SEYİR DUYURULARI HAZIRLAMA VE YAYIMLAMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 07/08/1996 - 96/8510

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 30/05/1973 - 1738

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 01/10/1996 - 22774

    BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu gereğince çevre denizlerimizde denizcilerin can ve mal emniyetinin teminine yönelik seyir duyurularının yayımlanması esaslarını belirlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlıları ile, seyir, hidrografi ve oşinografi işleriyle ilgili bakanlıkları ve bunlara bağlı veya özerk kamu tüzel kişileri ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişileri kapsar.

    DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) SHOD : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığını,

    b) IALA : Uluslararası Fener Birliğini,

    c) NAVAREA : 16 bölgeden meydana gelen Dünya seyir uyarı sistemi coğrafik deniz alanını (EK-A),

    d) NAVAREA III Saha Koordinatörü : Akdeniz ve Karadeniz ülkelerinin oluşturduğu bölgenin koordinatörünü,

    e) Tali Saha: Her NAVAREA bölgesinin bir çok ülkeyi kapsayan alt ayrımlarını,

    f) NAVTEX : Denizcilere seyir ile ilgili en son acil bilgilerin, meteorolojik raporların, tehlike mesajlarının özel olarak geliştirilmiş vericiler ve alıcılar vasıtası ile ulaştıran otomatik seyir uyarı teleks sistemini (EK-B)

    g) Türkiye Tali Saha NAVTEX Koordinatörü: NAVTEX duyurularının düzenlenmesinden ve yayımlanmasından sorumlu NAVTEX ulusal koordinatörünü,

    h) Hidrografi : Denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün temel unsurları ölçen ve inceleyen ve bunları denizcilerin kullanmalarına elverişli bir şekilde yayınlayan bilim dalını,

    ı) Oşinografi : Denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle bunlarla temasta olan toprak ve havanın jeolojik, fiziksel ve meteorolojik özelliklerini ve birbirlerine olan etki kurallarını inceleyen bilim dalını,

    i) Seyir yardımcıları : Deniz fenerlerini, ışıklı şamandıraları, radyo farları, görünür seyir işaretlerini ve elektronik mevki koyuna tesis ve istasyonları gibi gerek milli, gerekse milletlerarası standartlara göre gemilerin seyir emniyet ve kolaylığına yardımcı olan tesis ve araçları,

    j) Notik yayınlar : Fener, kılavuz ve radyo işaretleri kitapları, almanak, harita katalogları, gemi ve seyirle ilgili çeşitli yayınlar, denizcilere dağıtılan ilanlar ve benzeri gibi seyir, emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgileri kapsayan yayınları,

    k) Seyir Duyuruları : Denizlerde meydana gelen, gemi seyrini tehlikeye düşüren can ve mal emniyetini doğrudan etkileyen hususlarda denizcilere süratle ulaştırılması için hazırlanan ve yayımlanan bildirileri,

    l) SAR : Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği ile sınırları belirlenmiş deniz sorumluluk sahası içinde hava ve deniz vasıtalarının tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması durumunda bu

    vasıtalardaki şahısların aranması ve kurtarılması işlemini,

    m) TDİ Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi : Türkiye Denizcilik İşletmesine bağlı olan ve Türkiye sahillerindeki fener, bikın, radyofar ve benzeri seyir yardımcılarını IALA'nın öngördüğü standartlarda kurup işleten kuruluşu,ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : SEYİR DUYURUSU HAZIRLANMASI, YAYIMI, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    SEYİR DUYURUSU HAZIRLANMASINI GEREKTİREN HUSUSLAR

    Madde 5 - denizcilerin can ve mal emniyeti ile seyir güvenliği için tehlikeye teşkil eden hususlar şunlardır:

    a) Seyir yardımcılarındaki önemli arızalar, sönmüş fenerler, çalışmayan kadyofarlar,

    b) Sürüklenen şamandıralar,

    c) Şüpheli cisimler,

    d) Deniz kazaları,

    e) Deniz yangınları,

    f) Seyre tehlikeli batıklar,

    g) Rapor edilen sığlıklar,

    h) Yeri değiştirilen seyir yardımcıları,

    ı) Su yollarının tıkanmasına neden olan engeller ile bu su yollarında yedekleme işlemleri,

    i) SAR,

    j) Deniz kirliliği ve deniz kirliliğini önleme, temizleme çalışmaları,

    k) Kablo döşeme ve tamir işlemleri,

    l) Deniz dibi tarama faaliyetleri,

    m) Haritalarda gözükmeyen, seyre tehlikeli hidrografik değişiklikler (yeni mendirek, iskele, rıhtım, barınak),

    n) Denizaltı boru döşeme faaliyetleri,

    o) Araştırma gemileri tarafından çekilen sismik kablo ve benzeri işlemler ile araştırma faaliyetleri,

    p) Seyre tehlike teşkil eden sualtı yapı ve inşaatları,

    r) Seyir duyuruları yayımlayan istasyonların yayımlarında meydana gelen önemli değişiklikler.

    s) Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca çevre denizlerimizde yapılacak atış ve eğitimler,

    ş) Türkiye'nin karasuları ve ekonomik bölgesi içerisinde düzenlenen sportif faaliyetler,

    Yukarıda belirtilen hususlar en seri muhabere vasıtaları kullanılarak (EX-C) deki Hidrap mesaj formu ile SHOD'a bildirilir.

    YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    Madde 6 - SHOD; Türkiye'nin karasularında, içsularda ve çevre denizlerinde, denizcilerin can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kendisine intikal eden 5 inci maddedeki hususlara ilişkin bilgileri değerlendirerek gerekli seyir duyurularını hazırlamakla ve bunları (EK-D)'deki "denizcilere duyuru formu" ile; TRT, Türk Telekominikasyon A.Ş, NAVTEX Koordinatörlüğü ve gerektiğinde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile diğer yayım organlarından yayımlatmakla, bu kurum ve kuruluşlar da SHOD'dan intikal ettirilen seyir duyurularını 7 nci maddede belirtilen kendilerine ait yayım organlarından zamanında yayımlamakla yükümlüdürler.

    YAYIM ORGANLARI

    Madde 7 - 5 inci maddede belirtilen hususların SHOD'a intikal etmesi üzerine SHOD'ca gerekli değerlendirmelerin yapılmasını müteakip;

    a) TRT Radyolarının I. programında,

    b) Türk Telekominikasyon A.Ş. sahil telsiz istasyonları yayım peryotlarında,

    c) Türkiye NAVTEX istasyonlarında,

    d) NAVAREA III Saha Koodinatörlüğünce,

    e) Gerektiğinde Bandırma Deniz Meteoroloji İstasyonunda ve diğer yayım organlarında,

    (EK-E)'deki yayım saati ve frekans cetveline uygun olarak yayımlanır.

    YAYIM ESASLARI

    Madde 8 - Seyir duyuruları aşağıdaki esaslara göre yapılır;

    a) SHOD tarafından yayımlanan seyir duyurularına, NAVTEX Türk Telekominikasyon A.Ş. sahil telsiz istasyonları ve TRT I radyoları için ayrı ayrı olmak üzere, her takvim yılı başlangıcında bir seri numarası verilir.

    b) Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıkları, Deniz

    Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Ana Ast Komutanlıklar, Üs, Bölge, Deniz Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı Bölge Komutanlıkları, gemi komutanları ve kaptanları ile diğer denizciler; denizcilerin can ve mal emniyetini doğrudan etkileyebileceğini değerlendirdikleri 5 inci maddede belirtilen hususları en seri vasıta ile SHOD'a bildirir. SHOD tarafından seyir duyurusu yapılmasını müteakip, batimetrik değişiklikler ile ilgili kontrol mesahasına acil ihtiyaç duyulması halinde, SHOD'un teklifi Deniz Kuvvetleri Komutanlığının onayı ile hidrografik mesaha gerçekleştirilerek, ilgili haritalara ve notik yayınlara işlenir ve bu husus denizcilere haftalık ilanlar ile duyurulur.

    c) Denizcilik Müsteşarlığı bağlısı Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıkları; bölgelerinde bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, denizcilik ve balıkçılık dernekleri, sportif amaçlı kulüpler/dernekler ile sürekli koordinasyon içinde bulunarak can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren veya düşürmesi muhtemel olayları tespit edip, süratle denizcilere duyurulmasını sağlamak üzere SHOD'a bildirir ve ayrıca mahalli yayım organları ile de yayımlanması hususunda gerekli tedbiri alırlar.

    d) İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda (b) bendinde belirtilen ve ilgililerce trafik ayrım düzenleri içinde ve dışında tespit edilen her türlü deniz olayı; trafik kontrol merkezlerine/istasyonlarına, Sahil Güvenlik Komutanlığına/Bölge Komutanlıklarına, ilgili Liman Başkanlıklarına ve SHOD'a vakit geçirilmeksizin bildirilir.

    e) Denizcilik Müsteşarlığı bağlısı İstanbul ve Çanakkale Boğazı trafik kontrol merkezleri/istasyonları; İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazında trafik ayrım düzenleri içinde ve dışında olan 5 inci maddedeki hususları mevcut muhabere vasıtaları ile VHF kanallarından tehlikenin bitimine kadar her saat başı veya daha sık aralıklar ile yayımlarlar.

    f) TDİ Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi tarafından yeni tesis edilen, yerleri değiştirilen ve faaliyeti geçici veya sürekli durdurulan her türlü fener, şamandıralı fener, alamet, radyo bikın, radyofar ve her türlü seyir yardımcısı ile ilgili gerekli bilgiler SHOD ile sağlanacak koordinasyona göre zamanında bildirilerek harita ve notik yayınların düzeltilmesi sağlanır.

    TESİSLERİN SORUMLULUĞU

    Madde 9 - Aşağıda belirtilen tesisleri yaptıran/işleten kurum ve kuruluşlar:

    a) Su üstünde; şamandıra, şamandıralı fener, alamet, radyobikın ve reflektörleri,

    b) Su altında; deşarj boru hatları, doğal gaz, sanayi gazı ve petrol boru hatları ve bunların korunması/markalanması amacıyla döşenmiş şamandıra veya cisimler ile değişik amaçlı tesislerin emniyet ve işaret sistemlerini,

    c) Sahillerde; iskele, barınak, rıhtım ve sahil hattında yapılan mühendislik çalışmaları için tesis edilmiş yüzebilir cisim/alametleri,

    Periyodik olarak kontrol eder ve izler. Yerinden çıkma, kopma ve sürüklenmeleri durumunda can ve mal emniyetinin süratle sağlanabilmesi için liman başkanlıklarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bağlısı Bölge Komutanlıklarına ve SHOD'a en seri vasıta ile bildirir.

    YAYIM GİDERLERİ

    Madde 10 - 5 inci maddede belirtilen hususların SHOD'a rapor edilmesi veya bildirilmesi nedeniyle T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne posta ücreti ödenmez.

    SHOD tarafından yayımlanan seyir duyuruları ve denizcilere haftalık ilanlar, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 5 inci maddesi gereğince TRT kurumu araçlarından ve Türk Telekominikasyon A.Ş. sahil telsiz istasyonları ve T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü merkezlerinden ücretsiz olarak ilgililere duyurulur.

    NAVTEX YAYINLARI

    Madde 11 - NAVTEX sahil istasyonları bir harf ile tanıtılır. Her istasyon belli bir coğrafi sahadan sorumludur. Bir NAVTEX istasyonu mesaj göndermeye başladığında alıcıya yeni bir mesajın başlayacağını bildirmek için önce (ZCZC) harf bileşimini kullanır. Bu harf gurubunu iki harf ve iki numara takip eder. Bu harflerden ilki istasyon tanıtıcısı, ikincisi NATEX mesaj tipini gösterir. Rakamlar ise Mesaj Seri No.sudur. Örnek (EK-F)'dedir.

    NAVTEX yayınları aşağıdaki mesaj kategorilerine göre yayımlanır.

    A: Seyir Uyarıları,

    B: Meteorolojik Uyarılar,

    C: Buz Bildirileri,

    D: Arama ve Kurtarma Bildirileri,

    E: Hava Tahminleri,

    F: Pilot Servis Mesajları,

    G: Decca Sistem Bilgileri,

    H: Loran-C Sistem Bilgileri,

    I: Omega Sistem Mesajları,

    J: Satnav Sistem Mesajları,

    Z: İstenmiyen bir mesajı, ifade eder.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : SON HÜKÜMLER

    YÜRÜRLÜK

    Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EK - A

    Dünya Seyir Uyarı Sistemi NAVAREA Bölgeleri" için 01/10/1996 tarih ve 22774 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.

    EK - B

    "NAVTEX Şematik Diyagramı" için 01/10/1996 tarih ve 22774 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.

    EK-C

    HİDROGRAFİ DEĞİŞME RAPOR FORMU

    A. HİDRAP KODU VE O YILA AİT NUMARA

    B. TESPİT EDİLEN DEĞİŞİKLİĞİN CİNSİ

    C. OLAYIN MEVKİİ

    D. TESPİT EDİLDİĞİ TARİH, SAAT, GURUBU (UTC)

    E. İLGİLİ EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA NUMARASI

    F. DİĞER HUSUSLAR

    ÖRNEK :

       TASNİF DIŞI

       FM : M/V GÜLLÜK

       TO : SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

       A. HİDRAP 04/95

       B. DATÇA YARIMADASI İNCE BURUN FENERİ SÖNMÜŞTÜR.

       C. 36

    39'30"N (4)., 27

    40'54"(2)

       D. 041945Z ŞUB 95

       E. TR.311

       F. YOK.

    EK-D

    DENİZCİLERE DUYURU FORMU

    1. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

    2. DENİZCİLERE ....................... SAYILI DUYURU

    3. SEYİR TEHLİKESİNİN MEVKİİ VE AÇIKLAMASI

    4. DENİZCİLERE DUYURULUR.

    NOT: İngilizce duyurularda zaman UTC olarak verilir.

    ÖRNEK:

       DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ    BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

       DENİZCİLERE 171 SAYILI BİLDİRİ

       EGE DENİZİ

       ÇEŞME. 38

    13'40"N., 26

    23'24"E MEVKİİNDEKİ BOZALAN FENERİ

       GEÇİCİ OLARAK SÖNMÜŞTÜR.

       DENİZCİLERE DUYURULUR.

    EK-E

    SEYİR DUYURULARINI YAYINLAYAN İSTASYONLARIN ÖZELLİKLERİ, YAYIN SAATİ VE FREKANS CETVELLERİ

    A.Türkiye Navtex İstasyonları özellikleri ve yayın periotları

          Tanıtıcı harfi         Yayın zamanı

    İSTASYON   (yayın sahası)   Frekansı      (UTC)             Dili

    İZMİR    I       518    0120-0520-0920       İngilizce

                      1320-1720-2120

    SAMSUN    E       518       0040-0440-0840       İngilizce

                      1240-1640-2040

    İSTANBUL    D       518       0030-0430-0830          İngilizce

                      1230-1630-2030

    ANTALYA    F       518 0050-0450-0850       İngilizce

                      1250-1650-2050

    B.Türk Telekomünikasyon A.Ş. Sahil Telsiz İstasyonları Yayın Saat ve Frekansları:

    İstasyon İsmi ve   Yayın Başlangıç    Yayın Frekansı    Yayın

    Çağrı adı:    Saatleri:    (KHz):    Emisyonu:    Tipi:

    İSTANBUL (TAH)

    A       0233 0633 1033 1433    441       A1A    MF-RTG

             1833 2233

    B       0033 0433 0833 1233    2670       J3E, R3E    MF-RTN

             1633 2033

    C       0030 0330 0830 1230    518       F1B    MF-RTG

             1630 2030

    İZMİR (TAN)

    A       0333 0733 1133 1533    458       A1A    MF-RTG

             1933 2333    516       A1A    MF-RTG

    B       0333 0733 1133 1533    1850       J3E, R3E    MF-RTN

             1933 2333    2760       J3E, R3E    MF-RTN

    C       0120 0520 0920 1320    518       F1B    MF-RTG

             1720 2120

    MERSİN (TAM)

    A       0233 0633 1033 1433    516       A1A    MF-RTG

             1833 2233

    B       0133 0533 0933 1333    2820       H3E, R3E    MF-RTN

             1733 2133

    SAMSUN (TAF)

    A       0233 0633 1033 1433    416       A1A    MF-RTG

             1833 2233    516       A1A    MF-RTG

    B       0233 0633 1033 1433    1760       H3E, R3E    MF-RTN

             1833 2233    2760       J3E, R3E    MF-RTN

    C       0040 0440 0840 1240    518       F1B    MF-RTG

             1640 2040

    ANTALYA (TAL)

    A       0050 0450 0850 1250    518       F1B    MF-RTG

             1650 2050

    Yukarıdaki İstasyonlarda    A: İngilizce, Türkçe

             B: Türkçe

             C: İngilizce olarak yayın yapılır.

    C. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

    1.Genlik Modülasyonlu Verici İstasyonları

    İstasyonun    Verici Gücü       Yayın Frekansı   Dalga Boyu

    Adı      (KW)      Yayın Bandı (kHz)       (Metre)

    ANKARA   120      Uzun Dalga    198          1500

    ÇUKUROVA   300      Orta Dalga   630         476

    DENİZLİ   600      Orta Dalga   558         537.6

    İSTANBUL   1200      Orta Dalga   1017         295

    İZMİR      200      Orta Dalga   927         323.6

    GAP VE DİYARBAKIR RADYOSU

    İstasyonun    Verici Gücü       Yayın Frekansı   Dalga Boyu

    Adı      (KW)      Yayın Bandı (kHz)       (Metre)

    DİYARBAKIR   300      Orta Dalga   1062         282.48

    GAZİANTEP   600      Orta Dalga   765         392

    MALATYA   600      Orta Dalga   594         505

    VAN      600      Uzun Dalga   225         1333.3

    ERZURUM RADYOSU

    İstasyonun    Verici Gücü       Yayın Frekansı   Dalga Boyu

    Adı      (KW)      Yayın Bandı   (kHz)       (Metre)

    ERZURUM    200      Uzun Dalga    243         1235

    TRABZON RADYOSU

    İstasyonun    Verici Gücü       Yayın Frekansı   Dalga Boyu

    Adı      (KW)      Yayın Bandı (kHz)       (Metre)

    TRABZON   300      Orta Dalga   954         31446

    ANTALYA RADYOSU

    İstasyonun    Verici Gücü       Yayın Frekansı   Dalga Boyu

    Adı      (KW)      Yayın Bandı (kHz)       (Metre)

    ANTALYA   600      Orta Dalga   891         336.7

    Yukarıda belirtilen radyolar, hergün 05.00-01.00 arasında 20 saat yayın yapmaktadır.

    GAP ve Diyarbakır, Erzurum, Trabzon ve Antalya Bölge Radyoları, günün belli saatlerinde RADYO-1 ortak yayına bağlanmaktadır.

    2. Frekans modülasyonlu (FM) Verici İstasyonları Değişik frekanslarda 103 Adet Radyo-1 FM Verici İstasyon mevcuttur.

    Yukarıda belirtilen vericiler, hergün 05.00-01.00 arasında 20 saat yayın yapmaktadır.

    D.Bandırma Meteoroloji İstasyonu

    İstasyonun ismi                  Yayın Frekansı ve çağrı adı      Yayın başlangıç saatleri    (kHz)

    BANDIRMA (YMB 20)

    A (YMB 20)         07 00,07 20            478

                19 00,19 20

    B (YMB 20)         08 00,13 30            3636

                17 30,22 00            6965

    C (YMB 20)         09 50,21 50            6965

    (Gerektiğinde yayınlanır.)

    EK - F

    NAVTEX MESAJ FORMU

    ZCZC AA 99

       Seri No 2 nci Rakkam

       Seri No 1 inci Rakkam

       Mesaj Kategorisi (A-Z)

       İstasyon Tanıtıcı harfi

    ÖRNEK

       (Tam Alınmış Navtex Mesajı)

        ZCZC DA65 PAGE 1 .......

       1030 ODR16

       1010 UTC 18.DEC.89

       ISTANBUL RADIO

       NAVTEX N/W NR: 214/89

       1) FIRING PRACTICE BETWEEN 19 AND 22 DEC

       89 FM 07.00Z TO 15.00Z IN THE AREA

       BOUNDE BY:

       AREA ONE: AEGEAN SEA-FOÇA AREA 072

       38 58 00 N 26 48 00 E

       38 51 00 N 26 36 00 E

       38 41 00 N 26 30 00 E

       38 40 00 N 26 45 00 E

       AREA TWO: AEGEAN SEA-UZUNADA AREA 074

       38 40 00 N 26 44 00 E

       38 40 00 N 26 35 30 E

       38 28 00 N 26 41 00 E 38 28 00 N 26 50 00 E

       2) CANCEL THIS NOTICE ON 2216.00Z DEC 89

       .....ENDED BY ZCZC CER=0.0%.....

        (Eksik Alınmış Navtex mesajı)

       ...... ZCZC 1A13 PAGE 1 .......

       120 ODR13

       1920 UTC DEC.89

       İZMİR RADIO

       NAVTEX NAVWARN.NR:222/89

       1) FIRING PRACTICE BETWEEN 3 ,

       17 JAN 1990 FROMN 0600 TO 1600

        0+ 330 26:

       BLACK SEA-ISTANBUL-DURUGÖL

       41 25 00 N 28 39 45 E

       41 24 00 N 28 39 30 E

       41 16 30 N 28 00 00 E

       41 16 30 N 28 32 00 E

       DANGEROUS TO NAVIGATE.

       2) CANCEL THIS NOTICE ON 171700

       UTC JAN/1990+

       NNNN

       ..... End of Massage CER= 4.1 ....

    NOT: Türkiye'de NAVTEX yayımları Türk Telekominakasyon A.Ş. tarafından işletilen Samsun, İstanbul, İzmir ve Antalya verici istasyonlarından 518.0 kHz. sabit frekans üzerinden yapılan yayımlarla sürdürülmektedir.

    Mevzuat Kanunlar