REKABET KURUMU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi - No: 23/05/1997 - 97/9468

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 07/12/1994 - 4054

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 21/06/1997 - 23026

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL ESASLAR

    BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak maksadiyle kurulan Rekabet Kurumu'nun; kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Rekabet Kurumunun teşkilatı, yönetim ve çalışma kural ve yöntemleri bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

    DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 07/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 62 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı,

    Kurum : Rekabet Kurumu'nu,

    Kurul : Rekabet Kurulu'nu

    Başkan : Rekabet Kurulu Başkanı'nı,

    Teşkilat: Rekabet Kurumu'nun 4054 sayılı Kanun'un kendisine verdiği görevleri yerine getirmek maksadıyla, bu Kanun'un 21 ve 32 nci Maddeleri uyarınca oluşturduğu teşkilatı,

    Personel: Rekabet Kurumu teşkilatında çalışan personeli,

    Kanun : 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu,ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : KURULUŞ VE TEŞKİLAT

    KURUMUN KURULUŞU VE HUKUKİ YAPISI

    Madde 5 - Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve diğer kanunlarda öngörülen görevleri yerine getirmek üzere Kanunla kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişisidir.

    Kurum görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi, Kurumun nihai kararını etkilemek amaciyle emir ve talimat veremez.

    Kurum, Rekabet Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimleri'nden, oluşur.

    Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum, gerekli gördüğü yerlerde büro veya temsilcilik açabilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : REKABET KURULU

    BİRİNCİ KISIM : KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE GÖREV SÜRELERİ

    KURULUN TEŞEKKÜLÜ

    Madde 6 - Rekabet Kurulu biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur.

    KURUL ÜYELERİNİN SEÇİMİ

    Madde 7 - Bakanlar Kurulu, dört üyeyi Rekabet Kurulu'nun, iki üyeyi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın, bir üyeyi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'nın, birer üyeyi ise Yargıtay, Danıştay, Üniversitelerarası Kurul ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin her boş üyelik için kendi Kurumları içinden veya dışarıdan göstereceği ikişer aday arasından seçer ve atar.

    BAŞKAN

    Madde 8 - Altı yıllık süre dolmadan Başkan'ın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Başkanın yerine seçilecek üyenin belirlenmesinden sonra Başkanın kalan görev süresini tamamlayacak veya müteakip dönemlerde görev yapacak Başkan, Kurulun göstereceği üç aday arasından Bakanlar Kurulu tarafından atanır.

    Altı yıllık görev süresinin sonunda Başkan ve İkinci Başkan dahil beş üye değişir. Görev süresinin dolmasından iki ay önce, değişecek üyeler yerine ilgili kuruluşlarca gösterilecek adaylar Bakanlar Kurulu'na bildirilir. Bakanlar Kurulu'nca üyelerin görev sürelerinin dolduğu tarihe kadar yeni Kurul üyeleri seçilerek atanır. Başkanın görev süresinin dolmasından sonra yeni kurul üyelerinin de iştiraki ile toplanacak Kurul tarafından, üyeler arasından gizli oyla üç Başkan adayı belirlenerek Bakanlar Kurulu'na sunulur. Bakanlar Kurulu bu üç aday arasından birini Başkan olarak bir ay içinde görevlendirir.

    Başkanın görev süresinin bittiği tarihten, yeni Başkanın Bakanlar Kurulu'nca görevlendirildiği tarihe kadar Kurul toplantılarına;

    a- Varsa daha önceki dönemlerde Başkanlık yapanlardan bir üye,

    b- Aksi halde, daha önceki dönemlerde ikinci başkanlık yapanlardan bir üye,

    c- Bu da mümkün olmadığı takdirde, en kıdemli üye başkanlık eder.

    Yukarıdaki koşullarda eşitlik olması halinde, Kuruldaki hizmet süresi en fazla olan üye, onda da eşitlik olması halinde en yaşlı olan üye tarafından toplantılar yönetilir.

    Kurul İkinci Başkanı Kurulun ilk toplantısında seçilir ve Kurula Başkanlık eder.

    Yeni Kurul, Bakanlar Kurulu'na bildirilecek üç Başkan adayını seçer. Seçimde en çok oy alan üç üye Başkan adayı olur. Oyların eşit olması halinde, Kurul eşit oy alanlar arasından seçim yapar. Eşit oy devam ederse kura çekilir.

    KURUL İKİNCİ BAŞKANI

    Madde 9 - Kurul İkinci Başkanını Kurul Üyeleri kendi aralarından seçer. Bunun için Kurulun Başkan ve üyelerinin belirlenmesinden sonra, adaylar Başkana bildirilir. Kurul Başkanı, adayları da belirterek gündeme alır. Kurul toplantısında gizli oyla ikinci başkan seçilir.

    ATANMA ŞARTLARI

    Madde 10 - Kurul Başkanı ve üyeleri hukuk, iktisat, mühendislik, işletme veya maliye dallarında yurt içi ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az on yıl çalışmış olanlar arasından atanır. Başkan ve Üyelerin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci Maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

    Kurulca gösterilecek adayların en az yarısının Kurumun uzmanlık sıfatını kazanmış meslek personeli arasından belirlenmesi zorunludur.

    GÖREV SÜRELERİ

    Madde 11 - Kurul Başkanı, İkinci Başkanı ve üyelerinin görev süreleri altı yıldır. Süresi biten Başkan, İkinci Başkan ve üyeler yeniden seçilebilir.

    Kurul Başkanı ve İkinci Başkanı kuraya iştirak etmeden sürelerini altı yıl olarak tamamlarlar.

    Kurul'un diğer dokuz üyesinin üçtebiri, iki yılda bir yenilenir. Yenilenme sırasında Kurulun teşekkülüne ilişkin hükümlerdeki sayılar ve oranlar dikkate alınır.

    Kurul'un dördüncü yılının sonunda, mevcut dokuz üye kuraya tabi olur ve üçü değişir.

    Kurul'un dördüncü yılının sonunda, kalan altı üye kuraya tabi olur ve üçü değişir. Altıncı yıl sonunda kalan diğer üç üye değişir. İkinci ve dördüncü yılda kura ile değişen üyelerin ve altıncı yıl sonunda ise görev süreleri biten üyelerin yerine göreve atanan üyeler altı yıl görev yapar.

    Kurul'un ikinci ve dördüncü yılları sonunda yenilenecek üyeleri, Kurul'un bu dönemdeki son toplantısında ad çekmek suretiyle belirlenir. Kurada kaybeden üye, Kanun'un 22 nci maddesinde belirtilenlerden hangi kuruluş tarafından önerilmişse, yerine adayı aynı kuruluş gösterir.

    Kanun'un Geçici 1 inci maddesi uyarınca, ilk dönem için Başbakan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından gösterilen iki adayın kurada kaybetmeleri halinde, yerlerine yeni adayları Rekabet Kurulu gösterir.

    Başkanlık ve üyelikler, yenilenme hariç, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde, boşalan yerlere bir ay içinde seçim ve atama yapılır. Bu halde, atanan, yerine atandığı kimsenin görev süresini tamamlar.

    Kurul Başkanı, İkinci Başkan ve üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, Kurul kararı ile, atamalar için gerekli şartları kaybettikleri veya durumlarının Kanun'un 25 inci maddesine aykırı düştüğü anlaşılan ya da Kanunla verilen görevle ilgili olarak suç işledikleri kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olan Kurul Başkan ve üyelerinin görevleri sona erer.

    YASAKLAR

    Madde 12 - Kurul Başkan ve üyeleri, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz. ticaretle uğraşamaz, ortaklıklarda pay sahibi olamazlar.

    Kurul Başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce maliki oldukları Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetlerin dışındaki her türlü sermaye piyasası mevzuatı anlamındaki menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımları dışındakilere satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. 30 gün içinde bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.

    Amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş derneklerle vakıflardaki görevler ve kar amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır.

    Kurul üyeleri ve personeli Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve Kanun'un uygulanması sırasında öğrendikleri teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin ticari sırlarını görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

    YEMİN

    Madde 13 - Rekabet Kurulu üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda aşağıda belirtilen yemin metnine uygun olarak yemin ederler:

    "Rekabet Kurul Üyesi olarak, görevimin devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük ile yürüteceğime, Kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceğime ve ettirmeyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

    Yemin için yapılan başvuru, Yargıtay'ca acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

    İKİNCİ KISIM :KURULUN GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

    KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 14 - Kurulun görev ve yetkileri şunlardır.

    A-a) Kanunda yasaklanan faaliyetler ve hukuki işlemler hakkında, re'sen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine, doğrudan soruşturma açılmasına veya soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tesbiti için önaraştırma yapılmasına karar vermek; önaraştırma raporunun Kurula teslimini takip eden 10 gün içinde soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar vermek;

    b) İhbar ve şikayet başvurularında ileri sürülen iddiaların ciddi ve yeterli bulunması durumunda, ihbar ve şikayet edenlere, ileri sürülen iddiaların ciddi bulunduğu ve araştırmaya başlandığının yazılı olarak bildirilmesini sağlamak;

    c) Soruşturma yapılmasına karar verildiği taktirde, Başkan tarafından görevlendirilecek raportör veya raportörler ile birlikte gerektiğinde Kurul üyesi veya üyelerini de belirlemek, başlatılan soruşturmaları, soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ilgili taraflara bildirmek ve bu bildirim yazısı ile birlikte iddiaların türü ve niteliği hakkında yeterli bilgiyi ilgili taraflara göndererek tarafların ilk yazılı savunmalarını 30 gün içerisinde göndermelerini istemek;

    d) Gerektiği hallerde sözlü savunma toplantısı yapılmasını kararlaştırmak, tarafların cevap dilekçesi ya da savunma dilekçelerinde sözlü savunma hakkını kullanmak istediklerini bildirmeleri üzerine, sözlü savunma toplantısı yapmak.

    B-a) Kanunda yasaklanan faaliyetler ve hukuki işlemler hakkında, başvuru üzerine veya re'sen inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; Kanunda düzenlenen hükümlerin ihlal edildiğinin tesbit edilmesi üzerine, bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp, bundan sorumlu olanlara idari para cezası uygulamak,

    b) Kanun'un 5 inci maddesinde belirtilen şartların tamamının varlığı halinde; ilgililerin talebi üzerine, teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarının Kanun'un 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulup tutulmamasını, ilgili teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin başvurusu üzerine, elinde bulunan tutulmamasını, ilgili teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin başvurusu üzerine, elinde bulunan bilgiler çerçevesinde bir anlaşmanın, kararın, eylemin veya birleşme ve devralmanın Kanun'un 4, 6 ve 7 nci maddelerine aykırı olmadığını gösteren bir menfi tesbit belgesi verilip verilmemesini, kararlaştırarak, uygun olanlara muafiyet ve menfi tesbit belgesi vermek, Kanun'un 5 inci maddesinin birinci fıkrasında gösterilen şartların gerçekleşmesi halinde, belirli konulardaki anlaşma türlerine bir grup olarak muafiyet tanınmasını sağlayan ve bunların şartlarını gösteren tebliğler çıkarmak,

    c) Verilen muafiyet kararları ve menfi tesbit belgelerinin ilgili olduğu piyasaları sürekli takip ederek, bu piyasalarda ya da tarafların durumlarında değişiklikler tesbit edilmesi halinde ilgililerin başvurularını yeniden değerlendirmek, Kanun'un 13 üncü maddesinde belirtilen hallerde muafiyet ve menfi tesbit kararlarını geri almak, ya da tarafların belirli davranışlarını yasaklamak,

    d) Kanun'un 7 nci maddesi hükmü uyarınca, hangi tür birleşme ve devralmaların hukuki geçerlik kazanabilmesi için Kurula bildirilerek izin alınması gerekeceğini belirleyerek, çıkaracağı bir tebliğle ilan etmek, bildirilmesi zorunlu olan birleşme ve devralma işleminin Kurula bildirilmemiş olduğu hallerde, herhangi bir şekilde işlemden haberdar olduğu zaman kendiliğinden birleşme veya devralmayı incelemeye almak, inceleme sonucunda; birleşme veya devralmanın Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmediğine karar vermesi durumunda birleşme veya devralmaya izin vermek, ancak ilgililere bildirimde bulunmadıkları için para cezası uygulamak, birleşme veya devralmanın Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına girdiğine karar vermesi halinde; para cezası ile birlikte, birleşme veya devralma işleminin sona erdirilmesine; hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmiş olan tüm fiili durumların ortadan kaldırılmasına; şartları ve süresi Kurul tarafından belirlenecek şekilde ele geçirilen her türlü payın veya mal varlığının eğer mümkünse eski maliklerine iadesine, bu mümkün olmadığı takdirde üçüncü kişilere temlikine ve devrine, bunların eski malik veya üçüncü kişilere temlik edilmesine kadar geçen süre içinde, devralan kişilerin devralınan teşebbüslerin yönetimine hiçbir şekilde katılmayacağına ve gerekli gördüğü diğer tedbirlerin alınmasına karar vermek,

    e) Teşebbüs niteliğindeki gerçek veya tüzel kişiler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerine Kanun'un 16 ve 17 nci maddelerinde belirtilen hallerin gerçekleşmesi durumunda, aynı maddelerde belirtilen para cezasını vermek,

    C- Kanun'un uygulanması ile ilgili olarak tebliğler çıkarmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

    D- Kanun'un 62 nci maddesi hükmünce gerekli yönetmelikleri hazırlayarak Bakanlar Kurulu'na sunulmasını sağlamak,

    E- Rekabet hukuku ile ilgili mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler konusunda doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine görüş bildirmek,

    F- Rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve kararlarla ilgili olarak diğer ülkelerin mevzuat, uygulama, politika ve tedbirlerini izlemek, bunlardan yararlı olanlarından faydalanmak,

    G- Kurul İkinci Başkanını seçmek,

    H- Kurumun personel politikasını saptamak, uygulamasını izlemek, personelin atama işlemlerini yapmak, Başkanlıkça hazırlanan Kurumun yıllık bütçesi, gelir gider kesin hesabı ve yıllık çalışma programlarını onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasında aktarma yapmaya karar vermek,

    I- Boşalan Kurul üyelikleri için Kurumca gösterilecek adayları belirlemek,

    İ- Çalışmalarıyla ve görev alanlarındaki durum ve gelişmelerle ilgili her yıl bir rapor yayınlamak,

    J- Menkul ve gayrimenkul eşya ve demirbaş alımı gibi satınalma, satma, kiralama konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak, bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak,

    K- Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında her türlü işleme karar vermek,

    L- Başkanlıkça kendi yetkisinde olan işlerin Kurul kararına bağlanması istenildiğinde konuyu görüşüp karara bağlamak,

    M- 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda belirlenen gelirlerin toplanmasına ilişkin karar almak ve düzenlemelerde bulunmak,

    N- İlgili yönetmelikler çıkıncaya kadar, o konudaki işlemlerle ilgili karar vermek,

    O- Türk Ceza Kanununun Ek-2 nci maddesi uyarınca Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde belirtilen para cezalarının arttırılmasına yönelik hesaplamaları yapmak ve para cezalarının yeni miktarlarını Resmi Gazete ile duyurmak;

    P- Başkanca ataması sonuçlandırılan personelin dışındaki 4 üncü dereceye kadar olan ünvanlı personel ile meslek personeli Başkanlığın önerisi üzerine Kurul kararı ile sonuçlandırmak, (diğer dereceli ve ünvansız elemanlar ile danışmanların atamaları Başkanca sonuçlandırılır.)

    R- Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

    KURULUN ÇALIŞMA ESASLARI

    Madde 15 - Kurul, Başkan tarafından, Başkanın bulunmadığı izin, hastalık, yolculuk ve diğer hallerde İkinci Başkan tarafından yönetilir ve temsil olunur.

    TOPLANTI ZAMANI

    Madde 16 - Kurul toplantısı Kurul Başkanı'nın, Başkanın bulunmadığı hastalık, yolculuk ve diğer hallerde İkinci Başkanın çağırmasıyla toplanır. Toplantı tarih ve saati, toplantıdan önce Kurul Üyelerine bildirilir.

    Kurul, toplantı zamanını saptamakta Kanunun belirlediği istisnalar dışında esas itibariyle serbesttir.

    Sözlü savunma toplantısı, soruşturma safhasının bitiminden en az 30 gün, en çok 60 gün içinde yapılır.

    TOPLANTIYA DAVET

    Madde 17 - Toplantıya çağrı, toplantı yer ve saati bir önceki toplantıda kararlaştırılmamış ise Başkanlık tarafından yazılı olarak yapılır. Kurum merkezi dışında da toplantı yapılabilir.

    TOPLANTI GÜNDEMİ

    Madde 18 - Toplantıyı Kurul Başkanı veya yokluğunda İkinci Başkan yönetir, toplantı gündemini toplantıdan önce belirleyerek Kurul üyelerine bildirir.

    Toplantıya katılan Kurul üyeleri, uygun gördükleri hususları gündeme salt çoğunlukla koydurabilirler.

    Gündem maddeleri ile ilgili Başkanlık Müzekkeresi de gündem ile birlikte Kurul üyelerine dağıtılır.

    TOPLANTIYA KATILAMAMA HALLERİ

    Madde 19 - Kurul Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları asıldır.

    Kurul üyelerinden mazeretli olanların, mazeretlerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmeleri gereklidir.

    Kurul Başkan ve üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmeleri ile izinlerini kullanma tarihleri, toplantı ve karar sayısı bakımından sakınca yaratmamak koşuluyla Başkan tarafından düzenlenir.

    Yurtdışı görevlendirmeleri Kurul kararı alındıktan sonra uygulanır.

    GÖRÜŞMELERDE USUL

    Madde 20 - Görüşmeyi Kurul Başkanı veya Kurul Başkanının görüşmeye katılmadığı durumlarda İkinci Başkan yönetir ve karara bağlanacak konuları belirler. Bu konular serbestçe tartışıldıktan sonra Başkan oyları toplar ve en son kendi oyunu verir.

    Kurul, oylamanın kapalı yapılmasını kararlaştırabilir.

    KURUL KARARLARI

    Madde 21 - Kurul kararları gizli görüşme sonucu alınır ve alenen tefhim edilir. Hiçbir kurul üyesinin oyu çekimser olamaz. Görüşmelere mazeretli olanlar dışındaki üyeler katılır. Sözlü savunma toplantısında hazır bulunmuş olan üyelerin karar toplantısına katılmaları zorunludur.

    Sözlü savunma toplantısı açık olarak yapılır. Genel ahlakın ve ticari sırların korunması gerekçesi ile Kurul, sözlü savunma toplantısının gizli olarak yapılmasına karar verebilir.

    Kurul üyeleri, kendileriyle ve üçüncü dereceye kadar sıhri hısımlariyle ilgili olaylarda müzakere ve oylamaya katılamazlar.

    Kurul Başkanı ve üyeler tarafından görüşlerini bildirmeleri istenilen Başkan yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Meslek Personeli ile görüşme tutanaklarını düzenlemekle görevli özel büro personeli dışında hiç kimse toplantılara katılamaz.

    Kurul'ca belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri ya da belli dosyaların raportörlüğünü yapmaları istenen uzman kişiler de ilgili oldukları konuların görüşüldüğü toplantılara davet edilebilirler.

    Ancak, Kurul kararları toplantıya dışarıdan katılanların yanında alınmaz.

    TOPLANTI VE KARAR NİSABI

    Madde 22 - Kurul, nihai kararlarında Başkan ya da İkinci Başkan dahil en az 8 üyenin katılımı ile toplanır ve en az 6 üyenin aynı yönde oy kullanması ile karar verir.

    İlk toplantıda karar için gerekli nisabın sağlanamadığı durumlarda, Başkan ikinci toplantıya tüm üyelerin iştirakini sağlar. Ancak bunun mümkün olmaması halinde karar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Bu durumda da toplantı nisabı birinci fıkrada belirtilenden az olamaz. İkinci toplantıda oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

    Nihai karar haricindeki diğer kararlar ve özellikle tedbir ve tavsiye niteliğindeki kararlar ve işlemler için Kurul üyelerinden en az üçte birinin (Başkan ve ikinci başkan dahil 11 Kurul üyesi olan hallerde 4 üyenin toplanması ve toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kararı gerekir.

    Sözlü savunma toplantısı, Kurul Başkanı veya İkinci Başkan ile en az 7 Kurul üyesinin katılımı ile yapılır.

    KARARLARDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR

    Madde 23 - Kararlar aşağıdaki hususları ihtiva eder;

    a) Karar veren Kurul üyelerinin adları ve soyadları,

    b) İnceleme ve araştırmayı yapanların ad ve soyadları,

    c) Tarafların ad ve ünvanları ile ikametgahları ve ayrıca nitelikleri,

    d) Tarafların iddialarının özeti,

    e) İncelemenin ve tartışılan ekonomik ve hukuki konuların özeti,

    f) Raportörün görüşü

    g) İleri sürülen bütün delillerin ve savunmaların değerlendirilmesi,

    h) Gerekçe ve kararın hukuki dayanağı,

    ı) Sonuç,

    k) Varsa karşı oy yazıları.

    Verilen karar ile taraflara yüklenen görevler ve tanınan haklar şüphe ve tereddüte yol açmayacak şekilde açık yazılmalıdır.

    TUTANAK VE KARARLAR

    Madde 24 - Karar, Kurul Başkanı veya onun görevlendireceği bir üye tarafından yazılır. Kararların yazıldığı tutanakların her sayfası, toplantıya katılan Başkan ve üyelerce imzalanır.

    Kurul, önemine göre, hangi konularla ilgili olan konuşmaların tutanağa geçirileceğini önceden bir ilke kararına bağlayabileceği gibi, bunu toplantı sırasında da kararlaştırabilir. Ancak; Başkan ve üyelerden birinin tutanağa geçirilmesini istediği görüşmeler de tutanağa yazılır.

    Karara aykırı görüşte olan üyeler, ayrı veya birlikte karşı oy yazısını tutanağa yazdırır ve altını imzalarlar.

    Öneri veya önergenin aynen benimsenmesi halinde öneri veya önergenin aynen kabul edildiğini belirten açıklama, önerge veya öneri yazısı ile birlikte karar kapsamına girer.

    KARAR DEFTERİ

    Madde 25 - Toplantı tutanaklarına yazılan kararların her sahifesinin toplantıya katılmış olan Başkan ve üyeler tarafından imzalanması zorunludur.

    Kurul'un görüşme ve karar tutanakları, satır aralarında açık bırakılmamak ve çıkıntı olmamak kaydiyle, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı bir deftere tarih ve numara sırasiyle geçirilir.

    Karar defterine, her toplantıya ait tutanak ve kararların yazılmasında, 26 ncı maddede belirtilen hususların dışında aşağıdaki sıra gözetilir:

    a) Toplantıya katılanlarla katılmayanların adları ve katılmama nedenleri,

    b) Gündem sırasına göre konu ile ilgili öneri yazısı veya önerge,

    c) Görüşme tutanağı,

    d) Karar metni.

    KARARLARIN SAKLANMASI VE YAYIMLANMASI

    Madde 26 - Tutanağın imzalı aslı, Kurul Özel Bürosunda saklanır. Kararların onaylı örnekleri, gereği yapılmak üzere ilgili hizmet birimlerine veya Kanunda öngörülen hallerde ilgili kuruluşlara gönderilir. Kanunda öngörülen hallerde, bir nüshası da yayımlanmak üzere Rekabet Kurumu Yayın İşlerine gönderilir.

    Hizmet birimlerine gönderilecek onaylı karar örneklerinde farklı görüş ve açıklamalar bulunmaz.

    Karar örneklerinin aslına uygunluğu Kurul Başkanı veya İkinci Başkan tarafından onaylanır.

    KARARLARIN AÇIKLANMASI

    Madde 27 - Kurulun nihai kararları kesinleştikten sonra, tarafların ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekilde Resmi Gazete'te yayınlanır.

    Toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında ve Kurumun her türlü çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde basın ve yayın organlarına ancak Kurul Başkanı tarafından açıklama yapılır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : KURUL ÜYELERİNİN TEMİNAT VE HAKLARI

    KURUL ÜYELERİNİN TEMİNATLARI

    Madde 28 - Kurul üyeleri görevlerini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurulun nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kimselerden Kurul Başkanlığına veya üyeliklerine atananlar ile Kurumda görev alanlar görev sürelerinin sona ermesi halinde yeniden devlet memurluğuna dönerek durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

    ÜCRET

    Madde 29 - Kurul Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri, en yüksek devlet memurunun her türlü ödemeler dahil ücretlerinin iki katını geçmemek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın teklifi ile Bakanlar Kurulu'nca tesbit edilir. En yüksek devlet memurlarına ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz.

    EMEKLİLİK

    Madde 30 - Kurul Başkan ve üyeleri ile diğer personel Emekli Sandığı Kanununa tabidir. Kurul Başkan ve üyelerinin üyeliğinin sona ermesi üzerine tekrar devlet memurluğuna dönerek durumlarına uygun bir göreve atanmaları halinde, Kurumda geçirdikleri süreler, tabi oldukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir.

    Bu hükümler, akademik ünvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak üzere üniversitelerden gelen Başkan ve üyelerle diğer personel hakkında da uygulanır.

    Emeklilik açısından Kurul Başkanı Bakanlık Müsteşarı, Kurul Üyeleri Bakanlık Müsteşar Yardımcıları ile aynı düzeyde kabul edilir.

    Kurul Başkan ve Üyeleri, alacakları ücretin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, yukarıdaki fıkrada belirtilen memuriyet ünvanlarının makam tazminatı ve özel hizmet tazminatlarının üzerinde makam tazminatı ve özel hizmet tazminatı aldıkları takdirde, fiilen aldıkları makam ve özel hizmet tazminatları emekli maaş ve ikramiyelerinin hesabında esas alınır.

    Kurul Başkan ve üyelerinin T.C. Emekli Sandığı kesenekleri ve sağlanacak emeklilik haklarına esas olan unsurlardan,

    a) Aylık Gösterge Tablosu olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenen aylık gösterge tablosu esas alınır.

    b) "Taban Aylığı" ve "Kıdem Aylığı" Devlet Memurları uygulamasına göre belirlenir.

    c) Ek Gösterge ve Makam Tazminatı, bu maddenin dördüncü fıkrasındaki açıklamalara göre belirlenir.

    d) T.C. Emekli Sandığı mevzuatında yapılacak değişiklikler ile emekli maaş ve ikramiyelerinin tespitine esas olup bundan sonra ihdas edilecek zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler ve uygulamalar olduğu taktirde bu değişiklikler aynen uygulanır.

    e) Emeklilik açısından Daire Başkanları Bakanlık Genel Müdürleri ile aynı düzeyde kabul edilir.

    f) Emeklilik açısından diğer personelin durumu ve esasları Kurulca belirlenir.

    SAĞLIK YARDIMI

    Madde 31 - Kurul Başkan ve üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin resmi sağlık kuruluşlarında veya Tıp Fakültelerinde uygulanan poliklinik, muayene ve tedavi giderlerini geçmemek üzere özel sağlık kuruluşlarında yapılacak tüm sağlık giderleri Kurumca belirlenen esaslar dairesinde Kurum bütçesinden karşılanır.

    YOL GİDERLERİ VE GÜNDELİKLER

    Madde 32 - Kurul Başkan ve üyelerinin yol giderleri ile gündelikleri Kurul kararı ile belirlenir.

    KONUT TAHSİSİ

    Madde 33 - Kurul Başkan ve üyelerine Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde "Özel Tahsisli" olarak konut tahsis edilir. Diğer personele görev ve sıra tahsisli olarak Başkanca yapılır.

    İKRAMİYE

    Madde 34 - Kanunun 37 nci maddesi hükmünce Kurul Başkan ve üyelerine her türlü ödemeler dahil tesbit edilecek ücret toplama üzerinden, en yüksek devlet memuruna yapılan sayıda ikramiye ödenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : BAŞKANLIK

    BİRİNCİ KISIM : BAŞKANLIK TEŞKİLATI

    BAŞKANLIK

    Madde 35 - Başkanlık; Kurul Başkanı, İkinci Başkan ve Kurul Başkan Yardımcılarından teşekkül eder.

    Kurul Başkanı Kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur.

    Bu sorumluluk, Kurumun çalışmalarının genel çerçevede düzenlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsar.

    BAŞKAN YARDIMCILARI

    Madde 36 - Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesinde Başkan'a yardımcı olmak üzere iki adet Başkan Yardımcısı görevlendirilebilir. Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, teşkilat kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdürler. Başkan Yardımcıları Kurul Üyeleri dışından atanır. Başkan Yardımcılarının Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mühendislik Fakültelerinin Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları ve asgari 4 yıl kamu üst düzey yöneticiliğinde görev yapmış olmak koşuluyla toplam 12 yıl kamu ve özel sektörde çalışmış olması şartı aranır.

    İKİNCİ KISIM : BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 37 - Başkanın görev ve yetkileri şunlardır.

    A) Kurumun karar organı olan Rekabet Kurulu ile hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak, Kurum hizmet birimleri arasında çıkabilecek görev ve yetki sorunlarını çözmek;

    B-a) Kanun'un 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Kurul tarafından önaraştırma ve soruşturma yapılmasına karar verildiği takdirde, meslek personeli uzmanlardan bir ya da birkaçını önaraştırma yapmak üzere görevlendirmek;

    b) Önaraştırma yapmakla görevlendirilen raportörlerin 30 gün içinde elde ettiği bilgilerin, her türlü delillerin ve konu hakkındaki görüşlerinin Kurul adına Başkanlığa yazılı olarak teslimini takip eden 10 gün içinde Kurul'u, elde edilen bilgileri değerlendirerek karar vermek üzere toplantıya çağırmak;

    c) Kurul'un, ihbar veya şikayet başvurularında ileri sürülen iddiaları ciddi ve yeterli bulması durumunda, ihbar ve şikayet edenlere ileri sürülen iddiaların ciddi bulunduğu ve önaraştırmaya başlandığının yazılı olarak bildirilmesini sağlamak;

    d) Soruşturma safhası sonucunda hazırlanan raporu, tüm Kurul üyeleri ile ilgili taraflara tebliğ etmek;

    e) Bu Kanunu ihlal ettiği belirlenenlere yazılı savunmalarını 30 gün içinde Kurula göndermelerini tebliğ etmek;

    Tarafların gönderecekleri savunmalarına karşı soruşturmayı yürütmekle görevlendirileceklerin 15 gün içinde bildirecekleri ek yazılı görüşleri tüm kurul üyeleri ile ilgili taraflara bildirmek;

    f) Kurul tarafından sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar verilmesi halinde, soruşturma safhasının bitiminden en az 30 gün en çok 60 gün içinde yapılacak sözlü savunma toplantısını, toplantı gününden en az 30 gün önce taraflara bildirmek;

    g) Kurulun nihai kararlarına, tedbir kararlarına, para cezalarına ve süreli para cezalarına karşı taraflarca Danıştay'a başvurulduğu takdirde, Danıştay'daki davaları takip ettirmek;

    C) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek ve toplantıları idare etmek;

    D) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, bu kararların uygulanmasını izlemek;

    E) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak;

    F) Kurumun yıllık bütçesi ile gelir gider kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak ve Kurula sunmak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını, giderlerin yapılmasını sağlamak;

    G) Rekabet politikası ile ilgili olarak alınacak kararlar ve ilgili mevzuat hakkında görüş bildirmek;

    H) Kurumun Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek;

    I) Kurumu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek;

    J) Kurulun nihai kararları ile Kurumca hazırlanacak tebliğ ve yönetmeliklerin yayınlanmasını sağlamak;

    K) Kurul Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek,

    L) Kurulca Başkanın önerisi üzerine ataması yapılacak 4 üncü dereceye kadar olan ünvanlı elemanlar ile mesleki personel dışındaki her türlü elemanlar ile danışmanların atanmalarını sonuçlandırmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : KURUM HİZMET BİRİMLERİNİN KURULUŞU

    KURULUŞ

    Madde 38 - Kurum teşkilatı; Danışma Birimleri, Ana Hizmet Birimleri ve İdari Hizmet Birimlerinden oluşur.

    Başkan, hangi birimlerinin doğrudan kendisine, hangi birimlerin Başkan Yardımcılarına bağlı olacağını belirler.

    KURUMUN HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 39 - Kurum'un hizmet birimleri, Daire Başkanlıkları ile bunlara bağlı olarak çalışan grup başkanlıkları, müdürlükler ve bunların bünyesindeki servislerden oluşur.

    Kurum hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir.

    I- DANIŞMA BİRİMLERİ

    1) Hukuk Müşavirliği

    2) Basın Danışmanlığı

    3) Başkan Danışmanları

    II- ANA HİZMET BİRİMLERİ

    1) I. Daire (Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar Dairesi),

    2) II. Daire (Muafiyet ve Menfi Tesbit Dairesi) Başkanlığı,

    3) III.Daire (Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Dairesi) Başkanlığı,

    4) IV. Daire (Birleşme ve Devralmalar Dairesi) Başkanlığı,

    5) V. Daire (Araştırmalar Dairesi) Başkanlığı.

    III- İDARİ HİZMET BİRİMLERİ

    1) Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı,

    2) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı,

    3) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

    4) İstanbul Bölge Temsilciliği,

    5) Savunma Uzmanlığı,

    6) Kurul Özel Büro Müdürlüğü,

    7) Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü

    Kurumun ileride doğabilecek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, bu hizmet ünitelerinin birleştirilmesi, daha fazla hizmet birimine dönüştürülmesi veya yeni hizmet birimleri ihdası Kurul kararı ile yapılabilir.

    Başkan danışmanları veya yabancı uzmanların hangi kademelerde görev yapacağı ve bağlı olacağı merci Başkan tarafından belirlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : ÇALIŞMA ÜNİTELERİNİN KURULUŞ VE GÖREV TANIMLARI

    BİRİNCİ KISIM : DANIŞMA BİRİMLERİ

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    NİN GÖREVLERİ

    Madde 40 - Hukuk Müşavirliği'nin görevleri;

    a) Kurum Başkanlığı'na ve Başkan'ın onayı ile Daire Başkanlıkları ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışma hizmeti yapmak,

    b) Kanun kapsamına giren başvurular ve bu başvurular sonucu yapılan önaraştırma ve soruşturmalarla ilgili hukuki konularda gereken incelemeleri yapmak ve görüş bildirmek,

    c) Kurumca çıkarılacak tebliğ ve yönetmelik taslaklarını, mevzuata uygunluk açısından inceleyerek görüş bildirmek,

    d) Hukuki konularda ve özellikle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun ve Rekabet Hukuku ile ilgili olarak araştırma ve inceleme yapmak, mevzuatı derlemek ve değerlendirmek,

    e) Diğer ülkelerdeki Rekabet Hukukunu incelemek,

    f) Kanunda ve ilgili mevzuatta yapılması gereken değişiklikler üzerinde çalışmalar yaparak Kurula öneride bulunmak,

    g) Kurumun görevleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde yasal yollara başvurulmasına ilişkin işlemler ile üçüncü şahıslarla Kurum arasındaki hukuki ilişkileri yürütmek,

    h) Kurul'un görevlerini yapmasına yardımcı ve yararlı olacak hukuki incelemelerde bulunmak,

    ı) Kurul Başkan ve üyelerinin ileteceği konularda görüş bildirmek,

    i) Kurum'a ilişkin her türlü uyuşmazlığın takibi ve çözümlenmesi amacıyla Kurumu temsil etmek,

    j) Rekabet işlemleri ile ilgili olarak gereken her türlü tebligatları yapmak ve tebligatlarda belirtilen işlemlerin yapılıp yapılmadığını ilgili daire başkanlığı ile işbirliği yaparak takip etmek,

    k) Başkan tarafından verilecek görevleri yapmaktır.

    BASIN DANIŞMANLIĞI

    NIN GÖREVLERİ

    Madde 41 - Basın Danışmanlığı'nın görevleri;

    a) Basının Kurum faaliyetleri hakkındaki değerlendirmelerini izlemek, Kurum Başkanı'nın gerekli gördüklerine cevap vermek,

    b) Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile ve halkla ilişkilerini yürütmek,

    c) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

    BAŞKAN DANIŞMANLARI

    Madde 42 - Kanunun verdiği görevlerle ve özellikle Rekabet Kurumu ile ilgili olarak, öngörülecek hizmetlerin yürütülmesini teminen yeteri sayıda yerli ve yabancı Başkan danışmanı görevlendirilebilir.

    İKİNCİ KISIM : ANA HİZMET BİRİMLERİ

    I. DAİRE (REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR DAİRESİ) BAŞKANLIĞI

    NIN GÖREVLERİ

    Madde 43 - I. Daire (Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar Dairesi) Başkanlığı'nın görevleri şunlardır;

    A) Teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve kararların doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıdığı veya bu etkiyi doğurduğu veya doğurabilecek nitelikte olduğu ihbar, şikayet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya re'sen Kanun'un 4 üncü maddesinin ihlali iddiasını tesbiti halinde;

    a) İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine ihlale ne şekilde son vereceklerine ilişkin yazılı olarak bildirilecek Kurul kararının ne şekilde alınması gerekeceği hususunda görüş bildirmek,

    b) Nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihai kararın kapsamını aşmayacak şekilde Kurulca kararlaştırılacak geçici tedbirlerin neler olacağına dair görüş bildirmek,

    c) İlgili teşebbüs ve teşebbüs birliklerine Kanun'un Dördüncü kısmında belirtilen hükümler çerçevesinde, rekabetin tesisi ve ihlalden önceki durumun korunması için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları kapsayan Kurul'ca alınacak olan karar hakkında görüş bildirmek,

    B- a) Kanun'un Geçici 2 nci maddesine göre, Kurumun teşkilatını oluşturduğunu bir Tebliğ ile ilan ettiği tarihte var olan ve bu tarihten itibaren 6 ay içinde bildirilen, Tebliğin ilan tarihinden sonra yapılan ve yapıldıkları tarihten itibaren bir ay içinde bildirilen veya herhangi bir şekilde belirlenen anlaşma, uyumlu eylem ve kararları kaydedip incelemeye almak ve önaraştırma veya soruşturma yapılıp yapılmaması hususundaki görüşleriyle birlikte Kurul'a sunmak,

    b) Kurul tarafından önaraştırma veya soruşturma yapılmasına gerek görülmeyen anlaşma, karar ve uyumlu eylemlerle ilgili olarak taraflara Kanun'un 4 üncü maddesine aykırı bir durumun olmadığını bildirmek,

    c) Kurul'un ihbar ve şikayet başvurularında ileri sürülen iddiaları ciddi ve yeterli bulması durumunda, ihbar veya şikayet edenlere ileri sürülen iddiaların ciddi bulunduğunu ve araştırmaya başlandığını yazılı olarak bildirmek,

    C) Kanunda belirtilen idari para cezalarını gerektiren fiillerin tesbiti halinde, gereği yapılmak üzere Kurul'a öneride bulunmak,

    D) Kanun'da belirtilen diğer işleri ve Başkanlık tarafından verilen görevleri yapmaktır.

    II. DAİRE (MUAFİYET VE MENFİ TESBİT DAİRESİ) BAŞKANLIĞI

    NIN GÖREVLERİ

    Madde 44 - II. Daire (Muafiyet ve Menfi Tesbit Dairesi) Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:

    A) Teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarının Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına ilişkin ilgililerin başvurusu üzerine, bu anlaşma uyumlu eylem ve kararların, malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileştirmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmelerin sağlanması; tüketicilerin bundan yarar sağlaması, ilgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması, Rekabetin, Kanun'un 5 inci maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmaması, koşullarına uygun olup olmadığı hakkında inceleme yapmak; hazırladığı rapor üzerine Kurul'ca muafiyet kararı verilmesi halinde bunu ilgililere bildirmek,

    B) Muafiyetin verilmesi belirli şartların ve/veya yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanmışsa, bu şart ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini araştırmak ve sonucuna göre işlem yapmak,

    C) Kurul'ca en çok beş yıl için verilen muafiyet süresi sona erdiğinde, muafiyet şartları halen devam ediyorsa, ilgili tarafların başvurusu üzerine muafiyet kararının yenilenmesi hususunda Kurul'a teklifte bulunmak,

    D) Yukarıda (A) fıkrasında gösterilen şartların gerçekleşmesi halinde, belirli konulardaki anlaşma türlerine bir grup olarak muafiyet tanınmasını sağlayan ve bunların şartlarını gösteren Tebliğ tasarılarını hazırlayarak Kurul'a sunmak,

    E) İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin başvurusu üzerine, elinde bulunan bilgiler çerçevesinde bir anlaşmanın, kararın, eylemin, veya birleşme ve devralmanın Kanun'un 4,6 ve 7 nci maddelerine aykırı olmadığı sonucuna varılırsa, menfi tesbit belgesi verilmesine karar alınması için Kurul'a teklifte bulunmak,

    F) Kararın alınmasına esas teşkil eden herhangi bir olayda değişiklik olması, karara bağlanan şartların veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, kararın sözkonusu anlaşma hakkında yanlış veya eksik bilgiye dayanarak verilmiş olması, hallerinde Kurul'ca verilen muafiyet ve menfi tesbit kararları geri alınabileceği gibi tarafların belirli davranışları yasaklanabileceğinden bu durumları izlemek ve gerçekleşmesi halinde, muafiyet ve menfi tesbit kararlarının geri alınması ya da tarafların belirli davranışlarının yasaklanması hususlarında karar alınmak üzere Kurul'a teklifte bulunmak,

    G) Kanun'un Geçici 2 nci maddesi gereğince Kurum'un teşkilatını oluşturduğunu bir Tebliğ ile ilan ettiği tarihte var olan ve bu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu Tebliğin ilan tarihinden sonra yapılan ve yapıldıkları tarihten itibaren bir ay içinde bildirilen anlaşmalara, şartları taşıması halinde, muafiyet uygulamak, zamanında yapılmamış bildirimlere muafiyet verilmesi halinde muafiyetleri bildirim tarihinden itibaren geçerli saymak,

    H) Kanunda belirtilen idari para cezalarını gerektiren fiillerin tesbiti halinde, gereği yapılmak üzere Kurul'a öneride bulunmak,

    I) Kanun'da belirtilen diğer işleri ve Başkan tarafından verilen görevleri yapmaktır.

    III. DAİRE (HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI DAİRESİ) BAŞKANLIĞI

    NIN GÖREVLERİ

    Madde 45 - III. Daire (Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Dairesi) Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:

    A) Kanun'un 6 ncı maddesinde belirtilen kötüye kullanma halleri ile bunların dışındaki kötüye kullanma hallerini araştırıp tespit etmek,

    B) İhbar, şikayet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya re'sen Kanun'un 6 ncı maddesinin ihlal edildiğinin tesbiti halinde, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin A/(a),(b) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemleri yapmak;,

    C) Hakim durumun kötüye kullanılması durumunun tesbiti halinde gerekli işlemleri yapmak,

    D) Kanunda belirtilen idari para cezalarını gerektiren fiillerin tesbiti halinde, gereği yapılmak üzere Kurul'a öneride bulunmak,

    E) Kanunda bildirilen diğer işleri ve Başkanlık tarafından verilen görevleri yapmaktır.

