YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/01/1974, No: 7/7756

    Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/07/1965, No: 657

    Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 01/02/1974, No: 14786

    BÖLÜM I : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ VE KAPSAM:

    Madde 1 - Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek Devlet Memurları hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi gereğince hazırlanmış olan bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

    DEVLET MEMURLARININ GÖNDERİLEBİLECEKLERİ KURUM VEYA KURULUŞLAR:

    Madde 2 - Devlet Memurları, birinci maddede sayılan amaçlarla yabancı memleketlerin,

    a) Hizmetle ilgili kurum veya kuruluşlarına,

    b) Yetiştirme eğitim merkezlerine; araştırma enstitüsü veya kuruluşlarına,

    c) Üniversite, yüksek okul, enstitü ve diğer öğretim kuruluşlarına,

    d) Milli ve Milletlerarası resmi ve özel kuruluşlarına, gönderilebilirler.

    DEVLET PERSONEL DAİRESİNE BİLDİRME:

    Madde 3 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17129 K.)

    Kurumlar:

    a) (Değişik bend: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/1.mad) Bütçe olanaklarıyla gelecek mali yıl içinde yurt dışına göndermek istedikleri Devlet memurlarının sayısını, sınıfını, yaptırılacak eğitim veya öğretimin konu ve süresini, gönderilecek ülkenin adını en geç Mart ayı sonuna kadar,

    b) Tahsisi yapılan dış kaynaklı burslar için de, yukarıdaki fıkrada sayılan bilgileri, ilgili eğitim programının kesinleşmesini takip eden 15 gün içinde; Devlet Personel Dairesine bildirirler.

    BÖLÜM II : AYIRMA VE SEÇİLME USUL VE ŞARTLARI

    KURUMLARA KONTENJAN AYRILMASI

    Madde 4 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17129 K.;Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/2.mad)

    Kurumlar, her yıl bütçe olanaklarıyla, gelecek mali yıl içinde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına ve/veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek istedikleri Devlet memurlarına ilişkin önerilerini, bütçe ödenekleriyle ilgili tedbirlerini almak suretiyle, Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Kalkınma planı hedeflerine uygun olarak kurumlarının fonksiyonlarını, insan gücü gereksinimlerini belirleyen planlar, dış kaynaklı burslardan yararlanma ve bir önceki tahsis edilen kontenjanların kullanım durumları ile benzer diğer hususlar da bu önerilere eklenir.

    Bu öneriler Devlet Personel Başkanlığınca incelenerek Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak karara bağlanır ve 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak üzere Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça Başbakanlığa gönderilir.

    Bakanlar Kurulunun onamasından sonra Kurumlara kontenjan ayrılır.

    Dış bursların sektörel ve projelere dağılımı ile kurumlara tahsisi Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının yetkili temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından bir tutanakla belirlenir ve Devlet Personel Başkanlığı'nca ilgili kurumlara bildirilir.

    DUYURMA:

    Madde 5 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17129 K.)

    I) Kurumlar:

    a) Kendilerine ayrılan kontenjanları, gerekli öteki bilgilerle birlikte, istemde bulunulan yılın Ağustos ayında,

    b) Tahsisi yapılan bursları, tahsisin yapılmasını izleyen en kısa zamanda,

    Örgüt birimlerindeki ilgili bütün memurlara genelgelerle duyururlar.

    II) Bu duyuru üzerine:

    a) Bütçe olanaklarıyla tahsis edilen kontenjanlardan yararlanmak isteyenler Eylül ayının ilk yarısında,

    b) (Değişik bend: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/3.mad) Dış kaynaklı burslardan yararlanmak isteyenler ile Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kuruluşlara gönderilecekler duyuruda belirtilen süre içinde,

    Bağlı bulundukları birim yöneticilerine dilekçe ile başvururlar.

    Yöneticiler, bunları, bütçe olanaklarından tahsis edilen kontenjanlar için en geç Eylül ayı sonunda, dış kaynaklı burslar için ise gerekli süre içinde çalıştıkları kurumun yetkili makamına ulaştırırlar.

    ARANILACAK ŞARTLAR:

    Madde 6 - (Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/4.mad)

    Yabancı ülkelere gönderileceklerde;

    a) Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yüksek öğrenimi bitirmiş ve bu meslekte Dışişleri Bakanlığının bildirdiği uluslararası kuruluşlara gidebilmek için adaylık dahil en az dört yıl, diğerleri için adaylık dahil en az üç yıl çalışmış olmak, (Ek hüküm: 02/05/2008-2008/13644 S.B.K Yön/md.1) (Ancak kurumların yetiştirme programlarının zorunlu kıldığı hallerde aday memurluğun tamamlanmış olması şartıyla bu süreler kurumlarınca tespit edilebilir.)

    b) Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,

    c) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

    d) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

    e) Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,

    f) (Değişik bend: 5/10/2005-2005/9519 S.B.K. Yön/1.mad) *1* Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

    g) Bu Yönetmelikle belirlenen yabancı dil bilgisi düzeyine sahip olmak,

    h) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,

    şartları aranır.

    Dış burslarla gönderilecekler için yukarıdaki şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gereklidir.

    SINAV VEYA SEÇME:

    Madde 7 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17129 K.)

    Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki koşulları taşıyan, bütçe olanakları veya dış burslarla yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları, kurumlarınca teşkil edilecek sınav kurullarınca yarışma sınavı veya (öğrenim, hizmetteki durumu, hizmetle ilgili belge ve nitelikleri gözönünde bulundurularak yapılacak) seçme suretiyle saptanır.

    (Ek fıkra: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/5.mad) Kurumlar; Dışişleri Bakanlığı'nın bildirimi üzerine uluslar arası kurum ve kuruluşlara memur göndermek amacıyla, kendilerine ayrılan kontenjanlar için yapılan yarışma sınavı veya seçme sonucunda tespit edilen memurların öğrenim durumu, hizmet süresi, gördüğü kurslar, aldığı ödül ve cezalar, kimlik bilgileri ve hizmetle ilgili diğer belge ve niteliklerini gösterir bilgileri yarışma sınavı veya seçmenin sonuçlandığı tarihi takip eden (15) gün içinde Dışişleri Bakanlığına gönderirler.

    Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçmeye başvurulacağı sınav kurulunca kararlaştırılır.

    YABANCI DİL DÜZEYİ:

    Madde 8 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17129 K.;Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/6.mad)

    Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilecek Devlet memurlarının yapacakları çalışmalar için gerekli olan yabancı dil düzeyi aşağıdaki şekilde belirlenir:

    a) Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin, İngilizce için en az 213 puanlık geçerli TOEFL veya en az 6 puanlık IELTS * belgesine, Fransızca ve Almanca için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmaları şarttır.

    b) Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce veya Fransızca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya (a) bendinde belirtilen belgelere sahip olmaları şarttır.

    c) (Değişik bent: 02/05/2008-2008/13644 S.B.K Yön/md.2) Diğerlerinin çalışmaları için gerekli olan dil puanları kurumlarınca belirlenir.

    Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.

    BÖLÜM III : PROGRAM, DENETLEME VE SÜRE UZATIMI

    EĞİTİM GÖRÜLECEK YERLERİN KESİNLEŞMESİ:

    Madde 9 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17129 K.)

    (Değişik fıkra: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/7.mad) Bütçe olanakları ile yabancı ülkelere gönderilmesi kararlaştırılmış olanlardan;

    a) Yüksek öğrenim veya ihtisas yapmak üzere gönderileceklerin kabul belgelerinin sağlanması işlemi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ilgili kurum,

    b) Öğrenim veya ihtisas dışında, yabancı ülkelerin hizmetle ilgili kurumlarına veya yetiştirme-eğitim merkezleri ile uluslar arası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin gerekli kabul işlemlerinin sağlanması, memurun bağlı olduğu kurum ve Dışişleri Bakanlığı,

    tarafından yürütülür. Ancak, eğitim görecekleri kurum Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiş olmak kaydıyla (a) bendine göre gönderileceklerin kabul belgeleri kendileri tarafından sağlanabilir.

    Dış burslarla gönderileceklerin bursu veren ülke veya kuruluşca kabul işlemlerinin yapılması, bu ülke veya kuruluşun Türkiye'deki temsilciliği ve memurun bağlı olduğu kurum aracılığı ile yerine getirilir.

    Eğitim göreceği yer kesinleşmiyen hiçbir Devlet memuru yurtdışına gönderilemez.

    DENETLEME:

    Madde 10 - Yurtdışına gönderilen Devlet memurlarının çalışmaları Dışişleri Bakanlığı ve bu Bakanlık aracılığiyle kurum tarafından izlenip denetlenir.

    PROGRAM SÜRESİ VE SÜRE UZATIMI:

    Madde 11 - (Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/9.mad)

    Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak amacıyla yurt dışına gönderilen memurlardan, yüksek lisans düzeyindekilerin öğrenimlerini iki yılda, doktora düzeyindekilerin öğrenimlerini üç yılda, diğerlerinin ise kendi programlarını süresi içinde tamamlamaları esastır.

    Ancak, süresi içinde eğitim veya öğrenimini tamamlayamayan ve kurumu tarafından kabul edilebilir bir mazereti bulunan memurlardan;

    a) Doktora düzeyindekilere bir yıla,

    b) Yüksek lisans düzeyindekilere altı aya,

    c) Diğerlerine, kendileri için öngörülen program süresinin 1/3'üne,

    kadar süre uzatımı verilebilir.

    Süre uzatımları, Devlet Personel Başkanlığına bildirilmek kaydıyla, kurumlarınca yapılır.

    BÖLÜM IV : HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

    AYLIK:

    Madde 12 - (Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/10.mad)

    Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilen Devlet memurlarından;

    a) Kurumlarınca açılan seçme veya yarışma sınavında başarılı olan ve Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ü ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı.

    b) Kurumlarınca dış burslara dayanılarak,

    1) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı.

    2) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı.

    ödenir.

    c) Şahsen özel burs sağlayanlara sadece aylıksız izin verilir.

    Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere uluslar arası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, birinci fıkranın (a) bendine göre kendilerine kurumlarınca yapılan ödemeden mahsup edilir.

    BÜTÇE İMKANLARI İLE GÖNDERİLENLERİN ZORUNLU GİDERLERİ:

    Madde 13 - Bütçe imkanları ile yurt dışına gönderilenlerin:

    - Gidiş - dönüş yol giderleri,

    - Yükleme ve kefalet senedi, pasaport harcı,

    - Yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler,

    (Değişik fıkra: 18/05/1983 - 83/6623 K.) Eğitim veya öğretimleri sırasında ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masraflarını karşılamak için 1416 sayılı Kanuna tabi öğrencilere ödenen miktarda ve zamanlarda ayrıca ek ödenek verilir.

    DIŞ BURSLAR İLE GÖNDERİLENLERİN ZORUNLU GİDERLERİ:

    Madde 14 - Dış burslardan faydalanılmak suretiyle gönderilenlere 13 üncü maddede sayılan giderlerden bursu veren memleket veya örgütçe karşılanmıyanlar, kurumlarınca ödenir.

    DİĞER HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

    Madde 15 - (Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/11.mad)

    Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam eder.

    SAĞLIK SİGORTASI:

    Madde 16 - Bu Yönetmeliğe göre Devlet memurlarına, başka memleket veya teşkilat tarafından sağlık sigortası imkanlarının sağlanmaması halinde, ilgili kurumlarca sağlık sigortası yaptırılır.

    BELGELER:

    Madde 17 - Kurumlarınca Devlet memurlarından, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır.

    Bu belgeleri tamamlamayanların yurtdışına çıkmalarına izin verilmez.

    ÇALIŞMA RAPORU:

    Madde 18 - (Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/12.mad)

    Yurt dışına gönderilen Devlet memurları aşağıdaki şekilde ilgili makamları bilgilendirmek ve çalışma raporu düzenlemek zorundadır.

    a)Yurt dışına gönderilen memurlar, yabancı ülkelere intikal ettikleri tarih itibariyle bir ay içinde, kimlik ve memurlukla ilgili bilgiler ile eğitim veya öğrenim görecekleri yer, konu ve çalışmalarıyla ilgili bilgileri, varsa kurumlarının yurt dışındaki ihtisas birimi ile en yakın dış temsilcilik amirliğine bildirirler.

    b) Memurlar, çalışmalarına ilişkin bilgileri program süresinin bitiminde rapor şeklinde (a) bendinde belirtilen makamlara intikal ettirmekle yükümlüdürler.

    Ayrıca, yurt dışına gönderilen memurun hazırlamış olduğu eğitimle ilgili raporların bir örneği, göreve başladığı tarihi takip eden 3 ay içerisinde ilgili kurumca Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

    DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:

    Madde 19 - Devlet memurları, kendilerini izleyip denetlemekle görevli dış temsilcilikler ile daimi teması muhafaza etmek ve değişikliklerden bu makamlara zamanında bilgi vermek zorundadırlar.

    MECBURİ HİZMET:

    Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilenler yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar, kurumlarına mecburi hizmet görmekle yükümlüdürler. Evvelce yüklendiği mecburi hizmeti tamamlamadan, Yönetmeliğe göre yurtdışına gönderilenlerin, eski yükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir.

    Mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar veya bir ceza nedeniyle memurluktan çıkarılmış olanlar, hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait giderleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mecburi hizmetle ilgili bölümünde belirtilen esaslara göre öderler. Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten sayılmaz.

    GÖREVE DÖNME:

    Madde 21 - (Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/13.mad)

    Yurt dışına gönderilen Devlet memurları, tabi tutuldukları program sürelerinin bitiminde yol süreleri hariç olmak üzere, (15) gün içinde görevlerine dönerler. Bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Yurt dışı eğitimini tamamlayanlar, göreve başlamalarını müteakip gördüğü yurt dışı eğitiminin konusuyla ilgili alanda en az eğitim süresi kadar çalıştırılır.

    BÖLÜM V : DİSİPLİN KOVUŞTURMASI

    Madde 22 - Dış memleketlerde bulunan Devlet Memurlarından çalışma programlarının gerektirdiği ödevleri veya uymakla yükümlü bulundukları hususları yerine getirmedikleri veya yasaklanan işleri yaptıkları, kurumlarınca doğrudan doğruya öğrenilen veya ilgili makamlarca verilen bilgilerden anlaşılanlar hakkında, Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

    BÖLÜM VI : GERİ ÇAĞRILMA

    Madde 23 - Yurt dışına gönderilen Devlet memurlarından;

    a) Vatandaşlık ve memurluk şeref ve haysiyetini kıracak hareketlerde bulunanlar,

    b) Meşru ve zorunlu sebepler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren, kendiliğinden programdaki yer, kurum veya kuruluşları veya çalışma konularını değiştirenler,

    c) (Değişik bend: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/14.mad) Eğitim veya öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşa düzenli ve sürekli devam etmeyenler,

    d) Devam ettiği kurum veya kuruluşlarla, kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilenler,

    e) Memleket için zararlı sayılan eylem ve davranışlarından ötürü Türk temsil makamlarınca o memlekette kalmasında sakınca görülenler,

    f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırı hareket edenler,

    g) Hastalığı sebebiyle, programını gerçekleştiremiyeceği tespit edilenler,

    Kurumlarının yetkili disiplin kurulları kararı ile geri çağrılırlar. Geri çağırma işlemine yapılan itiraz, bu işlemi durdurmaz.

    BÖLÜM VII : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, yabancı memleketlere gönderilmek üzere işlemleri tamamlanmış olanlar bu Yönetmeliğin ikinci bölümü dışındaki hükümlere tabidirler.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/15.mad)

    Şahsen özel burs, memurun şahsi girişimleri sonucunda;

    a) Yükseköğretim Kurulunca yabancı memleketlerin uygun görülen üniversite, yüksekokul, enstitü, eğitim merkezleri ve diğer öğretim kuruluşlarından veya Başbakanlıkça uygun görülen yurt dışındaki dernek, vakıf veya meslek teşekkülü niteliğindeki kuruluşlardan,

    b) Uluslararası resmi kuruluşlardan,

    bu Yönetmeliğin amacına göre temin ettiği burslardır.

    Şahsen özel burs sağlayan memurlara iki yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Gerekirse bu süre bir katına kadar artırılabilir.

    Şahsen özel burs sağlayan memurlara, burs verilme konusuyla ilgili dalda dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması kaydıyla, bu Yönetmeliğin 6, 8, 10, 11, 18, 19, 21 ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/15.mad)

    Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde bütçe olanaklarıyla yurt dışına gönderilecekler için kurumlara ayrılan kontenjanlar, kontenjanlarda belirtilen ülkeler dışında kullanılamaz. Kontenjanların 4'üncü madde çerçevesinde kurumlara tahsis edilen dış burslarla aynı konuda olması halinde, ayrılan kontenjanlar dış bursların düşülmesi suretiyle kullanılır. Kurumlarca sağlanan dış burslar veya ilgili memurca sağlanan şahsen özel burslar, kurumlara o yıl için herhangi bir kontenjan ayrılmamış ise, Devlet Personel Başkanlığı'nca takip eden yıl için verilecek kontenjanlardan düşülmesi ve aynı Başkanlığın olumlu görüşünün alınması kaydıyla kullanılabilir.

    Ancak, kurumlara tahsis edilen en az yirmi dört ay süreli kontenjanların bir yıldan az süreli dış kaynaklı burslarla aynı konuda olması durumunda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    YÜRÜRLÜK TARİHİ:

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar