TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 02/02/1984 - 84/7698

    Dayandığı Kanun Tarihi - No:

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 20/02/1984 - 18318

    BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliğinin (Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği) (ISPRS) nİn statüsüne paralel olarak teşkilat, görev ve yetkilerini belirlemek, yurtiçi ve yurtdışı benzeri kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon esaslarını saptamaktır.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu yönetmeliğin konu ve kurumlar yönünden kapsamı aşağıda gösterilmiştir :

    1) Konu yönünden.

    A - Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Araştırma, Geliştirme ve Uygulamaları.

    B - Türkiye'nin üye olduğu ve temsil yetkisini Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığına verdiği, Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşların (ISPRS) v.b. faaliyetleri.

    2) Kurum ve kişiler yönünden:

    A - Fotogrametri ve Uzaktan Algılama konularında öğretim ve araştırma yapan yüksek öğretim kurumları.

    B - Fotogrametri ve Uzaktan Algılama konularında araştırma, uygulama ve çalışmalar yapan kurumlar.

    C - Bu yönetmelikte öngörülen esaslar dahilinde ve bu konularda çalışmalar yapan diğer gerçek ve tüzel kişiler.

    KISALTMALAR

    Madde 3 - Bu yönetmelikte kullanılan kısaltmalar şunlardır :

    ISPRS      : Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (Internationel Society Photogrammetry and Remote Sensing)

    TUFUAB      : Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği

    KOM I      : Temel Verilerin Elde Edilmesi Komisyonu

    KOM II      : Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Aletleri Komisyonu

    KOM III      : Verilerin Matematiksel Analizi Komisyonu

    KOM IV      : Topoğrafik ve Kartoğrafik Uygulamalar Komisyonu

    KOM V      : Topoğrafik Olmayan Fotogrametri Komisyonu

    KOM VI      : Fotogrametrinin Ekonomik, Mesleki ve Eğitsel Yönleri Komisyonu

    KOM VII      : Verilerin Yorumlanması Komisyonu

    HEDEFLER

    Madde 4 - Bu yönetmelikte konulan kurallar ile ulaşılmak istenilen hedefler şunlardır.

    1) Türkiye'deki Fotogrametri ve Uzaktan Algılama alanlarında araştırma, inceleme ve çalışmaları teşvik etmek, geliştirilmesi için önlemler almak ve tavsiyelerde bulunmak,

    2) Türkiye'nin ISPRS v.b. Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerine katılmasını sağlamak ve bu kuruluşların çalışmalarına katılmak için ön hazırlık ve ara çalışmaları yürütmek,

    3) Türkiye'nin üye olduğu ve bu yönetmeliğin kapsamına giren diğer Uluslararası kuruluşların faaliyetlerinde, saptanan direktiflere göre görev almak ve Türkiye'yi temsil etmek,

    4) Bu yönetmeliğin kapsamına giren konularda; Ülkemizde kişisel veya ulusal kuruluşlarla, yabancı kişi veya kuruluşların ortak çalışma ve araştırma tekliflerinden ilgili kişi ve kuruluşlar aracılığı ile haberdar olmak, çalışmaların ulusal çıkarlara uygun olması yönünden gerekli tedbirleri almak ve bu gibi faaliyetler hakkında istenildiğinde yetkili kuruluşlara mütalaa vermek ve sonuçları takip etmek,

    5) Türkiye'nin Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Bilgi ve belgelerinin Ulusal güvenlik ve çıkarlarımız yönünden korunmasını sağlamak ve resmi makamların başvurusu üzerine mütalaada bulunmak,

    6) Uluslararası ilgili kuruluşlarda alınacak, dolaylı ve dolaysız Türkiye'yi ilgilendiren kararların Ulusal çıkarlarımıza uygun olmasını sağlamak, bu kararları yaymak ve uygulaması gerekenleri takip etmek,

    7) Konularıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları izlemek, ilgilileri bunlardan haberdar etmek, gerekli görülen makale, kitap v.b. gibi yayınların yapılmasını ve tercüme edilerek basılmasını sağlamak

    8) Bilimsel içerikli periyodik yayınlar yapmak,

    9) Fotogrametri ve Uzaktan Algılama konularında uygulamaya dönük bilimsel projeleri desteklemek veya imkanlar sağlıyarak teklif etmek,

    10) Fotogrametri ve Uzaktan Algılama eğitiminin ve uygulamasının yurt düzeyinde daha geniş şekilde yayılması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak; bu amaçla gerektiğinde YÖK ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarla iş birliği yapmak.

    İKİNCİ KISIM : KURULUŞ VE GÖREVLER

    ORGANLAR

    Madde 5 - TUFUAB aşağıdaki organlardan kuruludur :

    1) Temsilci Kurum

    2) TUFUAB Konseyi

    3) TUFUAB Komisyonları

    TEMSİLCİ KURUM

    Madde 6 - Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Temsilci Kurumu Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığıdır.

    Madde 7 - Temsilci Kurum Başkanı Harita Genel Komutanı, Temsilci Kurum Başkan Yardımcısı, Harita Genel Komutan Yardımcısıdır.

    Madde 8 - Temsilci Kurum ve bu yönetmelikle yükümlendiği görevleri yerine getirebilmek için bir büro oluşturur ve bu büro TUFUAB Sekreteri başkanlığında görevini yürütecek şekilde Harita Genel Komutanlığınca teşkilatlandırılır.

    TEMSİLCİ KURUMUN GÖREVLERİ

    Madde 9 - Temsilci Kurumun Görevleri Şunlardır :

    1) TUFUAB'ın bu yönetmelikte ön görülen görev ve yükümlülüklerinin gerektirdiği mali kaynakları, yönetmeliğin mali hükümler bölümündeki esaslara göre sağlama ve harcamaların TUFUAB Konseyince alınmış kararlar doğrultusunda yapılmasını izlemek,

    2) ISPRS'de Türkiye'yi temsil etmek,

    3) ISPRS aidatının ödenmesini sağlamak,

    4) ISPRS ile gerekli muhaberatı yürütmek,

    5) lSPRS'de alınmış dolaylı ve dolaysız Türkiye ile ilgili kararları yaymak, gerekirse bu konularda TUFUAB Konseyinde görüşmeler açılmasını sağlamak,

    6) Temsilci Kurum olarak ISPRS'den alınan yayınların ilgili Komisyon Başkanlarına ulaşmasını sağlamak,

    7) ISPRS'ye verilecek rapor ve tebliğleri toplayıp birleştirerek ilgili Birlik makamlarına ulaştırmak,

    8) ISPRS Kuruluşlarının toplantılarına gönderilecek TUFUAB Komisyonlarınca hazırlanmış münferit raporlar için güvenlik yönünden gerekli işlemleri yapmak,

    9) ISPRS Konsey, Genel Kurul ve Komisyon toplantıları gündemlerini yaymak, toplantıya katılacak delegelerin adlarını ISPRS'ye bildirmek ve bu toplantılardan önce üyelerle ön hazırlık toplantısı düzenlemek,

    10) ISPRS Konseyi ve Genel Kurulu toplantılarında ortaya çıkacak konularda Türkiye delegelerinin Ulusal bir görüşte birleşmelerini sağlamak,

    11) Ulusal ve Uluslararası kongre, toplantı ve sempozyumlar düzenlemek,

    12) TUFUAB Konseyini toplantılara çağırmak, bu toplantıların idari düzenini sağlamak ve Konseyce alınan kararları yaymak,

    13) Fotogrametri ve Uzaktan Algılama ile ilgili bilgi, belge, döküman ve değerlerin korunması konusunda ilgili makamlara teklif ve tavsiyelerde bulunmak ve gerekli önerileri almak,

    14) Kuruluşundaki büro aracılığı ile TUFUAB'ın yazışmalarını yürütmek,

    15) Temsilcilik görevinin gerektirdiği diğer bütün işlemleri yapmak.

    TEMSİLCİ KURUM BAŞKANININ GÖREVLERİ

    Madde 10 - Temsilci Kurum Başkanının Görevleri Şunlardır :

    1) Bu yönetmeliğin amaç ve hedeflerine uygun olarak TUFUAB çalışmalarının tam ve düzenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

    2) TUFUAB Komisyonları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

    3) TUFUAB Konseyine Başkanlık etmek, toplantılara çağırmak ve bu Konseyin çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak,

    4) TUFUAB'ı Türkiye adına Uluslararası benzer kuruluşlarda temsil etmek ve temsil görevinin gerektirdiği işlemleri yapmak,

    5) TUFUAB'ın Uluslararası toplantılarda koordineli bir Ulusal görüş ve raporla temsilini sağlamak,

    6) TUFUAB Sekreterini, büro için gerekli personeli, I., IV. ve VII. Komisyon Başkanlarını atamak,

    7) Temsilci kurum başkanına ve TUFUAB Konseyine kendi konularında bilimsel danışmanlık yapmak üzere; TUFUAB komisyonlarında görevli üniversite öğretim üyeleri arasından, TUFUAB konsey üyesi üniversite temsilcilerini seçmek,

    8) TUFUAB'ın bu yönetmelikte ön görülen görev ve yükümlülüklerinin gerektirdiği diğer hususları yerine getirmek.

    TEMSİLCİ KURUM BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

    Madde 11 - Temsilci Kurum Başkan Yardımcısının Görevleri Şunlardır :

    1) Temsilci Kurum görevlerinin yürütülmesinde Temsilci Kurum Başkanına yardımcı olmak,

    2) Temsilci Kurum Başkanı'nın danışmanlığını yapmak,

    3) Temsilci Kurum Başkanı'nın bulunmadığı hallerde veya Temsilci Kurum Başkanı'nın görevlendirdiği durumlarda Temsilci Kurum Başkanına ait tüm görev, yetki ve sorumlulukları üstlenmek,

    TUFUAB SEKRETERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 12 - TUFUAB Sekreterinin Görevleri Şunlardır :

    1) TUFUAB ile ilgili faaliyetlerde Temsilci Kurum Başkanına yardım etmek,

    2) Temsilci Kurum Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

    3) Büronun çalışmalarını düzenliyerek her türlü Ulusal ve Uluslararası yazışmayı yürütmek,

    4) TUFUAB toplantılarını organize etmek,

    5) Birliğe iştirak edecek kuruluşların bütçelerinde gerekli ödeneklerin yer almasına ilişkin öneri taslaklarını hazırlamak,

    6) Konseyce her mali yılda kuruluşların bütçelerine ödenek konması için gerekli yazışmaları yürütmek,

    7) TUFUAB Komisyonları tarafından verilen Uluslararası kuruluşlara gönderilecek Ulusal raporları birleştirerek Temsilci Kurum Başkanı onayıyla basılmasını sağlamak ve ilgili yerlere iletmek,

    8) TUFUAB'ın peryodik yayınlarını düzenlemek, basımını ve yayımını sağlamak,

    9) Tercüme işlemlerini sağlamak,

    10) Üye kayıtlarını tutmak,

    11) Harcamalar ile ilgili kayıtları tutmak,

    12) Birliğin Uluşlararası üyelik vecibesinden doğan üyelik aidatı ve benzeri yükümlülüklerini takip etmek,

    13) Sekreterlik görevinin gerektirdiği diğer hizmetleri yerine getirmek.

    TUFUAB KONSEYİ

    Madde 13 - TUFUAB Konseyi; Temsilci Kurum Başkanı, Temsilci Kurum Başkan Yardımcısı, TUFUAB Sekreteri, Komisyon Başkanları ile her komisyon için birer Üniversite temsilcisinden oluşur.

    TUFUAB KONSEYİNİN GÖREVLERİ

    Madde 14 - TUFUAB Konseyinin Görevleri Şunlardır:

    1) Bir sonraki yıl için araştırma, inceleme, yurtiçi ve yurtdışı toplantılar, yayımlar ve benzeri mali yükümlülük getiren hususlarla ilgili TUFUAB Sekreterliğince hazırlanmış Birliğe iştirak edecek kuruluşların bütçelerinde gerekli ödeneklerin yer almasına ilişkin öneri taslaklarını incelemek ve bunların Kamu Öğretim kuruluşlarına dağılımını saptamak,

    2) Birliğin Sekreterlikçe hazırlanan, yıllık olağan ve olağanüstü faaliyetleriyle ilgili program ve önerilerini incelemek ve sonuca bağlamak,

    3) TUFUAB Komisyonları, TUFUAB Komisyonlar arası oluşturulacak veya Temsilci Kurum Başkanlığı tarafından teklif edilecek bilimsel projelerin incelenmesi, sıralanması, organizasyonu ve uygulamalar ile ilgili kararları almak,

    4) Temsilci Kurum Başkanı ve Komisyon Başkanlarından gelen öneriler üzerine Türkiye'de yapılan Fotogrametri ve Uzaktan Algılama alanlarındaki faaliyetlerde Ulusal ve Uluslararası standardı sağlamak, yineleme ve ikilemleri önlemek için ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşları ikaz ve sonuçlarını takip etmek,

    5) Birliğin ISPRS'deki yıllık aidatı ile ilgili kategorisinin, gerektiğinde yeniden düzenlenmesi konusunda gelen önerileri inceleyerek karara bağlamak,

    6) TUFUAB Komisyonları tarafından verilen ve Uluslararası Kuruluşlara gönderilecek Ulusal raporları, Temsilci Kurum Başkanının teklifi ile Ulusal güvenlik ve içerik açısından incelemek,

    7) TUFUAB Komisyonlarının ve Çalışma Gruplarının sayılarının arttırılması, azaltılması ve faaliyet konularının değiştirilmesi için karar almak,

    8) Birliğin bu yönetmeliğinin amaç ve hedefleri doğrultusunda amacına ulaşmasını sağlamak üzere idari kararlar almak veya teknik tavsiyelerde bulunmak,

    9) ISPRS ve TUFUAB ile ilgili alınmış kararları müzakere etmek, uygulamaya konması için önlemler almak veya bunların yürütülmesi için yönergeler hazırlamak,

    10) TUFUAB Komisyonlarına ait iç tüzükleri incelemek ve onaylamak,

    11) Yönetmelik değişikliklerini müzakere etmek ve karara bağlamak,

    12) Birliğin birden fazla komisyonunun yapacağı ortak toplantı ve seminerler konusunda öneride bulunmak veya gelecek teklifleri inceleyerek karara bağlamak,

    13) Komisyonlar ile ilgili her türlü kararları yaymak, tercümelerin ve yayınların yapılabilmesi için Temsilci Kurum Başkanlığına öneride bulunmak,

    14) II, III, V ve VI. Komisyonların kuruculuk ve yürütücülüğünü yapacak Kuruluşları belirlemek ve bu Kuruluşların gerektiğinde değiştirilmesi konusunda karar vermek,

    15) Birliğin Komisyon Başkanları ve Üyeleri ile ilgili karar almak,

    16) Uluslararası toplantılara katılacak delegelerle ilgili görüş bildirmek.

    TUFUAB KOMİSYONLARI

    Madde 15 - TUFUAB Komisyonları: ISPRS Statü ve İç Tüzüğünde ön görülen ve bu Birliğin organları olan Komisyonlara paralel kuruluşlardır. Komisyonlar birer Komisyon Başkanı, Komisyon Sekreteri, Çalışma Grupları ve üyelerden oluşur.

    TUFUAB KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ

    Madde 16 - 1) Bu yönetmelik hükümlerine göre TUFUAB Komisyonları şunlardır:

    I. KOMİSYON   : Temel Verilerin Elde Edilmesi Komisyonu.

    II. KOMİSYON   : Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Aletleri Komisyonu.

    III. KOMİSYON   : Verilerin Matematiksel Analizi Komisyonu.

    IV. KOMİSYON   : Topoğrafik ve Kartografik Uygulamalar Komisyonu.

    V. KOMİSYON   : Topoğrafik Olmayan Fotogrametri Komisyonu.

    VI. KOMİSYON   : Fotoğrametrinin Ekonomik, Mesleki ve Eğitimsel Yönleri Komisyonu.

    VII. KOMİSYON   : Verilerin Yorumlanması Komisyonu.

    2) I, IV ve VII. Komisyon Başkanları Harita Genel Komutanlığınca, diğer Komisyon Başkanları ise TUFUAB Konseyi tarafından belirlenecek Kurumlar tarafından bu Kurumların birlik içerisindeki üyeleri arasından 4 yıllık bir süre için seçilir.

    3) Kurucu ve yürütücülük görevi almış Kamu ve Öğretim Kuruluşları yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihini takip eden bir ay içinde üstlendikleri Komisyon Başkanını Temsilci Kuruma bildirir. Bu personelin sözü edilen faaliyetleri kuruluşu adına yürütecek yetkide olması gerekir.

    4) Kurucu ve yürütücülük görevini almış olan yukarıdaki Kamu ve Öğretim Kuruluşları üstlendikleri komisyon başkanına yönetmelikte gösterilen çalışmalarını yürütebilmesi için; bünyelerinde oluşturacakları bir sekreter başkanlığındaki büro ile her türlü gerekli idari ve mali imkanları sağlarlar.

    5) Bu Kurumlar; TUFUAB Konseyi, Komisyonu ve Çalışma Grupları toplantılarına kendi teşkilatlarındaki üyelerin katılmasını sağlar ve bu yönden gerekli mali olanakları temin ederler.

    TUFUAB KOMİSYON ÇALIŞMA GRUPLARI

    Madde 17 - TUFUAB Komisyonları Çalışma Guruplarından oluşur.

    Çalışma gruplarının teşkili, adlarının değişmesi, kaldırılması veya yeni çalışma gruplarının oluşturulması ISPRS bünyesinde yapılacak değişikliklere paralel ve Ulusal ihtiyaçlara bağlı olarak yapılır. Bu hususlar TUFUAB Komisyonlarının İç Tüzüklerinde gösterilir.

    ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANLARININ SEÇİMİ

    Madde 18 - Çalışma Grubu Başkanları, Yüksek Öğretim Kurumlarından veya tercihan TUFUAB Komisyonun çalışma sahasında araştırmacı kariyeri olan ve ilgili Kamu Kuruluşlarında görevli TUFUAB üyeleri arasından, görev almak istemeleri de göz önünde bulundurularak Komisyon Başkanlığının teklifi ve Komisyonun Kuruculuk ve Yürütücülüğünü üstlenen Kamu veya Öğretim Kuruluşunun Başkanının onayı ile seçilir. Bu şekilde seçilen Çalışma Grubu Başkanlarının isimleri seçilen Başkanların "kabul" yazısı ile birlikte Komisyon Başkanlarınca Temsilci Kurum Başkanlığına bildirilir.

    TUFUAB KOMİSYON ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

    Madde 19 - 1) TUFUAB Komisyon Üyeleri :

    A - İlgili Öğretim Kurumlarından resmi kanalla aday gösterilenler ile bağımsız olarak TUFUAB'ın çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve üyelik için TUFUAB Komisyon Başkanlarına başvuranlardan,

    B - Fotogrametri ve Uzaktan Algılama alanlarında çalışmalar yapan Kamu kuruluşlarınca kendi mensupları arasından TUFUAB konularına giren sahalarda çalışma ve araştırmalar yapan kişilerden seçilen ve TUFUAB Konseyince üyeliklerine karar verilenlerden, meydana gelir.

    2) TUFUAB Komisyon ve Çalışma Grubu çalışmalarına üst üste en çok iki defa geçerli mazereti olmadan katılmayan ve kendilerinden yararlanmanın mümkün olmadığı ilgili Çalışma Grubu ve Komisyon kararı ile kesinleşen üyelerin bu durumları ilgili TUFUAB Komisyon Başkanı tarafından TUFUAB Konseyine bildirilir. Konseyin kararı ile bu kişilerin üyelik sıfatları kaldırılabilir. Bu durum Konsey kararı olarak üyenin mensup olduğu kuruluşa bildirilir.

    TUFUAB KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ

    Madde 20 - TUFUAB Komisyonlarının Görevleri Şunlardır :

    1) Kendi alanlarına giren konularda; bilimsel çalışmalar yapmak, geliştirmek, teşvik etmek, tavsiye kararları almak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek üzere konseye sunmak,

    2) İlgili ISPRS organları ile bilimsel ilişkiler kurmak,

    3) Kendi çalışma alanlarındaki yayınlardan, diğer ilgili TUFUAB organlarına bilgi vermek,

    4) Gerektiğinde, olağan temasların dışında diğer TUFUAB organları ile işbirliğinde bulunmak,

    5) Alınan kararlara uygun olarak, Temsilci Kurum ile idari ve bilimsel ilişki sağlamak,

    6) TUFUAB konseyi toplantılarına götürülecek konular hakkında teklifler hazırlamak,

    7) Kamu kuruluşları tarafından, kendilerine intikal ettirilen konularda görüş bildirmek.

    8) Fotogrametri ve uzaktan algılama bilgi, belge, döküman ve değerlerinden Ulusal güvenlik yönünden korunması gerekli görülenler için teklif ve tavsiyelerde bulunmak,

    9) Komisyon içinde çalışmaların koordineli bir şekilde yürümesi için gerekli toplantıları yapmak,

    10) Komisyonun çalışma usullerini belirleyen İç Tüzüğü hazırlamak ve konseyin onayına sunmak,

    11) Uluslararası benzer kuruluşlara paralel olarak çalışma grupları kurmak,

    12) Çalışma alanlarına giren diğer bütün konularda gerekli işlemleri yapmak.

    TUFUAB KOMİSYON BAŞKANLARININ GÖREVLERİ

    Madde 21 - TUFUAB Komisyon Başkanlarının Görevleri Şunlardır:

    1) Komisyonun görevlerini yerine getirebilmesi için, ilgili idari işlemleri yürütmek,

    2) TUFUAB Konseyi toplantılarına katılmak,

    3) TUFUAB'ın diğer organları ile ilişki ve işbirliği sağlamak,

    4) Komisyon üyelikleri için konseye mütalaa vermek,

    5) Komisyonun ISPRS Birlikleri çalışmalarına paralel çalışmalar yapabilmesi için olanakları araştırıp geliştirmek,

    6) Komisyonu ve bağlı Çalışma Gruplarını toplantılara çağırmak, bu toplantılara başkanlık etmek,

    7) ISPRS toplantılarına bizzat katılmak genel prensibi yanında, ISPRS ve Birlikleri toplantılarına katılacak üyeler için Konseye teklifte bulunmak,

    8) Temsilci Kurum Başkanına Komisyonu ile ilgili bilimsel konularda müşavirlik yapmak,

    9) Konusu ile ilgili araştırma ve çalışma projelerini hazırlayarak uygulanması yönünden Konseye takdimde bulunmak,

    10) Komisyonun Ulusal ve Uluslararası toplantılara götüreceği, Ulusal rapor, tebliğ, bildiri v.b. lerinin hazırlanmasını sağlayarak Konseyin onayına sunmak.

    ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI VE SEKRETERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 22 - Çalışma Grubu Başkanları, bu yönetmeliğin amaç ve hedeflerine uygun olarak Çalışma Gruplarının teknik çalışmalarını yürütür ve Çalışma Grubunun görevini yapması için gerekli işlemleri yerine getirirler. Çalışma Grubu sekreteri, Çalışma Grubu Başkanı tarafından, kendisine yardımcı olmak üzere kendi kuruluşlarına mensup TUFUAB Komisyonu üyeleri arasından seçilirler.

    KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 23 - Komisyon Üyelerinin Görevleri Şunlardır :

    1) Mensup bulundukları alanlardaki çalışmaların gelişmesini teşvik etmek, çalışmalara katılmak veya bu çalışmalara yardımda bulunmak,

    2) TUFUAB Komisyonlarının ilgili Çalışma Grubu toplantılarına iştirak etmek,

    3) Çalışmaları ile ilgili konularda TUFUAB'la ilgili organlara bildiri vermek, teklif ve tavsiyelerde bulunmak,

    4) Bulunduğu Teknik Komisyonca kendisine verilen ve Komisyonun çalışma konularına ilişkin inceleme ve araştırma görevlerini belirlenen süre içerisinde yerine getirmek,

    5) Mensup olduğu kuruluş ile TUFUAB arasında gerekli iletişimi sağlamak.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    MALİ HÜKÜMLER

    Madde 24 - 1) Kuruculuk ve yürütücülük görevi almış Kamu Kuruluşları ile üye vererek TUFUAB faaliyetlerine katılan diğer kuruluşlar TUFUAB üyesi mensuplarının, yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılmaları için gerekli yolluk ve yevmiyeleri ve kendi alanlarına giren TUFUAB araştırma ve inceleme proje payları ile basım ve buna benzer ihtiyaçlar için TUFUAB Konseyince saptanmış önerileri bütçelerinin hazırlanması sırasında dikkate alırlar,

    2) Bu ödeneklerin miktarları ilgili kurumca bütçenin onayını müteakip Temsilci Kurum Başkanlığına bildirilir,

    3) Mali hususlara ilişkin işlemler, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak TUFUAB Konseyince hazırlanacak bir yönergeye göre yürütülür.

    TOPLANTILAR

    Madde 25 - TUFUAB Konseyi Toplantıları :

    1) Konsey ŞUBAT, MAYIS ve EYLÜL aylarında, TUFUAB Konseyi Başkanının yazılı olarak bildireceği yer ve zamanda yıllık 3 olağan toplantı yapar. Temsilci Kurum Başkanı konuların dağılımını ve önemini gözönünde tutarak toplantı sayısını azaltabilir.

    2) Konsey gerektiğinde Temsilci Kurum Başkanının veya 3. Komisyon Başkanının Konsey Başkanlığına müracaatı üzerine olağan üstü toplanabilir.

    TUFUAB KOMİSYONU, ÇALIŞMA GRUBU VE GENEL KURUL TOPLANTILARI

    Madde 26 - 1) TUFUAB Konseyi toplantısına paralel olarak, TUFUAB Komisyonları ve Çalışma Grupları, her yılın tercihen MAYlS ayında, Temsilci Kurum Başkanlığınca belirlenen gün ve yerde yıllık olağan toplantılarını yaparlar. Bu toplantıların organizasyonu Temsilci Kurum Sekreterliğince sağlanır. Bu toplantıların duyurularak toplantılara dinleyici ve konuşmacı katılmasını ve bildirilerin hazırlanmasını sağlamak amacı ile ilgili kuruluş ve şahıslara toplantının yapılacağı tarihten enaz 2 ay önce TUFUAB Sekreterliğince gönderilir.

    2) TUFUAB Komisyonları gerektiğinde Komisyon Başkanlarının istemesi veya en az iki çalışma grubu Başkanının Komisyon Başkanına yazılı müracaatları üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantı tutanakları Komisyon Başkanlarınca toplantıyı izleyen 10 gün içerisinde temsilci kuruma iletilir.

    3) Çalışma Grupları, Komisyon toplantıları dışında kendi konularındaki teknik çalışmaların gerektirmesi halinde ilgili Komisyon veya Çalışma Grubu Başkanının saptadığı yer ve zamanda, ihtiyaçların gerektirdiği kadar toplanır. Toplantı sonuçları bir rapor halinde, Komisyon Başkanına bildirilir.

    4) Bilimsel yada idari ihtiyaç sonucu, TUFUAB Konseyinin karar alması halinde toplantılar Genel Kurul olarak düzenlenebilir. Genel Kurul Toplantılarına Birlik Üyeleri dışında Temsilci Kurum Başkanının davet etmesi halinde Onur Üyeleri ve Davetli Üyelerde katılırlar. Genel Kurula Temsilci Kurum Başkanı Başkanlık eder.

    Madde 27 - Onur Üyeleri, Davetli Üyeler :

    1) Onur Üyeleri : Fotogrametri ve Uzaktan Algılama konularına idari ve bilimsel çalışmaları ile katkıda bulunmuş yada mümtaz durumu nedeni ile Konseyce üyeliği kabul edilmiş kişilerdir.

    2) Davetli Üyeler : Özel kişiler, organizasyonlar, kuruluşlar veya birliğin konuları ile ilgili alet yada donanım üretenler, pazarlayanlar, bunlara bakım hizmeti verenler ve birliğe maddi, manevi katkıda bulunanlardır.

    TUFUAB KONSEY VE KOMİSYON TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLAR

    Madde 28 - Madde 25 ve 26 da konu edilen toplantılarda bütün kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyunun bulunduğu görüş geçerlidir. Onur Üyeleri ve davetli Üyeler oylamalara katılamazlar.

    ULUSLARARASI TOPLANTILAR DÜZENLEME

    Madde 29 - TUFUAB gerektiğinde Uluslararası mahiyette toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılar Teknik ve İdari yönden TUFUAB Konseyi sorumluluğunda yürütülür.

    KARARLARIN İLETİLMESİ

    Madde 30 - Toplantılarda alınan kararlar Sekreterlik aracılığı ile ilgili makamlara iletilir. Bu makamlar mevcut mevzuatlarına göre kararlar hakkında yaptıkları işlemlerden Temsilci Kurum Başkanlığına bilgi verirler.

    ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TOPLANTILARINA KATILMA

    Madde 31 - 1) TUFUAB ile ilgili Uluslararası Kuruluşların düzenleyeceği toplantılara katılmada, Türkiye'nin en iyi şekilde temsil edilmesi esastır. TUFUAB üyesi olmayan ve aynı zamanda Konseyce yetki verilmemiş olanlar hiç bir şekilde TÜRKİYE'yi temsil edemezler. Toplantılara temsil yetkisi ile katılacak kişi veya kişilerden oluşacak Türk delegasyonu konseyce belirlenir,

    2) Uluslararası Bilimsel Kuruluşların Genel Kurul Toplantılarına katılacak delegasyonun başkanı Temsilci Kurum Başkanıdır. Başkan gerektiğinde vekil tayin edebilir. TUFUAB sekreteri ile Komisyon Başkanları ve konu ile ilgili yeteri kadar uzman bu delegasyona Temsilci Kurum Başkanının müşaviri olarak katılırlar. Bu katılmalar ve temaslar 5 MAYlS 1969 tarih ve 1173 sayılı "Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu" hakkındaki Kanunun 1 inci maddesi uyarınca Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklarla işbirliği dahilinde sorumlu Bakanlık veya merci eli ile yapılır.

    3) Masrafları Uluslararası Bilimsel Kuruluşlarca karşılanmak üzere toplantılara katılma sözkonusu olduğunda kontenjanların tahsisi Konseyce yapılır,

    4) Toplantılara katılması saptanan delegelerin toplantı tarihinden yeterli zaman önce Temsilci Kurum Başkanlığınca düzenlenecek koordinasyon toplantısına katılmaları zorunludur. Bu toplantıda Ulusal hareket tarzıda belirlenerek kesin hale getirilir,

    5) Uluslararası Bilimsel kuruluşların toplantılarına katılmaları uygun bulunanlar, gittikleri toplantıların bütün gereklerini yerine getirirler.

    RAPORLARIN VERİLMESİ

    Madde 32 - Hazırlanacak raporlar ve rapor verme yöntemleri aşağıda gösterilmiştir.

    1) TÜRKİYE içinde yayınlanacak raporlar, bildiri ve yayınlar : Bunların kapsamı ve şekli ilgili TUFUAB Komisyonları tarafından saptanır. İntikal ettirilir ve TUFUAB Konseyi tarafından incelenir. Yayınlanmasına karar verilenler ilgili Komisyon Başkanlıklarının mensup olduğu kuruluşlarca basılarak yayınlanır. Telif veya basım ücretinin ödenmesi halinde yayınlar belli bir ücret karşılığı satışa çıkarılır. Bu durumda yapılacak işlem, Temsilci Kurum Başkanlığınca hazırlanacak yayın yönergesinde belirtilir.

    2) Uluslararası toplantılara verilecek Ulusal raporlar Uluslararası Bilimsel Kuruluşların Genel Kurul toplantıları ile Komisyon ve alt kuruluşların toplantılarına verilecek Ulusal raporlar, yukardaki esaslara göre ilgili TUFUAB Komisyonunca hazırlanır ve TUFUAB Konseyinin tasvibinden sonra gizlilik yönünden Temsilci Kurumca gerekli işlemlerin uygulanmasını takiben Uluslararası toplantılara gönderilir. Ulusal raporlar Temsilci Kurumca bastırılır.

    3) TUFUAB üyelerince, Uluslararası toplantılara verilecek bireysel bildiriler üyenin mensup olduğu kuruluşca bastırılır.

    4) Toplantı Sonu Raporları : Uluslararası toplantılara katılan birlik üyeleri düzenleyecekleri toplantı sonu raporlarını, toplantıyı takiben en geç 30 gün içinde bağlı bulundukları TUFUAB Komisyon Başkanlarına verirler. Raporların Komisyon toplantılarında ve TUFUAB Konseyinde incelenmesinden sonra yayınlanması uygun görülenler ilgili komisyonun mensup olduğu kurum tarafından yeteri kadar bastırılır.

    Toplantılarda verilen kararlar uyarınca alınması gereken önlemler ve yapılması gereken işlemler konseyce görüşülmek üzere ilgililer tarafından Temsilci Kuruma intikal ettirilir.

    İNCELEME VE ARAŞTIRMALAR

    Madde 33 - TUFUAB Konseyi veya Komisyonları üyelerine kendi sahalarındaki konulara ilişkin araştırma ve inceleme görevi verebilir. Bu araştırma ve incelemelerin ödeneği gerektirmesi halinde, yönetmeliğin 24/1 maddesine göre işlem yapılır.

    ÖDÜLLENDİRME

    Madde 34 - Fotogrametri ve Uzaktan Algılama alanlarında değerli çalışmaları olan ve birliğe hizmet verenlere TUFUAB Konseyinin önerisi üzerine, TUFUAB Komisyonlarını oluşturan kurucu ve yürütücü kurumlar şilt ve benzeri ödülleri verebilirler.

    SORUMLULUK

    Madde 35 - Bu yönetmelikten doğan görevlerin yürütülmesinden, TUFUAB Temsilci Kurumu Başbakana karşı sorumludur.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

    Madde 36 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte; Bakanlar Kurulunun 27/02/1974 tarihli ve 7/7899 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren "Türkiye Ulusal Fotogrametri Birliği Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 37 - Sayıştayca incelenmiş olan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 38 - Bu yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar