TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE YETİŞTİRİLEN SIHHİYE SINIFINA MENSUP ERBAŞ VE ERLERİN BAZI KÜÇÜK SIHHİ İŞLEMLERİ YAPABİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 01/09/1994 - 94/6047

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 11/04/1928 - 1219

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 11/10/1994 - 22078

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; gerek barış gerekse savaş zamanında Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erlerin bazı küçük sıhhi işlemleri yapabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 5 inci maddede belirtilen küçük sıhhi işlemleri yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erler ile bunları yetiştiren kurum ve kuruluşları kapsar.

    HUKUKİ DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesine 27/12/1993 tarihli ve 3954 sayılı Kanunla eklenen üçüncü fıkra hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Enjeksiyon: İlaç nitelikli sıvı bileşiklerin enjektör vasıtası ile insan organizmasına verilmesi,

    b) Pansuman: Hasta bölgede çeşitli sebeplerle meydana gelen yaranın temizlenmesi ve periyodik bakımının yapılması,

    c) Sütür alma: Yara dudaklarının karşı karşıya getirilerek cerrahi iplik ile dikilmesinden ibaret olan sütürlerin tabibin belirleyeceği süre sonunda kesilerek alınması,

    işlemlerini ifade eder.

    ERBAŞ VE ERLERİN YAPABİLECEKLERİ KÜÇÜK SIHHİ İŞLEMLER

    Madde 5 - Sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erlerin yapabilecekleri küçük sıhhi işlemler şunlardır.

    a) Ciltaltı enjeksiyonlar,

    b) Aşılar,

    c) Adale içerisi enjeksiyonlar,

    d) Basit yara pansumanları ile temizliği,

    e) Sütür alma.

    PERSONELİN EĞİTİMİ

    Madde 6 - Sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erler, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında, uygulanan eğitim programı gereğince, yetkili personel tarafından 6 hafta süre ile, 5 inci maddede belirtilen konularda teorik ve pratik olarak eğitilirler.

    Eğitimlerini bitiren erbaş ve erler, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığınca sınava tabi tutulurlar. Bunlardan küçük sıhhi işlemleri iyi derecede yapma yeteneği kazananlara, esasları anılan komutanlıkça belirlenecek kurs bitirme belgesi verilir. Verilen bu belgeler, erbaş ve erlerin şahsi dosyalarında muhafaza edilir ve terhislerinden sonra kendilerine verilmez.

    YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    Madde 7 - Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erler, 5 inci maddede belirtilen küçük sıhhi işlemleri, sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere yapmaya yetkilidirler.

    Bu görevin yerine getirilmesi; tabip, hemşire, ve sağlık astsubayı bulunması halinde bu kişilerin sorumluluk ve nezaretinde, bunların bulunmaması halinde ise kendi sorumlulukları dahilinde gerçekleştirilir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar