda ihtiyaç duyduğu belirli bir iş ile sınırlı danışma, araştırma, mütalaa ve benzeri hizmetleri, yerli ve yabancı bilim adamları ve uzmanlara gördürebilir.

    Bu tür işler karşılığında ilgililere yapılacak ödemeler, gördürülecek hizmetin niteliği ve kapsamı gözönünde bulundurularak, Maliye Bakanı'nın uygun görüşü alınarak Kurul'un Karar Organı tarafından her bir iş için ayrıca belirlenir.

    Mesleki konularda Kurul'ca düzenlenecek konferanslar ve Kurul yayınları için satınalınacak telif hakları karşılığında ilgililere yapılacak ödemelere ilişkin esaslar Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenir.

    Akademik ve Mesleki Kariyer Tazminatı:

    Madde 82 - Akademik ve mesleki kariyer sahibi Kurul personeline aylık ücretlerinden ayrı olarak her ay kariyer tazminatı ödenir.

    Bu tazminatın hesaplanmasına esas alınacak tutar, Kurul Başkan ve üyeleri için saptanmış bulunan aylık ücret (ek gösterge dahil, ödenek hariç) toplamı üzerinden Maliye Bakanı'nın onayı alınarak Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenir ve aşağıdaki oranlara göre ödenir;

    A) (Değişik bent: 03/10/1988 - 88/13358 K.) Mesleki kariyer tazminatı:

    a) Kariyer dışı ihtisas personeline % 10 - 50,

    b) Meslek personeli yardımcılarına % 50,

    c) Meslek personeline % 75,

    d) Daire başkanı ve üstüne % 100,

    B) Akademik kariyer tazminatı:

    Kurul'un çalışma konularında yapılmış olmak koşuluyla;

    a) Yurt içindeki öğrenim kurumlarından master diploması alanlara % 5-15,

    b) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından master diploması alanlara % 10-20,

    c) Yurt içindeki öğrenim kurumlarından doktora diploması alanlara % 25-45,

    d) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından doktora diploması alanlara % 30-50,

    Çeşitli akademik ünvanlara sahip olan personele bu tazminatın bir tanesi ve yüksek olanı ödenir.

    Aynı zamanda akademik çalışması da bulunan meslek personeline verilecek tazminat tutarı, yukarıda (A) ve (B) bendlerinde gösterilen oranların toplanması suretiyle bulunur.

    BÖLÜM VIII : Sosyal Haklar ve Yardımlar

    Emeklilik:

    Madde 83 - Sermaye piyasası Kanunu'nun 27 nci maddesi hükmü uyarınca, Kurul'un devamlı personeli ile emekliliğe tabi görevlerden Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine atananlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler uygulanır.

    Bunlardan, emeklilik keseneğine esas aylıkları birinci derecenin dördüncü kademesine gelmiş olanların emeklilik kesenekleri bu Yönetmeliğe göre belirlenen ek göstergeleri dikkate alınarak kesilir.

    Kazanılmış hak aylık derecelerinden aşağı derecelere atananların, üst dereceden kesenek kestirebilmeleri, genel hükümler çerçevesinde mümkündür.

    Emeklilik hukukunda yerleşmiş ve lehte getirilecek uygulamalar, Kurul personeli için de aynen geçerlidir.

    Emekliye ayrılma, personeli atamaya yetkili merciin onayı ile tamamlanır.

    Emekliye ayrılanların yeniden Kurul hizmetine alınmalarına, çekilen personelin yeniden işe alınmasına ilişkin hükümler uygulanır.

    Aile Yardımı Ödeneği:

    Madde 84 - Evli bulunan Kurul personeline aile yardım ödeneği verilir.

    Personele, eşi ve çocukları için her ay aylıklarıyla birlikte peşin olarak ödenecek Aile Yardımı Ödeneği'nin tutarı ile Devlet memurları için uygulanan genel hükümler dikkate alınarak, bu yardımın verilmesinde uyulacak esaslar ve aranacak koşullar Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenir.

    Doğum Yardımı:

    Madde 85 - Kurul personelinden çocuğu doğanlara yapılacak maktu yardım tutarı Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenir.

    Doğum yardımı, Devlet memurları için geçerli olan esaslar çerçevesinde ve doğum raporuna, rapor yoksa; canlı doğumlarda nüfus kimlik cüzdanına, ölü doğumlarda defin ruhsatına dayanılarak ödenir.

    Sağlık Yardımı:

    Madde 86 - Kurul personeli ile aile fertlerinin tedavi giderleri aşağıdaki maddelerde yazılı esaslar dairesinde Kurul'ca ödenir.

    Bu Yönetmelikte açıklık bulunmayan hallerde Devlet memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderlerine ilişkin esaslar uygulanır.

    Aile fertlerinden amaç memurun eşi, çocuk zammına hak kazanan çocukları, bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasıdır.

    Ancak, velayet hakları mahkeme kararı ile annelerine bırakılmış olan ve anneleri ile birlikte oturan çocuklar bu husustaki kararın onaylı örneğinin ibrazı koşuluyla sağlık yardımlarından yararlandırılırlar.

    Personelin bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının sağlık yardımından yararlanabilmesi için; çalışmaması, emekli veya dul ve yetim aylığı almaması veya geçimine yetecek gelirinin bulunmaması gerekir.

    Personelin eşinin sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için:

    a) Kurul personeli erkek ise, karısının resmi daire veya özel kuruluş ve teşekküllerde çalışmaması veya emekli aylığı almaması,

    b) Kurul personeli kadınsa, kocasının çalışamayacak derecede malul olması, aynı zamanda geçimine yetecek bir gelirinin bulunmaması, gerekir.

    Emekli, dul ve yetim aylığı alanlarla, geliri bulunanların bu yardımdan yararlanabilmeleri için esas alınacak gelir tutarları Personel Komisyonu'nca ayrıca belirlenir.

    Kurul personelinden sağlık yardımına konu aile fertlerini gösterir bir bildirim alınır.

    Bu bildirimde gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara, duruma göre işe son verme de dahil bu Yönetmelikte yazılı disiplin cezalarından biri uygulanır.

    Marazi bir nitelik göstermeyip yalnız estetik amaçlarla yapılan tıbbi ve cerrahi müdahalelere ait giderler Kurul'ca ödenmez.

    Ayakta Tedavi Giderleri:

    Madde 87 - Personel ile 86 ncı maddede belirtilen aile fertlerinin hastalıkları halinde bunların muayene ve tedavileri Kurul hekimleri tarafından yapılır. Kendi ihtisasları dışında olan olaylarda Kurul hekimleri, personel ile aile fertlerini resmi sağlık kuruluşlarına sevk edebilirler.

    Kurul hekimlerince verilen reçete bedellerinin % 90'ı ile resmi sağlık kuruluşlarında yapılan poliklinik veya özel muayene, tetkik, tahlil, röntgen vesaire ücretlerinin tamamı ve ilaç bedellerinin % 90'ı Kurul'ca ödenir.

    Kurul hekimleri ihtisasları dışındaki hastalıklarda; hastanın bir mütehassıs hekim tarafından muayene ve tedavisine veya özel laboratuvarlarda tetkik, röntgen çekilmesi, elektrokardiyografi veya sair tetkiklerine gerek gösterir ve bunun resmi bir sağlık kuruluşunda yapılmasına olanak bulunamazsa bu durumda dahi fatura bedelleri Kurul'ca ödenir. Ancak, bu ödemelerde; personel, eş ve çocukları ile diğer aile fertleri için ayrı ayrı olmak üzere, personelin giderlere katılma oranını Kurul'un Karar Organı belirler. Özel Sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görenlerin giderleri resmi sağlık kuruluşlarınca belirlenen tutarları aşmamak kaydı ile Kurul'ca ödenir.

    Personel veya aile fertlerinden birinin herhangi bir nedenle Yurt içinde Kurul'un teşkilatı bulunmayan yerlerde hastalanmaları halinde yapılan tedavi giderlerinden muayene ücretleri ile reçete tutarları ve röntgen, tahlil, tetkik vesaire bedelleri yukarıda yazılı esaslara göre keza Kurul'ca ödenir.

    Kurul'dan emekli olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin Kurul hekimlerince muayenelerinin yapılması ve reçetelerinin düzenlenmesi, sağlık karnelerini ibraz etmeleri koşuluyla mümkündür.

    Yatarak Tedavi Edilenlerin Tedavi Giderleri:

    Madde 88 - Kurul hekimlerince bir sağlık kuruluşunda yatarak tedavilerine gerek görülen personel ile aile fertlerinin tedavi giderleri faturalarına göre Kurul tarafından bu kuruluşlara ödenir.

    Yatarak tedavinin resmi bir sağlık kuruluşunda yapılması şarttır. Zorunlu durumlarda özel sağlık kuruluşlarında yapılacak yatarak tedaviye ilişkin giderlerin, bu tedavinin resmi sağlık kuruluşlarında yapılması halinde talep edilecek ücret tutarını aşmayan kısmı Kurul'ca karşılanır.

    Hastane'de yatarak tedavi olunması gerektiğinde, Şef'ten yukarı unvan sahibi olan personel ve aile fertleri birinci sınıf tarifeye; Şef ve daha küçük unvan sahibi personel ve aile fertleri ikinci sınıf tarifeye tabi tutulurlar.

    Başka Yerlerde Yapılacak Tedavi:

    Madde 89 - Kurul personelinin görev yerinde tedavisinin tıbben olanaksız bulunduğunun Kurul Hekimliği'nce verilen gerekçeli raporla belgelendirilmesi üzerine personel, acil olmayan hallerde Başkanlık'ça belirlenecek, acil hallerde ise Kurul hekimi tarafından gösterilecek yer ve resmi sağlık kuruluşunda ayakta veya yatarak tedavi ettirilir.

    Personelin aile fertlerinin bulunduğu yerden başka yerde tedavi edilebilesi; Kurul hekiminin havalesi üzerine, o yerde tedavisine tıbben olanak bulunmadığının resmi hastane sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesine bağlıdır.

    Hasta personelin tedavi için bulunduğu yerden başka yere gönderilmesi halinde;

    A) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş - dönüş ve giderleri ile hamal, bagaj gibi zorunlu giderler,

    B) Yolda geçen süreler için yevmiye,

    C) Ayrıca, sağlanan olanaklara göre;

    a) Gönderildiği yerde yatakta tedavisi sağlanırsa, yataklı tedavi kurumunun bulunduğu yerde, tedavi kurumuna başvurulduğu tarihten kabul işlemi sonuçlanıncaya kadar ve beş günü geçmemek üzere yevmiye,

    b) Gönderildiği yerdeki tedavi kurumunca sürekli ayakta tedaviye gerek görüldüğü takdirde tedavi süresince yevmiye ve ikamet ettiği yer ile tedavi kurumu arasındaki mutad taşıt aracı ücreti (Bu ödemelerde taksi ücreti mutad taşıt aracı olarak kabul edilmez.)

    c) Gönderildiği yerdeki tedavi kurumunca yatak sağlanıp yemek verilmediği takdirde, yatakta tedavi süresince 2/3 oranında yevmiye,

    Ödenir.

    Yol gideri ve yevmiyeler "Harcırah Kanunu" hükümlerine göre hesaplanır. Ancak, hastayı sevk eden sağlık kurum veya kurulunca hastanın durumu göz önüne alınarak hangi taşıt aracı ile ve aracın hangi mevkiinde gitmesi gerektiği belirtilmişse, yol gideri buna göre ödenir.

    Personelin eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana ve babası ile aile yardımı ödeneğinden yararlanan çocuklarının, bulundukları yerden başka yere gönderilerek tedavi ettirilmeleri halinde de aynı şekilde işlem yapılır. Bunların yol giderleri ile yevmiyeleri ilgili personelin kanuni yol gideri ve yevmiyesi üzerinden hesaplanır.

    Hastaya Eşlik (Refakat):

    Madde 90 - Bu Yönetmeliğin 88 inci ve 89 uncu maddeleri uyarınca yatarak tedavi edilen personelin, hastalığı gereği yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Bu takdirde ödenmesi gereken yatak ücreti, sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve belge eklemek koşuluyla Kurul'ca ödenir.

    Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de Kurul'ca, Harcırah Kanunu esaslarına göre yolluk ve gündelik verilir. Hasta yukarıdaki madde gereğince belirli bir araç ile gönderiliyorsa, eşlik edenin yollukları da aynı hükümler uyarınca ödenir.

    Tedavi İçin Yurt Dışına Gönderilme:

    Madde 91 - Hastalıklarının yurt içinde tedavisine tıbben olanak bulunmadığına dair (gerektiğinde Kurul'un Karar Organı tarafından saptanacak) tam teşekküllü resmi sağlık kurullarından rapor alan Kurul personeli ve bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinden eş ve çocuklarının tedavileri yabancı ülkelerde yaptırılır.

    Bu tedaviye ait ücretlerle gidiş - dönüş yol giderleri, buna ilişkin Kambiyo mevzuatı hükümleri dahilinde Kurul'ca ödenir. Sağlık kurulu raporunda hastaya eşlik edilmesi zorunlu görüldüğü takdirde, eşlik edenin yolluk, gündelik ve sair giderleri de 91 inci maddedeki esaslar dahilinde ödenir.

    Ancak personelden, eş ve çocuklarının yurt dışında tedavilerine ilişkin giderlerin 1/3 'ü Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenecek koşullarla geri alınır.

    Protez ve Cihazlar:

    Madde 92 - Personelin veya aile fertlerinin bedeni arızalarının giderilmesi ve hareketlerinin kolaylaştırılması için takmalarına ve kullanmalarına tıbben gerek görülen protezler, korseler, ortopedik cihazlar ve benzerleri ile gözlük camı ve çerçevesi (kontakt lens dahil), işitme cihazı için yapılan giderler, bunlara ait faturaların Kurul hekimlerince onaylanması, koşuluyla, Kurul'ca ödenir. Ancak; bu gibi cihazların en az kullanma süreleri ve bunlar için ödenecek azami tutarlar ile bunların aile fertlerine göre ödenebilecek olanları, "Devlet Memurları Tedavi Yardım; ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" gözönünde bulundurularak Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenir.

    Kaplıcalarda Yapılacak Tedavi:

    Madde 93 - Kaplıca tedavisine gerek görülen hastalıklara tutulan personel ile eş ve çocuklarının, bu gereğin tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş olması koşuluyla, bu raporda belirtilen yurt içindeki kaplıcalarda ve raporda saptanan süreler için, kaplıca tedavisi ve gidiş - dönüş yol giderleri Kurul'ca karşılanır.

    Çeşitli sınıfları olan kaplıcalarda personele 89 uncu maddenin son fıkrası ile belirlenen sınıflar üzerinden gider karşılığı ödenir.

    Diş ve Diş Etleri Hastalıklarının Tedavisi:

    Madde 94 - Personelin ve aile fertlerinin diş ve diş etleri hastalıklarının tedavileri Kurul diş tabipleri tarafından yapılır. Ancak, aile fertlerinin bu tedavilerinin kurul tabipleri dışındaki diş tabiplerine yaptırılması halinde aynı tedaviler için Kurul diş tabiplerine aile fertleri için ödenen ücret ödenir; tam veya kısmi protez yapılması, marazi nitelik gösteren diş ve çenenin tıbbi ve cerrahi müdahaleleri, diş tabipleri tarafından gerek görülen diş radyografisi çekimi halleri ile aile fertlerinin ve Kurul'un diş tabibi bulunmayan yerlerde çalışan personelin ve aile fertlerinin diş tedavileri için yapılan giderler ve Kurul'un diş tabibi bulunan yerlerde, bu tabiplere başvurmaya olanak bulunmayan hallerde yapılacak acil müdahalelerle ilgili ücretler Kurul'ca karşılanır.

    Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenecek süre dolmadan yeniden protez gideri ödenmez.

    Estetik bakımdan yapılan tıbbi ve cerrahi müdahalelerin bedeli ödenmez. Tam veya kısmi protez, kron, dolgu veya köprü yapılmasında altın veya diğer kıymetli madenler kullanılmış ise bu madenlerin bedeli faturadan indirilir.

    Kurul'ca veya dışarıda yaptırılacak protezler ile aile fertlerinin diş tedavileri ve Kurul diş tabiplerinin yaptığı tedaviler dışındaki tedaviler için ödenecek azami tutarlar, "Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" gözönünde bulundurularak Kurul'un Karar Organı tarafından saptanır.

    Yurt Dışında İken Hastalananların Tedavi Giderleri:

    Madde 95 - Sürekli görevle yurt dışında bulunanların ve aile fertlerinin ve staj veya geçici görevle yurt dışında bulundukları sırada hastalananların ayakta veya yatarak tedavilerine ilişkin giderler, buna dair faturaların mahalli konsolosluklarca onaylanmış olmaları koşuluyla, Kambiyo mevzuatına göre Kurul'ca ödenir.

    Ölüm Yardımı:

    Madde 96 - A) Personelin ölümü halinde, sağlığında bildirim ile gösterdiği kimseye, eğer bildirim vermemiş ise eşine, eşi yoksa çocuklarına, bunlar yoksa anne ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine, son iki aylık ücreti tutarında,

    B) Aile yardımı ödeneğinden yararlanan eş ve çocuklarının (normal süresinde ölü olarak doğan çocuklar dahil) ve çalışmayan anne ve babasının ölümü halinde personele son bir aylık ücreti tutarında,

    Devlet memurları için geçerli olan esaslara göre ölüm yardımı ödenir.

    Cenaze Giderleri:

    Madde 97 - Personelin veya memur olmayan eşinin, aile yardımı ödeneğinden yararlanan çocuklarından ve bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasından birinin ölümü halinde cenaze giderleri Kurul'ca ödenir. Bu amaçla Personel Müdürü tarafından görevlendirilen bir memur, cenazenin kaldırılmasına yardım eder ve kendisine verilecek avanstan teçhiz, tekfin ve defin için mahalli örfe göre gerekli giderleri yaparak fatura vesair belgelere istinaden avansı kapatılır.

    Personel ve aile fertlerinden birinin Kurul'un teşkilatı bulunmayan bir yerde vefat edip defnedilmesi halinde yapılan cenaze gideri, istem üzerine ve fatura vesair belgelere istinaden bu giderleri yapana Kurul'ca ödenir.

    Personelin ölümü halinde cenazesinin ailesince başka bir yere nakli istenildiği takdirde cenaze nakil giderleri Kurul'ca yukarıdaki esaslara göre ödenir.

    Sürekli görevle yurt dışında bulunanlar ve aile fertlerinden ve staj veya geçici görevle yurt dışında bulunanlardan vefat edenlerin cenazelerinin yurtta defnedileceği yere kadar nakilleri için yapılan bütün giderlerle yurt içinde defin için yapılacak harcamalar da keza Kurul'ca karşılanır.

    Personele Verilecek Yemek ve Giyecekler:

    Madde 98 - Personele Kurul'ca iş yerinde öğle yemeği verilir. Ancak, iş yerinde yemek verilmesine olanak bulunmayan hallerde yemek, Başkanlık'ça uygun görülen dışarıdaki lokantalarda da yedirilebilir.

    Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelden yemek bedeli alınmaz; diğer personelin ödeyecekleri yemek bedeli ise Kurul'un Karar Organı tarafından saptanır.

    Temizlik ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla bazı personele verilecek giyeceklerin cins, çeşit, miktar ve nitelikleri ve bu giyeceklerin kullanılma süreleri her yıl Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenir.

    Diğer Sosyal Yardımlar:

    Madde 99 - Devlet memurlarına verilen yakacak yardımı ve diğer sosyal yardımlar, aynı tutar ve koşullarla Kurul personeline de verilir.

    Görevlerin yönetim sorumluluğu ve hizmetin gereği için taşıdıkları önem gözönünde bulundurularak, temininde güçlük çekilen personele Kurul'ca lojman sağlanabilir.

    Lojmanlardan ve Kurul personelinin yıllık dinlenme ihtiyacı için edinilen ve işletilen sosyal tesislerden yararlanma esasları Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenir.

    BÖLÜM IX : Personelin Sicili ve Değerlendirilmesi Takdirname ve Ödüller

    Özlük Dosyası:

    Madde 100 - Kurul'da görevli her memur için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada, iş istek formu ve fotoğraflar, 14 üncü madde uyarınca istenecek belgeler, atama, yükselme ve nakile ilişkin karar ve yazışma örnekleri, sağlık durumuna ilişkin belgeler, 5440 sayılı Kanun uyarınca alınacak mal beyannameleri, izin, takdir ve ödüllendirmeye ilişkin onay ve yazışmalar, medeni durum ve aile durumu bildirimleri ve görevliye ilişkin olarak yapılan yazışmaların örnekleri bulunur.

    Her personel, Kurul'da göreve başladığı tarihten itibaren son rakamı 1 ve 6 olan yılların ilk ayı içinde 3 adet vesikalık fotoğrafını Kurul'a vermek zorundadır.

    Gizli Sicil Dosyası ve Sicil Numarası:

    Madde 101 - Kurul'da çalışan her personel için bir gizli sicil dosyası açılır ve Kurul'da işe başlama sırasına göre birbirini izleyen bir sicil numarası verilir.

    Kurul'dan ayrılanların sicil numaraları başkalarına verilmez. Kişiye ilişkin yazılarda sicil numarası belirtilir. Kurul'a tekrar girenler eski sicil numaralarını alırlar, eski ve yeni özlük ve sicil dosyaları birleştirilir.

    Gizli Sicil dosyalarına, sicil raporları, disiplin kurulu kararları, müfettiş raporları, mahkeme kararları ve gizli olması gereken diğer yazıların örnekleri konulur.

    Borç nedeniyle Kurul mensupları hakkında tebliğ olunacak icra takipleri ve sonuçları ile takip edilen kamu alacakları da sicil dosyalarına işaretlenir.

    Sicil Cüzdanı:

    Madde 102 - Her personel için Kurul merkezinde bir sicil cüzdanı tutulur. Görevlinin fotoğrafı yapıştırılacak olan bu cüzdanda aşağıdaki bilgiler toplanır;

    1) Sicil numarası ve emeklilik sicil numarası,

    2) Adı, soyadı, dini, doğum yeri ve günü,

    3) Babasının adı ve mesleği,

    4) Medeni durumu, eşi ve çocuklarının adları, doğum tarihleri, öz veya üvey oldukları,

    5) Öğrenim durumu, yabancı dil bilgi derecesi, yayınlanmış telif veya tercüme eserleri,

    6) Varsa, evvelce çalıştığı görevler, başlama, ayrılma günleri ve nedenleri, takdir ve tecziyeleri ile izinleri,

    7) 86 ncı madde kapsamına giren aile fertleri,

    8) Askerlik durumu,

    9) Sağlık durumu,

    10) Görevinde ve kişisel durumundan meydana gelen değişiklikler ve varsa, bunların dayandığı karar, gerekçe gibi yazıların tarih ve sayıları,

    11) Son üç yıla ait gizli sicil raporları özeti,

    İlgili tarafından bildirilen her yeni bilgi de bu cüzdana işlenir.

    Sicil numarası sırası ile tutulan bu cüzdanlar sicil kütüğünü oluşturur.

    Kurul Personel Müdürlüğü'nde, ihtiyaca göre, sicil kayıtlarını kısaltan sicil fişleri ile aramayı kolaylaştırıcı karteksler tutulur.

    Sicil Kayıtlarının Saklanması ve Gizliliği:

    Madde 103 - Özlük ve sicil kayıtlarında kazıntı ve silinti yapılamaz, bu kayıtlara geçecek her bilginin bir belgeye dayanması zorunludur.

    Personelin atanma, yükselme, nakledilme ve görevden çıkarılma gibi işlemlerine dayanak oluşturan sicil kayıtlarının saklanmasına ve gizliliğine özen gösterilir. Sicile ilişkin belgeler, Kurul Personel Müdürlüğü'nde özel olarak hazırlanmış kilitli dolaplarda saklanır.

    Sicil kayıtları, ancak Kurul Başkanı ve üyeleri ile Genel Sekreter tarafından incelenebilir. Kurul Başkanı'nın yazılı emri ile, gizliliğe azami dikkat ve özenin gösterilmesi kaydıyla, soruşturma görevlilerine, Disiplin, Değerlendirme ve Personel komisyonlarına (sadece ilgilinin) sicil kayıtları gösterilebilir.

    Özlük Durumu İzleme Kayıtları:

    Madde 104 - Personelin kadro, kıdem, terfi, izin, borçlanmadan doğan takipleri ve emekliliğinin günü gününe izlenmesi amacıyla Personel Müdürlüğü'nde her yıl için ayrı tablolar düzenlenir ve bu tablolar günü gününe işlenir.

    Kimlik Kartı:

    Madde 105 - Kurul mensuplarına fotoğraflı ve onaylı bir kimlik kartı verilir. Kurul üyeleri ile meslek personelinin kimlik kartları Kurul Başkanı tarafından imzalanır. Görev ve unvan değişikliklerinde kimlik kartları yenilenir. Kurul'dan ayrılanların kimlik kartları iptal edilir.

    Kimlik kartları üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Kimlik kartlarını kaybedenler Personel Müdürlüğü'ne derhal bilgi vermek zorundadırlar.

    Hizmet Belgesi ve Sicil Özeti:

    Madde 106 - Kurul'dan ayrılanlara, istekleri üzerine görevleri, işe başlama ve ayrılma tarihleri, aylıkları ve ayrılma nedenini gösterir fotoğraflı ve onaylı bir hizmet belgesi verilir.

    Personelin başka bir kuruluşa geçmek istemesi ve bunun atamaya yetkili merci tarafından uygun görülmesi halinde, ilgili kuruluşun istemi üzerine personelin onaylı sicil özeti bu kuruluşa gönderilir.

    Gizli Sicil Raporu:

    Madde 107 - Personelin çalışmasının, görevine ilişkin yetenek ve yeterliliğinin, genel durum ve davranışlarının, belirli bir dönem içindeki olumlu ve olumsuz niteliklerinin sicil üstleri tarafından değerlendirilmesinde gizli sicil raporları (Tezkiye Varakası) kullanılır.

    Personelin kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, takdir ve ödüllendirilmesinde, nakilde, emekliye ayırmada veya kıymetle ilişkisinin kesilmesinde gizli sicil raporları temel dayanaktır.

    Sicil Raporu Yönetmeliği:

    Madde 108 - Kurul personelinin, hizmet gruplarının özelliklerine uygun olarak değerlendirilmesinde kullanılacak sicil raporlarının taşıyacağı sorular, düzenleme zamanı, dolduruluş şekli, uygulanacak not usulü, sicil üstleri ve uyacakları esaslar, değerlendirme komisyonunun oluşumu ve çalışma usulleri, sicil not defterinin tutulması ve sicilleri saklamakla görevli personele ilişkin esaslar Kurul'un Karar Organı tarafından bir yönetmelikle belirlenir.

    Olumsuz Sicil, Uyarma ve İtiraz Hakkı:

    Madde 109 - Sicil raporlarında "yetersiz" olarak değerlendirilmiş personel, olumsuz sicil almış sayılır; aylık ve görev yükselmeleri yapılmaz.

    Yetersizliği saptanan personelin sicil raporlarında yazılı kusur ve eksiklikleri, uyarılması bakımından, gizli bir yazı ile Kurul Başkanı tarafından kendisine bildirilir,

    Kendisine tebligat yapılan personel, tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde yazılı itirazda bulunabilir.

    İki defa üst üste olumsuz sicil alan personel, başka bir sicil üstü yanında denenir. Son sicil üstü tarafından da olumsuz sicil verildiği takdirde ilgilinin durumu, Kurul'daki görevine devam edip edemiyeceği hakkında karar verilmek üzere Değerlendirme Komisyonu'na intikal ettirilir.

    Takdirname ve ödüller:

    Madde 110 - Görevinde olağanüstü çaba ve çalışması ile üstün başarı sağlayan personele atamaya yetkili amirler tarafından takdirname verilebilir.

    Takdirname sicile geçer.

    Üç yıl içinde en az iki takdirname alan personele bir aylık ücreti tutarında para ödülü verilir.

    Kurul'un büyük bir zararının veya bir felaket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir yararın sağlanması için üstün bir çaba ve özveri ile çalışan, hayatını tehlikeye koyan personele de, Kurul'un Karar Organınca üç aylık ücreti tutarına kadar ödül verilebilir.

    Hizmet Armağanı:

    Madde 111 - A) Görevden ayrılan Başkan'a Başkan vekiline, üyelere ve Genel Sekreter'e,

    B) Kurul'da en az 10 yıl sürekli hizmet görmüş ve Kurul dışı hizmetleriyle birlikte toplam emeklilik hizmet süresi 25 yılı doldurmuş kadın ve erkek personele,

    C) Kurul'da en az 10 yıl sürekli hizmet ederek 20 yılda emekli olan kadın personel ile aynı süre kurul'da hizmet gördükten sonra vefat eden kadın ve erkek personelin aşağıda belirtilen yakınlarına,

    Başbakanlık'ça belirlenecek tarihte yapılacak törenle bir defaya mahsus olmak üzere "Hizmet Armağanı" verilir.

    Armağana hak kazanıp tören tarihinde hayatta olmayan kişilerin armağanı eşlerine veya çocuklarından en büyüğüne verilir,

    Armağanların şekli ve cinsi, Kurul'un Karar Organı tarafından saptanır.

    BÖLÜM X : Disiplin Hükülleri ve Personelin Kurul ile İlişiğinin Sona Ermesi

    Disiplin Cezaları:

    Madde 112 - Kurul hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile meslek gereklerini ve kanunların ve yönetmeliklerin emrettiği görevleri Yurt içinde ve dışında yerine getirmeyenlere, zorunlu kıldığı hususlara uymayanlara, yasakladığı işleri yapanlara Kurul içinde veya dışındaki giyim, tutum ve davranışları, yaşayış biçimleri, Kurul mensubuna yakışmayacak nitelikte olanlara, durumun niteliğine, önem ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki maddede sıralanan disiplin cezalarından biri verilir.

    Disiplin Cezalarının Çeşitleri:

    Madde 113 - Kurul personeline verilecek disiplin cezaları şunlardır;

    A) Uyarma: Personele görevinde ve davranışlarında daha dikkatli ve özenli hareket etmesi gerektiğini yazı ile bildirmektir.

    B) Kınama: Personele görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir.

    C) Aylıktan Kesme: Personelin brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

    D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Eylemin ağırlık derecesine göre personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.

    (D) bendinde yazılı ceza o süre içerisinde derece yükselmesini ve yarışma sınav veya seçmelerine girebilmeyi de önler.

    E) İşe Son Verme: Personelin bir daha Kurul'da bir göreve atanmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir.

    Disiplin Cezalarını Gerektiren Eylem ve Hareketler:

    Madde 114 - Yukarıdaki maddede yazılı cezaların uygulanmasını gerektiren eylem ve haller aşağıda gösterilmiştir.

    A) Uyarma:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev yerinde Kurul'ca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

    b) Özürsüz olarak görevi başına bir ay içinde üç defa geç gelmek ve görevden erken ayrılmak, görev yerini terketmek,

    c) Kurul'ca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

    d) Usulsüz başvuru veya şikayette bulunmak,

    e) Vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

    f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

    g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

    h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

    ı) En yakın amirlerinin uyarılarına rağmen, iş esnasında işi ile ilgisi bulunmayan hususlarla meşgul olmaya devam etmek.

    B) Kınama:

    a) İzinsiz ve kabul edilebilir özürü olmaksızın bir gün görevine gelmemek,

    b) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev yerinde Kurul'ca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde görevle ilgili resmi belge araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

    c) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede Kurul'a bildirmemek,

    d) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

    e) Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    f) Kurul'a ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

    g) Kurul'a ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

    h) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

    ı) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

    j) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

    k) Verilen emirlere itiraz etmek,

    l) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

    m) Kurul'un huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak,

    n) Amirleri ve arkadaşları hakkında onları küçültücü ve yalan haberler yaymak ve dedikodu yapmak.

    Bir yıl içinde iki defa uyarma cezası verilen personele, aynı yıl içinde uyarma cezasını gerektirecek yeni bir fiil işlemesi halinde bu defa kınama cezası verilir.

    C) Aylıktan Kesme:

    a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev yerinde Kurul'ca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

    b) İzinsiz veya Başkanlık'ça kabul edilebilir bir özürü olmaksızın, kesintisiz 2 - 4 gün göreve gelmemek,

    c) Kurul'a, ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

    d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

    e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

    f) Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    g) Bu yönetmeliğin 22 nci maddesinde yazıl yasaklara uymamak,

    h) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

    ı) Yasaklanmış her türlü yayını görev yerinde bulundurmak,

    Üç yıl içinde iki defa kınama cezası verilen personele, aynı süre içinde kınama cezasını gerektirecek yeni bir suç işlemesi halinde bu defa aylıktan kesme cezası verilir.

    Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarından biri ile cezalandırılan personelin aynı zamanda cezayı izleyen ilk ikramiyesinden de % 25 oranında, bu cezanın veriliş tarihinden itibaren bir yıl içinde anılan cezalardan herhangi birini tekrar alan personelin, cezayı izleyen ilk ikramiyesinden % 50 oranında kesinti yapılır.

    D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması:

    a) İzinsiz veya Başkanlık'ça kabul edilebilir bir özürü olmaksızın kesintisiz 5 - 9 gün göreve gelmemek,

    b) Kurul ile iş ilişkisi olan gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan doğruya veya aracı eli ile her ne ad altında olursa olsun bir çıkar sağlamak,

    c) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

    d) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

    e) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

    f) Amirine, maiyetindekilere iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

    g) Kurul'a ait yönetmelikler hükümlerine göre istenen ve personel tarafından verilen bildirimlerde gerçeğe aykırı bilgi vermek,

    h) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

    ı) Kurul görevlilerini sırf zor duruma düşürmek için veya kendi kusurunu örtmek amacı ile resmi bir belge veya dosyayı gizlemek, tahrif etmek veya yok etmek,

    j) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yazılı yasaklara uymadığı için daha önce herhangi bir ceza gördüğü halde söz konusu maddeyi yeniden ihlal edici bir davranışta bulunmak,

    k) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

    Üç yıl içinde iki defa aylıktan kesme cezası alanlara, bu süre içinde aynı suçu işlemeleri halinde bu defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılan personelin aynı zamanda cezayı izleyen ilk ikramiyesinden de % 50 oranında, bu cezanın veriliş tarihinden itibaren bir yıl içinde yukarıdaki cezalardan herhengi birini tekrar alan personelin, cezayı izleyen ilk ikramiyesinden % 75 oranında kesinti yapılır.

    E) Görevden Çıkarma:

    a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Kurul'un huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

    b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Kurul'un herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

    c) Siyasi partiye girmek,

    d) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

    e) Amirine ve maiyetindekilere fiili saldırıda bulunmak,

    f) Resmi sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

    g) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev yerinde gizlemek,

    h) İzinsiz veya Başkanlık'ça kabul edilebilir özürü olmaksızın kesintisiz 10 gün veya bir yıl içinde toplam olarak 20 iş günü göreve gelmemek,

    ı) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (d) bendinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmak veya bu suçların işlendiğine dair mevcut karinelere dayanılarak Disip lin Komisyonu'nca kanaat getirilmiş bulunmak,

    j) Bu yönetmeliğin 22 nci maddesinin (e) bendindeki haller dışında, ekonomik kararların alınmasında kamu yararı bakımından gizli kalması gerekli bilgi ve belgeleri açıklamak,

    k) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yazılı yasaklara uymadığı için daha önce kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gördüğü halde söz konusu maddeyi yeniden ihlal edici davranışta bulunmak,

    l) Yurt dışında Kurul'un itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

    m) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

    F) Ceza Uygulamasına İlişkin Genel Kuralları:

    Emirlere ve mevzuata uyulmaması halinde ortaya çıkan sonucun ağırlığı gözönünde tutularak bu maddede yazılı cezalardan herhangi biri uygulanabilir.

    Bu maddede sayılmayan başkaca kusurlu eylem ve hareketler için de bu maddede yazılı cezalarından biri verilebilir.

    Cezayı gerektiren eylemlerin nitelik ve özellikleri göz önünde tutularak bu eylemler için gerektiğinde bir derece ağır veya hafif cezanın verilmesi de uygun görülebilir.

    Disiplin cezası verilmesine neden olan bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

    Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

    Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

    Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Kurul personelinin, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının

    'ü - ½'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

    Maiyetinde çalışan personelin disiplin cezasını gerektiren eylem ve hareketlerini öğrendiği halde bu durumu bir üst amire yazı ile bildirmeyen amirler hakkında da, eylem ve hareketin ağırlık derecesine göre bu maddedeki cezalardan herhangi biri uygulanabilir.

    Disiplin Komisyonu:

    Madde 115 - Disiplin cezaları Disiplin Komisyonu tarafından verilir.

    Kurul merkezinde, Genel Sekreter'in başkanlığında, Başhukuk Danışmanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve Kurul'un Karar Organı tarafından kıdemli meslek personeli arasından 3 yıl için belirlenecek iki üye olmak üzere 5 üyeden oluşan bir Disiplin Komisyonu bulunur.

    Komisyon raportörlüğünü Personel Müdürü yapar.

    Disiplin Komisyonu, bu Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkralarında gösterilen disiplin cezasını gerektiren eylem ve hareketleri yaptığı belirlenen personele ilişkin ceza önerileri ile diğer fıkralarda gösterilen eylem ve hareketlere ilişkin kovuşturma dosyalarını inceleyerek ilgililer hakkında uygulanması gereken cezayı saptar.

    Disiplin Komisyonu, Başkanı'nın daveti üzerine en az üç üyenin katılmasıyla toplanır ve çoğunlukla karar verir. Toplantıda bulunup karara katılmayan üye, ayrı görüşünü yazmak zorundadır.

    114 üncü maddenin (C) ve (D) fıkralarında gösterilen disiplin cezaları Kurul Başkanı'nın, görevden çıkarma cezası Kurul'un Organı'nın onayı ile kesinleşir.

    Personel hakkında ceza kovuşturmasına başlanmış olması, aynı eylemden dolayı o kişi için disiplin kovuşturması yapılmasını engellemez. Personelin mahkum olması veya aklanması, hakkında disiplin cezası uygulanmasını önlemez.

    Savunma Hakkı, Sicile Kayıt ve Tebligat:

    Madde 116 - Kurul personeli hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

    Disiplin Komisyonu tarafından 7 iş gününden az olmamak üzere verilecek süre içinde kabul edilebilir bir özüre dayanmaksızın savunmasını yapmayan ilgili, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

    Disiplin Komisyonu kararları Personel Müdürlüğü'ne bildirilir. Hakkında disiplin cezası verilen personele durum, Personel Müdürlüğü'nce yazılı olarak tebliğ edilir.

    Tüm disiplin cezaları personelin siciline işlenir. Ancak, uyarma ve kınama cezası alanlar bu cezanın verildiği tarihten itibaren üç yıl içinde başka bir disiplin cezası almazlarsa, evvelce aldıkları uyarma ve kınama cezaları kaldırılır. Bu durum ilgilinin siciline işlenir ve kendisine yazı ile bildirilir.

    Geçici Olarak İşten El Çektirme:

    Madde 117 - Hakkında, görevleriyle ilgili eylemler dolayısiyle, mahkemelerce ceza kovuşturması yapılan personel ile idari soruşturma sırasında görevlerinde kalmalarında sakınca görülenler hakkında, atamaya yetkili amir tarafından ihtiyati bir tedbir niteliğinde "geçici olarak işten el çektirme" kararı alınabilir.

    Geçici olarak işten el çektirilen personel hakkında bu işlemi izleyen en çok üç iş günü içinde soruşturmaya başlanması zorunludur.

    Geçici olarak işten el çektirilen personelin bu süre içinde (tutuklu veya hükümlü oldukları için göreve devam edemedikleri süre hariç) her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder.

    Geçici olarak işten el çektirme, disiplin kovuşturması ile ilgili olduğu takdirde en çok üç ay devam eder. Bu süre içinde bir karar verilemezse ilgili görevine başlatılır.

    Önlemin Kaldırılması:

    Madde 118 - Soruşturma sonunda disiplin yönünden işine son verilmesine veya adli mercilerce cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan personel için alınmış olan, geçici olarak işten el çektirme önlemi, kendisini atamaya yetkili mercilerce derhal kaldırılır ve yeniden göreve başlatılır.

    Aşağıdaki hallerin kesinleşmesi üzerine de, söz konusu önlem kaldırılarak ilgili yeniden göreve başlatılır:

    a) Haklarında yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler,

    b) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

    c) Görevlerine ve memuriyetlerine ilişkin olsun veya olmasın, memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler.

    Tutuklanma, Gözaltına Alınma ve Mahkumiyette Personelin Hakları:

    Madde 119 - Görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personele, bu süre içerisinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Yönetmeliğin öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam ederler.

    Personelin görevine dönmesi halinde, aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilir.

    Görevi ile ilgili olsun veya olmasın memuriyete engel olmayan bir ceza ile hükümlü olanlara, mahkümiyet süresi içinde hiç bir ödemede bulunulamaz; bu sürede özlük hakları durmuş sayılır.

    Görevleri ile ilgili olsun veya olmasın memuriyete engel bir ceza ile hükümlü bulunanların, kararın kesinleşmesinden itibaren kurul ile ilişkileri kesilir ve kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak, mahkümiyetleri yıllık izin haklarından fazla olmayan ve buna neden olan eylemleri de haklarında disiplin cezası uygulamayı gerektirmeyenler, izin hakları varsa, kendilere izin vermeğe yetkili makamlarca bu süre için izinli sayılabilirler.

    İlişiğin Kesilmesi Nedenleri:

    Madde 120 - Aşağıdaki hallerde personelin kurul ile ilişiği sona erer:

    a) Çekilme,

    b) Çekilmiş sayılma ve görevi terk,

    c) Emeklilik,

    d) Görevden çıkarma,

    e) Başka bir kuruluşa nakil,

    f) İşe alınma şartlarını yitirme,

    g) Ölüm,

    h) Kanun ve kararnamelerle göreve son verme.

    Çekilme:

    Madde 121 - Kurul personeli, yazı ile başvurmak koşuluyla çekilme isteğinde bulunabilir.

    Personel, çekilme isteğinin kabul edildiğinin kendisine tebliğine kadar göreve devam etmek zorundadır. Bu süre 15 günden fazla olamaz. Ancak bu süre içinde çekilen personel, saklamakla sorumlu olduğu kıymet ve belgelerle araç ve gereçleri devir veya teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz.

    Olağanüstü özürleri nedeniyle çekilenler, devir ve teslim yükümlülüğünü yerine getirmek ve amirlerine haber vermek koşuluyla derhal ayrılabilirler.

    Göreve, kabul edilebilir bir özüre dayanmaksızın kesintisiz 11 gün süre ile devam etmeyen personel, yazılı başvurusu aranmaksızın çekilmiş sayılır.

    Çekilen personel esas olarak tekrar kurul hizmetine alınmaz. Ancak çekilmesi uygun karşılanabilecek bir özüre dayanan, kurul'da çalıştığı süre içinde olumsuz sicil almamış olan ve yeniden başvurduğu tarihte görevin gerektirdiği nitelikleri taşıyan personel, kurul dışında geçen süre içindeki durumu incelenerek, çekilmesinden itibaren 5 yıl geçmemiş olmak koşuluyla atamaya yetkili merci tarafından yeniden işe alınabilir.

    BÖLÜM XI : Diğer Hükümler

    Personel Lehine Değişiklikler:

    Madde 122 - ( Değişik madde: 03/10/1988 - 88/13358 K.)

    İlgili mevzuatta yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemelerle Devlet memurları lehine sağlanacak hak ve imkanlar, Kurul'un teklifi üzerine ilgili Bakanın onayı ile Kurul personeline de sağlanır.

    Kurul personeline, sayısı personel türleri itibariyle ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla en çok dört ikramiye verilebilir.

    Kurul Üyelerine Uygulanacak Hükümler:

    Madde 123 - Kurul Başkan ve üyeleri kurul personelinden sayılır; bu Yönetmeliğin III, VI, VIII ve IX uncu bölümlerinde yer alan hükümlerin ilgili olanları ile 77 ve 82. maddeleri, Kurul Başkan ve üyeleri için de geçerlidir.

    Yönetmelik Hükümlerinin Personele Duyurulması:

    Madde 124 - Bu Yönetmelik Kurul'ca çoğaltılarak ya da bastırılarak, bu yönetmelik hükümleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla personele dağıtılır.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurul kararı ile istihdam edilen personel, geçici sözleşmeli sayılır ve sınav şartı aranmaksızın bu yönetmelik hükümlerine intibak ettirilerek yeniden atanır. Bunlardan 31/12/1982 tarihine kadar atanma işlemleri tamamlanamıyanların kurul ile ilişikleri kesilir.

    Yürürlük:

    Madde 125 - Bu yönetmelik, 13 Ocak 1982 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 126 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar