SERİRİ VE GİDAİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPAN MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNUNA MÜTEFERRİ OLARAK TANZİM OLUNAN YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 30/06/1928 - 6831

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 19/03/1927 - 992

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 31/07/1928 - 952

    Madde 1 - Müsaade istihsali için verilecek beyannameye leffedilecek kroki muayyen bir mikyas dahilinde ve usulü fenni üzere tertip edilmek lazımdır. Krokide laboratuvarların dahili tesisatı da gösterilmelidir.

    Madde 2 - Bakteriyoloji taharriyatına mahsus laboratuvarlar asgari üç kısımdan mürekkeptir:

    1 - Evsatı zeriye istihzar, takim ve hıfzına mahsus kısım.

    2 - Alelümum muayene ve tahlilata mahsus kısım.

    3 - Büro.

    Bu kısımların kaffesi ziyadar ve havadar olacak ve muhtas oldukları iş için iktiza eden vüsatte bulunacaktır. Bundan başka birinci ve ikinci kısımların zemini gayrikabili nüfuz olmak için çimento veya fayansla döşenmiş, bu mümkün olmadığı surette linoleomla örtülmüş, tavanlar mazbut ve yağlı boya ile beyaza boyanmış olacaktır.

    Madde 3 - Laboratuvarda kafi miktarda akar su bulunması lazımdır. Bundan başka kaynatma, hayvan ihrakı ve saire için evsatı zeriye istihzar edilen kısım derununda iyi çeken bacalı bir sorbon mevcut olmalıdır.

    Madde 4 - Tecrübe hayvanlarının laboratuvar haricinde hususi mahalde yetiştirilmesi icap eder. Daima tahtı müşahadede bulundurulması icap eden aşılanmış tecrübe hayvanları hususi ve mazbut kafesler içinden bulundurulabilir. Mevaddı muntine zerkedilecek laboratuvar hayvanatı tecrübe ve müşahedenin hitamından sonra imha edilir.

    Madde 5 - Laboratuvarın muayene ve tahlilata mahsus kısmiyle evsatı zeriye ihzarına mahsus kısmında alat ve edevat ve mevaddı kimyeviyenin muhafazasına mahsus dolaplar bulunur. Evsatı zeriye hıfzedilen dolaplarda her nevi mevaddı kimyeviyenin bulundurulması caiz değildir.

    Madde 6 - Kimya laboratuvarları laakal üç kısımdan mürekkep olurlar:

    1 - Hassas terazilerin vaz'ına mahsus kısım.

    2 - Tahlil ve muayene kısmı.

    3 - Büro.

    Bu kısımların kaffesi muhtas oldukları işin ifası için kafi vüsatte, havadar ve ziyadar olacaktır.

    Madde 7 - Kimya laboratuvarlarında dahi miktarı kafi akar su bulundurulur. Tahlil kısmı derununda bacası iyi çeken bir sorbon mevcut olmalıdır.

    Madde 8 - Bilümum echize ve alat ile mevaddı kimyeviye ve miyaratı müstahzaranın vaz'ına mahsus kafi vüsatte dolaplar tahlil ve muayene kısmı derununda bulundurulur. Ziya temasiyle bozulan veya miyarat ve sair mevaddı kimyeviyei saireyi tağyir etmesi muhtemel bulunan mevaddı kimyeviye sureti hususiyede muhafaza edilmelidir.

    Madde 9 - Bir zat tarafından aynı bina dahilinde kimya ve bakteriyoloji laboratuvarı tesis edildiği takdirde müştereken istimal olunacak tahlil ve muayene kısmı ile bürodan gayrı aksamın behemehal ayrı olması lazımdır.

    Madde 10 - (Değişik madde: 12/11/1968 - 6/10938 K.)

    Bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlarında bulundurulmaları gereken araç ve gereç ile kimyasal maddelerin listeleri yönetmeliğin sonuna eklenmiştir. Çeşitli dallara ait muayene ve analiz yapmak isteyen laboratuvarlar, her çeşit muayenede ortaklaşa kullanılması mümkün ve caiz olan araç ve gereçlerden özellikle kendi dalına ait olanları bulundururlar.

    Madde 11 - Listelerde münderiç alat veya eçhizeden her hangi biri yerine aynı vazifeyi görebilecek diğer bir cihaz ikame edilebilir.Yalnız mahalli sıhhiye ve muaveneti içtimaiye müdiriyetleri vasıtasiyle Vekaletin muvafakati istihsal edilmelidir.

    Madde 12 - Laboratuvarların meşgul olacakları tahlilat ve muayeneler için muktazi miyarlar (hini tahlil ve muayenede istihzar edilmeleri iktiza edenler müstesna olmak üzere) iyi ve imtizaçlı kapanan şişelerde muhafaza edilir. Bütün şişe etiketleri muntazam ve muhtevisini vazıhan gösterir tarzda yazılmalıdır.

    Madde 13 - Bakteriyoloji laboratuvarları verdikleri beyannamede gösterilen muayene ve tahliller için lazım gelen vasatı zeriler, aglütinan seromlar ve maddei maraziye ve saire ahzine mahsus muakkam tüp ve kapları daimi surette hazır bulundurulmalıdırlar.

    Madde 14 - Ayarlı miyarların şişeleriyle, aglütinan serum, emolitik serum ve sair ayarlı mevaddın şişe ve ampulleri üzerindeki etiketlerde ayarları ve ayarlandıkları tarihler yazılı bulunmalıdır. Teftişat icra eden memurini sıhhiye bu ayarları resmi müesseselerde kontrol ettirilebilirler.

    Madde 15 - (Değişik madde: 12/11/1968 - 6/10938 K.)

    Umuma mahsus laboratuvarlarda yapılacak olan sifiliz serolojik testleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

    A - Kullanılacak antijenlerin ya Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde veya yabancı memleketlerin belli kurumlarında hazırlanıp, kontrol edilmiş olması gereklidir.

    Yabancı memleketlerden ithal edilen antijenler, eğer hazırlandıkları memleketin antijen kontrolunu yapan resmi müesseselerinde titre edilmemiş iseler Türkiye'ye ithallerinden sonra ve ticarete sevklerinden evvel Türkiye Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde titre edilir. Laboratuvarda kullanmaya elverişli görülmeyen antijenler reddedilir. Kontrol masrafı, antijenleri ithal edenlere aittir. Antijenler üzerinde titre dereceleri yazılı bulunacak ve lüzum görüldükçe bu titreler kontrol edilecektir.

    B - Kompleman için, başka işlerde kullanılmamış kobayların en çok yirmi dört saatlik taze, stok veya liyofilize serumu kullanılır.

    C - Hemolitik serum (Amboseptör) ün seçilmesi ve kontrolleri de tekniğin icap ettirdiği şartlara tabidir.

    D - Antijen, kompleman, anboseptör titreleri, yönetmeliğe ekli cetvellere göre yapılır ve titrasyon sonuçları özel bir deftere kaydedilir.

    E - KOLMER Kompleman fıksasyon testi ve şeması yönetmeliğe eklidir.

    Madde 16 - Her laboratuvarda iki nevi defter bulundurulur :

    1 - Protokol defteri,

    2 - Rapor defteri.

    Protokol defterinde açılacak hanelere sıra numarası, tarih ve tahlil edilen maddenin nevi ve cinsi, tahlil ve muayenenin nev'i maddenin ait olduğu şahsın ismi, muayene ve tahlilin muhtasaran neticesi ve alınan ücret kaydedilir. Rapor defterleri her nevi tahlile mahsus olmak üzere ayrı ayrı veya hepsi için lazım gelen tafsilatı muhtevi olarak bir nevi olmak üzere arzu edilen şekilde tanzim olunur. Bu defterlerin evrakı ortasından zımbalı olarak iki kısmından mürekkep olup bir kısmı dip koçanı olarak kalır, diğer kısmı muayene ve tahlil edilen maddenin neticei tahliline ait rapordur. Dip koçanlarının mündericatı rapor mündericatının ayni olacak ve raporla aynı zamanda doldurulacaktır.

    Madde 17 - Her nevi tahlilat ve muayenat için verilen raporlarda tahlil ve muayene edilen maddenin nev'i, maddenin ait olduğu şahsın ismi, tahlil tarihi ve mufassal olarak tahlil netayici zikredilecek ve her rapor bir sıra numarasını muhtevi olacaktır.Tahlil edilen madde anasırı mürekkebesinin dozajları yapıldığı takdirde her birisi ayrı ayrı gösterilmelidir.

    Madde 18 - Laboratuvarların nezafet ve intizamına dikkat ve itina edilmelidir.

    Madde 19 - Umumi laboratuvarlar; Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye müfettişleri veya Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye müdürleri veyahut Hükümet tabipleri tarafından teftiş edilir. Senede bir defa yapılan teftişat netayici behemehal rapor halinde Vekalete gönderilmelidir. Bu esnada laboratuvarın talimatname ahkamına muvafık olup olmadığı, alat ve eçhizesinin nevi ve miktarının listeler mündericatına tevafuk edip etmediği tetkik ve defterlerin ve sairenin intizam ve sureti muhafazası teftiş olunur.

    Geçici Madde - (Ek madde: 12/11/1968 - 6/10938 K.)

    Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde müsaadesi bulunan bakteriyoloji ve kimya laboratuvar sahipleri bu Yönetmelikle mecbur kılınan araç ve gereçleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlamak zorundadırlar.

    Madde 20 - İşbu talimatname tarihi neşrinden itibaren mer'idir.

    Kolmer Kompleman Fiksasyon Testi

    A - KALİTATİF TEST:

    Testte kullanılacak tüpler, pipetler, cam eşya çok temiz olmalı ve mümkünse 1601/4C de kuru hararette 1/2 saat sterilize edilmelidir. Cam eşyayı temizlemek için (2 kısım potassiumchroma te + 3 kısım adi acide sulfurique + 25 kısım su) dan ibaret olan temizleme sıvısında 24 saat bırakıp sonra bol su ile yıkanmalıdır.

    Testte kullanılacak tuzlu su :

    Taze distille edilmiş 1000 cc suda 8,5 gram saf sodium chlorure ve 0,1 gr. mağnesium sulfate eritilip süzülür.1 saat Ben Marie'de kaynatılarak veya otoklavda 1201/4C de 15 dakika tutularak sterilize edilir. İyi bir tuzlu suyun 5 cc si üzerine 1-2 damla yıkanmış koyun eritrositi koyup 371/4C lik su banyosunda bir saat bırakıldığında hemoliz yapmamalıdır.

    Antijen (Kolmer - Cardiolipin antijen) in titresi umumiyetle 1/150 dir. En az 0,5 cc antijen sulandırılır. Bunun için 74,5 cc tuzlu suyu (Yukarda hazırlanışını yazdığımız) havi erlenmayere 0,5 cc antijen damla damla ilave edilirken erlenmayer devamlı olarak çalkalanır. Veyahutta dibi düz ufak bir tüpe 0,5 cc antijen, diğer aynı şekilde bir tüpe de 0,6 cc. tuzlu su koyup Kahn antijeni hazırlanışında olduğu gibi birbirlerinekarıştırılır. Sonra bu karışım bir pipetle erlenmayerdeki 73,9 cc tuzlu suya damla damla ilave edilir ve erlenmayer mütemadiyen çalkalanır. Sulanmış antijen, ağzı kapalı olarak, bir saat oda derecesinde gölge bir yerde, mesela bir dolap içinde bekletilmeli, sonra kullanılmalıdır. Sulanmış antijen o gün için kullanılabilir. Ertesi günü kullanılmamalı, icap ediyorsa yeniden hazırlanmalıdır.

    Serum hemolitik titrajı:

    Elimizde mevcut ve işleyen bir serum hemolitikten, üzerinde yazılı titresine bakılmadan, evvela şu şekilde % 1 lik stok solüsyon hazırlanır:

    Tuzlu su (Yukarda hazırladığımız)            94 cc.

    Tuzlu suda % 5 phenol solüsyonu            4 cc.

    (5 cc.saf phenol 95 cc tuzlu suda ısıtılarak eritilip hazırlanır.)

    Gliserinli serum hemolitik (% 50)            2 cc.

    (Bir miktar gliserin ile aynı miktar serum hemolitiğin iyice karışımı.)

    Evvela tuzlu suya phenol solüyonu ilave edilerek karıştırılır, sonra gliserinli hemolitik serum ilave edilerek iyice karıştırılır. Bu stok solüsyon buz dolabında aylarca saklanır. Tortu yaparsa atılır, yeniden hazırlanır. Bu stok solüsyondan 0,5 cc miktarı 4,5 cc tuzlu suya ilave edilerek 1/1000 dilüsyon yapılır. Bu 1/1000 lik dilüsyon ile sekiz tüpte muhtelif dilisyonlar hazırlanır.

    Şöyleki:

    Tüpler   İŞLEM                  Dilüsyonlar

    1   1/1000 den 0,5 cc               1/1000

    2   1/1000 den 0,5 + 0,5 tuzlu su karıştır,0,5 cc at      1/2000

    3   1/1000 den 0,5 cc + 1 cc tuzlu su karıştır, 0,5   

       cc 6 ncı tüpe koy,0,5 cc at.            1/3000

    4   1/1000 den 0,5 + 1,5 cc tuzlu su karıştır. 0,5 cc

       7 nci tüpe koy,1 cc at,            1/4000

    5   1/1000 den 0,5 cc + 2 cc tuzlu su karıştır,0,5 cc

       8 inci tüpe koy, 1,5 cc at.            1/5000

    6   1/3000 den 0,5 cc + 0,5 cc tuzlu su karıştır,0,5 cc at.   1/6000

    7   1/4000 den 0,5 cc + 0,5 cc tuzlu su karıştır,0,5 cc at.   1/8000

    8   1/5000 den 0,5 cc + 0,5 cc tuzlu su karıştır,0,5 cc at.   1/10.000

    KOMPLEMANIN HAZIRLANMASI:

    Taze kompleman kullanıldığında tuzlu su ile 1/30 sulandırılmalıdır.(29 cc tuzlu suya 1 cc.taze kobay serumu) Kompleman için kullanılacak kobayların orta yaşta, iyi besili ve başka tecrübede kullanılmamış ERKEK kobaylar olması lazımdır.

    Stok kompleman ile çalışılacak ise, stok kompleman bir misli sulanmış olduğundan, 14 cc.tuzlu suya 1 cc serum koyarak hazırlanmalıdır.

    Hemolitik titrajındaki 8 tüpün hepsine hazırladığımız kompleman dilüsyonundan 0,3 er cc, ilave edilir. Keza bütün tüplere 1,7 şer cc tuzlu su ve 0,5 şer cc yıkanmış koyun eritrositinin % 2 süspansiyonundan konur, çalkalanır. Bu sırada kompleman titrasyon deneyi de hazırlanıp ikisi beraber 371/4C lik su banyosuna konur.

    SERUM HEMOLİTİK TİTRASYON ŞEMASI

       (a)      (b)   (c)   (d)   (e)

    1   1/1000      0,5   0,3   1,7   0,5

    2   1/3000      0,5   0,3   1,7   0,5

    3   1/3000      0,5   0,3   1,7   0,5

    4   1/3000      0,5   0,3   1,7   0,5

    5   1/3000      0,5   0,3   1,7   0,5

    6   1/3000      0,5   0,3   1,7   0,5

    7   1/3000      0,5   0,3   1,7   0,5

    8   1/3000      0,5   0,3   1,7   0,5

    (a)Tüplerdeki Dilüsyon;

    (b)Tüplerdeki miktar cc.;

    (c)Sulanmış Komplikasyon cc.;

    (d)Tuzlu Su cc.;

    (e) %2 koyun erit süspansiyonu cc.

    KOMPLEMAN TİTRASYON DENEYİ

    Yukarda belirtildiği şekilde sulandırılan komplemandan titrasyon,8 tüpte şu şekilde hazırlanır.

    Tüpler   Sulandırılmış kompleman      Antijen   Tuzlu su

    1      0,20         0,5   1,3

    2      0,25         0,5   1,3

    3      0,30         0,5   1,2

    4      0,35         0,5   1,2

    5      0,40         0,5   1,1

    6      0,45         0,5   1,1

    7      0,50         0,5   1,0

    8      --         --   2,5

    Bir saat 371/4C lik Su banyosunda bırakılır.Bir saat sonunda serum hemolitik tüplerinde hemoliz derecesi okunur. En yüksek dilüsyondaki hemoliz (Hemoliz ünütesi) dir. Kompleman fiksasyon testlerinde, kompleman titrajında, artijen titrajında iki ünite olarak kullanılır. Serum hemolitik 0,5 cc de 2 ünite ihtiva edecek şekilde sulandırılır. Mesela: Hemoliz ünitesi 1/3000 ise 2 ünite 1/5000 dir.

    Aşağıda dilüsyonların 2 ünite olarak nasıl sulandırılacağı gösterilmiştir.

    0,5 cc de   0,5 cc de   1. Cc stok %1 Lik serum hemotiği aşağıdaki miktar

    1 ünite   2 ünite   tuzlusu ile sulandırılır

    1/1.000   1/500   4 cc

    1/2.000   1/1000   9 cc

    1/3.000   1/1500   14 cc

    1/4.000   1/2.000   19 cc

    1/5.000   1/2.500   24 cc

    1/6.000   1/3.000   29 cc

    1/8.000   1/4.000   39 cc

    Bu şemaya göre 0,5 cc de 2 ünite olarak hazırlanan serum hemolitikten bir saat su banyosunda kalmış olan kompleman titrasyon tüplerinden ilk 7 sine 0,5 şer cc konur ve üzerlerine 8 tüpün hepsine 0,5 şer cc % 2 lik koyun eritrosit süspansiyonu ilave edilerek iyice çalkalanır. Tekrar bir saat yalnız bu sekiz tüp 371/4C lik su banyosunda bırakılır.

    Barum hemolitik titrajı tüpleri bir kenarda saklanır.

    KOMPLEMAN TİTRASYON ŞEMASI

    1   2   3   4   5   6   7   8   TÜPLER

    0,20   0,25   0,30   0,35   0,40   0,45   0,50   --   Sulandırılmış komp cc.

    0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   --   Sulandırılmış antijen cc

    1,3   1,3   1,2   1,2   1,1   1,1   1   2,5   Tuzlu su cc.

    37 derecelik su banyosunda 1 saat tutulur.

    0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   --   Serum hemol 2 Ü/cc.

    0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   % 2 koyun erit.süsp.cc.

    Tekrar 37 derecelik su banyosunda 1 saat tutulur.

    Bir saat sonunda hemoliz husule gelmiş olan en az miktarda kompleman ihtiva eden tüpteki ünite Exact (Doğru) ünitedir. Müteakıp hemoliz yüksek tüp full (Tam) Ünitedir ki diğer tüpten (Exact ünite tüpünden) 0,05 cc fazla kompleman ihtiva eder. Antijen titrasyonunda, kompleman fiksasyon testinde de 2 tam (full) ünite kullanılır ki o da şöyle hesaplanır. Mesela:

    Exact ünite      0,30 olsun

    Tam ünite      0,35 olur.

    Doz (2 tam ünite)   0,70 eder.

    Eğer taze kompleman kullanmış isek bunu 1/30 sulandırmış olduğumuzdan 30 u 0,7 ye bölünce 30/0,7 = 43 çıkar ki bu rakam komplemanımızın ne kadar sulanması icap ettiğini gösterir Stok kompleman kullanılmış ise yukarıda bahsettiğimiz gibi 15 defa sulanmış olduğundan hesap 15/0,7 = 21 çıkar ki 21 defa sulandırılması lazım gelir.

    KOMPLEMAN SULANDIRMA CETVELİ

    (Taze kompleman kullanılmış ise)

    Exact      Full      2 Full   Kullanılacak

    Ünite cc   Ünite cc   Ünite cc   dilüsyon      Dilüsyon Hazırlanması

    0,20   0,25   0,50   1/60      1 cc kompl + 59 tuzlu su

    0,25   0,30   0,60   1/50      1 cc kompl + 49 tuzlu su

    0,30   0,35   0,70   1/43      1 cc kompl + 42 tuzlu su

    0,35   0,40   0,80   1/37      1 cc kompl + 36 tuzlu su

    0,40   0,45   0,90   1/33      1 cc kompl + 32 tuzlu su

    0,45   0,50   1   1/30      1 cc kompl + 29 tuzlu su

    0,50   0,55   1,1   1/27      1 cc kompl + 26 tuzlu su

    Komplemanı sulandırmakta kullanılacak tuzlu suyun soğuk olması oda derecesinde durmuş olmaması her zaman tavsiye edilir. Sulanmamış veya sulanmış kompleman her zaman buz dolabında saklanmalıdır. Sulanmış komplemanın bir saatten fazla oda derecesinde bekletilmesi yanlış neticelere sebebiyet verir.

    KOLMER (KALİTATİF) TESTİN YAPILIŞI

    SERUM VE OMURİLİK SUYU

    Teste alınacak serumların ve omurilik suyunun tamamiyle berrak ve hemolizsiz olması,56 1/4C de yarım saat inaktive edilmiş bulunması icap eder. İnaktive edildiği halde 4-5 saatten fazla teste konmadanbekletilmiş serumlar, teste konurken tekrar 5-10 dakika 56 1/4C de tutulmalıdır. Santrifuj edildiği halde berraklaşmayan serumlar teste alınmamalıdır. Her serum için (O.İ.S için de) iki tüp kullanılır. Müsbet ve menfi serum kontrolleri için de ikişer tüp lazımdır. Ayrıca antijen, serum hemolitik, eritrosit kontrolleri için de birer tüp ilave edilir.Tüpler iki sıra halinde dizilir, arka sıradaki tüplere 0,5 cc tuzlu su konur. Ön ve arka sıraya hasta serumundan 0,2 şer cc (O.İ.S. için 0,5 cc) kontrol serumları da aynı şekilde konur.

    Antijen kontrol tüpüne 0,2 cc tuzlu su (O.İ.S.için 0,5 cc) serum hemolitik tüpüne sadece 1 cc tuzlu su ; eritrosit kontrol tüpüne de sadece 2,5 cc tuzlu su konur.

    Ön sıradaki tüplere 0,5 şer cc antijen konur, 10 dakika oda derecesinde bekletilir. Bu sırada kompleman hazırlanır, her 1 cc de 2 tam ünite kompleman ihtiva eden dilüsyondan ön ve arka bütün tüplere 1 er cc konur,(eritrosit kontrol tüpü hariç) süppor iyice çalkalanır ve 6 - 8 1/4C lik buz dolabına konarak 15 - 18 saat bırakılır. Veyahutta 37 1/4C lik su banyosunda bir saat bırakılır.

    Ertesi sabah, veya su banyosuna konmuş ise 1 saat sonra hemolitik serum 0,5 cc de 2 ünite olacak şekilde ve her serum için 1 cc hesabiyle ve biraz da fazla olarak hazırlanır. Sonra süpporlar konuluş sırasiyle buz dolabından çıkarılarak 37 1/4C lik su banyosuna konur. 10 dakika bekletildikten sonra veya su banyosuna konulmuş ise derhal, bütün tüplere (eritrosit kontrol tüpü hariç) 0,5 şer cc hemolitik serum ilave edilir. Bir gün evvel hazırlanmış bulunan % 2 lik koyun eritrosit süspansiyonundan, şişe iyice çalkalanarak bütün tüplere 0,5 şer cc ilave edilip süppor iyice çalkalanır. Tekrar su banyosuna konur. Beşer dakika ara ile kontrol tüpleri muayene edilir. Su banyosunda kalma müddetini bu kontrol serumlar tayin edecektir. Bu müddet 10 dakikadan az 60 dakikadan fazla sürmüyor. Hemolitik serum kontrolu ve antijen kontrolu eridiği halde, müsbet menfi serum kontrolleri erimemiş ise müddet onar dakikalık fasılalarla bir saat kadar uzatılabilir. (Not: Müsbet ve menfi serumlar buz dolabından çıkarılıp teste konurken 10 dakika 56 1/4C de tutulmalıdır.)

    Neticeler okuma eşeli ile mukayese edilerek okunur ve yazılır.

    OKUMA EŞELİNİN HAZIRLANMASI

    Serum hemolitik ve kompleman titrajlarından arta kalan tam hemolizli hemoglobin tüpleri bir araya toplanıp su banyosundan 56 1/4C de beş dakika ısıtılır.5 cc tuzlu suya % 2 eritrisit süspansiyonundan, iyice çalkalandıktan sonra alınan 1 cc miktarı ilave edilip,1/6 lik eritrosit dilüsyonu hazırlanır.

    Okuma eşelinin hazırlamak için, hemoglobin sülisyonu ile eritrosit dilüsyonu şu şekilde karıştırılır:

    1/6 Eritrosit   Hemoglobin   %tespit

    dilüsyonu cc   solüsyon cc   ekivalanı      RAPOR

    3,00      --      100      4 +

    1,5      1,5      50      3 +

    0,75      2,25      25      2 +

    0,30      2,70      10      1 +

    0,15      2,85      5      +

    --      3,00      0      --

    NETİCELERİN OKUNMASI ve RAPORUN YAZILMASI : Bütün kontrol serumlarının arka tüpleri ve menfi serum kontrol tüpünün her ikisi de tam hemoliz gösterilmelidir. Eğer kontroller erimezse test işlememiş demektir. Tekrar baştan yapılmalıdır. Kontroller erimiş ise hasta serumları eşel ile mukayese edilerek değerlendirilir.

    KOLMER KALİTATİF TESTİN ŞEMASI

    Serum ve omurilik suyu için

    Tüpler    1     2    3   4   5   6   7   8

        H.S.   MS.S   MF.S   OİS   A.K   A.K.   H.K   E.K.

                   x   xx

    Arka

    Sıra   0,5   0,5   0,5   0,5   0,2   0,5   0,1   2,5   Tuzlu su

       0,2                        H.S.

          0,2                     MS.S.

             0,2                  MF.S.

                0,5      0,5         OİS

                   0,5            Antijen

       10 - 30 oda derecesinde bekletilir.

       1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   --   Kompleman

       Bir gece buzdolabında veya bir saat 37 derece su banyosunda bekletilir.

       0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   --   Hemolitik serum

       0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   Eritrosit 2 %

       37 derecelik su banyosunda 10 - 30 dakika bekletilir.

       Erir   Erir   Erir   Erir   Erir   Erir   Erir   Erimez

    Ön sıra      0,2                  H.S.

                0,2               MS.S

                   0,2            MF.S.

                      0,5         OİS

             0,5   0,5   0,5   0,5         Antijen

       10-30 dakika oda derecesinde bekletilir.

             1,0   1,0   1,0   1,0         Kompleman

       Bir gece buzdolabında veya bir saat 37 derece su banyosunda bekletilir.

             0,5   0,5   0,5   0,5         Hemolitik serum

             0,5   0,5   0,5   0,5         Eritrosit % 2

       37 derece su banyosunda 10 - 30 dakika bekletilir.

             Erimez Erir

    H.S.   : Hasta serumu

    MS.S.   : Müspet serum

    MF.S.   : Menfi serum

    OİS   : Omurilik suyu

    A.K.x   : Antijen kontrolu serum için

    A.K.xx: Antijen kontrolu omurilik suyu için

    H.K.   : Hemolitik kontrolu

    E.K.   : Eritrosit kontrolu

    KOLMER KALİTATİF TESTİN RAPORU

    Arka sıra (Kontrol) Ön sıra (Test)      Değerlendirme

    --      ++ı++         ++++ Müspet

    --      +++         ı+++ Müspet

    --      ı++         ++ Müspet

    --      +         + Müspet

    --      +         + Müspet

          -         -

    --      -         Menfi

    ı++++      ++++         Anti

    +++      ++++         Anti

    ı++      ++++         + Müspet

                   -

    +      ++++         +ı+++ Müspet

    ı+++      +++         Anti

    ++      +++         Anti

    +      +++         + Müspet

                   -

    +      +++         ++ Müspet

    -

    +ı+      ++         Menfi

    +      ++         Menfi

    +      ++         + Müspet

    -               -

    +      +         Menfi

    -      -

    +

    NOT: - Müsbet diye rapora yazılmayıp, bu gibi serumlar ile testin tekrarı tavsiye edilir.

    B - KLOMER KATATİF TEST :

    Kalitatif testte müsbet bulunan serumlar, arzu edildiği takdirde kantitatif teste alınır.

    a) Serum için :

    Her serum için 8 tüp alınır, ayrıca antijen, serum hemolitik ve eritrosit kontrol tüpleri de ilave edilir.8 tüpten birincisine 0,9 cc, diğerlerine 0,5 cc tuzlu su konur.

    Antijen kontrol tüpünde 0,5 cc, serum hemotitik kontrol tüpüne 1 cc, eritrosit kontrol tüpüne de 2,5 cc tuzlu su konur.

    1 inci tüpe 0,6 cc inaktive hasta serumu konup karıştırılır 0,5 cc 2 nci tüpe ve 0,5 cc de hasta serumu kontrol tüpüne aktarılır.

    2 nci tüpten 3 e, 3 ten 4 e, 4 ten 5 e, 5 den 6 ya,6 dan 7 ye, 0,5 şer cc aktarma yapılarak 7 den 0,5 cc atılır.

    Tüpler      :   1   2   3   4   5   6   7   8

    Dilüsyonlar   :   1/1   1/2   1/4   1/8   1/16   1/32   1/64   Serum yok

    Bu yedi tüpe ve antijen tüpüne 0,5 şer cc antijen konur, süppor iyice çalkalanır, oda derecesinde 10 - 30 dakika bırakılır.

    Bu sırada kompleman hazırlanır. 1 cc de 2 ünite ihtiva eden komplemandan tüplerin hepsine ve kontrol tüplerine (eritrosit kontrol tüpü hariç) 1 er cc ilave edilip iyice çalkalanarak karıştırılır ve 6 - 81/4 C buz dolabında 15 - 18 saat bırakılır veya 371/4C lik su banyosunda bir saat bırakılır. Ertesi sabah buz dolabından çıkarılan süppor 371/4C lik su banyosuna konarak 10 dakika tutulur. Eğer bir saat su banyosunda tutulmuş ise tekrar banyoya koymaya lüzum yoktur. Bu sırada 0,5 cc de 2 ünite ihtiva eden serum hemolitik mahlülu her tüp için 0,5 cc olarak hesap edilip biraz fazla hazırlanır ve eritrosit kontrol tüpü hariç, bütün tüplere 0,5 cc ilave edilir. Tekrar bütün tüplere bir gün evvel hazırlanmış olan % 2 koyun eritrosit süspansiyonundan 0,5 şer cc ilave edilerek ve tekrar 37 1/4C lik su banyosuna konur, 5 dakika ara ile kontrol tüpleri muayene edilerek hemolize bakılır.

    Kontrol tüplerinde hemoliz en erken 10 dakika, en geç 60 dakika da husule geliyor. Eğer kontrol serum (müsbet serum) yoksa veya elverişli değilse o zaman hemolitik sistem ve antijen kontrol tüpleri hemoliz olduktan sonra enbükasyona 10 dakika daha devam edilir. Bu müddet bir saati asla geçmemelidir.

    Kantitatif testte en yüksek müsbet dilüsyon rapora kayıt edilir.

    10-30 dakika oda derecesinde bekletilir

    Tüpler:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

        1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

       Kompleman cc.

       Bir gece buz dolabında veya bir saat 371/4C lik su banyosunda bekletilir.

        0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5

       Hemolitik Serum cc

        0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

       Eritrosit 2 %

       37 derecelik su banyosunda 10-60 dakika bekletilir.

    9, 10, 13 erir; 11, 12 erimez

    S.K.: Serum kontrolu, A.K.: Antijen kontrolu, Hk.: Hemolitik kontrolu,

    E.K.: Eritrosit kontrolu, Msb.S.: Müspet serum, Menfi S.: Menfi Serum

    B - OMURİLİK SUYU İÇİN:

    Her omurilik suyu için 6 tüp kullanılır. Eğer bu test, serum testi ile birlikte yapılmakta ise ayrıca buna da kontrol testleri koymaya lüzum yoktur. Eğer yalnız başına yapılıyorsa o zaman serum için konulan

    kontrolların buraya da konulması icap eder.

    a) 1 ve 6 ncı tüpler hariç, diğer tüplere 0,5 şer cc tuzlu

    b) 1-2 ve 6 ncı tüplere 0,5 şer cc omurilik suyu ilave edilir.

    c) 2 nci tüp karıştılıp 0,5 cc 3 üncü tüpe, 3 den 4 e, 4 ten 5 e aktarılarak 5 ten 0,5 cc atılır. Bu suretle tüplerde omurilik suyu şu nispetlerde sulandırılmış olur:

    Tüpler      :   1   2   34   5   6

    Sulandırma   :   1/1   1/2   1/4   1/8   1/16   -

    6 ncı tüp kontrol olup sulandırılmamış omurilik suyu ihtiva eder. İlk 5 tüpe dilüe antijenden 0,5 şer cc ilave edilir. Şüpper iyice çalkalanır, oda derecesinde 10 - 30 dakika kendi haline bırakılır. Bundan sonraki işlem serum ile yapılan kantitatif testin aynıdır.

    KOLMER KANTİTATİF TESTİN ŞEMASI

    (Omurilik suyu için)

    Tüpler   1   2   3   4   5   6   

          0,5   0,5   0,5   0,5      Tuzlu su

       0,5   0,5            0,5   Omurilik suyu

             0,5   0,5   0,5      Aktarma

                      0,5   Atılacak

    Dilüsyonlar   1/1   1/2   1/4   1/8   1/16

          0,5   0,5   0,5   0,5   O,5      Antijen

    10-30 dakika oda derecesinde bekletilir. Bundan sonrası serum için Kolmer Kantitatif testin aynıdır.

    V.D.R.L. LAM TESTİ (Serum için)

    Lüzumlu Maddeler :

    1 - 30 cc. lik kapalı, yuvarlak, dibi düz şişe.

    2 - Antijen tevzi etmek üzere 1 veya 2 cc. lik enjentör ve 18 gauga iğne (60 damla/ml.)

    3 - Parafin halkalı lam veya özel lam

    4 - Karıştırma, çalkalama aleti.

    5 - Mikroskop, 100 defa büyüten.

    6 - 0,1 - 1-5 cc. lik pipetler.

    7 - Lam taşıyıcı.

    HASTA SERUMUNUN HAZIRLANMASI :

    56 derede 30 dakika inaktive edilir. Bundan sonra içinde parçacıklar bulunup bulunmadığı kontrol edilir.Varsa santrifüje edilir. 4 saat içinde kullanılmazsa, kullanılacağı, zaman tekrar 10 dakika 56 derecede tutulmalıdır.

    ANTİJENİN HAZIRLANMASI :

    1 - 30 cc lik, yuvarlak dibi düz şişenin içerisine 0,4 cc. tamponlu tuzlu su konur. Tamponlu tuzlu antijen ile beraber satılıyor.

    2 - Bunun üzerine 0,5 cc. VDRL antijeni damla ilave edilirken şişe mütemadiyen düz bir satıh üzerinde rotasyon hareketleri yapılarak karıştırılır.

    3 - Pipet şişeye üflenir, fakat pipetin ucu tuzlu suya değmemelidir.

    4 - On saniye daha rotasyon ile çalkalamaya devam edilir.

    5 - 5 cc lik pipet ile bu şişeye yine damla damla 4,1 cc tamponlu tuzlu su ilave edilirken rotasyona devam edilir.

    6- İlave bitince şişenin kapağı iyice kapatılıp 10 saniyede 30 defa şişe yukarıdan aşağıya kuvvetle çalkalanır.

    7- Antijen kullanışa hazırdır ve o gün akşama kadar kullanılabilir.

    A - KALİTATİF VDRL TESTİNİN YAPILIŞI:

    1 - Özel lamdaki veya parafinle yapılmış yuvarlakların herbirisi bir hasta serumu için olup, her yuvarlağa 0,5 cc. inaktive serum konur.

    2 - Şırıngaya çekilen antijenden 18 gauge iğne ile her yuvarlağa bir damla ilave edilir.

    3 - Lam 4 dakika rotasyon hareketi ile çalkalanır. (Veya varsa rotator ile). dakikada 120 devir.

    4 - Netice hemen mikroskopta okunur.

    NETİCE :

    Parçacıklar, kümeleşmeler yoksa   : MENFİ

    KÜÇÜK kümeleşmeler varsa      : Zaif müsbet

    Orta ve büyük kümeleşmeler varsa   : MÜSBET

    Zaif müsbetler   +   veya   +: müsbetler ++, +++, ++++ olarak kayıt edilir.

             -

    NOT : Müsbet ve menfi serum kontrolları unutulmamalıdır.

    B - SERUM İLE VDRL KANTİTATİF LAM TESTİ :

    Kalitatif lam testinde müsbet ve zaif müsbet olan serumları kantitatif teste almak lazımdır.

    1 - Serum 1/8 sulandırılır. (0,9 % tuzlu sudan 0,7 ml+0,1 ml serum)

    2 - Özel veya parafinli lamdaki halkalardan 4-5 ve 6 ncı halkalara sıra ile bu sulanmış serumdan 0,04-0,02-,01 ml konur.

    3 - Aynı pipeti kullanarak 1-2-3 üncü halkalara sıra ile sulandırılmamış serumdan 0, 04-0,02-0, 01 ml konur.

    4 - Her damlası 0, 01 ml olan 23 fauge şırınga iğnesi ile % 0,9 tuzlu sudan 2 nci ve 5 inci halkalara 2 şer damla konur.

    5 - 3 üncü ve 6 ncı halkalara aynı şırınga iğnesi ile 3 er damla % 0,9 tuzlu su konur.

    6 - Tuzlu su ve serumların karşımı için 15 saniye rotation hareketi yapılır.

    7 - Halkalardaki serum dilüsyonları şöyle olmuştur.

    1 inci halkada sulanma yok   1/1

    2 nci halkada sulanma yok   1/2

    3 inci halkada sulanma yok   1/4

    4 inci halkada sulanma yok   1/8

    5 inci halkada sulanma yok   1/16

    6 inci halkada sulanma yok   1/32

    8 - Şırıngaya çekilen antijen emülsiyonundan 21 gauge iğne ile her halkaya birer damla damlatılarak kalitatif testteki gibi hareketle sonuçlandırılır.

    DEĞERLENDİRME VE RAPORUN YAZILMASI

    Sulanmamış Serum            Serum dilüsyonları

    1/1   1/2   1/4   1/8   1/16   1/32

    +   +   +   -   -   -   1 dilüsyonda müspet

    -   -

    +   +   +   +   -   -   4 dilüsyonda müspet

                -

    +   +   +   +   +   -   8 dilüsyonda müspet

                   -

    +   +   +   +   ı+   -   16 dilüsyonda müspet

    Eğer müspetlik bütün bu dilüsyonlarda devam ederse daha yüksek dilüsyonlar (1/64 - 1/128 - 1/256 ...) ile test yapılmalıdır.

    NOT: Sıcağı çok, rutubeti az olan yerlerde bilhassa yaz aylarında antijen emülsiyonu buz dolabına konabilir. Kullanılacağı zaman dolaptan çıkarıp oda derecesinde bir müddet (30 dakika kadar) bırakılmalıdır.

    SERUM İLE VDRL. TÜP FLOKÜLASYONU TESTİ :

    Antijen ve hasta serumun hazırlanışı VDRL. lam testinde olduğu gibidir.

    TESTİN YAPILIŞI :

    A - KALİTATİF TEST :

    1 - Ufak bir tecrübe tüpüne (12x75 mm lik) 0,5 cc. inaktive hasta serumu konur.

    2 - Üzerine 0,5 cc. antijen ilave edilir.

    3 - 5 dakika çalkalama aletinde (Kahn teamülünde olduğu gibi) çalkalanır.

    4 - 2000 devirli ve düz başlıklı santrifüjde 10 dakika çevrilir. (Adi başlıklı santrifüjde de oluyor)

    5 - Santrifüjden sonra tam bir dakika daha çalkalanır.

    6 - Test okunmaya hazırdır. Kahn teamülünde olduğu gibi aynı şekil ve şartlarda okunur.

    Berrak bir sıvı içinde gözle görülebilen parçacıklar müsbettir. Parçacıkların büyüklük ve küçüklüğüne göre, +,++,+++,++++ diye değerlendirilir.

    Gözle görünür kümeleşme ve parçacıklar olmayan, bulanık görünüş menfidir. Teste müsbet ve menfi serum kontrolları ilavesi unutulmamalıdır. Sulandırılmış olan bu miktar antijenle ancak 7-8 serum işlenebilir.

    B - KANTİTATİF TEST :

    Kalitatif VDRL, tüp testinde müsbet bulunan serumlar ile kantitatif test de yapılabilir. Bu testte antijen sarfiyatını azaltmak için yukarda normal olarak hazırlanmış bulunan antijenin her 1 cc sine 4 cc % 1 lik tuzlu su katılarak elde edilen dilüe antijen kullanılır.

    TESTİN YAPILIŞI :

    1 - 5 veya daha fazla ufak (12 x 75 mm lik) tecrübe tüpüne, birinci tüp hariç, taze hazırlanmış % 0,9 luk tuzlu sudan 0,5 şer cc konur.

    2 - 1 ve 2 nci tüplere 0,5 şer cc. inaktive hasta serumu konur. (Eğer serum az ise kalitatif tüp testi de yapılmış ise 1 inci tüp kaldırılabilir)

    3 - 2 nci tüp pipetle karıştırılıp 0,5 cc üçe, üçten dörde ... aktarılarak son tüpten 0,5 cc atılır.

    4 - Bütün tüplere 0,5 şer cc dilüe antijen ilave edilir.

    5 - Bundan sonraki işlem, çalkalama, santrifüj, testin okunuşu kalitatif testin aynıdır.

    DEĞERLENDİRME VE RAPORUN YAZILIŞI

    Tüpler      1   2   3   4   5

    Dilüsyonlar   1/1   /2   1/4   1/8   1/16   DEĞERLENDİRME

    Okunuş      +   -   -   -   -   1 Dilüsyonda müspet

    Okunuş      +   +   -   -   4   1 Dilüsyonda müspet

    Okunuş      +   +   +   ı+   -   8 Dilüsyonda müspet

    Eğer müspetlik bütün bu dilüsyonlarda devam ederse daha yüksek dilüsyonlar (1/32 - 1/64 - 1/128) ile test yapılmalıdır.

    OMURİLİK SUYU İLE VDRL TESTİ :

    GEREKLİ MADDELER :

    1 - VDRL antijeni

    2 - Tamponlu tuzlu su

    3 - % 10 luk tuzlu su (10 gr. saf soduim chloride 100 cc distile suya ilave edilerek hazırlanır.)

    OMURİLİK SUYUNUN HAZIRLANMASI :

    1 - Santrifuje edilerek üstteki berrak kısım alınır. Kontamine olduğu gözle görülen veya çok ihtiva eden omirilik suları test için uygun değildir.

    2 - 56 derecede 15 dakika ısıtılır. Testten evvel oda derecesinde soğumuş olmalıdır.

    Hassaslaştırılmış antijen emilsuyonun hazırlanması:

    1 - Antijen, VDRL, lam testindeki gibi hazırlanır.

    2 - Antijenin bir kısmına bir kısım % 10 tuzlu su ilave edilir.

    3 - iyice karıştırılır ve 5 dakika kendi haline bırakılır.

    Kullanılmadan iki saatten fazla bekletilmemelidir.

    OMURİLİK SUYUU İLE KALİTATİF VDRL, LAM TESTİ :

    1 - AgglÜtinasyon lamının 1 çukuruna 0,05 cc omurilik suyu koyunuz.

    2 - Diğer 2 çukuruna da aynı miktarda müsbet menfi, dilüe kontrol serumları koyunuz.

    3 - Bu çukurlara birer damla (0,01 cc) hassaslaştırlmış antijen emilsiyonu damlatınız. (21 No. lu iğne ile)

    4 - Sekiz dakika rotation hareketi ile çevrilir. (Çok kuru ve sıcak iklimde, rotation esnasında, tebahhurata mani olmak için lamlar, içinde ıslak bir bez bulunan bir kutu ile kapatılabilir.)

    5 - Rotation'u müteakıp netice mikroskop ile okunur.

    MÜSBET : Bariz kümeleşme veya antijen partiküllerinin flokülasyonu.

    MENFİ : Antijen partikülleri tamamiyle dağıtılmıştır. Agglütinasyon ve kümeleşme yoktur.

    OMURİLİK SUYU İLE VDRL. TÜP TESTİ :

    Ufak bir tecrübe tüpüne 1 cc. ısıtılmış omurilik suyu konur. Diğer iki tüpe de, varsa, müspet ve menfi OİS. konur. Hassaslaştırılmış antijen, tüpünde iyice karıştırıldıktan sonra, her tüpe 0,2 cc ilave edilir. Tüpler Kahn çalkalama aletinde 15 dakika çalkalanır. Sonra santrifüjde 5 dakika 2000 devir ile çevrilir. Tekrar çalkalama aletinde 2 dakika çalkalanır. Tüpler okumaya hazırdır. Kahn teamülünde olduğu gibi okunur. Su gibi berrak veya hafif bulanık bir sıvı içinde gözle görülen parçacıklar, kümeleşmeler müsbettir. Hiç parçacık ihtiva etmeyen bulanık görünüş veya hafif granüler görünüş menfidir.

    OMURİLİK SUYU İLE KANTİTATİF VDRL. TESTİ : HASSASLAŞTIRILMIŞ ANTİJEN EMİLSUYONUNUN HAZIRLANIŞI :

    Kalitatif testte müspet çıkan omirilik suları, kantitatif teste tabi tutulur.

    1 - Beş veya daha fazla tüpe, herbirine 1,0 cc. 0,9 % tuzlu su konur.

    2 - Birinci tüpe 1,0 cc. inaktive edilmiş omurilik suyu konur, karıştırılır.

    3 - Her tüpten 1,0 cc. aktarma yapılarak son tüpten 1,0 cc. atılır. Bu suretle tüplerdeki dilüsyonlar :

    1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ........ olur.

    4 - Bu dilüsyonlardan, kalitatif testte tarif edildiği gibi test yapılır.

    KANTİTAFİF TEST NETİCESİNİN OKUNUŞU VE RAPORUN YAZILIŞI :

    1 - Her tÜpü kalitatif testteki gibi okuyunuz.

    2 - Test sonucunun, en yüksek müspet dilüsyona göre yazınız.

    1   2   3   4   5   TÜPLER

    1/2   1/4   1/8   1/16   1/32   DİLÜSYONLAR

    -   -   -   -   -   1 dilüsyonda müspet

    +   +   +   -   -   8 dilüsyonda müspet

    +   +   +   +   -   16 dilüsyonda müspet

    (+) Kalitatif testte dilüe edilmemiş serum ile müspet idi.

    BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA ASGARİ OLARAK BULUNMASI GEREKEN ALET, MALZEME VE ECZA LİSTESİ

    1 adet İmmersionlu objektifi olan mikroskıp, tam takım.

    1 adet Otoklav uygun büyüklükte.

    1 adet 371/4C ye ayarlanabilen etüv, gaz veya elektrikli.

    1 adet Santrifüj, elektrikle çalışır (Dakikada asgari 2 bin devir yapabilmeli)

    1 adet Bain Mari istenilen ısıya ayarlanabilen

    1 adet Miligrama hassas terazi tartıları ile

    1 adet Buzdolabı

    1 adet Pastör fırını (451/4C - 2001/4C lik)

    1 adet Havagazı veya bütan beki.

    2 adet Desikatör

    1 adet Rötatör (Elektrikle çalışır)

    2 adet Kapaklı kültür kovası

    Yeter miktar termommetre (10 - 1001/4C lik)

    Yeter miktar Spatül

    Yeter miktar Muhtelif süzgeç kağıtları.

    Yeter miktar Muhtelif tüp yıkama fırçaları.

    Yeter miktar özel lam VDRL testi için

    1 adet mor pensi

    2 adet kristalzuvar

    1 takım dereceli epruvet 100,250,500,1000 cc. lik

    Yeteri miktarda Emaye kovalar

    Yeteri miktarda Özeler

    Yeteri miktarda Lam

    Yeteri miktarda Lamel

    Yeteri miktarda Balon veya erlenmayer

    Yeteri miktarda 100,200,250,500 cc lik

    Yeteri miktarda Kahn tüpler

    Yeteri miktarda Tecrübe tüpleri

    Yeteri miktarda Tüp sporu

    Yeteri miktarda Petri kutuları

    Yeteri miktarda Kahn pipetleri

    Yeteri miktarda Pipetler 0,1-1,5-10 cc. lik (Diziyem taksimatlı)

    Yeteri miktarda Çeşitli büyüklükte huni

    Yeteri miktarda Tel sepetleri

    Yeteri miktarda Rekor şırıngaları 1,2,10 cc lik

    Yeteri miktarda Yeteri miktarda sulu veya toz halinde muhtelif boyalar: (Jantiana violet, brillant green, fuchsin, iyot)

    Besiyeri yapmak için gerekli maddeler:

    Beef extract (En küçük orJinal ambalaj) agar agar, jelatin, sakkaroz, laktoz, glikoz, maltoz, mannit, adonit, incaIt, ara blnoz d,1.tartarat, Dehydrates SS. media, Dehydrates EMB media Dehydrates Bismuth Sulfit media, Dehydrates lactoze broth.

    Bulundurulması gerekli olan ölü antijen ve aglutinan serumlar.

    KLİNİK İLE İLGİLİ (SERİRİ) VE GIDA KİMYA LABORATUVARLAR ARAÇ VE GEREÇ LİSTESİ

    Asgari olarak bulunması gereken aletler ve diğer maddeler

    1 adet Mikroskop tam

    1 adet Zeiss butirorefraktometresi. Bütün teferruatı ile (Yalnız klinik ile ilgili tahlil yapan laboratuvarlarda bu aletten vazgeçilebilir)

    1 adet Westfa terazisi

    1 adet Desimiligramlık terazi, tartıları ile

    1 adet Havagazı veya bütan gazı ocağı

    1 adet Laboratuvar terazisi

    1 adet Bain mari

    1 adet Kurutma dolabı

    1 adet Kum banyosu

    1 adet Santrifüj

    1 adet Yakma fırını

    1 adet Hamlaç

    1 adet Spektroskop

    1 adet Desikatör

    1 adet Kip cihazı

    1 adet Emeri Soxhlet cihazı veya ectraksiyon cihazı sporu ile

    1 adet En az 30 cm. uzunluğunda cam soğutucu

    2 adet Khjeldahl balonu

    2 adet Piset

    2 adet İspirto lambası

    Yeter miktar cam huni

    Yeter miktar Muhtelif büyüklükte cam ve porselen havan

    Yeter miktar Çeşitli büyüklükte tecrübe kadehi

    Yeter miktar Çeşitli büyüklükte Beherglas

    Yeter miktar Çeşitli büyüklükte Cam balon

    Yeter miktar Çeşitli büyüklükte Erlenmayer

    Yeter miktar Çeşitli büyüklükte Baget

    Yeter miktar Çeşitli Çapta cam boru

    Yeter miktar Tecrübe tüpleri

    Yeter miktar Lam

    Yeter miktar Lamel

    Yeter miktar Emeri kapaklı miyar şişeleri

    Yeter miktar Saat camı

    Yeter miktar Huni süpporu

    Yeter miktar Sacayak

    Yeter miktar Tahta tüp pensi

    Yeter miktar Pipet

    Yeter miktar Porselen kröze. (Pota)

    Yeter miktar Porselen Kapsül

    Yeter miktar Volf şişesi

    DERECELİ CAM EŞYA

    1 Takım balon jole (Ölçü balonu) 50 - 55, 100 - 110, 250, 500, 1000 cc lik

    2 Takım Pipet 1,2,5,10,25 cc lik

    2 Takım eprüvet 100,250,500,1000 cc. lik

    4 Takım Dereceli büret sporu ile

    2 Takım Termometre 100 derecelik

    2 Takım Termometre 200 derecelik

    1 Adet Üreometri nienman

    1 Adet Kowarski üreometresi

    1 Takım Bome dansimetresi

    1 Takım Alkolometre (Yarım dereceye taksimatlı)

    1 Takım Kronometre yalnız klinik ile ilgili seriri tahlil yapan laboratuvarda aletten sarfı nazar olunabilir.

    1 Takım Piknometre

    1 Takım Lacto dansimetre yalnız klinik ile ilgili (Seriri) tahlil yapan laboratuvarlarda bu aletten sarfı nazar olunabilir.

    1 Takım Gerber santrifüjü (En az 4 taksimatlı tüpü ile)

    1 Takım Kalorimetre

    2 Takım Ayırma hunisi

    1 Takım Su trompu

    1 Takım Fosfataz takımı

    1 Takım Elek

    Yeter miktar Süzgeç kağıdı

    Yeter miktar PH kağıtları

    Yeter miktar Turnusol kağıdı

    Yeter miktar Tüp Fırçası

    KİMYA LABORATUVARINDA ASGARİ OLARAK BULUNMASI GEREKEN KİMYASAL MADDELER

       Adı            Miktarı

    Potasyum tellürit

    Ferri ammonium citricum

    Bismuth ammonium sulfuricum

    Çinko tozu            200 Gr.

    Parafin (Katı)            200 Gr.

    P.Dimethylaminobenzeldehyd      100 Gr.

    Aceton P.A.

    Acide Aceptique

    Acide Chlorhyrique

    Acide Chlorhyrique Fumant

    Acide Nitrique

    Acide Nitrique Fumant

    Acide Oxalique

    Acide Sulfurique

    Alcool amylique

    Amidon soluble

    Ammoniaque

    Anhydre acetique

    Baryum chlorüre

    Benzidine

    Brucine

    Bleu de mtehylen

    Calcium Carbonate

    Calcium Chlorure

    Calcium Sulfure

    Calcium Tetrachlorure

    Chloroforme

    Cuivre II sulfate

    Eter

    Furfurol

    Mercure II chlorüre

    Methanol

    Perhydrol

    Potassium Hydoxide

    Potassium İodure

    Phenolphtaleine

    Sodium Cartonate anhydre

    Sodium Hydroxde

    Sodium Nitropursiata

    Sodium Thiosulfate

    Acetate de plombe

    Alkol 961/4 lik         2 litre

    Ammonium sulfate

    Potassium bicromate

    Chlorure de zinc

    Mevzuat Kanunlar