MİLLETLERARASI TİYATRO ENSTİTÜSÜ (ITI) TÜRKİYE MİLLİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 23/08/1955 - 4/5733

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 20/05/1946 - 4895

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 22/10/1955 - 9136

    Madde 1 - Kuruluş, unvan, çalışma yeri

    1) Memleketimizin de azası bulunduğu, merkezi Paris'te olan Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Nizamnamesinin 3 üncü maddesinin 1 inci bendine uygun olarak Ankara'da bir Milli Merkez kurulmuştur.

    2) Bu Milli Merkezinin unvanı "Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Türkiye Merkezi" dir.

    3) (Değişik fıkra: 07/06/2011-2011/1938 S.Yön/1.md.) Bu Milli Merkezin çalışma yeri İstanbul'da Yıldız Sarayıdır.

    Madde 2 - Gaye

    1) Milli Merkezin gayesi, tiyatro alanında Milletlerarası her çeşit mübadeleyi teşvik etmek suretiyle, sahne sanatlarının gelişmesine hizmet etmektir.

    Madde 3 - Vazifeler

    1) Milli Merkez, gayesini gerçekleştirmek için, Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI), bu Enstitüye bağlı Milli Merkezler ve bunların şubeleriyle doğrudan doğruya temas ve münasebet kurar, onlarla işbirliği eder.

    2) Memleketimizdeki her çeşit tiyatro faaliyetini dışarıdaki sanat merkezlerine aksettirir ve aynı şekilde, diğer memleketlerdeki çeşitli tiyatro faaliyetini de memleketimizdeki tiyatro çevrelerine tanıtıp yayar.

    3) Memleketimizdeki tiyatro teşekkülleriyle Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Teşkilatı ve bu teşkilata bağlı Milli Merkez ve şubeler arasında mesleki ve teknik bakımdan yapılacak mübadeleleri düzenler, bu alanda girişilecek her türlü işbirliği teşebbüslerinin gerçekleşmesine yardım eder.

    Madde 4 - (Değişik madde: 29/03/1972 - 7/4137 K.)

    Milli Merkez Heyeti

    A - Kuruluş :

    1) "Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Milli Merkezi" memleketimizde, sahne sanatlarının çeşitli kollarında çalışan ve belli başlı resmi, yarı resmi ve özel tiyatro teşekküllerine mensup olan veya bunları temsil eden kimselerle bu kollarda çalışmış şahsiyetlerden kurulur.

    2) Milli Merkez Heyeti, Milli Eğitim Bakanlığının 14 Temmuz 1953 tarihli ve 2870.15/7083 sayılı karariyle adları bildirilmiş olan kurucu üyelerle sonradan seçilmiş olan diğer üyelerden teşekkül eder.

    Üye sayısı 24 ü geçmez.

    3) Merkez Heyeti Üyeleri her yıl üçte biri yenilenmek üzere üç yıl için seçilir. Müddeti biten üyeler yeni bir dönem için tekrar seçilebilirler. Başlangıçta ilk iki yıl için yenilenecek üyeler kura ile tesbit olunur.

    4) Milli Merkez Heyeti, lüzum gördüğü takdirde yurdun başka yerlerinde şubeler de açabilir.

    B - Vazifeler :

    1) Milli Merkez Heyeti, 2. maddede belirtilen gayelerin gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaların ana hatlarını tayin eder.

    2) Milli Merkez Heyeti, Merkezin gayesini gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütmek üzere, bir İcra Komitesi ile bu komitenin başkanını seçer.

    3) Milli Merkez Heyeti, İcra Komitesinin çalışmaları hakkında vereceği raporları tetkik eder.

    4) Milli Merkez Heyeti, gerektiği takdirde, Merkez Heyetine alınabilecek yeni üyeleri seçer.

    5) Milli Merkez Heyeti, bu Yönetmeliğin açıklamadığı hususlar hakkında kararlar verir.

    C - Toplantı zamanları, yeri :

    1) Milli Merkez Heyeti, İcra Komitesinin uygun göreceği zaman ve yerde Başkanın daveti üzerine yılda bir defa toplanır.

    2) Milli Merkez Heyeti, bu toplantının dışında, İcra Komitesinin daveti veya Merkez Heyeti üyelerinin üçte ikisinin talebi üzerine, olağanüstü toplantılar da yapabilir.

    D - Seçim :

    İcra Komitesi ve yeni üye seçimleri Milli Merkez Heyeti toplantısında yapılır veya yenilenir.

    E - Nisap :

    1) Milli Merkez Heyeti toplantıları, mevcut üyenin yarısından bir fazlasının iştirakiyle yapılır.

    2) Merkez Heyetinin kararları çoğunlukla alınır. Ancak Yönetmelikle yapılacak değişiklik tekliflerinin kabulü için tam üye sayısının üçte ikisinin oyu lazımdır.

    F - Usul :

    1) Merkez Heyeti toplantılarına, bu heyetin kendi arasından seçeceği üye başkanlık eder.

    2) Merkez Heyeti toplantılarına başkan seçilinceye kadar bu vazifeyi İcra Komitesi Başkanı görür.

    Madde 5 - (Değişik madde: 19/09/1961 - 5/1667 K.)

    İcra Komitesi

    A - Kuruluş :

    1) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Milli Merkezinin çalışmaları, Başkanı ve üyeleri Merkez Heyeti tarafından seçilen, beş kişilik bir İcra Komitesi tarafından yürütülür.

    2) İcra Komitesi Başkanı ve üyeleri üç yıllık bir müddet için seçilirler. Müddetleri biten başkan ve üyeler, Merkez Heyeti tarafından yeniden seçilebilirler.

    3) İcra Komitesi, kendi üyeleri arasından bir sekreterle bir muhasip üye seçer.

    B - Vazifeler :

    1) İcra Komitesi, Merkez Heyetinden aldığı selahiyetlere dayanarak (ITI) ile ilgili işleri yürütür.

    2) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Merkezince tertiplenecek kongre, konferans ve toplantılara, memleketimiz adına, temsilciler seçer,

    3) Memleketimizdeki çeşitli tiyatro faaliyetini yakından takip ederek, bunlardan bilhassa telif eserlerimizin, milletlerarası planda tanınmasını sağlamak üzere ITI Merkez Teşkilatına gerekli malzemeyi gönderir.

    4) Aynı şekilde yabancı memleketlerdeki tiyatro faaliyetini memleketimizde tanıtmak ve ITI yayımlarını dilimize çevirterek ilgililerin istifadesine sunmak için gerekli tedbirleri alır.

    5) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsünün gayelerini ve çalışmalarını umumi efkara tanıtacak mahiyette tertipler alır, bu maksatla milli ve milletlerarası mahiyette tiyatro festivalleri hazırlar.

    6) Memleketimizde milli merkeze bağlı şubeler açılmasına, Merkez Heyetince, lüzum görüldüğü takdirde bunların kuruluşunu sağlar ve çalışmalarını düzenler.

    7) Kendi çalışmaları hakkında Merkez Heyetine raporlar sunar.

    8) İcra Komitesi gerektiği takdirde milli merkez muamelatını yürütmek üzere geçici veya daima olarak ücretli vazifeliler kullanabilir. Bunların sayısı ve ücretleri İcra Komitesinin teklifi ile Merkez Heyeti tarafından kararlaştırılır.

    C) Toplantı yeri, zamanları :

    1) İcra Komitesi en az, iki ayda bir defa toplanır.

    2) Acil işler dolayısiyle yukarıda tesbit edilmiş olan iki aylık toplantılar dışında toplantılar yapılabileceği gibi, başkan da lüzum ve zaruret gördüğü hallerde İcra Komitesini olağanüstü toplantıya davet edebilir.

    3) İcra Komitesinin normal toplantıları Komitenin ekseriyetle tensip edeceği yerde yapılır. Olağanüstü toplantıların yerini Başkan tayin eder.

    D - Seçim :

    Sekreter ve muhasip üye seçimi İcra Komitesinin ilk toplantısında yapılır.

    E - Nisap :

    1) İcra Komitesi toplantılarının yapılabilmesi için Başkandan maada iki üyenin iştiraki şarttır.

    2) İcra Komitesi kararları çoğunlukla verilir.

    F - Usul :

    İcra Komitesi toplantılarına başkan, başkan bulunmadığı zaman, Komite üyeleri arasından seçeği bir vekil başkanlık eder.

    Madde 6 - Mali hükümler

    1) (Değişik fıkra: 07/06/2011-2011/1938 S.Yön/2.md.) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Milli Merkezinin çalışmaları için gerekli maddi imkanlar Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanır.

    2) (Değişik fıkra: 07/06/2011-2011/1938 S.Yön/2.md.) Milli Merkezin Paris'teki Milletlerarası Tiyatro Enstitüsüne ödeyeceği yıllık aidat da Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödenir.

    3) Türkiye Milli Merkezi İcra Komitesinin çalışmaları için gerekli masraflar İcra Komitesi Başkanı ile muhasip aza tarafından yapılır.

    4) Bu masraflara ait hesaplar, her çalışma devresi sonunda, Merkez Heyetince tetkik edilir. Tasdik edilen hesaplardan dolayı İcra Komitesi ibra edilir.

    5) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Milli Merkezi için hususi bir tahsisat ve bütçe sağlanıncaya kadar, Milli Merkezin ve İcra Komitesinin her türlü masrafları UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bütçesinden sağlanır. Büro işleriyle memleket içi ve dışı muhabere ve temaslar, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreterliği vasıtasiyle yapılır.

    6 - Milli Merkez, İcra Komitesinin tasvibiyle, resmi, yarı resmi, veya hususi kurumlarla şahıslardan her nevi bağış, tahsisat ve yardım kabul edebilir.

    Madde 7 - Müddet

    1) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Türkiye Milli Merkezi gayrimuayyen bir müddet için kurulmuştur.

    2) 19/12/1953 tarihinde, Ankara'da yapılan ilk Milli Merkez Heyeti toplantısında hazırlanıp kabul edilen bu Talimatname İcra Vekilleri Heyetince tasdik edildikten sonra meriyete girer.

    Madde 8 - Muvakkat hükümler

    1) Bu Talimatname meriyete girinceye kadar, Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Türkiye Milli Merkezinin çalışmaları, IV. maddenin A bendinin 2. fıkrasında belirtilmiş olan Kurucu Merkez Heyeti tarafından seçilecek üç kişilik muvakkat bir İcra Komitesi tarafından yürütülür.

    2) Muvakkat İcra Komitesi bu Talimatnamenin mer'iyete girmesi için gerekli bütün muameleleri yapmıya, takibe ve intaca memurdur.

    3) Muvakkat İcra Komitesi, Milli Merkezin çalışmalarını, bu Talimatname mer'iyete girmeden önce de, bu Talimatnamenin V. maddesinde yazılı esaslar dahilinde yürütür.

    Mevzuat Kanunlar