DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 28/11/1982 - 8/5743

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965 - 657

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 12/01/1983 - 17926

    BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlar hakkında uygulanır.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, sözleşmeli ve yevmiyeli personel; Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi Üye ve Yedek Üyeleri ile raportörleri; 2656 sayılı Hakimler Kanununun 2661 sayılı Kanunla değiştirilen 18 ve 19 uncu maddeleri uyarınca bu Kanuna eklenen (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen Adli ve İdari Yargı mensupları; Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı ve Savcı Yardımcıları; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi kurumlarda çalışan öğretim elemanları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    İKİNCİ KISIM : ŞİKAYET

    ŞİKAYET HAKKI

    Madde 3 - Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakkına sahiptirler.

    TOPLU ŞİKAYET YASAĞI

    Madde 4 - (Mülga madde: 05/05/2011 - 2011/1837 S.Yön./2. md.)

    YAPILMA ŞEKLİ

    Madde 5 - Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

    Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden amirlerce sağlanır.

    (Örnek: 1).

    Sözlü şikayetlerde de bu esaslara uyulur.

    Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikayetçi ile şikayeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir.

    Amir de şikayetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikayetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikayet yapılmamış sayılır.

    KARAR MERCİİ

    Madde 6 - Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir.

    Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen amirlere 3 gün içinde intikal ettirirler. Şikayet edene de durum hakkında bilgi verirler.

    YAPILACAK İŞLEMLER

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan şikayetler karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır. Kararlar şikayet sahiplerine ve lüzum görülürse şikayet edilene yazı ile bildirilir.

    SÜRE

    Madde 8 - Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur.

    Adli ve idari tahkikata konu olacak nitelikteki şikayetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    İTİRAZ

    Madde 9 - Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler.

    İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında şikayetler hakkında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar geçerlidir.

    ŞİKAYET EDENİN SORUMLULUĞU

    Madde 10 - Şikayet haklarını kullanan Devlet Memurlarına şikayetlerinden dolayı bir ceza verilemez.

    Ancak, şikayet haklarını bu Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara aykırı surette kullananların veya her ne surette olursa olsun bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : MÜRACAAT VE İHBAR

    MÜRACAAT HAKKI VE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 11- (Değişik madde: 19/09/2009- 27354 S.R.G Yön\1.mad.)

    Devlet memurları, kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. Ayrıca Devlet memurları, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler.

    KARAR MERCİİ

    Madde 12 - Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

    Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.

    Toplu müracaat yasağı, şekil, yapılacak işlemler, süre, itiraz, müracaat edenin sorumluluğu konularında uygulanacak hükümler.

    MÜRACAATA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

    Madde 13 (Değişik madde: 05/05/2011 - 2011/1837 S.Yön./1. md.)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri ile belirlenen usul ve esaslar Devlet memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : DİĞER HÜKÜMLER

    AMİRLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 14 - Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış bulunan şikayet ve müracaatlar hakkında Yönetmelikte öngörülen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinde sayılan disiplin cezalarından birisi verilir.

    (Ek fıkra: 19/09/2009- 27354 S.R.G Yön\2.mad.) İhbar yükümlülüğünü yerine getiren Devlet memurlarına ihbarlarından dolayı bir ceza verilemez, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve değiştirilemez.

    DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DURUMU

    Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurumlarda çalışan sözleşmeli ve geçici personel; aynı Kanunun ek geçici 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına giren personel; ek geçici 9 uncu maddede sayılan kurumlarda çalışan memurlar ile sözleşmeli ve geçici personel hakkında da uygulanır.

    Birinci fıkra kapsamına giren ve memur olmayan personelin bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı şikayet ve müracaatları hakkında tabi oldukları mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    [ Madde 17 ]

    ÖRNEK - 1 : YAZILI MÜRACAAT/ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                  TARİH

    GÖREVİ          :

    ÜNVANI        :

    ADI SOYADI       :

    BABA ADI        :

    MEMLEKETİ       :

    DOĞUM TARİHİ       :

    MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ    :

    SİCİL NO          :

                         ÖZÜ :

                   DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ

                   AMİR'İN MAKAM ÜNVANI

                   DİLEKÇENİN METNİ

                                  İMZA

                                  PUL

    Mevzuat Kanunlar