TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ JEOFİZİK BİRLİĞİ (TUJIB) KURULUŞ, GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 14/11/1983 - 83/7396

    Dayandığı Kanun Tarihi - No:

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/12/1983 - 18264

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, KISALTMALAR VE HEDEFLER

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliğinin Uluslararası Jeodezi Jeofizik Birliği (IUGG) statüsüne paralel olarak teşkilat, görev ve yetkilerini belirlemek, yurtiçi ve yurtdışı benzeri kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon esaslarını saptamaktır.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu yönetmeliğin konu, kurum ve kişiler yönünden kapsamı aşağıda gösterilmiştir:

    1) Konu Yönünden:

    A - (Değişik alt-bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./1. md.) Jeodezi-Jeofizik, bu bilimlerle sebep sonuç ilişkileri olan, bunları ürün ve bulguları kullanan yer bilimleri ile ilgili diğer disiplinlerde araştırma, geliştirme ve uygulamaları,

    B - Türkiye'nin üye olduğu ve temsil yetkisini Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığına verdiği, Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşların (IUGG, v.b.) faaliyetleri,

    2) Kurum ve Kişiler Yönünden:

    A - (Değişik alt-bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./1. md.) Jeodezi-Jeofizik ve konu yönüyle ilgili yer bilimlerinin diğer disiplinlerinde öğretim ve araştırma yapan öğretim kurumları,

    B - (Değişik alt-bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./1. md.) Jeodezi-Jeofizik ve konu yönüyle ilgili yer bilimlerinin diğer disiplinlerinde araştırma, uygulama ve bu konularda çalışmalar yapan kurumlar,

    C - Bu yönetmelikte ön görülen esaslar dahilinde bu konularda çalışmalar yapan diğer gerçek ve tüzel kişiler,

    KISALTMALAR

    Madde 3 - Bu yönetmelikte kullanılan kısaltmalar şunlardır:

    IUGG (UGGI)   : Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği,

    TUJJB      : Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği,

    TUJK      : Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu,

    TUSAK      : Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arz İçi Fiziği Komisyonu,

    TUMAK      : Türkiye Ulusal Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği Komisyonu,

    TUJAK      : Türkiye Ulusal Jeomağnetizm ve Aeronomi Komisyonu,

    TUOK      : Türkiye Ulusal Oşinografi Komisyonu,

    TUVAK      : Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arz İçi Kimyası Komisyonu,

    TUHK      : Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu,

    ÇODOÇAG       : Çok Disiplinli Ortak Çalışma Grubu,

    DDYK      : Danışma, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu.

    HEDEFLER

    Madde 4 - Yönetmelikte konulan usullerle varılmak istenilen hedefler şunlardır:

    1) (Değişik bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./3. md.) Türkiye'deki Jeodezi-Jeofizik ve yer bilimleri ile ilgili diğer disiplinlerde araştırma, inceleme ve çalışmaları teşvik etmek; bu Yönetmeliğin ilgi alanına giren ve birden fazla disiplini ilgilendiren konularda mükerrer çalışmaların önlenmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını, konuyla ilgili programların ve buna bağlı projelerin hazırlanmasını sağlamak; ihtiyaç duyulan finansal kaynağın temini için gerekli işlemleri yürütmek, projeleri takip ve kontrol etmek, geliştirilmesi için önlemler almak ve tavsiyelerde bulunmak,

    2) Türkiye'nin IUGG. v.b. Uluslararası Bilimsel Kuruluşların faaliyetlerine katılmasını sağlamak, bu kuruluşların çalışmalarına katılmak için ön hazırlık ve ara çalışmalarını yürütmek,

    3) Türkiye'nin üye olduğu ve bu yönetmeliğin kapsamına giren Uluslararası Kuruluşların faaliyetlerinde saptanan direktiflere göre görev almak ve Türkiye' yi temsil etmek,

    4) Bu yönetmeliğin kapsamına giren konularda ülkemizde, kişisel veya Ulusal Kuruluşlarla yabancı kişi veya kuruluşların ortak çalışma ve araştırma tekliflerinden ilgili kişi ve kuruluşlar aracılığı ile çalışmaların ulusal çıkarlara uygun olması yönünden gerekli tedbirleri almak, bu gibi faaliyetler hakkında, istendiğinde yetkili kuruluşlara mütalaa vermek ve sonuçlarını takip etmek,

    5) Türkiye'nin Jeodezi - Jeofizik bilgi ve belgelerinin ulusal güvenlik ve çıkarlarımız yönünden korunmasını sağlamak ve resmi makamların başvurması üzerine mütalaada bulunmak,

    6) Uluslararası ilgili kuruluşlarda alınacak, dolaylı ve dolaysız Türkiye' yi ilgilendirin kararların Ulusal çıkarlarımıza uygun olmasını sağlamağa çalışmak, bu kararları yaymak ve uygulaması gerekenleri takip etmek,

    7) Konularıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları izlemek, ilgilileri bunlardan haberdar etmek, gerekli görülen makale, kitap, v.b. gibi iç yayınların yapılmasını ve dış kaynaklı yayınların Türkçe'ye çevrilerek basım ve dağıtımlarını sağlamak,

    İKİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE GÖREVLER

    TUJJB ORGANLARI

    Madde 5 - TUJJB aşağıdaki organlardan kuruludur:

    1) Temsilci Kurum,

    2) TUJJB Konseyi,

    3) TUJJB Komisyonları,

    4) (Ek bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./4. md.) ÇODOÇAG,

    5) (Ek bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./4. md.) DDYK.

    TEMSİLCİ KURUM

    Madde 6 - Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği temsilci Kurumu Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığıdır.

    TEMSİLCİ KURUM BAŞKANI

    Madde 7 - Temsilci Kurum Başkanı Harita Genel Komutanı, Temsilci Kurum Başkanı Yardımcısı Harita Genel Komutan Yardımcısıdır.

    TUJJB SEKRETERLİĞİ

    Madde 8 - Temsilci Kurum, bu yönetmelikle yükümlendiği görevleri yerine getirebilmek için bir büro oluşturur ve bu büro TUJJB Sekreteri Başkanlığında görevini yürütecek şekilde Harita, Genel Komutanlığınca teşkilatlandırılır.

    TEMSİLCİ KURUMUN GÖREVLERİ

    Madde 9 - Temsilci Kurumun Görevleri Şunlardır:

    1) TUJJB'nin bu yönetmelikte öngörülen görev ve yükümlülüklerinin gerektirdiği mali kaynakları yönetmeliğin mali hükümler bölümündeki esaslara göre sağlamak ve harcamaların TUJJB konseyince alınmış kararlar doğrultusunda yapılmasını izlemek.

    2) IUGG'de Türkiye'yi temsil etmek,

    3) TUJJB aidatının ödenmesini sağlamak,

    4) IUGG ile gerekli muhaberatı yürütmek,

    5) IUGG'de alınmış dolaylı veya dolaysız Türkiye ile ilgili kararları yaymak, gerekirse bu konularda TUJJB konseyinde görüşmeler açılmasını sağlamak,

    6) Temsilci Kurum olarak IUGG'den alınan yayınların ilgili Komisyon Başkanlarına ulaşmasını sağlamak,

    7) IUGG'ye verilecek rapor ve tebliğleri toplayıp birleştirerek ilgili birlik makamlarına ulaştırmak,

    8) IUGG Kuruluşları toplantılarına gönderilecek TUJJB Komisyonlarınca hazırlanmış münferit raporlar için güvenlik yönünden gerekli işlemleri yapmak,

    9) IUGG Konsey, Genel Kurul ve kuruluş toplantıları gündemlerini yaymak, toplantıya katılacak delegelerin adlarını IUGG'ye bildirmek ve bu toplantıdan önce bu üyelerle bir ön hazırlık toplantısı düzenlemek,

    10) IUGG Konseyi ve Genel Kurulu toplantıları esnasında ortaya çıkacak konularda, Türkiye delegelerinin ulusal bir görüşte birleşmelerini sağlamak,

    11) Ulusal ve Uluslararası kongre toplantı ve sempozyumlar düzenlemek,

    12) TUJJB Konseyini toplantılara çağırmak, bu toplantıların idari düzenini sağlamak ve alınan kararları yaymak,

    13) Jeodezik ve Jeofizik değerlerin korunması konusunda ilgili makamlara teklif ve tavsiyelerde bulunmak ve gerekli teklifleri almak,

    14) Kuruluşundaki büro aracılığı ile TUJJB'nin yazışmalarını yürütmek,

    15) Temsilcilik görevinin gerektirdiği diğer bütün işlemleri yapmak,

    16) (Ek bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./5. md.) Hazırlanacak programlar kapsamında yürütülecek projelerin finansmanı amacıyla fonlar nezdinde oluşturulan Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği (TUJJB kaynaklarını projelere tahsis edilen ödenekler doğrultusunda yürüten kurumlar ile imzalanacak protokoller çerçevesinde kullanmak.

    TEMSİLCİ KURUM BAŞKANININ GÖREVLERİ

    Madde 10 - Temsilci Kurum Başkanının Görevleri şunlardır:

    1) Bu yönetmeliğin amaç ve hedeflerine uygun olarak çalışmaların tam ve düzenli şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

    2) TUJJB Komisyonları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,

    3) TUJJB Konseyine Başkanlık etmek, toplantıya çağırmak ve konseyin çalışmalarının düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

    4) TUJJB'yi Türkiye adına Uluslararası benzer kuruluşlarda temsil etmek ve temsil görevinin gerektirdiği işlemleri yapmak,

    5) TUJJB'nin Uluslararası toplantılarda koordineli bir Ulusal Görüş ve raporla temsilini sağlamak,

    6) TUJK Başkanı, TUJJB Sekreteri ve büro için gerekli personeli atamak,

    7) Temsilci Kurum Başkanı'na ve TUJJB Konseyine kendi konularında bilimsel danışmanlık yapmak üzere TUJJB Komisyonlarında görevli üniversite öğretim üyeleri arasından TUJJB Konsey Üyesi üniversite temsilcilerini seçmek,

    8) TUJJB'nin bu yönetmelikte öngörülen görev ve yükümlülüklerinin gerektirdiği diğer hususları yerine getirmek,

    9) (Ek bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./6. md.) DDYK'nda görev alacak bir üyeyi atamak.

    TEMSİLCİ KURUM BAŞKANI YARDIMCISININ GÖREVLERİ

    Madde 11 - Temsilci Kurum Başkan Yardımcısının Görevleri Şunlardır:

    1) Temsilci Kurum görevlerinin yürütülmesinde Temsilci Kurum Başkanına yardımcı olmak,

    2) Temsilci Kurum Başkanı'nın danışmanlığını yapmak,

    3) Temsilci Kurum Başkanı'nın bulunmadığı hallerde veya Temsilci Kurum Başkanı'nın görevlendirdiği durumlarda Temsilci Kurum Başkanı'na ait tüm görev, yetki ve sorumlulukları üstlenmek.

    TUJJB SEKRETERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 12 - TUJJB Sekreterinin Görevleri Şunlardır:

    1) TUJJB ile ilgili faaliyetlerde Temsilci Kurum Başkanına yardım etmek,

    2) Temsilci Kurum Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak,

    3) Büronun çalışmalarını düzenleyerek her türlü yazışmayı yürütmek,

    4) TUJJB toplantılarını organize etmek,

    5) Birliğe iştirak edecek kuruluşların bütçelerinde gerekli ödeneklerin yer almasına ilişkin öneri taslaklarını hazırlamak,

    6) Konseyce öngörülen ödeneklerin, her mali yılda kuruluşlar bütçelerine konulmasını sağlamak için gerekli yazışmaları yürütmek,

    7) TUJJB Komisyonları tarafından verilen, uluslararası kuruluşlara gönderilecek ulusal raporları birleştirerek Temsilci Kurum Başkanı onayı ile basılmasını sağlamak ve ilgili yerlere iletmek,

    8) TUJJB'nin periyodik yayınlarını düzenlemek, basım ve yayınını sağlamak,

    9) Tercüme işlerini sağlamak,

    10) Üye kayıtlarını tutmak,

    11) Harcamalarla ilgili kayıtları tutmak,

    12) Birliğin Uluslararası üyelik vecibesinden doğan üyelik aidatını ve benzeri yükümlülükleri takip etmek,

    13) TUJJB Komisyonlarına ait iç tüzük değişikliklerini hazırlatmak, inceletmek ve Temsilci Kurum Başkanına onaylatmak,

    14) Görevinin gerektirdiği diğer hizmetleri yerine getirmek,

    TUJJB KONSEYİ

    Madde 13 - TUJJB Konseyi; Temsilci Kurum Başkanı, Temsilci Kurum Başkan Yardımcısı, TUJJB Sekreteri, TUJJB Komisyon Başkanları ve her TUJJB komisyonu için birer üniversite temsilcisinden oluşur. (Ek cümle: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./7. md.) Toplantı yeter sayısı dokuzdur. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu, iki oy sayılır.

    TUJJB KONSEYİNİN GÖREVLERİ

    Madde 14 - TUJJB Konseyinin Görevleri Şunlardır:

    1) TUJJB sekreterliğince hazırlanmış Birliğe iştirak edecek kuruluşların bütçelerinde gerekli ödeneklerin yer almasına ilişkin öneri taslaklarını incelemek ve bunların kamu ve öğretim kuruluşlarına dağılımını

    saptamak,

    2) Birliğin sekreterlikçe hazırlanan, yıllık olağan ve olağanüstü faaliyetleri ile ilgili program ve önerilerini incelemek ve sonuca bağlamak,

    3) (Değişik bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./8. md.) TUJJB Komisyonları, ÇODOÇAG veya Temsilci Kurum Başkanlığı tarafından teklif edilecek bilimsel projelerin incelenmesi, sıralanması, organizasyonu ve uygulamaları ile ilgili karar almak,

    4) (Değişik bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./8. md.) Temsilci Kurum ve TUJJB Komisyon başkanları tarafından gelen öneriler üzerine Türkiye'deki Jeodezi-Jeofizik ve yer bilimlerinin ilgili diğer alanlarındaki faaliyetlerde ulusal ve uluslararası standardı sağlamak, yinelemeyi önlemek için ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşları ikaz ve sonuçlarını takip etmek,

    5) Birliğin IUGG'deki yıllık aidatı ile ilgili kategorisinin gerektiğinde, yeniden düzenlenmesi konusunda gelen önerileri inceleyerek karara bağlamak,

    6) TUJJB Komisyonları tarafından verilen, Uluslararası kuruluşlara gönderilecek ulusal raporları, Temsilci Kurum Başkanının teklifi ile ulusal güvenlik ve içerik açısından incelemek,

    7) (Değişik bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./8. md.) Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğine paralel olarak veya ulusal ihtiyaçlar dikkate alınarak; yeni TUJJB komisyonları, Çok Disiplinli Ortak Çalışma grupları veya komisyonlar bünyesinde çalışma grupları kurmak, fonksiyonları bitenleri feshetmek veya faaliyet konularının değiştirilmesi için karar almak,

    8) Birliğin, bu yönetmeliğin amaç ve hedefleri doğrultusunda gayesine ulaşmasını sağlamak üzere idari kararlar almak veya teknik tavsiyelerde bulunmak,

    9) IUGG''ce TUJJB ile ilgili alınmış kararları müzakere etmek uygulamaya konması için önlemler almak veya bunların yürütülmesi için yönergeler hazırlamak,

    10) TUJJB Komisyonlarına ait iç tüzükleri incelemek ve onaylamak,

    11) Yönetmelik değişikliklerini müzakere etmek ve karara bağlamak,

    12) Birliğin birden fazla TUJJB komisyonunun yapacağı ortak toplantı ve seminerler konusunda öneride bulunmak veya gelecek teklifleri inceleyerek karara bağlamak,

    13) TUJJB Komisyonları ile ilgili her türlü kararları yaymak, tercümelerin, yayınların yapılması için Temsilci Kurum Başkanlığına öneride bulunmak,

    14) TUJJB Komisyon Başkanları ve üyeleri ile ilgili karar almak,

    15) (Değişik bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./8. md.) Uluslararası toplantılara TUJJB'yi temsilen katılacak delegelerle ilgili görüş bildirmek, uluslararası toplantılara katılacak personeli seçmek,

    16) (Ek bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./8. md.) Jeodezi, Jeofizik ve yer bilimlerinin birden fazla disiplinini ilgilendiren konularda yapılacak çalışmaları düzenlemek üzere programların hazırlanmasını sağlamak; bu amaçla yeterli sayıda uzman üyeden oluşan Program Hazırlama Grubu oluşturmak ve ihtiyaç duyulacak finansman kaynağının tahsisi için gerekli işlemleri yürütmek,

    17) (Ek bent: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./8. md.) Program Hazırlama Grubu tarafından hazırlanan programın yürütülmesi amacıyla Danışma, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu oluşturmak.

    TUJJB KOMİSYONLARI

    Madde 15 - IUGG Yönetmeliğinde öngörülen ve bu birliğin organları olan kuruluşlara (association) paralel va ulusal ihtiyaçlar için kurulan komisyonlardır. TUJJB Komisyonları birer Komisyon Başkanı, Komisyon Sekreteri, Çalışma Grupları ve üyelerden oluşur.

    TUJJB KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ

    Madde 16 - 1) Bu yönetmelik maddelerine göre TUJJB Komisyonlarının kurucu ve yürütücülük görevi aşağıdaki kamu kuruluşlarına verilmiştir.

    TUJJB KOMİSYONLARI KURUCU VE YÜRÜTÜCÜ KAMU KURULUŞLARI

    TUJK      : Harita Genel Komutanlığı

    TUSAK      : Afet İşleri Genel Müdürlüğü

    TUMAK   : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

    TUJAK      : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

    TUOK      : Seyir - Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı

    TUVAK      : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

    TUHK      : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

    2) Kurucu ve yürütücülük görevi almış yukarıdaki Kamu Kuruluşları Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihini takibeden bir ay içinde, üstlendikleri Komisyonun Başkanını Temsilci Kuruma bildirir. Bu kişinin sözü edilen faaliyetleri kuruluşu adına yürütecek yetkide olması gerekir.

    3) Kurucu ve yürütücülük görevi almış yukarıdaki kamu Kuruluşları, üstlendikleri Komisyon Başkanına, yönetmelikte gösterilen çalışmalarını yürütebilmesi için, bünyelerinde oluşturacakları bir sekreter başkanlığındaki büro ile gerekli her türlü idari ve mali imkanları sağlarlar.

    4) Bu kurumlar, TUJJB Konseyi Komisyonu ve Çalışma Grupları toplantılarına kendi kuruluşlarındaki üyelerin katılmasını sağlar ve bu yönden gerekli mali olanakları temin ederler.

    TUJJB KOMİSYON ÇALIŞMA GURUPLARI

    Madde 17 - TUJJB Komisyonları Çalışma Guruplarından oluşur. Çalışma Gruplarının teşkili, adlarının değiştirilmesi, kaldırılması veya yeni çalışma guruplarının oluşturulması IUGG'nin ilgili kuruluşundaki düzenlemelere ve ulusal ihtiyaçlara göre yapılır. Bu hususlar TUJJB Komisyonları iç tüzüklerinde gösterilir.

    ÇALIŞMA GURUBU BAŞKANLARININ SEÇİMİ

    Madde 18 - Çalışma Gurubu Başkanları, Yüksek Öğretim Kurumlarından veya TUJJB Komisyonu çalışma sahasında tercihen araştırmacı kariyeri olan ve ilgili Kamu Kuruluşlarında görevli TUJJB üyeleri arasından, görev almak istemeleri gözönünde bulundurularak Komisyon Başkanının teklifi ve Komisyonun kuruculuk ve yürütücülüğünü üstlenen Kamu Kuruluşunun Başkanının onayı ile seçilir. Bu şekilde seçilen Çalışma Grubu Başkanlarının isimleri, seçilen Başkanların "Kabul" yazısıyla, birlikte Komisyon Başkanlarınca Temsilci Kurum Başkanlığına bildirilir.

    TUJJB KOMİSYON ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

    Madde 19 - 1) TUJJB Komisyon Üyeleri:

    A - İlgili öğretim Kurumlarından resmi kanalla aday gösterilenler ile ve bağımsız olarak TUJJB'nin Çalışma Alanlarında faliyeti gösteren ve üyelik için TUJJB Komisyon Başkanlarına başvuranlardan,

    B - Jeodezi - Jeofizik alanlarında çalışmalar yapan Kamu kuruluşlarınca kendi mensupları arasında TUJJB konularına giren sahalarda çalışma ve araştırmalar yapan kişilerden seçilen, TUJJB konseyince üyeliklerine karar verilenlerden Meydana gelir.

    2) TUJJB Komisyonu veya Çalışma, Grubu çalışmalarına üstüste en çok iki defa geçerli mazereti olmadan katılmayan ve kendilerinden yararlanmanın mümkün olmadığı ilgili çalışma gurubu ve TUJJB komisyonu kararı ile kesinleşen üyelerin bu durumları ilgili TUJJB Komisyon Başkanı tarafından TUJJB konseyine bildirilir. Konseyin kararı ile bu gibi üyelik sıfatları kaldırılabilir. Bu durum konsey kararı olarak üyenin mensup olduğu kuruluşa bildirilir.

    TUJJB KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ

    Madde 20 - 1) Kendi alanlarına giren konularda, bilimsel çalışmalar yapmak,

    geliştirmek, teşvik etmek ve tavsiye kararları almak ve bunların sonuçlarını değerlendirilmek üzere konseye sunmak,

    2) İlgili IUGG organları ile bilimsel ilişkiler kurmak,

    3) Kendi çalışma alanlarındaki yayınlardan, diğer ilgili TUJJB organlarına bilgi vermek,

    4) Gerektiğinde, olağan temasların dışında diğer TUJJB organları ile işbirliğinde bulunmak,

    5) Alınan kararlara uygun olarak, Temsilci Kurum ile idari ve bilimsel irtibatı sağlamak,

    6) TUJJB Konseyi toplantılarına götürülecek konular hakkında teklifler hazırlamak,

    7) Kamu kuruluşları tarafından, kendilerine intikal ettirilen konularda görüş bildirmek,

    8) Jeodezi - Jeofizik değerlerinden, ulusal güvenlik yönünden korunması gerekli görülenler için, teklif ve tavsiyelerde bulunmak,

    9) Komisyon içinde çalışmaların koordineli bir şekilde yürümesi için gerekli toplantıları yapmak,

    10) Komisyonun Çalışma usullerini belirleyen iç tüzüğü hazırlamak ve konseyin onayına sunmak,

    11) Uluslararası benzer kuruluşlara paralel olarak çalışma gurupları kurmak,

    12) Çalışma alanlarına giren diğer bütün konularda gereken tüm işlemleri yapmak,

    TUJJB KOMİSYON BAŞKANLARININ GÖREVLERİ

    Madde 21 - TUJJB Komisyon Başkanlarının Görevleri Şunlardır:

    1) Komisyonun görevlerini yerine getirebilmesi için, ilgili idari işlemleri yürütmek,

    2) TUJJB Konseyi toplantılarına katılmak,

    3) TUJJB'nin diğer organları ile ilişki ve işbirliği sağlamak,

    4) Komisyon üyelikleri için Konseye Mütalaa vermek,

    5) Komisyonun IUGG Birlikleri çalışmalarına paralel çalışmalar yapabilmesi için olanakları araştırıp geliştirmek,

    6) Komisyonu ve bağlı Çalışma Guruplarını Toplantılarına çağırmak, toplantılara başkanlık etmek,

    7) IUGG Toplantılarına bizzat katılmak genel prensibi tahtında, IUGG toplantılarına iştirak edecek üyeler için konseye teklifte bulunmak,

    8) Temsilci Kurum Başkanına Komisyonu ile ilgili bilimsel konularda, müşavirlik, yapmak,

    9) Konusuyla ilgili araştırma ve çalışma projelerini hazırlayarak, uygulanması yönünden konseye takdimde bulunmak,

    10) Ulusal ve Uluslararası toplantılara komisyonunca götürülecek ulusal rapor, tebliğ ve benzeri çalışmaların hazırlanmasını sağlayarak konseyin onayına sunmak,

    ÇALIŞMA GURUBU BAŞKAN VE SEKRETERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 22 - Çalışma Gurubu Başkan ve Sekreterinin Görevleri Şunlardır:

    Çalışma Gurubu Başkanları, bu yönetmeliğin amaç ve hedeflerine uygun olarak çalışma guruplarının teknik çalışmalarını yürütür ve çalışma gurubunun görevini yapması için gerekli işlemleri yerine getirirler.

    Çalışma Gurubu Sekreterleri, Çalışma Gurubu Başkanı tarafından, kendisine yardımcı olmak üzere, kendi kuruluşlarına mensup TUJJB komisyonu üyeleri arasından seçilirler.

    TUJJB KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 23 - Komisyon Üyelerinin Görevleri Şunlardır:

    1) Mensup bulundukları alanlardaki çalışmaların gelişmesini teşvik etmek, çalışmalara katılmak veya bu çalışmalara yardımda bulunmak,

    2) TUJJB Komisyonlarının ilgili çalışma grubu toplantılarına iştirak etmek,

    3) Çalışmalarıyla ilgili konularda TUJJB, ilgili organlarına bildiri vermek, teklif ve tavsiyelerde bulunmak,

    4) Komisyonunca kendisine verilen, çalışma konularına ilişkin inceleme ve araştırma görevlerini belirlenen süre içerisinde yerine getirmek,

    5) Mensup olduğu kuruluş ile TUJJB arasında gerekli ilitişimi sağlamak,

    ÇOK DİSİPLİNLİ ORTAK ÇALIŞMA GRUBU

    Madde 23/A - (Ek madde: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./10. md.)

    ÇODOÇAG; Jeodezi-Jeofizik ve yer bilimlerinin ilgili diğer disiplinlerinde, birden fazla komisyon veya disiplini ilgilendiren konularda, TUJJB şemsiyesi altında yapılacak çalışmaları veya hazırlanmış bir program

    dahilindeki güdümlü projeleri yürütmek üzere oluşturulan bir çalışma grubudur.

    Başkan, sekreter ve Çalışma Grubu üyelerinden oluşan ÇODOÇAG'un görevleri;

    1) TUJJB Konseyince belirlenecek çok disiplinli araştırma ve inceleme çalışmalarını veya hazırlanmış bir program dahilinde yürütülecek güdümlü projeleri hazırlamak,

    2) TUJJB Konseyince verilen yetkiler doğrultusunda ulusal düzeyde koordinasyon ve işbirliğini gerçekleştirmek,

    3) Projelerin zaman planına uygun olarak yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamaktır.

    ÇODOÇAG, yukarıda belirtilen bu görevlerini; Jeodezi-Jeofızik ve yer bilimlerinin ilgili diğer disiplinlerinde, Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği oluşumlarına paralel olarak veya ulusal ihtiyaçları dikkate alarak yerine getirir.

    Çok Disiplinli Ortak Çalışma Grubunun Başkanı; TUJJB Konseyi tarafından belirlenen projeler için TUJJB Konsey üyelerinden biri veya birkaçının önerisi ile, Ortak Çalışma Grubunun ilgi alanındaki araştırmacı kariyeri ve görev almak istemeleri göz önünde bulundurularak veya güdümlü projeler için DDYK'nın göstereceği adaylar arasından TUJJB Konseyi tarafından toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçilir ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile değiştirilir.

    ÇODOÇAG Başkanı, Çalışma Grubu üyeleri ve Sekreterini, görev almak istemelerini göz önünde bulundurarak belirler ve TUJJB Konseyinin onayına sunar.

    ÇODAÇAG Başkan ve Sekreteri, bu Yönetmeliğin amaç ve hedeflerine uygun olarak Çok Disiplinli Ortak Çalışma Grubunun teknik çalışmalarının, hazırlanacak projeler kapsamında, yürütülmesini sağlamaktan

    sorumludur.

    ÇODAÇAG; TUJJB Konseyince belirlenen projeler için doğrudan TUJJB Konseyine; güdümlü projeler için doğrudan DDYK'ya, dolaylı olarak TUJJB Konseyine karşı sorumludur.

    DANIŞMA, DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME KURULU

    Madde 23/B - (Ek madde: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./10. md.)

    Danışma, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu; Program Hazırlama Grubu tarafından hazırlanan programın yürütülmesi amacıyla, TUJJB Konseyi tarafından seçilen en çok yedi üyeden oluşur ve programın tamamlanmasını takiben kendiliğinden dağılır. DDYK üyelerinden biri, TUJJB Temsilci Kurum Başkanı tarafından atanır; diğer üyeler, TUJJB Konseyi tarafından yer bilimleri konusunda uzman kişilerden gösterilecek adaylar arasından toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçilir ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile değiştirilir. İlgili ÇODOÇAG Başkanı veya Proje Grubu Başkanı, Kurulun toplantılarına iştirak eder ancak, oy kullanamaz. DDYK, faaliyetlerinden TUJJB Konseyine karşı sorumludur.

    DDYK'nın temel görevi; hazırlanan program kapsamında yapılacak her türlü projelendirme, bütçeleme, projeleri uygulamaya koyma, gelişmeleri izleme faaliyetlerini TUJJB Konseyi adına yürütmektir. Bu genelm çerçevede;

    1) İlgili ÇODOÇAG tarafından yürütülen güdümlü projeler ile program çerçevesinde diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanan proje veya yürütülen güdümlü projelerin; içerik, zaman planı, ihtiyaçlar, finansman ihtiyacı ve benzeri yönleri ile programa uygunluğunu kontrol eder veya ettirilmesini sağlar. Uyumsuzlukların bulunduğu sonucuna varması durumunda, bu konudaki değişiklik önerilerini ÇODOÇAG'a veya Proje Grubuna iletir.

    2) İlgili ÇODOÇAG ve Proje Grubu Başkanlığı tarafından her altı ayda bir hazırlanacak proje gelişim raporlarını değerlendirerek, projelerin programa ve zaman planına uygun olarak yürüyüp yürümediğini denetler. Görüşlerini, ÇODOÇAG ve Proje Grubu Başkanlığına iletir ve projelerin öngörülen plan ve programa göre yürütülmesini sağlar. Projelerin gelişme durumlarını, program ve zaman planına uygun yürüyüp yürümediğini, projenin devamı veya iptali yönündeki önerileri ile birlikte, nihai karar için TUJJB Konseyine bildirir.

    3) Sonuçlanan her proje veya güdümlü projeyi, programda öngörülmüş olan hedefler açısından değerlendirir. Ek araştırmaların gerekmesi durumunda, bu konudaki önerisini Konseye sunar.

    4) Yürütülen projeler kapsamındaki bilimsel çalışmalar, mali konular ve diğer faaliyetlerle ilgili olarak TUJJB Konseyini bilgilendirir.

    5) Talep edilmesi durumunda, Bakanlar Kuruluna faaliyet alanı ile ilgili konularda danışmanlık yapar.

    YÜRÜTÜLECEK PROJE VE GÜDÜMLÜ PROJELER

    Madde 23/C - (Ek madde: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./10. md.)

    Program kapsamında yapılacak çalışmalar, proje veya güdümlü projeler şeklinde yürütülebilir.

    DDYK güdümlü projeleri, ÇODOÇAG'a yaptırabileceği gibi konuyla ilgili diğer gerçek ve tüzel kişilere de yaptırabilir.

    Program kapsamında proje veya güdümlü proje yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, proje tekliflerini TUJJB tarafından belirlenecek formata uygun olarak DDYK'ya sunarlar.

    DDYK tarafından uygun bulunan proje teklifleri, TUJJB Konseyinin onayı ile; finansman ihtiyacı olanlar için esasları mali bölümde belirtilen şekilde bütçelendirilmesi ile yürürlüğe konulur.

    TUJJB Konseyince belirlenen çok disiplinli araştırma ve inceleme projeleri ile ÇODOÇAG tarafından proje formatına uygun olarak hazırlanan proje teklifleri, TUJJB Konseyinin onayı ile; finansman ihtiyacı olanlar için esasları mali bölümde belirtilen şekilde bütçelendirilmesi ile yürürlüğe konulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    MALİ HÜKÜMLER

    Madde 24 - (Değişik madde: 15/06/2001 - 2001/2700 S.Yön./11. md.)

    Mali hükümler aşağıda belirtilmiştir:

    1) Danışma, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu, yeni veya devam eden projelerin ödenek ihtiyaçlarına ait önerilerini, her yılın Şubat ayı başına kadar Temsilci Kurum Başkanlığına gönderir.

    2) TUJJB Temsilci Kurumu, bu önerileri inceleyerek bir sonraki yılda uygulanacak veya geçmiş yıllardan devam eden projelere ait ödenek ihtiyacı önerisini hazırlar ve görüşülmek üzere TUJJB Konseyinin Şubat

    ayındaki olağan toplantısına getirir.

    3) TUJJB Konseyi, önceki yıllardan devam eden veya bir sonraki yılda yürütülecek projeleri göz önüne alarak gerekli ödenek miktarını belirler ve her yıl bütçe teklifi ile birlikte Afetler Fonunun bağlı olduğu

    Bakanlığa bildirir.

    4) Projeler için kullanılacak ödeneğe Afetler Fonu bütçesinde yer verilir.

    5) Bütçelenen ödenek, DDYK tarafından hazırlanan ve TUJJB Konseyince kesinleştirilen her bir proje bütçesinin detaylı olarak belirtildiği harcama planına uygun olarak Afet İşleri Genel Müdürlüğünce kullanılır.

    Bu husus, TUJJB Konseyince belirlenecek esaslar doğrultusunda; TUJJB Temsilci Kurumu ile Afet İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokol ile düzenlenir.

    6) Hizmetin yerine getirilmesi sırasındaki harcamalarda, Bütçe Kanunu ile ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

    7) Bütçelenen ödenekten yıl içerisinde yapılan kesin harcama miktarı, mali yılın bitiminden sonraki bir ay içerisinde Afet İşleri Genel Müdürlüğünce Temsilci Kurum Başkanlığına bildirilir.

    TOPLANTILAR

    Madde 25 - TUJJB Konseyi Toplantıları:

    1) TUJJB Konseyi, Şubat, Mayıs ve Eylül aylarında, Temsilci Kurum Başkanının yazılı olarak bildireceği yer ve zamanda yıllık 3 olağan toplantısını yapar. Temsilci Kurum Başkanı, konuların dağılım ve önemini

    gözönünde tutarak toplantı sayısını azaltabilir.

    2) Konsey, gerektiğinde Temsilci Kurum Başkanının veya 3 Komisyon Başkanının Konsey Başkanlığına yazılı müracaatı üzerine olağanüstü toplanabilir.

    TUJJB KOMİSYONU, ÇALIŞMA GURUBU VE GENEL KURUL TOPLANTILARI

    Madde 26 - 1) TUJJB Konseyi toplantısına paralel olarak, TUJJB Komisyonları ve çalışma grupları, her yılın tercihan Mayıs ayında Temsilci Kurum Başkanlığınca belirlenen gün ve yerde yıllık olağan toplantılarını yaparlar. Bu toplantıların organizasyonu Temsilci Kurum Sekreterliğince sağlanır. Bu toplantıların duyuruları toplantılara dinleyici ve konuşmacı katılımı sağlamak için, ilgili kuruluş ve şahıslara toplantının yapılacağı tarihten en az 2 ay önce TUJJB Sekreterliğince gönderilir.

    2) TUJJB Komisyonları gerektiğinde Komisyon Başkanının istemesi veya en az 2 Çalışma Gurubu Başkanının, Komisyon Başkanına yazılı müracaatları üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantı tutanakları, Komisyon Başkanlarınca toplantıyı izleyen 10 gün içerisinde Temsilci Kuruma iletilir.

    3) Çalışma Gurupları, Komisyon toplantıları dışında kendi konularındaki teknik çalışmaların gerektirmesi halinde, ilgili komisyon veya Çalışma Gurubu Başkanının saptandığı yer ve zamanda ihtiyaç sayısınca toplanır. Toplantı sonuçları bir rapor halinde Komisyon Başkanına bildirilir.

    4) Bilimsel veya idari bir ihtiyaç sonucu, TUJJB Konseyinin karar alması halinde, toplantılar Genel Kurul olarak düzenlenebilir. Bu toplantılara, Birlik Üyeleri dışında Temsilci Kurum Başkanının davet etmesi halinde onur üyeleri ve davetli üyelerde katılırlar. Genel Kurula Temsilci Kurum Başkanı Başkanlık eder.

    ONUR ÜYELERİ, DAVETLİ ÜYELER

    Madde 27 - 1) Onur Üyeleri, Jeodezi ve Jeofizik konularına idari ve bilimsel çalışmaları ile katkıda bulunmuş ya da mümtaz durumu nedeni ile konseyce üyeliği kabul edilmiş kişilerdir.

    2) Davetli Üyeler; Özel kişiler, kuruluşlar veya birliğin konuları ile ilgili alet ya da donanım üretenler, pazarlayanlar, bunlara bakım hizmeti verenler ve birliğe maddi, manevi katkıda bulunanlardır.

    TUJJB KONSEY VE KOMİSYON TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLAR

    Madde 28 - Madde 25 ve 26'da konu edilen toplantılarda bütün kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyunun bulunduğu görüş geçerlidir. Onur üyeleri ile davetli üyeler oylamalara katılamazlar.

    ULUSLARARASI TOPLANTILAR DÜZENLEME

    Madde 29 - TUJJB gerektiğinde uluslararası mahiyette toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılar teknik ve idari yönden TUJJB Konseyi sorumluluğunda yürütülür.

    KARARLARIN İLETİLMESİ

    Madde 30 - Toplantılarda alınan kararlar, sekreterlik aracılığı ile ilgili makamlara iletilir. İlgili makamlar, mevcut mevzuatlarına göre kararlar hakkında yaptıkları işlemlerden, Temsilci Kurum Başkanlığına bilgi verirler.

    ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TOPLANTILARINA KATILMA

    Madde 31 - 1) TUJJB ile ilgili Uluslararası Kuruluşların düzenleyeceği toplantılara katılmada, Türkiye'nin en iyi şekilde temsil edilmesi esastır. TUJJB üyesi olmayan ve aynı zamanda TUJJB Konseyince yetki verilmemiş olanlar hiçbir şekilde Turkiye'yi temsil edemezler. Toplantılara temsil yetkisi ile katılacak kişi veya kişilerden oluşacak Türk Delegasyonu konseyce belirlenir.

    2) Uluslararası Bilimsel Kuruluşların, Genel Kurul Toplantılarına katılacak Delegasyonun Başkanı, Temsilci Kurum Başkanıdır. Başkan gerektiğinde vekil tayin edebilir. TUJJB Komisyon Başkanları ile TUJJB Sekreteri ve konu ile ilgili yeteri kadar uzman bu delegasyona Temsilci Kurum Başkanının Müşaviri olarak katılırlar.

    Bu katılmalar ve temaslar 5 Mayıs 1969 Tarih ve 1173 sayılı "Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu hakkındaki Kanun"un 1. nci Maddesi hükümleri uyarınca Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklarla işbirliği dahilinde sorumlu bakanlık veya merci eliyle yapılır.

    3) Masrafları Uluslararası Bilimsel Kuruluşlarca karşılanmak üzere toplantılara katılma sözkonusu olduğunda, kontenjanların tahsisi TUJJB konseyince yapılır.

    4) Toplantılara katılması saptanan delegelerin, toplantı tarihinden yeterli zaman önce Temsilci Kurum Başkanlığınca düzenlenecek koordinasyon toplantısına katılmaları zorunludur. Bu toplantıda Ulusal hareket tarzı da belirlenerek kesin hale getirilir.

    5) Uluslararası Bilimsel Kuruluşların toplantılarına katılmaları uygun bulunanlar, gittikleri toplantıların bütün gereklerini yerine getirirler.

    RAPORLARIN VERİLMESİ

    Madde 32 - Hazırlanacak raporlar ve rapor verme yöntemleri aşağıda gösterilmiştir:

    1) Türkiye içinde yayınlanacak raporlar, bildiri ve yayınlar:

    Bunların kapsamı ve şekli ilgili TUJJB komisyonları tarafından saptanır, intikal ettirilir ve TUJJB konseyi tarafından incelenir. Yayınlanmasına karar verilenler ilgili Komisyon Başkanlarının mensup olduğu kuruluşlarca basılarak yayınlanır. Teklif ücreti veya basım ücretinin ödenmesi halinde, yayınlar belli bir ücret karşılığı satışa çıkarılır. Bu durumda yapılacak işlemler Maliye Bakanlığı görüşü alınarak Temsilci Kurum Başkanlığınca hazırlanacak yayın yönergesinde belirtilir.

    2) Uluslararası toplantılara verilecek Ulusal Raporlar:

    Uluslararası bilimsel kuruluşların Genel Kurul toplantıları ile ait kuruluşların toplantılarına verilecek ulusal rapor, yukarıdaki esaslara göre ilgili TUJJB komisyonunca hazırlanır ve TUJJB konseyinin tasvibinden sonra gizlilik yönünden Temsilci Kurumca gerekli işlemlerin uygulanmasından sonra Uluslararası toplantılara gönderilir.

    Ulusal Raporlar Temsilci Kurumca bastırılır:

    3) Bildiriler:

    TUJJB Üyelerince Uluslararası toplantılara verilecek bireysel bildiriler üyenin mensup olduğu kuruluşca bastırılır.

    4) Toplantı Sonu Raporları:

    Uluslararası toplantılara katılan birlik üyeleri düzenleyecekleri toplantı sonu raporlarını, toplantıyı takiben en geç 30 gün içinde bağlı bulundukları TUJJB komisyon başkanlarına verirler. Raporların komisyon toplantılarında ve TUJJB konseyinde incelenmesinden sonra yayınlanması uygun görülenler ilgili komisyonun mensup olduğu kurum tarafından yeteri kadar bastırılır.

    Toplantılarda varılan kararlar uyarınca alınması gereken önlemler ve yapılması gereken işlemler, Konseyce görüşülmek üzere, ilgililer tarafından Temsilci Kuruma intikal ettirilir.

    İNCELEME - ARAŞTIRMA VE ÖDÜLLENDİRME

    Madde 33 - 1) Birlik kendi üyelerine TUJJB'ye ilişkin konularda araştırma ve inceleme görevi verebilir.

    2) Jeodezi ve Jeofizik alanlarında değerli çalışmaları olan ve birliğe hizmet verenlere TUJJB Konseyinin önerisi üzerine, TUJJB Komisyonlarını oluşturan kurucu ve yürütücü kurumlar şilt ve benzeri ödülleri verebilirler.

    SORUMLULUK

    Madde 34 - Bu yönetmelikten doğan görevlerin yürütülmesinden TUJJB Temsilci Kurumu Başkanı Başbakana karşı sorumludur.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

    Madde 35 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte,

    Bakanlar Kurulunun 16 Ağustos 1977 gün ve 7/13806 sayılı Kararı ile onaylanmış "Türkiye Ulusal Jeodezi - Jeofizik Birliği Yönetmeliği" yürürlükten kalkar.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 36 - Sayıştayca incelenmiş olan bu yönetmelik hükümleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 37 - Bu yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar