ORMAN KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESBİTİ VE UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 18/07/1984 - 84/8323

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 31/08/1956 - 6831

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 09/08/1984 - 18484

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 sayılı Orman Kanununun değişik 35 inci maddesinde yer alan yapı sistemlerini tesbit etmek ve uygulamadaki şekil ve esasları belirlemektir.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü maddeleri gereğince orman köylüsünün zati ihtiyacı veya göçmen ve felaketzede ihtiyacı karşılığı orman emvali alanların yapacakları yeni ev, ahır, ambar ve samanlıkların hangi yapı sistemlerine göre inşa edileceğini ve bununla ilgili uygulamanın şekil ve esaslarını kapsar.

    TANIMLAR:

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Yığma kagir inşaat; duvarları taş, tuğla veya beton briketlerle örülen, taban ve tavanları ahşap veya betonarme olan, çatıları ahşap olup çatı örtüsü ahşap dışındaki malzemelerden yapılan,

    b) Betonarme karkas inşaat; taşıyıcı kısımları ile taban ve tavanları betonarme olarak yapılan, kolon araları taş, tuğla veya beton briketlerle örülen, çatıları ahşap olup çatı örtüsü ahşap dışındaki malzemelerden yapılan,

    c) Ahşap karkas inşaatı; taşıyıcı kısımları, tavan, taban ve çatıları ahşap olan, duvar boşlukları ile çatı örtüsü ahşap dışındaki malzemelerden yapılan, yapılara denir.

    YAPI SİSTEMLERİ:

    Madde 4 - 2 nci maddede yer alan haksahipleri tarafından Orman Kanunu ile bu Yönetmelikteki haklardan istifade etmek suretiyle yapılacak yeni ev, ahır, ambar ve samanlıklar aşağıda belirtilen;

    a) Kagir:

    - Taş yığma

    - Tuğla yığma

    - Beton briket yığma,

    b) Karkas:

    - Betonarme karkas

    - Ahşap karkas, yapı sistemi ile yapılmak zorundadır.

    Ahşap karkas inşaata ancak ahşabın dışında lüzumlu inşaat malzemelerinin mahallinde veya civarındaki köy, şehir ve kasabalardan ulaşım güçlüğü nedeniyle temin edilememesi ve bu durumun mahallin Bayındırlık ve İmar Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından müştereken belgelendirilmesi halinde izin verilebilir. Ahşap karkas inşaata izin verildiği takdirde; taşıyıcılarla, tavan, döşeme, çatı ve doğrama haricinde dolgu ve kaplama malzemesi olarak ahşap kullanılmaz.

    EMVAL MİKTARI:

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen haksahiplerinin yapacakları inşaatlar için verilecek emval miktarı aşağıdaki esaslara göre tesbit edilir.

    a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen tip projeye göre inşaat yaptırmak isteyen haksahiplerinin ev, ahır, ambar ve samanlık ihtiyaçları için projelerinde öngörülen miktarlar kadar,

    b) Tip projeye dayanmayan;

    - Ev için, 6 nüfusa kadar (6 dahil) 12 m

    , 6 nüfustan fazla ailelerde beher fazla nüfus için 1 er m

    ilavesiyle azami                  16 m

    - Ahır için                     3 m

    - Samanlık için                  2 m

    - Ambar için                     1 m

    emval verilir.

    Evle, ahır, ambar ve samanlık inşaatı bir arada yapılmak isteniyorsa, eve verilecek ihtiyaç miktarına yukarıda ahır, ambar ve samanlık için belirtilen miktarlar eklenerek emval verilir.

    MÜRACAAT:

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen haksahipleri, inşaata başlamadan önce bir dilekçe ile ilgili orman bölge şefliğine müracaat eder. Tip projesi varsa onu da dilekçesine ekler. Dilekçede hangi yapı sisteminin uygulanacağı açıklanmak zorundadır.

    TAAHHÜTNAME VERME ZORUNLULUĞU:

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 2 nci madde kapsamındaki haksahiplerinden yeni inşaat yaptıracak olanlar 4 üncü maddede belirtilen yapı sistemlerine uyacaklarına dair örneğine uygun taahhütnameyi ilgili orman bölge şefliğine vermek zorundadırlar.

    DEPREM, SEL VE HEYELANA MARUZ BÖLGELERDEKİ MÜRACAATLAR:

    Madde 8 - Deprem, Sel, Çığ ve Heyelana maruz bölgeler ile baraj gölü altında kalacak alanlarda ev, ahır, ambar ve samanlık yapılması istendiği takdirde, ilgili kuruluşun onayı alınmadıkça haksahiplerine emval tahsis edilmez.

    TİP PROJE:

    Madde 9 - 2 nci maddede sayılan haksahiplerinin inşa edecekleri yeni ev, ahır, ambar ve samanlık için Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tip projeler hazırlanır. Bu projelere uygun inşaat yapacaklara tahsis verilmesinde öncelik tanınır.

    Ancak, ısı yalıtımlı tip projeleri tercih eden hak sahipleri ihtiyaçların verilmesinde ilk sırayı alırlar.

    SUBASMANI SEVİYESİNE ÇIKMA ZORUNLULUĞU:

    Madde 10 - Yeniden inşa edilecek evler için ilgili orman bölge şefliğince önceden tesbit edilen emval; inşaatın temel duvarları, subasmanı seviyesine çıkmadıkça verilmez.

    EMVALİN KULLANILAMAYACAĞI YERLER:

    Madde 11 - 2 nci madde kapsamındaki haksahipleri verilen emvali; pedavra veya herhangibir şekilde ahşap çatı örtüsü yapamazlar, düz toprak damlarda ve ahır, ambar ve samanlık gibi tek katlı yapıların zeminlerinde kullanamazlar.

    EMVAL LİSTELERİNİN VERİLMESİ:

    Madde 12 - Yönetmeliğin 13 üncü maddesi 2 nci fıkrasında belirtilen kamu kuruluşlarınca gerekli kontrolün yapılabilmesi için mahalli orman bölge şefli ğince, inşaatına başlanan ev, ahır, ambar ve samanlık sahipleri ile inşaat, mahallerini, uyacakları yapı sistemlerini ve tahsis edilen emval miktarını gösterir liste, köylerde ilgili köy muhtarlığına, kasabalarda ise ilgili belediye başkanlığına gönderilir.

    TAKİP VE KONTROL:

    Madde 13 - İnşaatların 4 üncü madde de belirtilen yapı sistemlerine göre yapılıp yapılmadığı ve verilen emvalin yerinde kullanılıp kullanılmadığı ilgili orman bölge şefliğince takip edilir.

    Ayrıca, köylerde muhtar ve ihtiyar heyeti, kasabalarda belediye yetkilileri, haksahiplerinin 4 üncü maddede belirtilen yapı sistemlerine uymayan inşaatları, mahalli orman idaresine bildirmek zorundadırlar.

    CEZAİ HÜKÜMLER:

    Madde 14 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen yapı sistemlerine uygun inşaat yapmayanlar hakkında Orman Kanununun 98 inci maddesi gereğince işlem yapılır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA:

    Madde 15 - Bakanlar Kurulunun 21/08/1963 tarih ve 6/2124 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan "Orman Kanununun 35 inci maddesinin Uygulama Şekli Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 17 - Bu Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan, Tarım Orman ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları yürütür.

    TAAHHÜTNAME

    6831 Sayılı Orman Kanununun .................Maddesi hükümlerine göre Orman İşletmesinden alacağım emval ile yaptıracağım ......... mi...... Bakanlar Kurulunun........gün ve......sayılı Kararnamesi ile yürürlüğe konulmuş olan yönetmelik gereğince tesbit edilmiş olan........yapı sistemine göre yaptırmayı kabul ve taahhüt ederim.

    İnşaatımı bu yapı sistemine göre yaptırmadığımın Orman İdaresince haber alınması ve tutanakla tevsik edilmesi halinde, Orman Kanununun 98 inci maddesi gereğince Cezai mahkümiyet ve tazminatın tahsiline dair bir karar verilmediği takdirde aldığım emvalin tamamının zaptın tutulduğu yıla ait rayiç bedelinin iki katını hiç bir mahkemeden hüküm almaya hacet kalmaksızın ödemeyi kabul ederim.

    Bu taahhütname hükümlerinin yürütülmesi ve yapılacak her türlü tebligatın ifası için...........deki.......numaralı evimi kanuni ikametgah olarak kabul ve buraya yapılan tebliğlerin şahsıma yapılmış addedileceğini, bu hususta hiç bir itirazda bulunmayacağımı beyan ve kabul ederim.

    Taahhüt edenin

    Adresi:

                            Damga Pulu

                            İMZA

    Yukarıdaki imzanın................köyümüz halkından...............oğlu ait olduğunu ve bu belgeyi huzurumuzda imzaladığını tasdik ederiz.

    Muhtar       Aza       Aza

    Mevzuat Kanunlar