BİRDEN FAZLA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI İLGİLENDİREN SORUŞTURMALARDA GÖREVLENDİRİLECEK MÜFETTİŞLERİN GÖREVLENDİRME BİÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 10/01/1983 - 83/5929

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 07/02/1983 - 17952

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmelikte, konusu birden fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunu ilgilendiren soruşturmalarda görev alacak bakanlık veya bağlı ve ilgili kuruluşları müfettişlerinin, nasıl görevlendireceği hususu düzenlenmiştir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ve adli kuruluşlar dışında ve Memurin Muhakematı Hakkında Kanun'a göre yapılan soruşturmalar hariç olmak üzere, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunların Teftiş Kurullarını kapsar.

    GÖREVLENDİRME

    Madde 3 - Konusu itibariyle birden fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunu ilgilendiren soruşturmalarda soruşturmayı başlatan Bakanlık, ilgili diğer bakanlıklardan da müfettiş ister ve Başbakanlığa da bilgi verir.

    İSTEME UYMA ZORUNLULUĞU

    Madde 4 - Kendisinden müfettiş istenen Bakanlık ya kendi bünyesi ya da bağlı ve ilgili kuruluşları Teftiş Kuruluşlarından yeter sayıda müfettişi veya soruşturma yetkisini haiz kontrolörü, en geç yirmi gün içerisinde görevlendirir.

    KOORDİNATÖRLÜK

    Madde 5 - Heyet çalışmalarında müfettiş isteminde bulunan Bakanlık koordinatörlük görevini yürütür. Koordinatör Bakanlık müfettişi heyetin başkanıdır.

    GÖREV SÜRESİ

    Madde 6 - Yukarıdaki maddelerde açıklanan biçimde görevlendirilen müfettişlerden oluşacak heyet bu görevi mümkünse en geç üç ay içersinde soruşturma raporuna veya fezlekeye bağlar. Bu mümkün olmazsa nedenleri ve ne zaman sonuçlanacağı hakkında Başbakanlığa bilgi verir.

    BAŞBAKANLIĞA BİLGİ VERME

    Madde 7 - Soruşturma sonunda düzenlenen soruşturma raporu veya fezlekenin iki örneği soruşturmanın sona ermesinden sonra koordinatör Bakanlık tarafından bir ay içerisinde Başbakanlığa gönderilir.

    YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu Yürütür.

    Mevzuat Kanunlar