YURT İÇİNDE MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI ÖĞRENCİ OKUTMA VE İHTİSAS YAPTIRMA HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/05/1983 - 83/6622

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/07/1965 - 657

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 02/07/1983 - 18095

    BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu yönetmelik, kurumların personel planları doğrultusunda ihtiyaç duyulan görevlere mecburi hizmet karşılığı eleman yetiştirmek üzere yurt içindeki öğretim kurumlarında öğrenci okutma ve ihtisas yaptırmadaki usul ve esasları düzenler,

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun kapsamına giren kurumlar için uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı öğretim kurumlarında mecburi hizmet karşılığı okutulan öğrenciler, özel mevzuatları hükümlerine tabidir.

    DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 221, 222 ve 223 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    ÖĞRENİM VE İHTİSAS:

    Madde 4 - Kurumlar, mecburi hizmet karşılığı öğrenci okutma ve ihtisas yaptırmada, burs verme veya parasız yatılı öğrenci okutma usullerini uygularlar.

    TANIMLAR

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen:

    I - Öğrenci Okutma: Üniversite, Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Orta dereceli meslek okulları ve kurumların kendi bünyeleri içinde açtıkları mesleki okul ve hizmet öncesi kurslarda yaptırılacak öğretimi,

    II- İhtisas: Tıpta uzmanlık hariç, Yüksek Lisans veya Doktorayı,

    İfa eder.

    İKİNCİ KISIM : KONTENJAN TESPİT KOMİSYONU VE KONTENJANLAR

    OKUTMA VE İHTİSAS YAPTIRMA:

    Madde 6 - Kurumlar, görevlerinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte personel sağlayamama durumunda kendi hesaplarına ihtiyaç duyulan dallarda öğretim yapan orta dereceli meslek okullarında öğretim yapılan hizmet öncesi kurslarda veya yüksek öğretim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.

    KURUM TEKLİFLERİ

    Madde 7 - Kurumlar her yılın engeç Mart ayı sonuna kadar bir sonraki öğretim yılı için;

    I - Hangi okulları bitirenlerden,

    II- Hangi okul, hizmet öncesi kurs ve yüksek öğretim kurumlarında,

    III- Hangi dallarda,

    IV- Ne kadar sayıda,

    V - İlk sınıftan, ara sınıftan ve son sınıftan,

    Öğrenci okutacaklarını ve ihtisas yaptıracaklarını gerekçeli olarak, 5 yıllık kalkınma planı ve yıllık icra programlarını dikkate alarak Devlet Personel Dairesine bildirirler.

    Bu teklifler, Nisan ayında toplanacak Kontenjan Tesbit Komisyonunda görüşülmeden önce, Devlet Personel Dairesinde bir ön incelemeden geçirilir.

    KOMİSYONUN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ:

    Madde 8 - Kontenjan Tesbit Komisyonu, Devlet Personel Dairesi Başkanının koordinatörlüğü ve Başkanlığında, Milli Eğitim, Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Yüksek Öğretim Kurulu ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü temsilcilerinden oluşur. Kontenjan Tesbit Komisyonu, Komisyon Başkanından başka en az 5 üyenin katılmasıyla toplanır. Kararlar mevcudun ekseriyeti ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyuna itibar olunmak üzere, mevcudun ekseriyeti ile kabul edilir. Komisyona; kontenjan tesbiti çalışmalarında gerektiğinde danışma veya ek bilgi almak amacıyla ilgili kurumların temsilcileriyle, uzmanlar da çağrılabilir.

    KOMİSYONUN GÖREVLERİ

    Madde 9 - Kontenjan Tesbit Komisyonu, mecburi hizmet karşılığı öğrenci okutma ve ihtisas yaptırma ile ilgili teklifleri:

    I - Devletin Kalkınma Planı hedefleri,

    II- Memleketin ekonomik ve sosyal durumu, eğitim ve insangücü ihtiyaçları,

    III- Hükümet programları,

    açılarından değerlendirerek, kurumların kontenjanlarını tespit eder.

    KONTENJANLARIN KESİNLEŞMESİ:

    Madde 10 - Kontenjan Tespit Komisyonunca belirlenen kurumlara ait burslu veya yatılı öğrenci okutma kontenjanı, Devlet Personel Heyetinde görüşülüp aynen veya değiştirilerek karara bağlanır. Devlet Personel Heyetince verilen bu karar, Bakanlar Kurulu onayı ile kesinleşir ve Devlet Personel Dairesi tarafından ilgili kurumlara bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : GENEL ŞARTLAR, SINAV, AYIRMA VE SEÇİM

    ARANILACAK GENEL ŞARTLAR

    Madde 11 - Kurumlarca öğrenim veya ihtisas yaptırılacak öğrencilerde;

    I - Türk vatandaşı olmak,

    II- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

    III -Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    IV - Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,

    V - Askerlik durumu bakımından;

    - Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

    - Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    VI - Öğrenimden dolayı başka bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü olmamak veya mecburi hizmetinin öğretim yaptıracak kuruma devrini sağlamış olmak,

    VII - Başarıdan dolayı karşılıksız burs veya ödül alma hali hariç, almakta olduğu bursun dışında herhangi bir kaynaktan mecburi hizmet karşılığı burs, kredi, veya burs seviyesinde maddi yardım almamak,

    VIII- Girebileceği görev için özel sağlık şartlarını taşımak,

    Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenir.

    IX - Girebileceği görevin gerektirdiği ve kurumların yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşımak,

    X - Orta dereceli okullarda bir önceki sınıfı pekiyi veya iyi derece ile geçmiş olmak, yüksek öğretimde bir önceki sınıfın derslerinden geçmiş olmak,

    XI - Öğrencilerin öğrenim kademelerine göre yaş durumlarında;

    A - Orta öğrenimin çeşitli okullarında okutulacak öğrencilerin yaş sınırları bu okulların yönetmeliklerinde belirtilen yaş sınırları içinde olmak,

    B - Yüksek öğrenimin birinci sınıfında 21 yaşını geçmemiş olmak, (ara sınıflar için sınıf farkı kadar yaş eklenebilir).

    C - Yüksek lisans veya Doktora yaptırılmasında 31 yaşını geçmemiş olmak, şartları aranır.

    SINAV, AYIRMA, SEÇİM VE SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ:

    Madde 12 - Mecburi hizmet karşılığı okutulacak öğrencilerin açılacak sınavı kazanmış olmaları şarttır.

    I - Orta öğretimde; burslu veya yatılı öğrenci okutacak kurumlar özel şart ve kontenjanlarını en geç Ekim ayına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bildirirler. Bu bildirimden sonra Milli Eğitim Bakanlığı, burslu veya yatılı öğrenci okutulacak meslek dallarını, hangi kurum adına ne sayıda öğrenci okutulacağını kapsayan bilgileri, sınavın yer, zaman, şekli başvuru süresi bu yönetmeliğin II nci maddesindeki genel şartları ve kurumların aradığı özel şartları ilan ederek aday kayıt ve sınav uygulama işlemlerini yürütür. Milli Eğitim Bakanlığı gerek gördüğü hallerde ilgili kurumlarla işbirliği yapar.

    A - Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini müteakip başarı sırası esas alınarak kontenjan kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday tesbit edilir.

    B - Sınav sonuç listeleri asıl ve yedekleri ve adresleri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca engeç Ağustos ayı başına kadar ilgili kurumlara bildirilir. Diğer işlemler kurumlarınca yürütülür.

    II - Yüksek Öğretimde;

    A - Birinci sınıftan itibaren burs vermede, Üniversitelerarası Seçme Sınavını kazanmış olanlardan isteklilerin sayısı kontenjandan az olduğunda tüm istekliler asıl aday olarak tespit olunur. İsteklilerin sayısı

    kontenjandan fazla olduğundan Üniversitelerarası Seçme Sınavında aldıkları puan esas alınarak kontenjan kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday seçimi burs verecek kurumlarca yapılır.

    Ara sınıflarda okutulacak öğrencilere burs verilirken, Üniversitelerarası Seçme Sınavında aldıkları puanla birlikte bir önceki sınıftaki başarı durumları dikkate alınarak seçimleri kurumlarınca yapılır.

    Üniversitelerarası Seçme Sınavına tabi olmayan eğitim kurumlarında okutulacak öğrencilerin seçme sınavı burs verecek kurumlarca yapılarak, asıl ve yedek aday tesbit edilir.

    III - Yüksek Lisans veya Doktora eğitiminde; isteklilerin sayısı kontenjandan az olduğunda tüm istekliler asıl aday olarak, kontenjandan fazla olduğunda lisans üstü giriş sınavında aldıkları puan esas alınarak asıl

    ve aynı sayıda yedek aday seçimi kurumlarınca yapılır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : KAYIT-KABUL VE BAŞLAMA

    KAYIT VE KABUL ŞARTLARI:

    Madde 13 - Sınavı asıl ve yedek olarak kazanan burslu veya yatılı okutulacak öğrencilerle ihtisas yaptırılacaklara ilgili kurumlarınca, aşağıdaki belgelerle birlikte kuruma belli bir süre içinde başvurmaları için yazı ile duyuruda bulunulur.

    Bu Belgeler;

    I - Bulunduğu öğretim kurumunda öğrencilik yaptığını veya okutulacak öğretim kurumunun sınavını kazandığını gösterir belge,

    II - Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneği,

    III - Kanunen memuriyete engel bir durumu bulunmadığını belirtir Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge,

    IV - Sağlık Kurulu Raporu,

    V - 18 Yaşını doldurmamış olanlar için veli beyannamesi,

    VI - Noterlikçe tasdik edilmiş taahhütname ve kefalet senedi,

    VII - Kurumlarca istenen sayıda vesikalık fotoğraf,

    VIII- Girebileceği görevin gerektirdiği ve kurumların, yönetmeliklerindeki özel şartları taşıdığını belirten belgeler.

    YEDEKLERDEN KAYIT VE KABUL:

    Madde 14 - Süresi içinde, gerekli belgeleri tamamlayıp başvurmayan asıl öğrencilerin yerine aldıkları puana göre yedeklerden sırayla kayıt ve kabul yapılır.

    ÖĞRENCİLİĞİN BAŞLAMASI

    Madde 15 - Burslu veya yatılı olarak okutulacak ve ihtisas yaptırılacak öğrenciler, bu yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen belgeleri kuruma verdikleri günden itibaren burslu, okula başlama tarihinden itibaren yatılı olma hakkını kazanırlar.

    BEŞİNCİ KISIM : YÜKÜMLÜLÜKLER, SORUMLULUKLAR VE DENETİM

    ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    Madde 16 - Okutulan veya ihtisas yaptırılan öğrenciler;

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 ve 225 inci maddelerinde öngörülen yükümlülükler dışında ayrıca:

    I - Kendiliklerinden öğrenim dalını, programını değiştiremezler.

    II - Öğrenimi - sağlık sebepleri hariç - normal süresi içinde tamamlarlar.

    III - Okula veya ihtisas öğrenimine düzenli şekilde devam ederler.

    IV - Her öğrenim döneminde katılmak zorunda oldukları sınavlara katılırlar veya gerekli vize yahut kredileri alırlar.

    V - Normal öğretim süresi sonunda bitirme sınavlarını tamamlarlar.

    VI - Hangi sebeple olursa olsun bir öğretim yılında toplam 15 günden fazla okuldan uzaklaştırıcı disiplin cezalarını gerektiren davranışlarda bulunamazlar.

    VII - Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mevzuatına göre memleket için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunamaz ve bu çeşit faaliyetlere katılamazlar.

    VIII - Öğrencilik sorumluluğuyla bağdaşmayacak şekilde yaşayamazlar.

    Yukarıdaki hallerin aksini yapan veya gireceği görev için özel sağlık koşullarını kaybeden öğrencilerin burslu iseler bursları kesilir, yatılı iseler yatılılıkları kaldırılır.

    Öğretim kurumlarının mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, hastalığı sebebi ile bir öğretim yılında toplam iki aya kadar öğrenime devam edemeyenlerin bursları ödenir yatılılıkları devam eder.

    Hastalıklarından dolayı bir öğretim yılında toplam iki aydan fazla öğrenimine devam edemeyenler izinli sayılırlar. İzinli sayılanların izinlerinin bitiminde öğrenime başladıkları tarihi takibeden günden itibaren burslulukları veya yatılılıkları devam eder.

    Ancak, bu izinli sayılma bir öğretim yılında bir defadan fazla olamaz. Bu durumda öğrencilerin bursluluk ve yatılılık durumları geçici olarak kaldırılır. Bu gibilerin kesilen bursluluk ve yatılılıkları müteakip öğretim yılından itibaren devam eder.

    SORUMLULUK

    Madde 17 - Sağlık sebebi hariç, yükümlülüklere uyulmamasından dolayı bursu kesilen veya yatılılığı kaldırılanlar hakkında ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223. maddesi ile öğrenci taahhüt senedindeki hükümler uygulanır.

    ÖĞRENCİLERİN İZLENİP DENETLENMESİ

    Madde 18 - Burslu veya yatılı okuyan yahut ihtisas yapan öğrencilerin;

    I - Öğretim kurumlarıyla ilişki kurularak, derslere ve uygulamalara devamları, sınavlara katılmaları ve sınavda aldıkları sonuçlar, disipline uyma ve bunun gibi durumları,

    II - Yurt Müdürleriyle kurulacak ilişki sonucu sosyal ilişkileri ve yaşayış durumları,

    İlgili kurumların eğitim birimi görevlilerince izlenir ve denetlenir.

    YENİDEN BURSLULUĞA VEYA YATILILIĞA KABUL:

    Madde 19 - Bütün öğrenim süresince bir defaya mahsus olmak üzere, 16 ncı maddenin IV üncü ve V inci bendlerine göre bursu kesilen veya yatılılıktan çıkarılanlardan ertesi dönemde başarılı olanların başarı belgelerini kurumlarına ibraz ettiği tarihten itibaren bursluluğu veya yatılılığı devam eder. Bu durum öğrenimin son yılında meydana gelmişse bir yıllık süre tanınır. Bu süre içinde mezun olanlara da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 ve 225 inci maddeleri, mezun olamıyanlara ise bu yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri uygulanır.

    ALTINCI KISIM : İZİNLER

    TATİL VE MAZERET İZNİ

    Madde 20 - Öğrencilerin tatil ve mazeret izinleri, bağlı bulundukları öğretim kurumlarının yönetmeliklerinde belirtilen hükümlerine göre verilir.

    Tatil ve mazeret izinlerini kullanan öğrencilere, burs veya harçlıkları ödenir.

    STAJ VE ARAŞTIRMA İZNİ

    Madde 21 - Staj ve araştırma amacıyla öğrenciler, öğrenim gördükleri öğretim kurumlarınca, yönetmeliklerinde belirtilen süre kadar izinli sayılırlar. Bu durumlarda, öğrencilere, staj ve araştırmanın gerektirdiği zaruri giderler kurumlarınca ödenir.

    (Ek fıkra: 13/11/1988 - 88/13525 K.) İfası staj şartına bağlı olan mesleklere ait staj süreleri, öğrenim sürelerine dahil edilir ve fiili staj süresince bursun ödenmesine devam olunur.

    YEDİNCİ KISIM : YER DEĞİŞTİRMELER

    YER DEĞİŞTİRME ŞARTLARI

    Madde 22 - Burslu veya yatılı öğrencilerin:

    I - Sağlık Kurulu raporu ile yer değiştirmelerine gerek gösterilmesi halinde,

    II - Baba, anne veya vesayeti altında bulunduğu kimsenin yer değiştirmesi halinde-Bu durumunun emniyet kuruluşundan alınacak belge ve oturma kağıdı ile kanıtlanması gerekir. Memur çocukları için dairelerinden bu konuda alacakları yazı yeterlidir-veya eğitim-öğretim gerekleri gibi sebeplerle okulların bölüm ve kapasiteleri de dikkate alınarak öğretim yılı sonu ile yeni öğretim yılı öğrenci kayıt süresinin bitimi arasında,yerlerini değiştirmeye kurumları yetkilidir.

    HASTALIK, TEDAVİ VE DİNLENME

    Madde 23 - (Değişik madde: 21/07/1989 - 89/14356 K.)

    Burslu, yatılı öğrencilerin hastalanmaları halinde tedavileri kurumlarınca sağlanır.

    Tedavinin sağlanması ve masrafların karşılanmasında Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 inci maddeleri ile 26 ncı maddesinin (A) bendinin (a), (B) bendinin (a) fıkrası ve 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 üncü maddelerinde öngörülen usul ve esaslar geçerlidir.

    Hasta öğrencinin tedavi için bulunduğu yerden başka yere gönderilmesi halinde, yol giderleri ve yevmiyeleri dokuzuncu derecenin birinci kademesinde bulunan Devlet memurunun durumu esas alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. Hasta öğrenciye bir kimsenin refakat etmesinin doktor raporu ile gerekli görülmesi halinde, eşlik edene de öğrenciye ödenen miktarda yol gideri ve yevmiye ödenir.

    Resmi sağlık kurumlarında tedavi edilen öğrenciler 9 uncu derece kadroda bulunan memurların yatak sınıfında yatırılır.

    İzinlerini geçirmek üzere yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışında yapılan tedavi masrafları, Sağlık Bakanlığı yataklı tedavi kurumları resmi fiyat tarifesinde aynı tedavi için belirlenen miktar ile sınırlı olmak kaydıyla Türkiye'de Türk parası olarak kurumlarınca öğrencilere ödenir.

    Öğrenciye organ veya doku nakline gerek görülmesi halinde, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle verici durumunda bulunan kimsenin (bu Yönetmelik kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın) bu işlemle ilgili tedavi giderleri de, alıcı durumundaki öğrencinin kurumu tarafından aynen karşılanır.

    Tedavi için doktorlarca gerekli görülen ilaçların bedelinin tamamı kurumlarınca karşılanır.

    Burslu, yatılı öğrenciler bu sıfatlarından dolayı veya başka bir nedenle mevzuatın sağlık yardımı öngören diğer hükümlerinden yararlanamazlar.

    HASTALIK HALİNİ BİLDİRME:

    Madde 24 - Hastalanan veya hastalık izni bittiği halde iyileşememek yüzünden öğrenimine veya ihtisasına devam edemeyenler, durumlarını kurumlarına engeç 7 gün içinde bildirmek ve 20 gün içinde raporlarını göndermek zorundadırlar.

    SEKİZİNCİ KISIM : MALİ HÜKÜMLER

    BURS MİKTARLARI VE ÖDENMESİ

    Madde 25 - (Değişik madde: 04/06/1987 - 87/11895 K.)

    Burslu öğrencilere bursları; orta öğretim için 175, yüksek öğretim için 250 rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden, bursluluğa hak kazandıkları tarihten itibaren ve her ay peşin olarak ödenir.

    EĞİTİM - ÖĞRETİM GİDERLERİ:

    Madde 26 - Öğrencinin eğitim - öğretim, sınav, laboratuvar, uygulama ve ders kitapları gibi öğretimle ilgili tüm giderleri ilgili kurumlarınca karşılanır.

    Kurumlar, yukarıda belirtilen giderlerle ilgili bilgi ve belgeleri öğrenci okuttukları öğretim kurumlarından alırlar.

    YATILI ÖĞRENCİ GİDERLERİ:

    Madde 27 - Yatılı öğrencilerin eğitim - öğretim, yiyecek, giyecek, yatacak gibi tüm giderleri kurumlarınca, parasız yatılı standartlarına uygun olarak karşılanır. Yatılı öğrencilere ayrıca harçlıkları her ay peşin olarak verilir.

    TAAHHÜTNAME VE KEFALET SENEDİ:

    Madde 28 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 221 inci maddesinin (A) ve (B) bendlerine göre ilgili kurumlarca Devlet hesabına okutulacak olanlardan EK'deki örneğe uygun, taahhütname ve kefalet senedi alınır.

    ÖĞRENİMDEN SONRAKİ YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ:

    Madde 29 - Kurumlarınca okutulanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 üncü maddesinde belirtilen süre kadar tatiller dahil - kendi meslekleri ile ilgili gösterilecek görevde çalışmakla yükümlüdürler.

    Yükümlü olanlar yeterlik ve yarışma sınavlarından geçirilmeksizin atanırlar.

    EK MADDE

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 05/12/1992 - 92/3835 K.)

    Kurumlara bağlı okullarda sınava girerek gündüzlü okuyan öğrencilerden;

    1 - Yangın, sel, deprem gibi tabii afetler sonucunda, eğitim-öğretimin sürdürülmesine imkan kalmaması halinde bu okullarda okuyanlar,

    2 - Birinci derece yakını tabii afetlerde vefat edenler,

    3 - Yurt içinde veya dışında görevlerini ifa ederken veya sıfatları kalkmış olsa dahi bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak sakatlanan, ölen veya öldürülen kamu görevlilerinin çocuklarından bu okullarda okuyanlar,

    İstekleri üzerine sınavsız olarak yatılıya geçirilebilirler. İlgili kurumun kendi okullarında hangi sınıfa kaç öğrenci alınacağını bildirmek kaydı ile Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alması şarttır.

    DOKUZUNCU KISIM : GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde I - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenim ve ihtisasa başlayanlar hakkında daha önce tabi bulundukları mevzuatın lehte olan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde II - Bu yönetmelik hükümlerine göre belirlenen kontenjanlardan kurumlar adına ilk defa okutulacak öğrencilerin öğrenime başlayacakları tarihe kadar, yapılacak hertürlü işlemlerde kurumların kendi yönetmeliklerinin uygulanmasına devam olunur.

    ONUNCU KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ:

    Madde 30 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurum ve kuruluşların bu yönetmeliğe aykırı olan yönetmelik hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK:

    Madde 31 - 05/06/1980 tarihli ve 8/1013 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamına Giren Kurumların Yurt İçinde Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliği" ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 32 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 33 - Bu yönetmeliği Bakanlar Kurulu Yürütür.

    BELGELERİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA TAAHHÜDNAMEDE:

    1 - 1. boşluğu nüfus cüzdanındaki kayda göre öğrencinin ad ve soyadı yazılacaktır.

    2 - 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,               boşluklara, hesabına öğrenim yapılacak Bakanlık veya kurumun adı yazılacaktır.

    3 - 3. boşluğa öğrenim dalı ve seviyesi yazılacaktır.

    4 - 10. boşluğa öğretim kurumunun bulunduğu il adı yazılacaktır.

    5 - 11. boşluğa devamlı adresi açık olarak yazılacaktır.

    KEFALETNAMEDE:

    1 - 1., 3., 7., 9., 10., boşluklara, hesabına öğrenim yapılacak Bakanlık veya kurumun adı yazılacaktır.

    2 - 2. boşluğa taahhüt senedi veren öğrencinin nüfus cüzdanına göre adı, soyadı yazılacaktır.

    3 - 4. boşluğa taahhüt senedinin yapıldığı noterliğin adı yazılacaktır.

    4 - 5. boşluğa taahhüt senedinin noterlikçe tasdik tarihi yazılacaktır.

    5 - 6. boşluğa taahhüt senedinin numarası yazılacaktır.

    6 - Faiz kısmına %      faiz yazılacaktır.

    7 - 8 inci boşluğa kefalet miktarı yazılacaktır.

    8 - 11 inci boşluğa öğretim kurumunun bulunduğu il adı yazılacaktır.

    KEFİLLERİN DURUMU:

    1 - Kefaletname asgari iki kefil tarafından düzenlenir.

    2 - Kefillerin mali durumları, bursu namına okuduğu kurum tarafından tetkik olunur. Uygun görüldüğü takdirde kabul edilir. Aksi halde, mali kudreti kefalet senedindeki miktarı ödeyebilecek, yeni kefiller bulması ilgiliden istenir.

    3 - Kefillerin Emekli Sandığına İştirakçi, işçi sigortalarına bağlı sigortalı veya BAĞ-KUR üyesi olan ve asgari ücret alan şahıslar ile Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı tüccar, sanayici, serbest meslek erbabı(Avukat, Doktor, Eczacı, Dişçi gibi) olmaları, şirket veya ortaklıklarda çalışmakta olup bu şirket veya ortaklıklara Medeni Kanunun tesis hakkındaki hükümlerine bağlı kurulmuş emekli aylığı tesis senedine tabi ve emeklilik aylığı almaya hak kazanmış memur bulunmaları lazımdır.

    SAĞLIK KURULU RAPORU:

    I - Rapordaki noktalı olan işyeri ile ilgili boşluğa yapılacak öğrenim dalı yazılacaktır.

    NOTER ÖNÜNDE RE'SEN TANZİM EDİLECEK TAAHHÜTNEME:

    (1)söze başlayarak (2)         (3)öğrenimi yapmak üzere

    girdiğim öğretim kurumu ile ilgili kanuna, tüzük ve yönetmeliklere öğrenim planına göre öğrenim yapacağımı (4)                  'da müessese ve iştiraklerinde veya (5) 'nin devredeceği Bakanlık, Genel Müdürlük, Özel İdare ve kurumlar ve bunların göstereceği yerlerde tüm çalışma şartlarına uyarak, tahsilde bulunduğum süre (tatil dahil) kadar mecburi hizmet yapmayı, hesabına okuduğum kurumda öncelikle görev almayı, aşağıda yazılı hususlarla birlikte şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

    ÖĞRENİMİM SIRASINDA:

    1. Kendi isteğimle öğrenimi bıraktığım,

    2. Başka Bakanlıklar ve Kurumlar hesabına geçtiğim veya hesabına okuduğum kurumun izni dışında öğrenim yerimi ve dalımı değiştirdiğim,

    3. Okumakta olduğum okuldan yönetmelikte kabul edilmeyen sıhhi sebeplerle veya başka sebeplerle ayrıldığım,

    4. Kanun, tüzük, yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı sertifika veya devamsızlığım yahut cezalı bulunmam sebebiyle giremediğim veya girip de başaramadığım ve diplomamı alamadığım,

    5. İlgili Kanun, tüzük, yönetmelik ve öğrenim planında yazılı hususlara riayet etmediğim,

    6. Hesabına öğrenim yaptığım kurumun iznini almadan yabancı veya yerli bir müesseseden burs aldığım, (Karşılıksız burslar hariç)

    7. Öğrenim sonu meslek stajını yapmakta olduğum müesseseden; bu çalışmalarımın karşılığında öğrenci tahsisatından fazla bir ücret aldığım takdirde bursumum tamamen kesilmesini, aldığım ücret öğrenci bursundan tenzil olduktan sonra geri kalanının adıma tahakkuk ettirilmesini kabul etmediğim takdirde,(6)         nın benim için yapmış olduğu bütün masrafların herbiri için tediye veya sarf tarihinden itibaren (yıl sonu hesapları dikkate alınmak kaydıyle) tahakkuk ettirilecek %      kanuni faizi vesair ve kanuni ödemelerle birlikte, ilgili kurum veya Hazine emrine hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi,

    ÖĞRENİMİNİ BİTİRDİKTEN SONRA:

    9. Kanun, tüzük, yönetmeliklerle tayin edilmiş müddet içinde vazife talebinde bulunmadığım,

    10. Verilen görevi ve ücreti kabul etmediğim veya ihtirazi kayıtla kabulden imtina ettiğim,

    11. Tayin edildiğim görevlerde mecburi hizmet süremi doldurmadan mazeretsiz ve izinsiz işimi bıraktığım,

    12. Mecburi hizmet sürem sona ermeden meslekten, memurluktan veya hizmetinde bulunduğum müesseseden ihraç olunduğum,

    13. İşbu tahsil ve mecburi hizmet taahhütümle ilgili olarak çıkmış veya çıkacak olan tüm kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymadığım ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermediğim,

    14. Askere çağırılmam halinde, askerlikte geçirdiğim sürenin mecburi hizmet müddetinden sayılmayacağını, terhisimden sonra en geç iki ay içinde (7)      'ne yazı ile müracaat edip

    vazife istemediğim,             Takdirde (8)            'in benim için yapmış olduğu bütün masrafların % 50 fazlasıyla ve herbiri için tediye veya sarf tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek %         Kanuni faiz vesair kanuni ödemelerle birlikte ilgili kurum veya hazine emrine hüküm ihtihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi, ancak mecburi hizmet sürem dolmadan görevimden ayrıldığım takdirde işbu taahhütname gereğince namıma tahakkuk ettirilen borcun yekünundan ifa ettiğim mecburi hizmet süresine tekabül eden miktar tenzil olduktan sonra bakiyesini % 50 fazlası ve %   Kanuni faiz vesair kanuni ödemelerle birlikte hüküm istihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

    15. Bu taahhütnameden doğacak borç ve hesaplar için (9)         'nin kayıt ve defterleri muteber ve makbul olup; "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi gereğince esas ve delil olarak kabul edilip ve başkaca sübut delilleri aranmayacaktır.

    16. Bu taahhütnamede yazılı bütün hususlar hakkında doğabilecek uyuşmazlıkların hallinde (10)   Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

    17. Bu taahhütname ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık adresim (11)   dir. Adresimdeki değişiklikleri taahhütlü mektupla derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, yukarıdaki adrese çıkarılacak - bila tebliğ iade edilse dahi - bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak kabul ve beyan ederim.

    Adı, Soyadı;            Adres;          İmza;

    KEFALET SENEDİ:

    (I)nam ve hesabına öğrenim yapmak üzere (2)   tarafımdan (3)   a verilmiş olan (4)Noterliğinden tanzim ve tasdik edilmiş (5) tarih ve (6)   sayılı taahhütnameyi okuyarak hükümlerini aynen kabul ettiğimizi ve mezkür taahhütnamenin herhangi bir şartının ihlalinden mes'ul olduğumuzu beyan ederiz.

    Taahhüdün ihlali halinde (7)   'nın adı geçen öğrenci için yaptığı bütün masrafların (8)liraya kadar olan kısmını ve ayrıca bunların herbirisi için tediye veya sarf tarihinden itibaren hesap ve tahakkuk ettirilecek %Kanuni faiz vesair masrafları, mezun olduktan sonra taahhüdün ihlali halinde işbu kefalet senedi gereğinde

    namımıza tahakkuk ettirilen borcun yekununden adı geçen öğrencinin ifa ettiği mecburi hizmet süresine tekabül eden miktar tenzil olduktan sonra yapılan tüm masrafın % 50 fazlası ve %    Kanuni faiz vesair masrafları da kabul ederek asıl borçlu ile birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyle zamin olduğumuzu her birimiz borcun tamamından müteselsilen mes'ul olmayı ve (9)   tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde bu meblağı protesto keşidesine, hüküm istihsaline ve asıl borçlunun rızasını almaya hacet kalmaksızın nakden ve def'aten ödeyeceğimizi, ödemediğimiz takdirde talep tarihinden ödeme tarihine kadar da borcumuzun ayrıca %   Kanuni faize tabi tutulmasını, bize yapılacak tebligata esas olan bu kefaletnamede yazılı adresimizde vuku bulacak değişikliği (10)   'na vaktinde taahhütlü olarak bildirmediğimiz takdirde aşağıdakiadresimize çıkarılacak - bila tebliğ iade edilse dahi - bütün tebligatı şahsımıza yapılmış olarak kabul ettiğimizi ve bu taahhütname ile kefaletnameden doğacak ihtilafın hallinde (11) Mahkemelerini ve İcra Dairelerinin selahiyetli olacağını kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

    Kefil

    (Veli veya Vasi)

    Adı, Soyadı, Adresi         Müşterek Borçlu ve

                   Müteselsil Kefil

                   Adı, Soyadı, Adresi

    Mevzuat Kanunlar