    IV. DAİRE (BİRLEŞME VEYA DEVRALMALAR DAİRESİ) BAŞKANLIĞI

    NIN GÖREVLERİ

    Madde 46 - IV.Daire (Birleşme veya Devralmalar Dairesi) Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:

    A) Hangi tür birleşme ve devralmaların hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kurula bildirilerek izin alınması gerektiğine dair Tebliğ taslağı hazırlayarak Kurul'a sunmak,

    B) İhbar, şikayet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya re'sen Kanun'un 7 nci maddesinin ihlal edildiğinin tesbiti halinde, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin A/(a),(b) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemleri yapmak,

    C) Kanun'un 7 nci maddesi kapsamına giren birleşme ve devralmalar hakkında Kurul'un süresi içinde karar almasını sağlamak ve konu hakkındaki görüşünü Kurul'a bildirmek,

    D) Bildirilmesi zorunlu olan birleşme veya devralma işlemlerinin Kurul'a bildirilmemiş olduğu hallerde, herhangi bir şekilde işlemden haberdar olunduğu zaman kendiliğinden birleşme ve devralmayı incelemeye almak, inceleme sonucunda konunun önemli ve ciddi olduğu sonucuna varırsa, ön inceleme yapılıp yapılmamasına karar verilmek üzere görüşüyle birlikte Kurul'a sunmak,

    a) Kurul'un, birleşme veya devralmanın Kanun'un 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına girmediğine karar vermesi durumunda, Kurul'un birleşme ve devralmaya izin vermesi, bildirimde bulunmadıkları için uygulanacak para cezasına ilişkin alacağı karar konusunda Kurul'a öneride bulunmak,

    b) Kurul'un konuyu ciddi bulup ön araştırma yaptırması sonucu birleşme veya devralmanın kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına girdiğine karar vermesi halinde; para cezası ile birlikte birleşme veya devralma işleminin sona erdirilmesine; hukuka aykırı olarak gerçekleştirilmiş olan tüm fiili durumların ortadan kaldırılmasına; şartlar ve süresi Kurul tarafından belirlenecek şekilde ele geçirilen her türlü payın veya mal varlığının eğer mümkünse eski maliklerine iadesine, bu mümkün olmadığı takdirde üçüncü kişilere temlikine ve devrine; bunların eski malik veya üçüncü kişilere temlik edilmesine kadar geçen süre içinde devralan kişilerin devralınan teşebbüslerin yönetimine hiçbir şekilde katılamayacağına ve gerekli gördüğü diğer tedbirlerin alınmasına dair Kurul'un vereceği ve ilgililerine tebliğ olunan kararın tatbikini izlemek ve bu konuda gerekenleri yapmak,

    E) Birleşme ve devralmaların, hangi bilgileri ihtiva edecek şekilde ve hangi belgelerle birlikte Kurul'a bildirileceğini belirlemek,

    F) Kanunda belirtilen idari para cezalarını gerektiren fiillerin tesbiti halinde, gereği yapılmak üzere Kurul'a öneride bulunmak,

    G) Kanunda belirtilen diğer işleri ve Başkanlık tarafından verilen görevleri yapmaktır.

    V. DAİRE (ARAŞTIRMA DAİRESİ) BAŞKANLIĞI

    NIN GÖREVLERİ

    Madde 47 - V. Daire (Araştırma Dairesi) Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:

    a) Rekabetin korunması konusunda yurt içi ve yurt dışı ilgili kurum ve kuruluşlarla periyodik istişarelerde bulunarak, sonuçlarını değerlendirmek ve önerilerini Kurul'a sunmak;

    b) Piyasalarda sektör araştırmaları yapmak ve veri tabanı oluşturmak;

    c) Kurumun çalışma alanına giren konularda ekonomik araştırmalar yapmak, ekonomik gelişmeleri değerlendirerek Kurul üyelerine ve Kurum birimlerine bilgi sunmak;

    d) Kurum faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışan yurt dışı kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek; piyasalardaki gelişmeleri izleyip bu konularda araştırmalar yaparak strateji ve karar oluşum süresince yardımcı olmak;

    e) Yapılan veya yapılacak düzenlemelerin olası etkilerini değerlendirmek ve geleceğe yönelik önerilerde bulunmak amacıyla simulasyon çalışmaları yapmak;

    f) Rekabetin korunması alanındaki yurt dışı gelişmeleri izlemek, bu konuda araştırma yapmak veya yaptırmak, araştırma sonuçları hakkında Kurul'u bilgilendirmek;

    g) Kurum faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve Kurul'a önerilerde bulunmak;

    h) Rekabet uygulamaları ile ilgili kütüphane ve dokümantasyonu oluşturmak;

    ı) Kurul Başkanı tarafından verilen görevleri yapmaktır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : İDARİ HİZMET BİRİMLERİ

    BİLGİ İŞLEM, İSTATİSTİK VE ENFORMASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    NIN GÖREVLERİ

    Madde 48 - Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi;

    a) Kurum hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunabilmesi için bilişim teknolojileri konusundaki ihtiyacını karşılamak ve bilişim teknolojileri konusunda bu birimlere destek vermek,

    b) Kurum hizmet birimlerinin iş akışlarını izleyerek bilişim teknolojileri konusunda daha etkin ve verimli iş, belge, bilgi akış düzenini önermek ve buna yönelik yazılımları temin etmek veya üretmek,

    c) Kurumun ilgili birimlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarından, ilgili yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağlanan ve görevleri kapsamına giren bilgileri bilgi iş ortamında toplamak, değerlendirmek ve makama hızlı, etkin ve özet bilgi akışını temin etmek,

    d) Toplanan bilgi, belge, yayın ve istatistikleri bilgisayar ortamına aktararak veri tabanları hazırlamak,

    e) Toplanan verileri düzenleyerek istatistik raporları hazırlamak,

    f) Bilişim teknolojileri konusunda yeni gelişmeleri izlemek, kullanımının sağlanması konusunda gerekli araştırmaları yapmak,

    g) Kurum personeline Bilişim Teknolojileri konusunda eğitimler planlamak, gerçekleştirmek, gerektiğinde bunlarla ilgili eğitim notları hazırlamak,

    h) Kurumun, kurum dışı birimlerle bilişim teknolojileri konusunda iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartları hazırlamak ve uygulanmasının sağlanması için çalışmalar yapmak,

    ı) Kurumun bilgi teknolojileri konusunda alacağı her türlü donanım, yazılım sarf malzemesi ve benzeri konularda danışmanlık yapmak,

    j) Kurul Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmaktır.

    İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    NIN GÖREVLERİ

    Madde 49 - İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nın görevleri,

    a) Kurum teşkilatının insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak;

    b) Kurum ve teşkilatının personel atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak;

    c) Kurum teşkilatına ait kadroların dağıtım ve tahsis işlemlerini yapmak;

    d) Kurum teşkilatı personelinin özel kanunda yer alan hükümlere göre verecekleri mal bildirimi ile ilgili işleri yürütmek;

    e) Kurum teşkilatı ile ilgili eğitim planını hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek;

    f) Teşkilat personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak;

    g) Personelin kadro ünvan ve sayıları, ücretleri, uygulanacak ek göstergeler, sağlanacak sosyal ve mali yardımlarla ilgili hususları inceleyerek Başkanlığa sunmak;

    h) Kanunda öngörülen diğer işler ile Kurum Başkanının vereceği görevleri yapmaktır.

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    NIN GÖREVLERİ

    Madde 50 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın görevleri,

    a) Kurum teşkilatının gelir-gider bütçe tahminlerini yapmak, bütçesini hazırlayarak Kurul'a sunmak;

    b) Kurum'un gelirlerini takip ve tahsil etmek;

    c) Kurum ve teşkilatına ait her türlü giderin ödenmesini sağlamak;

    d) Kurumun muhasebe ve kayıt işlerini yürütmek,

    e) Kurumun nakit ve benzeri varlıklarının muhafazası ve idaresi için gerekli tedbirleri almak ve kaynaklarının en verimli şekilde istismarını sağlamak;

    f) Vaziyet, mizan ve bilanço çalışmalarını yapmak;

    g) Kurum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek;

    h) İhtiyaç duyulan taşınmaz kiralama veya satın alma işlemlerini yürütmek;

    ı) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıtlarla ilgili hizmetleri yapmak;

    j) Kurul ve teşkilatına ait hizmet yerleriyle ilgili güvenlik tedbirlerini almak ve yürütmek, buralara giriş ve çıkışları düzenlemek;

    k) Kuruma ait ayniyatla ilgili her türlü işlemi ikmal etmek,

    l) Kurum personelinin ve aile fertlerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak;

    m) Sosyal hizmetlere ilişkin işleri yürütmek;

    n) Savunma hizmetlerini yürütmek;

    o) Haberleşme, genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini yürütmek;

    p) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak;

    q) Verilecek diğer görevleri yapmaktır.

    İSTANBUL BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

    Madde 51 - İstanbul Bölge temsilciliği, Kurum'un ilgili birimleri ile koordineli bir biçimde İstanbul ili ve çevresinde faaliyet gösteren ilgili Kurum ve Kuruluşlar ile ilişki kurmak, bilgilendirmek ve koordinasyon sağlamak; İstanbul ili ve çevresindeki mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren teşebbüslerin Kanun'un men ettiği rekabeti sınırlayıcı faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve sonucunu Kurum'un ilgili birimlerine aktarmak, İstanbul Bölgesinde görevlendirilen meslek personeline destek görevi vermek, Başkanın vereceği görevleri yapmak, Başkanlığı, bulunduğu bölgede temsil etmek ile görevlidir.

    İstanbul Bölge temsilciliği, daire başkanı seviyesinde Bölge Temsilcisine bağlı yeteri kadar personelden oluşur.

    KURUL ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ VE BAŞKAN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 52 - Kurul Özel Büro Müdürlüğü, karar organının toplantılarına ilişkin gündemin hazırlanıp dağıtılması; Görüşme ve kararların kaleme alınması, ilgili karar tutanaklarına ve karar defterine kaydedilmesi, üyelere imzalatılması; Kararların gereği yapılmak için ilgili birimlere intikalinin sağlanması, Daire Başkanlıkları itibariyle muhafazası ile görevlidir.

    Kurul Özel Büro Müdürlüğü, Kurul Başkanı'na bağlı bir müdür yönetiminde yeter sayıda personelden oluşur.

    Başkan Özel Kalem Müdürlüğü; Başkanlığa baş vuran iş sahipleri ve ziyaretçilere gerekli usul ve yolları göstermek, Başkanın her türlü hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Bir Özel Kalem Müdürü ve yeteri kadar personelden oluşur.

    DAİRE BAŞKANLIKLARI, GRUP BAŞKANLIKLARI VE MÜDÜRLÜKLERİN KURULUŞU

    Madde 53 - Teşkilat şemasındaki Daire Başkanlıkları, Grup Başkanlıkları ve Müdürlüklerden birkaçı kuruluş aşamasında bir Daire Başkanı, bir Grup Başkanı veya bir Müdüre bağlanabileceği gibi; hizmetlerin gerektirmesi halinde Kurul Kararı ile mevcut birimler birleştirilebileceği gibi, iki veya daha fazla birime dönüştürülebilecek veya yeni Daire Başkanlıkları, Grup Başkanlıkları ve Müdürlükler kurulabilir.

    ALTINCI BÖLÜM : ÇALIŞMANIN SONUÇLANDIRILMASI VE USUL

    BİRİNCİ KISIM : ÇALIŞMA SONUÇLARI VE RAPORLAR

    ÇALIŞMA SONUÇLARI

    Madde 54 - Rekabet işlemleriyle ilgili olarak Kurum personeli, yaptıkları inceleme, araştırma, denetleme ve diğer çalışma sonuçlarını, düzenleyecekleri raporlarda gösterirler.

    Kurum personeli tarafından düzenlenecek raporların türü, kapsamı ve niteliği Kurul tarafından belirlenir.

    İKİNCİ KISIM : KURULUN İNCELEME VE ARAŞTIRMALARINDA USUL

    ÖNARAŞTIRMA

    Madde 55 - Kuruma intikal eden başvurular, ilgili Daire Başkanlığı'na intikal ettirilir. İlgili Daire Başkanlığı re'sen kendisine intikal eden başvurularla ilgili olarak meslek personeli uzmanlar arasından görevlendirilecek raportörlere ilk incelemeyi yaptırır ve raportörlerin hazırlayacağı rapora istinaden başvurunun, Kurumun çalışma konularının kapsamı dışında olduğunun anlaşılması halinde, durum, başvuru sahiplerine Başkanlıkça bildirilir.

    Kurul re'sen veya yukarıda belirttiğimiz şekilde kendisine intikal eden başvurular üzerine, doğrudan soruşturma açılmasına veya soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tesbiti için önaraştırma yapılmasına, ya da önaraştırma yapılmamasına, karar verir.

    Önaraştırma yapılması kararı, bir nihai karar olmadığından, Kurul üyelerinin en az üçte birinin toplanması ve toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oylarıyla alınır.

    Kurul, önaraştırma yapılmasına karar verdiği takdirde, Başkan, Rekabet Uzmanları'ndan bir ya da birkaçını raportör olarak doğrudan görevlendirir.

    Önaraştırma yapmakla görevlendirilen raportör, 30 gün içinde elde ettiği bilgileri, her türlü delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini Kurula, düzenleyeceği "Önaraştırma Raporu" ile bildirir.

    Kurul Başkanı, Önaraştırma Raporu'na istinaden, soruşturma açılmasına veya açılmamasına dair önerge hazırlayarak veya ilgili Daire Başkanlığı'na hazırlatarak konunun Kurul'a intikalini sağlar.

    Kurul, soruşturma veya önaraştırma yapılmasına gerek olmadığına karar verirse, bu karar nihai karar olup Kanun'un 51 inci maddesindeki nihai karar nisabı (Başkan ya da ikinci Başkan dahil en az toplam 8 üyenin katılımı ve en az 6 üyenin aynı yönde oy kullanması) aranır.

    ÖNARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

    Madde 56 - Önaraştırma raporunun Kurula teslimini takip eden 10 gün içinde Kurul, elde edilmiş olan bilgileri değerlendirerek karar vermek üzere toplanır ve soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar verir.

    Soruşturmanın açılması kararı ara kararı niteliğinde olduğundan Kanun'un 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki nisaplar aranır.

    Soruşturmanın açılmaması kararı nihai karar olup Kanun'un 51 inci maddesindeki nihai karar nisapları aranır.

    BAŞVURU SAHİPLERİNE BİLDİRİM

    Madde 57 - Kurul, ihbar ve şikayet başvurularında ileri sürülen iddialar hakkında doğrudan soruşturma açılmasına veya önaraştırma yapılmasına karar verdiği takdirde durum başvuru sahiplerine bildirilir.

    KURULUN SORUŞTURMAYA BAŞLAMASI VE SORUŞTURMA SÜRESİ

    Madde 58 - Soruşturma yapılmasına karar verildiği takdirde, görevli raportör veya raportörler ile gerektiğinde birlikte soruşturmayı yürütecek Kurul üyesi veya üyeleri de belirlenir. Soruşturma en geç 6 ay içinde tamamlanır. Gerekli görüldüğü hallerde, bir defaya mahsus olmak üzere Kurul tarafından 6 aya kadar ek süre verilebilir.

    Kurul, başlattığı soruşturmaları, soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili taraflara bildirir ve tarafların ilk yazılı savunmalarını 30 gün içinde göndermelerini ister. Taraflara tanınan ilk yazılı cevap süresinin başlayabilmesi için Kurulun bu bildirim yazısı ile birlikte, iddiaların türü ve niteliği hakkında yeterli bilgiyi ilgili taraflara göndermesi gerekir.

    Kurulun soruşturmaya başlama kararı kesindir.

    ÖNARAŞTIRMADA DELİLLERİN TOPLANMASI

    Madde 59 - Önaraştırma yapmakla görevlendirilen raportörler (Rekabet Uzmanları) yapacakları önaraştırma ile ilgili olmak kaydiyle Kurul adına Kanun'un 14 ve 15 inci Maddelerinde düzenlenen "Bilgi isteme" ve "yerinde inceleme yapma" yetkilerini haizdirler. Verilecek süre içinde gerekli görülen evrakın gönderilmesi ve her türlü bilginin verilmesi taraflardan ve ilgili diğer yerlerden istenebilir.

    Uzmanlar incelemeye giderken yanlarında incelemenin konusunu, amacını ve yanlış bilgi verilmesi halinde idari para cezası uygulanacağını gösteren bir yetki belgesi bulundururlar.

    SORUŞTURMADA DELİLLERİN TOPLANMASI

    Madde 60 - Görevlendirilen Kurul üyesi ve raportörlerden oluşan bir heyet, soruşturma safhasında Kanun'un 14 üncü Maddesinde düzenlenen bilgi isteme ve 15 inci Maddesinde düzenlenen yerinde inceleme yetkilerini kullanabilir. Verilecek bu süre içinde gerekli görülen evrakın gönderilmesi ve her türlü bilginin verilmesi taraflardan ve ilgili diğer yerlerden istenebilir.

    Soruşturma safhasında, Kanunu ihlal ettiği iddia edilen kişi veya kişiler, kararı etkileyebilecek her türlü bilgi ve delili her zaman Kurul'a sunabilirler.

    TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

    Madde 61 - Haklarında soruşturmaya başlandığı bildirilen taraflar sözlü savunma hakkını kullanma taleplerine kadar Kurum bünyesinde kendileri ile ilgili düzenlenmiş her türlü evrakın ve mümkünse elde edilmiş olan her türlü delilin bir nüshasının kendilerine verilmesini isteyebilir.

    Kurul, tarafları bilgilendirmediği ve savunma hakkı vermediği konuları kararlarına dayanak yapamaz.

    SORUŞTURMA SAFHASI SONUNDA TEBLİGAT VE CEVAP VERME

    Madde 62 - Soruşturma safhası sonunda hazırlanan rapor, tüm Kurul üyeleri ile ilgili taraflara tebliğ olunur.

    Kanunu ihlal ettiği belirlenenlere yazılı savunmalarını 30 gün içinde Kurul'a göndermeleri tebliğ edilir. Tarafların gönderecekleri savunmalarına karşı soruşturmayı yapmakla görevlendirilenler 15 gün içinde ek yazılı görüş bildirir ve bu da tüm Kurul üyeleri ile ilgili taraflara bildirilir. Taraflar 30 gün içinde bu görüşe cevap verebilirler. Tarafların haklı gerekçeler göstermeleri halinde bu süreler, bir kereye mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilir.

    Tarafların süresi içinde verilmeyen savunmaları dikkate alınmaz.

    SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTISI

    Madde 63 - Sözlü savunma toplantısı, tarafların cevap dilekçesi ya da savunma dilekçelerinde sözlü savunma hakkını kullanmak istediklerini bildirmeleri üzerine yapılır. Ayrıca Kurul, kendiliğinden sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar verebilir.

    Sözlü savunma toplantısı, soruşturma safhasının bitiminden en az otuz gün, en çok altmış gün içinde yapılır. Sözlü savunma toplantısı davetiyeleri, sözlü savunma toplantısı gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.

    SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTISINA İLİŞKİN ESASLAR

    Madde 64 - Sözlü savunma toplantıları açık olarak yapılır. Genel ahlakın ve ticari sırların korunması gerekçesi ile Kurul, sözlü savunma toplantısının gizli olarak yapılmasına karar verebilir.

    Sözlü savunma toplantılarını Kurul Başkanı veya Kurul Başkanının toplantıya katılmadığı durumlarda Kurul İkinci Başkanı yönetir. Toplantı, Kurul Başkanı veya İkinci Başkan ile en az 7 Kurul üyesinin katılımı ile yapılır.

    Sözlü savunma toplantıları en çok birbirini izleyen beş oturumda tamamlanır ve bir gün içinde yapılan çeşitli toplantılar bir oturum sayılır.

    Sözlü savunma toplantısından en geç 7 gün önce taraflar sözlü savunmada yararlanacakları ispat vasıtalarını Kurula bildirmekle yükümlüdürler. Taraflar süresi içinde bildirilmemiş ispat vasıtalarından yararlanamazlar.

    Sözlü savunmada ilgili taraflar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun ikinci babının sekizinci faslında düzenlenen her türlü delil ve ispat vasıtasından yararlanabilirler. Oturumlara, Kanunu ihlal ettiği iddia edilen taraflar veya bunların temsilcileri ile doğrudan ya da dolaylı menfaati olduğunu oturumdan önce Kurul'a ispatlayanlar ya da onların temsilcileri katılabilir.

    NİHAİ KARAR

    Madde 65 - Sözlü Savunma Toplantısı yapıldıktan sonra Kanun'un 48 inci Maddesindeki esaslar uyarınca Kurul nihai kararını verir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : MESLEK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

    MESLEK PERSONELİ

    Madde 66 - Meslek personeli, Personel Yönetmeliği'nde tanımlanan personeldir.

    MESLEK PERSONELİNİN GÖREVLERİ

    Madde 67 - Meslek personeli genel olarak,

    a) Rekabet Kanunu ve diğer kanunların rekabetin korunması ile ilgili hükümlerinin tatbiki açısından mal ve hizmet piyasalarında rekabeti kısıtlayıcı uygulamaları ve diğer tüm etkinlikleri araştırmak, tesbit ve tahlil etmek,

    b) Kurum'a yapılan başvuruları, tevdi edilen bilgi ve belgeleri inceleyerek; Kurum faaliyetlerini ilgilendirmediği için geri çevrilmesi veya önaraştırma yapılması veya soruşturma başlatılması hususlarında Kurul'ca alınacak kararların dayanak ve gerekçesini oluşturmak, raportörlüğünü yapmak,

    c) Başkan tarafından verilecek görev üzerine Kanun'un 40 ve 41 inci maddelerinde düzenlenen araştırmaları yapmak,

    d) Kurul soruşturma yapılmasına karar verdiği takdirde, soruşturmanın raportörlüğünü yapmak,

    e) Mevzuat ve uygulama ile ilgili olarak karşılaşılan ya da Başkanlık'ça gerekli görülen değişik konular hakkında etüt, araştırma ve incelemeler yapmak, görüş bildirmek, öneride bulunmak,

    f) Gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin tasarıların hazırlanmasına, görüşülmesine, Kurum içi ya da kuruluşlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak, konferans, kurs ve seminerler vermek,

    g) Rekabetin korunmasına ilişkin iktisadi, mali, hukuki mevzuatı ve özellikle istatistik, işletmecilik, muhasebe ve mali analiz, üretim, pazarlama gibi mesleki konularda yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve Başkanlık'ça bu konularda öngörülen çalışma ve incelemeleri yapmak,

    h) Rekabet uzman yardımcılarının en iyi biçimde yetiştirilmesine, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, Kurul'un gerektiğinde sınav komisyonlarına, grup ve ekiplerine diğer çalışma komisyon, komite ve toplantılarına katılmak,

    ı) Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapmak, ile görevlidirler.

    MESLEK PERSONELİNİN YETKİLERİ

    Madde 68 - Rekabet Kurulu meslek personeli, Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine vermiş olduğu yetkileri kullanırlar.

    İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN SORUMLULUĞU

    Madde 69 - Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile teşebbüsler ve teşebbüs birlikleri; Kurul'un, Kanun'un kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli görerek talep ettiği her türlü bilgiyi vermek zorundadırlar.

    Mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren teşebbüs ve teşebbüs birlikleri, bunların iştirakleri ile bunlarla ilişkisi olan gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerinde Kurul üyesi ve uzmanlara geçici çalışma yeri sağlamak konusunda gerekli kolaylığı göstermek; Yazılı veya sözlü istenilecek her türlü bilgiyi vermek; defterleri, her türlü evrak ve belgeleri gizli dahi olsa vermek, her türlü mal varlıklarına dair açıklamalarda bulunmak, bu durumları tesbit eden tutanakları imzalamakla yükümlüdürler.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KURUM İÇİ DENETİM

    Madde 70 - Kurum içi teftiş, inceleme ve soruşturma işlemleri, Kurum Başkanı'nca görevlendirilecek yetkililer tarafından yerine getirilir.

    SIR SAKLAMA

    Madde 71 - Kurul Başkanı ve üyeleri ile personeli; çalışmaları ve incelemeleri sırasında, Kurum'a, Kurum ile ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlara ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

    Bu kişiler; yaptıkları inceleme ve araştırmalar nedeniyle aldıkları belge, suret, fotokopi ve dosyanın ekini oluşturan diğer veriler ile yazılı bilgileri saklamak ve başkalarının eline geçmemesini sağlayacak önlemleri almak zorundadırlar.

    Sırlar, kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına herhangi bir surette açıklanamaz.

    Bu yükümlülük, ilgililerin görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

    KURUM VARLIĞINDAN VE İŞLEMLERİNDEN SORUMLULUK

    Madde 72 - Kurum'un para, evrak ve her çeşit malları Devlet malı hükmündedir. Görevleri ile ilgili olarak suç işleyen Kurul Başkanı ve üyeleri ile personeli, Devlet memurları gibi cezalandırılır. Kurul üyeleri ve personeline karşı işlenen suçlar Devlet memuruna karşı işlenmiş sayılır.

    Bu konudaki soruşturmalar Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yürütülür.

    SAKLI HÜKÜMLER

    Madde 73 - Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de gözönünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 74 - Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 75 - Bu Yönetmeliği Rekabet Kurumu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar