MİLLİ F. A. O. KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 27/01/1949 - 3/8711

    Dayandığı Kanun Tarihi - No:

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 16/02/1949 - 7133

    Madde 1 - F.A.O. Esas Nizamnamesi gereğince :

    a) Üye devletlerin uhdesine düşen ödevlerin ve F. A. O. ca alınacak kararların milli teşkilata intikal ettirilmesi, tanzimi ve bunların tatbikı için alınacak tedbirlerin ve elde edilecek sonuçların F. A. O. ya bildirilmesi,

    b) F. A. O. bölge ofislerine ait bilcümle işlerin yürütülmesi,

    c) İşler ve programlar hakkında senelik raporun tanzimi,

    d) F. A. O. nun istediği bilgilerin temini,

    e) F. A. O. konferanslarına ve toplantılarına katılacak milli heyetlere dökümanların temini,

    f) F. A. O. yu ilgilendiren milli teşekküllerle irtibatın temini,

    g) F. A. O. ya ait haberlerin yayımı,

    h) F. A. O. tarafından gönderilen teknik heyetlerle, uzmanlarla işbirliği temini,

    i) F. A. O. nun imkan ve vasıtalardan Hükümetin azami derecede istifade etmesi, Hususundaki işlerin yürütülmesi ile görevli olmak üzere bir milli F. A. O. Komitesi kurulmuştur.

    Madde 2 - (Değişik madde: 30/03/1961 - 5/995 K.)

    Milli F. A. O. Komitesi;

    Tarım Bakanlığı Müsteşarı ve bulunmadığı zamanlarda vekilinin Başkanlığı altında:

    Ankara Üniversitesi Ziraat, Veteriner, Siyasal Bilgiler, Tıp, Dil - Tarih-Coğrafya Fakültelerinin ilgili kürsülerinden birer temsilci ile Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı İktisadi ve Ticari İşler Dairesi Genel Müdürlüğü, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları, Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Reisliği, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri, Veteriner ve Orman Genel Müdürlükleri ile Toprak Mahsülleri Ofisi, İstatistik, T. C. Ziraat Bankası, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlükleri temsilcilerinden ve Umumi Katipten teşekkül eder.

    Madde 3 - (Değişik madde: 18/09/1957 - 4/9459 K.)

    Milli F. A. O. Komitesi; faaliyetleriyle ilgili ihtisasa mütaallik işlerde, ihtiyaca göre tali komiteler kurabilir. İcabında, Devlet Daire ve Teşekkülleriyle üniversite elemanlarından da istifade edebilir. Bu elemanlar, Milli Komite çalışmalarında yardımcı üye, Tali Komite çalışmalarında ise asli üye sıfatiyle vazife görürler.

    Madde 4 - (Değişik madde: 30/03/1961 - 5/995 K.)

    Milli F. A. O. Komitesi; işlerinin yürütülmesi için Başkan, Umumi Katip ve 7 nci maddede yazılı memurlardan müteşekkil olmak üzere Tarım Bakanlığında bir büro kurulur.

    Madde 5 - Milli Komite bürosunun memurları Başkanın talebi üzerine Tarım Bakanı tarafından görevlendirilir.

    Madde 6 - Başkan, Milli F. A. O. Komitesini memleket içinde ve dışında temsil, komiteleri icabettikçe toplantıya davet ve birinci maddede yazılı bütün işlere ait muameleleri bu Yönetmelik gereğince ifa ve bunlara ilgili yazıları imza eder.

    Madde 7 - Milli F. A. O. Komitesinin idare, muhabere ve sair büro işlerinin yürütülmesi için bir umumi katip, biri İngilizce ve biri Fransızca dili olmak üzere iki tercüman, ziraat, veteriner, orman ve istatistik işleri için birer meslek memuru ile lisan bilir yeter sayıda daktilo başkanlık emrine verilir. Umumi Katip komitenin toplantılarına iştirak eder.

    Madde 8 - Milli F. A. O. Komitesi, Başkanın daveti üzerine toplanır.

    Madde 9 - Komitece tetkikı icabeden hususlar tezekkür edildikten sonra gereği yapılmak üzere ilgili daireye verilir. İlgili daire kendisine havale olunan işlere ait gerekli işlemleri usulü dairesinde yapar. İcabında onayları alır ve neticeyi en çok bir hafta içinde Başkanlığa bildirir.

    Madde 10 - Komite üyesi bulunanlar icabında daireleri müşavir, uzman veya şube müdürlerini istişare etmek üzere komite toplantılarına iştirak ettirebilirler.

    Madde 11 - Milli Komite F. A. O. ile olan muhaberelerini Fransızca veya İngilizce yapmıya izinlidir.

    Madde 12 - Milli F. A. O. Komitesinin telgraf adresi olarak F. A. O. C. O. M. kabul edilmiştir.

    Mevzuat Kanunlar