LİMİT DIŞI KALAN VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 22/03/1983 - 83/6259

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1985 - 657

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 19/04/1983 - 18023

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile İl Özel İdareleri ve Belediyeler ve Özel Kanunlarındaki hükümlerle 1389 Sayılı Kanuna atfen vekalet ücretinden yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı birliklerde çalışan avukatlara ait limit dışı kalan vekalet ücretlerinin dağıtım usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile İl Özel İdareleri ve Belediyeler ve Özel Kanunlarındaki hükümlerle 1389 sayılı Kanuna atfen vekalet ücretinden yararlanan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı birliklerde ilgili bütçe yılı içinde fiilen görevde bulunmuş olup da kanunlarına göre vekalet ücreti almağa hak kazanmış bulunan tüm avukatların, 657 sayılı Kanunun değişik 146. maddesinde belirlenen ve limit dışı kalan ücretlerinin dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

    YASAL DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12/02/1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunun 9. maddesi ile değişik 146. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

    İKİNCİ BÖLÜM : HESABIN AÇILMASI VE DAĞITIM ŞEKLİ

    HESAP AÇMAK

    Madde 4 - Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin ve 1389 Sayılı Kanuna göre vekalet ücreti alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında bulunan Merkez Saymanlıkları veya saymanlık işlerini yürüten birimleri nezdinde adi emanet hasabında ayrı bir bölüm açılır.

    PARALARIN TOPLANMASI

    Madde 5 - Bir mali yıl içinde kanunda ön görülen limit sınırını aşan tutarlar bütçeye gelir kaydedilmiyerek merkezdeki saymanlıklarına veya bu işleri yürüten merkez birimlerine ilgili dairelerince gönderilir.

    BEYANNAME VE LİSTELERİN GÖNDERİLMESİ:

    Madde 6 - Kurumların merkez ve taşra örgütleri, her mali yıl sonunu takip eden ayın 20 nci gününe kadar bünyesinde çalışan ve limiti doldurmayan avukatlardan beyanname alarak o mali yıl içerisinde almış oldukları vekalet ücretinin bürüt miktarlarını ve avukatların isimlerini gösteren, daire amiri tarafından onaylı listeler ile beyannameleri bağlı bulundukları merkez teşkilatına göndermekle yükümlüdürler. Belirtilen süre içerisinde beyanname vermeyen kurum avukatları o yıl içinde dağıtılacak avukatlık ücretinden yararlandırılmazlar.

    DAĞITIM ŞEKLİ

    Madde 7 - Listeler her birim merkezinde birim başkanının başkanlığında 3 kişiden oluşan bir kurul tarafından kanuni limit esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirmeden sonra hesapta toplanan para tüm hak sahipleri sayısına bölünmek suretiyle bulunacak meblağ eşit olarak hak sahiplerine dağıtılır. Bu dağıtım sırasında kanuni limiti dolduranlardan artan miktar yine geri kalan hak sahipleri sayısına bölünmek suretiyle eşit olarak dağıtıma devam olunur.

    Ancak, bu dağıtımlardan artan miktar bir sonraki yıl kullanılmak üzere adi emanet hesabında bekletilir. Bir sonraki yıl tahsil edilen limit dışı vekalet ücreti önceki yıla ait emanet hesabındaki meblağ ile birleştirilmek suretiyle dağıtıma tabi tutulur.

    Dağıtım sonucu hazırlanacak liste yetkili daire amirince tasdik edilerek bir örneği Merkez Saymanlıklarınca veya bu işleri yürüten merkez birimine, birer örneği de bu hesaptan ödeme yapacak olan saymanlıklara gönderilir.

    SAYMANLIKLARCA ÖDEME ŞEKİL VE SÜRESİ

    Madde 8 - Merkez hesabında toplanan limit artığı vekalet ücretleri Merkez Kurulu tarafından tesbit edilen listenin gelmesini takiben bir ay içerisinde tahakkuka bağlanarak hak sahiplerine ödenmek üzere bağlı bulundukları saymanlıklara gönderilir. Bu saymanlıklarca gerekli ödeme derhal yapılır.

    Merkezde ise saymanlıklarca listelerin gelmesini takiben bir ay içerisinde hak sahiplerine ödenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    GÖZETİM

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde daire amirleri gözetimle görevlidirler.

    GEÇİCİ MADDE

    Geçici Madde 1 - 1983 Mali Yılı uygulamasında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen süreler dikkate alınmaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

    YÜRÜRLÜK

    Madde 10 - 832 Sayılı Kanun uyarınca Sayıştay'ın görüşü alınan bu Yönetmelik 01/01/1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar