SANAYİ VE ZİRAATTE KULLANILAN ZEHİRLİ MADDELERİN ECZANELERDE SURETİ HIFIZ VE ALIM SATIMI HAKKINDA TALİMATNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 28/12/1927 - 6000

    Dayandığı Kanun Tarihi - No- No:

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No:

    Madde 1 - Bu talimatnamenin nihayetindeki zeyilde münderiç bilümum ecza ve mevaddı kimyeviyenin ecza ticarethaneleri ile sanayi ve ziraatta müstamel mevad dı kimyeviye satmağa müsaade almış olan mağaza ve dükkanlarda sureti muhafazası ve alıcıya tevdii aşağıdaki maddelerde gösterildiği veçhile yapılır. Eczanelerde zehirli maddelerin gerek muhafazası ve gerekse reçete ile satışı, hususi talimatnamesindeki ahkama tevfikan icra edilir.

    Madde 2 - Bütün zehirli maddeler bulundukları mahallerde diğer eşyadan tamamiyle ayrı ve muntazam bir surette muhafaza edilecek ve yenecek ve içilecek şeyleri havi kapların yakınında veya üzerinde bulunmıyacaktır.

    Madde 3 - Zehirli maddelerin kaffesi mayi veya sulp olduğuna göre iktiza eden şekillerde yapılmış ve sıkı surette kapanacak tarzda kapakları havi şişeler veya kaplar derununda muhafaza olunur. Zehirli nebatat veya zehirli nebatat aksamı iyice kapanabilir kutu ve sandıklar derununda saklanır. Boyalar ile zeyildeki (B) ve (C) cetvellerinde yazılı maddelerden hava temasiyle tahallül ve tagayyür etmiyenler çekmeceler derununda muhafaza olunabilirse de bu çekmeceler güzelce kapanabilir bir halde olmalı ve muhteviyatının toz halinde etrafa dökülmesine mani olacak surette imtizaçlı yapılmış bulunmalıdır.

    Madde 4 - Zehirli maddeleri havi kaplar üzerine kalın yazı ile (zehir) kelimesi ve altında muhtevi olduğu zeyilde gösterilmiş olan isimleri yazılır. Ayrıca küçük yazı ile o maddenin mahallen ve halk arasında kullanılan ismi de işaret olunur.(A) cetvelinde yazılı maddelerin ismi beyaz üzerine kırmızı (B) ve (C) cetvellerinde zikredilenler beyaz zemin üzerine siyah olarak ve sabit surette yazılı olmalıdır. Madeni hamızlarla kesif kalevi mahlülleri ve brom ve iyodu muhtevi şişeler üzerine muhtevi olduğu maddelerin isimleri beyaz üzerine usulü mahsusası veçhile hakkedilmiş bulunmalıdır.

    Madde 5 - (A) cetvelinde yazılı olan zehirler her tarafı sağlam ve gayrikabili nüfuz bir duvar ile mahdut hususi bir odada diğer zehirli maddelerden ayrı olarak muhafaza edilir. İmtizaçlı olmak ve kafi derecede sihanı haiz bulunmak şartıyle bu zehirli maddeler odasının ahşap bölme ile ve büyükçe bir dolap halinde tefrik edilmiş olması da caizdir. Bu kısımlar, içinde çalışılmağa müsait derecede aydınlık olmalı ve mağaza veya dükkanın sair aksamından iyice kapanabilen ve kilitli bir kapı ile ayrılmalıdır. Kapının üzerine gayet okunaklı surette yazılmış (zehir) levhası talik olunur. Zehirli maddeler odasına mağaza veya dükkan sahibi veya onun tarafından memur edilmiş olan adamından başkasının girmesi memnu olup lüzum ve ihtiyaç zamanı haricinde kapısı daima kilitli bulunur.

    Madde 6 - Zehirli maddeler odasında muhafaza edilen zehirler "3" üncü maddede gösterilen kaplar derununda olarak muntazam bir surette veya küçük dolaplar içerisinde veyahut raflar üzerinde saklanır.Dolaplar veya raflara vaz'ı mümkün görülmiyen zehirlerin zurufu şeraiti lazimeyi haiz olduğu halde zemin üzerine de vazı olunabilir.Bu oda derununda yalnız bu zehirleri tartmağa mahsus bir terazi bulunur.

    Madde 7 - Fosfor ve fosfor ile imal edilmiş mevaddı semmiye zehir odasında, ayrıca ve behemehal ateşten masun olarak ihzar edilen hususi bir mahalde hıfzolunur. Beyaz fosfor su içinde saklanmalıdır Sut ve potasrutubet ve ateşten masun bir halde ve kapalı olarak muhafaza edilmeli ve mayi Parafin ve saire gibi hava nüfuzuna mani bir madde içinde mağtus olmalıdır.

    Madde 8 - Zeyilde muharrer bütün zehirli maddelerin her sınıfı için ayrı terazi ve kaşık bulundurulacak ve kaşıklar her defa istimalden sonra temizlenecektir. Bu terazi ve kaşıkların üzerinde aşikar ve nazarı dikkati calip bir surette "Zehir" kelimesi yazılı olmalıdır. Zehirli boyaları muhtevi kaplar derununda yalnız o boya için ayrı bir kaşık bulunur.Çok miktarda zehirli maddeler zurufu ile veznedildiği halde ayrı bir terazi istimali mecburi değildir.

    Madde 9 - Zehirli maddeler alıcıya behemehal ticarethane veya dükkan sahibi veyahut bu iş için kendisi tarafından tavzif edilmiş mahsus adamı tarafından verilir.

    Madde 10 - Zeyildeki (A) ve (B) ve (C) cetvellerinde münderiç zehirli maddelerin ithalat ve ihracatı sahifeleri mütaakıp numaralı bir defterin hanei mahsusuna tarihi itasiyle miktarı ve alan şahıs sıra numarasiyle kaydolunur. Bu defterler mahallin en büyük memuru sıhhisi tarafından musaddak olmalıdır. Kuyudat zehirli maddenin itasını mütaakiben hemen veren tarafından icra edilir. Ecza ticarethanelerinde afyonu tıbbi ve morfin, diyasetil morfin, kokain ve milhleri ve esrar gibi muhaddirat için ayrıca musaddak bir ithalat ve ihracat defteri tutularak bu maddelerin mevridi ve toptan eczacılara ve resmi müessesesata satış miktarı tarih sırasiyle işaret olunur. Defterler hitamından sonra on sene müddetle satıcının nezdinde muhafaza edilecektir. Toptan zehirli maddeler satan tüccarlar tarafından perakendecilere, müessesatı resmiyeye, büyük sanayi erbabına verilen çok miktarda zehirli maddeler ayrıca bir deftere kaydolunur.

    Madde 11 - Zehirli maddeler bayileri bu gibi maddeleri sınai veya ilmi maksat için aldıklarına kani olmadığı kimselere ita etmiyeceklerdir. Bu gibi hallerde zehirli maddenin verilmesini talep eden şahsın ismini ve hüviyetini ve talep ettiği zehrin miktarını gösterir bir makamı resmiden (heyeti sıhhiye, belediye, polis, heyeti ihtiyariye) ita edilmiş bir vesika talep etmeğe mecburdur.

    Bu vesikalar iki hafta müddet için muteber olup ancak bir defa zehir itasına mahsustur.

    Madde 12 - On dört yaşından aşağı çocuklara her ne suretle olursa olsun zehirli maddeler verilmesi memnudur.

    Madde 13 - Zeyildeki (A) ve (B) cetvellerinde yazılı zehirlerin alınmasını mütaakıp zehiri alan kimse tarafından imzalı veya mühürlü bir makbuz verilir. Bu makbuzlar üzerine satıcı tarafından zehir defterindeki numara tahrir olunduktan sonra on sene müddetle muhafaza olunur.

    Madde 14 - Zehirli maddeler behemehal kapalı ve imtizaçlı kaplar derununda verilir.(B) ve (C) cetvellerinde yazılı maddelerden hava temasında tahallül ve tagayyür etmiyenler etrafa dökülüp saçılmasına meydan vermiyecek surette yapılmış mukavva kutular içinde verilebilir. Bu kaplar ve kutular üzerinde (zehir) kelimesi ve kabın muhtevi olduğu maddenin cinsi ve satanın ismi yazılı olacaktır.

    Madde 15 - Zehirli maddelerin yiyecek ve içecek şeylerin muhafazasına veya ihzarına mahsus ve her türlü yanlışlığa müsait kaplar derununda itası memnudur.

    Madde 16 - Sanat ve ziraatta kullanılan zehirli ve müessir maddeler satmak için müsaade alanlar hangi maddelerin satışı için müsaade almış iseler yalnız dükkanlarında o maddeleri bulundurmağa salahiyettardırlar. Başka nevi maddeleri bulundurmaları ve alıcıya vermeleri memnudur.

    Madde 17 - Talimatnameye merbut (A), (B), (C) cetvellerinde münderiç olmayıp tababet ve sanayi ve ziratta kullanılan diğer semli ve müessir maddeler derecei tesir itibariyle muadilleri bulunan maddeler gibi hıfzedilir ve satılırlar.

    Madde 18 - Bu talimatname ahkamına muhalif hareket edenler hakkında kavanini mahsusasında münderiç ahkam tatbik edilir ve evamiri Hükümete muhalif hareketlerinden dolayı takibatı kanuniye icra edilir.

    Madde 19 - İşbu talimatname neşri tarihinden muteberdir.

    CETVEL - A

    1 - Hamızı arseniki, hamızı arsenik ve bilümum arsenik emliha mürekkebat ve müstahzaratı, arsenikli boyalar.

    2 - Hamızı kiyanusi ma, kiyanusi potasyum ve bilümum hamızı kiyanusi ma emlihası.

    3 - Hamızı filoori ma

    4 - Hamızı klor ma (arseniki havi)

    5 - Hamızı kibrit (arseniki havi)

    6 - Akonitin ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    7 - Arsasetin

    8 - Atropin bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    9 - Brüsin ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    10 - Kürar ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    11 - Kantaridin ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    12 - Kolşisin ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    13 - Datürin ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    14 - Emetin ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    15 - Dijitalin ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    16 - Eritloflein ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    17 - Ergotinin ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    18 - Homatropin ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    19 - Hiyosin ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    20 - İdrastinin ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    21 - Hiyosiyamin ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    22 - Nikotin ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    23 - Nitrogliserin (mahlülleri)

    24 - Fosfor ve fosforla ihzar olunan fare ve sair haşerat itlafına mahsus müstahzarlar.

    25 - Fizostiğmin, bilümum mürekkebat ve müstahzaratı

    26 - Pikrotoksin

    27 - Civa emliha ve mürekkebatı

    28 - Skopolamin bilümum mürekkebat ve müstahzaratı

    29 - Strofantin bilümum mürekkebat ve müstahzaratı

    30 - Striknin bilümum mürekkebat ve müstahzaratı

    31 - Süprarenin, adrenalin, epirenin

    32 - Üran ve emlihası (üranlı boyalar)

    33 - Veratrin, bilümum mürekkebat ve müstahzaratı

    CETVEL - B

    1 - Asetanilit

    2 - Adonis vernalis evrakı - avcı otu

    3 - Agarisin

    4 - Akonit - kurt boğan - yaprak, kök, sıbığ ve hulasa

    5 - Hamızı agarik

    6 - Hamızı feniletil barbitürik (lüminal) ve emlihası

    7 - Hamızı dietil barbitürik (veronal) ve emlihası

    8 - Hamızı klor hılli salis

    9 - Hamızı krom

    10 - Hamızı hummaz

    11 - Alipin ve emlihası

    12 - Apomorfin ve emlihası

    13 - Anestezin

    14 - Arekolin ve emlihası

    15 - Belladon - güzel avret otu - yaprak, kök, sıbığ, hulasa ve şurubu

    16 - Brom

    17 - Brom etil

    18 - Bromal

    19 - Bromoform

    20 - Butil maiyeti kloral

    21 - Kalabar hulasa, büzur ve sıbğı

    22 - Kardol

    23 - Kloralformamit

    24 - Kloral

    25 - Klor nemil

    26 - Krizarobin

    27 - Kokain ve emlihası

    28 - Konvallamarin ve emlihası

    29 - Konvallarin ve emlihası

    30 - Esrar, hulasa ve sıbığ

    31 - Kodein ve emlihası bütün mürekebat ve müstahzaratı

    32 - Kantarit - kuduz böceği - bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    33 - Sigü - baldıran - evrak ve hulasası

    34 - Kolşik - çidem - hulasa, sıbığ, kökü, tohum ve şarabı

    35 - Dijital - yüksük otu - yaprak, hulasa ve sıbğı

    36 - Elaterin

    37 - Ökodal

    38 - Öforp

    39 - Sent inyas baklası, hulasa büzuru ve müstahzaratı

    40 - Fujermal - serhas müzekker ve hulasası

    41 - Formaldeit

    42 - Gayakol

    43 - Jelsemiyüm, kökü ve hulasası

    44 - Gomm - gut

    45 - Heroin ve emlihası (diasetil morfin)

    46 - Hardal zeyti tayyarı

    47 - Taflan zeyti tayyarı

    48 - Kroton yağı

    49 - Acı badem yağı

    50 - Konopot yağı

    51 - Hidrastis, kök ve hulasa

    52 - Altınkökü - ırkuzzehep - kök, sıbığ, hulasa ve şarabı

    53 - Jalapa ratenci hulasa ve sıbğı

    54 - Jüskiyam, yaprak, hulasa ve sıbğı

    55 - Laktükaryüm, yaprak, hulasa ve usaresi

    56 - Morfin ve emlihası ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    57 - Narsein ve emlihası ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    58 - Narkotin ve emlihası ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    59 - Nitrat darjan - Cehennem taşı

    60 - Nitrobenzol

    61 - Nitrit damil

    62 - Novokain ve emlihası

    63 - Afyon ve bütün mürekkebat ve müstahzaratı

    64 - Paraldehit

    65 - Pelletiyerin ve emlihası

    66 - Polikarpin ve emlihası

    67 - Pental

    68 - Pirogallol hamızı afas

    69 - Rezorsin

    70 - Sabin, zeyt ve hulasası

    71 - Santonin

    72 - Strofantüs, büzuru ve sıbğı

    73 - Sülfonal

    74 - Stiptisin

    75 - Sakammone - mahmude - ratenç, hulasa ve sıbğı

    76 - Tartariyeti potas ve antimuvan

    77 - Tallin

    78 - Yuhimbin bütün müstahzarat ve mürekkebatı

    CETVEL - C

    1 - Halliyeti esrep

    2 - Halliyeti esrep (mayi)

    3 - Hamızı azot ve % 15 ve daha ziyade nisbette hamızı azot mahlülleri

    4 - Hamızı klor ma (arseniksiz) ile % 15 ve ziyade nispetteki hamızı klor ma mahlülleri

    5 - Hamızı kibrit (arseniksiz) ve % 15 ten fazla hamızı kibrit mahlülleri

    6 - Saf ve gayri saf hamızı fenik ile % 5 ten fazla mahlülleri

    7 - Hamızı pikrik ve mürekkebatı

    8 - Gümüş emlahı

    9 - Baryum ve mürekkabatı (kibriti baryüm müstesna)

    10 - Sani humaziyeti potasyüm

    11 - Sani kromiyeti Potasyüm

    12 - Sani kromiyeti sodyum

    13 - Klor antimuvan

    14 - Kadmiyüm ve mürekkebatı

    15 - Antimuvan, baryüm, kurşun, krom, gom - gut, kadmiyum, hamızı pikrik, boya ile kalayı muhtevi boyalar (Kibriti baryüm, humuzu krom, kibriti kadmiyüm, kibriti kalay,

    kibriti tutya, humzu tutya, humzu kalay müstesna)

    16 - Kromiyeti potas

    17 - Kloriyeti potas

    18 - Kafein ve mürekkebatı

    19 - Ebucehil karpuzu (hulasa ve sıbğı) kolokint

    20 - Kreozot

    21 - Krezol ve mürekkebatı krezol sabunu lizol ve emsali

    22 - Nuhas emlahı

    23 - Kalomel

    24 - Taflan suyu

    25 - Acı badem suyu

    26 - Çavdar mahmuzu ile ergotin

    27 - Kalay (emlahı)

    28 - İyot ve mürekkebatı

    29 - İyotnemil

    30 - Lobeli (yaprağı ve sıbğı)

    31 - Altın emlahı

    32 - Potasyum

    33 - Potasın % 5 den fazla mahlülü

    34 - Potası muhrik

    35 - Parafenilen diyamin (emlahı, mahlülü, müstahzaratı)

    36 - Ada soğanı hulasa, sıbğı ve şarabı

    37 - Sodyum

    38 - Sudu muhrik

    39 - Sudu muhrikin yüzde % 5 ten fazla mahlülü

    40 - Kibriti karbon

    41 - Tutya (emlah)

    Mevzuat Kanunlar