KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR 4208 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK(MÜLGA)

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 03/06/1997 - 97/9523

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 13/11/1996 - 4208

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 02/07/1997 - 23037

    **09/01/2008 tarih ve 267519 S.R.G de yayımlanan " Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik"nin 50. maddesi ile 09.01.2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.**

    BİRİNCİ KISIM : KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK OLARAK KİMLİK TESPİTİ, BİLGİ VERME, ŞÜPHELİ İŞLEMLER VE AKLAMAYA KONU MENFAAT VE DEĞERLERİN BELİRLENMESİ

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - 4208 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak; kimlik tespiti, bilgi verme, şüpheli işlemler, aklamaya konu menfaat ve değerlerin belirlenmesi ile araştırma ve inceleme yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar bu yönetmelikle düzenlenmiştir.

    HUKUKİ DAYANAK

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık            : Maliye Bakanlığını,

    Başkanlık            : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

    Başkan            : Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanını,

    Koordinasyon Kurulu       : Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu,

    İnceleme Elemanları       : Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilen maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri, bankalar yeminli murakıpları, hazine kontrolörleri ve Sermaye

    Piyasası Kurulu uzmanlarını,

    Uzman            : Mali suçları araştırma uzmanı ve uzman yardımcılarını,

    Kanun            : 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

    Banka            : Türkiye'de kurulan bankalar ile yabancı ülkelerde kurulmuş olan bankaların Türkiye'deki şubelerini,

    Yükümlü         :

    a) Bankaları,

    b) Özel finans kurumlarını,

    c) Bankalar dışında asli faaliyeti kredi kartı ihraç etmek olan kurumları,

    d) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketlerini,

    e) 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu kapsamındaki sigorta ve reasürans şirketlerini,

    f) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası A.Ş.ni,

    g) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerini,

    h) Yatırım fonlarını,

    i) Yatırım ortaklıklarını,

    J) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşlarını,

    k) Kıymetli maden, taş veya mücevherlerin alım-satımını yapanlar,

    l) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseleri,

    m) Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü dahil her türlü posta ve kargo şirketlerini,

    n) Finansal kiralama şirketlerini,

    o) Ticaret amacıyla gayrimenkul alım satımı ile uğraşanlar veya buna aracılık edenleri,

    p) Talih oyunları salon işletmeciliği yapanları,

    r) İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanları,

    s) Tarihi eser, antika, sanat eseri koleksiyoncuları ve alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanları,

    t) Spor kulüplerini,

    Karapara Aklama Suçu   : Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde tarif edilen suçu, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR

    KİMLİK TESPİTİ ZORUNLULUĞU

    Madde 4 - (Değişik madde: 13/01/2000 - 2000/65 S.Yön./1. md.)

    Yükümlüler ve bunların Türkiye'deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri; taraf oldukları veya aracılık ettikleri toplam tutarı 2 milyar Türk Lirası veya muadili dövizi aşan her türlü alım satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, mevduat, kar-zarara katılma veya cari hesaplardan para çekme veya yatırma, çek ve senet tahsili ve sermaye piyasası işlemleri ile benzeri işlemlerde, bu işlemleri yapmadan önce müşterilerinin ve adlarına hareket edenlerin kimliklerini tespit etmek ve usulü dairesinde son işlem tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar.

    Sigortalama, finansal kiralama ve kiralık kasa hizmetleri ile mevduat hesabı, kar-zarara katılma hesabı, cari hesap, repo veya benzeri hesap açma işlemleri yapılmadan önce herhangi bir parasal sınır olmaksızın kimlik tespiti yapılır.

    Merkezi Türkiye'de bulunan yükümlülerin yurtdışındaki şube ve acenteleri de, yurtiçinden yurtdışına, yurtdışından yurtiçine yapılan transferler dahil Türkiye ile yapılan işlemler açısından, ülkeler itibarıyla, Başkanlıkça, bu madde hükümlerine tabi tutulabilirler.

    Bu maddenin uygulanması bakımından 3 üncü maddedekilere ek olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Jokey Kulübü de yükümlü sayılırlar.

    İSTİSNA VE MUAFİYETLER

    Madde 5 - Yükümlülerin; genel, katma ve özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yapacakları işlemler ile bankalar ve özel finans kurumlarının kendi aralarında yapacakları işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu yoktur.

    KİMLİK TESPİT USULÜ

    Madde 6 - (Değişik madde: 13/01/2000 - 2000/65 S.Yön./2. md.)

    Kimlik tespiti; bu maddede sayılan belgelerin aslının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopilerinin alınması veya işlemle ilgili evrakın arkasına kimlik bilgilerinin kaydı suretiyle yapılır.

    Tespit sırasında işlemi yapan gerçek kişinin beyan ettiği adres de kaydedilir.

    Kimlik tespitinde kullanılacak belgeler aşağıda sayılmıştır:

    a) Türk uyruklu gerçek kişiler için nüfus hüviyet cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport,

    b) Yabancı uyruklu gerçek kişiler için kendi ülke pasaportu veya ikamet tezkeresi,

    c) Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için tescile dair belgelerin bir örneği ile tüzel kişi adına hareket eden kişinin temsile yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküleri,

    d) Vakıflar için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde tutulan sicile ilişkin belgeler,

    e) Dernekler için il emniyet müdürlüklerinde tutulan dernekler kütüğündeki kayda ilişkin belgeler,

    f) Tüzel kişiliği olmayan teşekküller için idare etmeye yetkili olunduğuna ilişkin karar.

    Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler, dernekler, vakıflar ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller adına yapılan işlemlerde işlemi yapan gerçek kişinin kimliği de tespit edilir. İşlemlerin başka bir gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekküller adına yapılması halinde, adına hareket edilenlerin de kimliği tespit edilir. Kimliği tespit edilenlerin müteakip işlemleri, ibraz edecekleri kimlikte yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgiler ile karşılaştırılması suretiyle yapılır.

    Başkanlık kimlik tespiti zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar ile kimlik tespitine esas belge nevini belirlemeye yetkilidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : BİLGİ VERMEYE İLİŞKİN ESASLAR

    BİLGİ VE BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 7 - Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Başkanlık ve inceleme elemanları tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler.

    Başkanlık ve inceleme elemanlarınca kendilerinden bilgi ve belge istenilen gerçek ve tüzel kişiler, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten imtina edemezler.

    Bilgi sözle veya yazıyla istenir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekid edilir ve cevap vermeleri için kendilerine yedi günden az olmamak üzere uygun bir mühlet verilir.

    DEVAMLI BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 8 - (Değişik madde: 25/12/1997 - 97/10419 K.)

    Başkanlık, yükümlülerden taraf oldukları veya aracılık ettikleri, Bakanlıkça belirlenecek işlemlere ilişkin bilgileri devamlı olarak isteyebilir.

    Bakanlık devamlı olarak istenecek bilgileri, parasal sınırlar, yükümlü grupları, uygulama tarihi, şekil, usul ve esaslar itibariyle belirlemeye, bu bilgilerin yükümlüler nezdinde tutulmasını düzenlemeye ve belirlenecek süre ile saklanmasını istemeye yetkilidir.

    GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILACAK BİLDİRİM

    Madde 9 - (Değişik madde: 25/12/1997 - 97/10419 K.)

    Yolcuların beraberlerinde yurtdışından getirdikleri veya yurtdışına çıkaracakları altın, Türk Lirası, döviz ve bunlarla ödemeyi sağlayan belgelere ilişkin ilgili mevzuata aykırı tespitler, gümrük idaresince Başkanlığa bildirilir.

    DEVAMLI BİLGİ VERMEDEN İSTİSNA VE MUAFİYETLER

    Madde 10 - Aşağıdaki işlemler devamlı bilgi verme zorunluluğu kapsamında değildir:

    a) Bankalar ve özel finans kurumları;

    1) Bankalar ve özel finans kurumlarının;

    2) Genel, katma ve özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri,

    3) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, ile yapacakları işlemler.

    b) Bankalar ve özel finans kurumları dışındaki yükümlülerin bildireceği işlemlerden, ödemesi bankalar ve özel finans kurumlarında bulunan hesaplardan nakil yoluyla, nama yazılı çeklerle veya kredi kartlarıyla yapılanlar (talih oyunları salon işletmecilerinin yapacağı ikramiye ödemeleri hariç).

    c) Sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, bankalar ve özel finans kurumlarının belirleyeceği Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin, Bakanlığın tespit edeceği işkollarına dahil Türkiye'deki işleri ile ilgili ticari hesaplarından faaliyetleriyle mütenasip olarak yapacakları işlemler.

    DEVAMLI BİLGİ VERMEDE SÜRE

    Madde 11 - (Değişik madde: 25/12/1997 - 97/10419 K.)

    Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile 8 inci madde kapsamında bildirilmesi gereken işlemlerden, bir takvim ayı içinde gerçekleştirilen işlemler, en geç ertesi ayın onbeşinci günü akşamına kadar Başkanlığa bildirilir.

    Başkanlık, uygulamada işlemlerin özelliklerini de dikkate alarak, yükümlü grupları itibariyle farklı bildirim süreleri ve günleri tespit etmeye yetkilidir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ŞÜPHELİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ESASLAR

    ŞÜPHELİ İŞLEM

    Madde 12 - (Değişik madde: 25/12/1997 - 97/10419) K.)

    Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığı ile yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin, yasadışı yollardan elde edildiğine dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir husus bulunması halinde, bunlar tarafından gerekli kimlik tespiti yapıldıktan sonra Başkanlığa bildirimde bulunulması zorunludur.

    Şüpheli işlemi Başkanlığa bildiren kişi, kurum ve kuruluşlar veya bu kimselerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları veya bunların kanuni temsilcileri ve vekilleri işleme taraf olanlara hiçbir şekilde bilgi veremez.

    Şüpheli işlemlerin devamlı bilgi verme kapsamında bildirilmiş olması, bu madde uyarınca yapılacak bildirim zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

    Başkanlık yükümlülere yol gösterici olması için şüpheli işlem tiplerini belirlemeye yetkilidir.

    Bu madde uygulamasında 3 üncü maddedekilere ek olarak noterler, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Tapu Sicil müdürlükleri ve Türkiye Jokey Kulübü de yükümlü sayılırlar.

    DİĞER MAKAMLARA BİLDİRİM

    Madde 13 - İşleme konu para ve para ile temsil edilebilen değerlerin, Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinde sayılanların dışındaki fiillerin işlenmesi suretiyle elde edildiği kesin olarak biliniyorsa bildirim, Başkanlık yerine, genel hükümler çerçevesinde yetkili makamlara yapılır.

    ŞÜPHELİ İŞLEMİ BİLDİRME USULÜ

    Madde 14 - (Değişik fıkra; 25/12/1997 - 97/10419 K.) Şüpheli işlemler, işlemin tespit edildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde Başkanlığa bildirilir. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde şüpheli işlem ve işleme taraf olanlar derhal Başkanlığın yanısıra yetkili ve görevli Cumhuriyet savcılığına da bildirilir.

    Başkanlık bildirime ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

    UYUM GÖREVLİSİ ATANMASI

    Madde 14/A - (Ek madde: 13/01/2000 - 2000/65 S.Yön./3. md.)

    Yükümlüler bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapmaları gereken bildirimler için idari düzeyde bir uyum görevlisi atarlar. Uyum görevlisi atayacak yükümlü gruplarını, uygulamanın başlangıç tarihlerini, uyum görevlisinin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : AKLAMAYA KONU MENFAAT VE DEĞERLERİN BELİRLENMESİ

    AKLAMAYA KONU MENFAAT VE DEĞERLER

    Madde 15 - Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinde sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla, mal, hak veya gelirler ile bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil, sözü edilen para, evrak, mal, hak veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değerler ve benzerleri aklamaya konu olur.

    ALTINCI BÖLÜM : DİĞER HÜKÜMLER

    DENETİM

    Madde 16 - Başkanlık, yükümlülerin Kanun ve bu Yönetmelikteki mükellefiyetlerini yerine getirip getirmediğini inceleme elemanları vasıtasıyla denetlemeye yetkilidir.

    (Ek fıkra: 13/01/2000 - 2000/65 S.Yön./4. md.) İlgili mevzuatları gereği işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunu denetletmek amacıyla müfettiş çalıştırmaları zorunlu olan yükümlüler, denetimlerini Kanun ve bu Yönetmelikteki mükellefiyetler açısından da gerçekleştirirler. Özel finans kurumlarında bu denetim, denetleme kurulları aracılığıyla yapılır.

    EĞİTİM

    Madde 16/A - (Ek madde: 13/01/2000 - 2000/65 S.Yön./5. md.)

    Başkanlık, yükümlülerden bu Yönetmelikle getirilen mükellefiyetlerin çalışanları tarafından bilinmesini sağlayacak gerekli eğitimi vermelerini isteyebilir.

    Yükümlülerce verilecek eğitim programlarını, kapsam, konu, yükümlü grupları, uygulama tarihi ve usulü itibarıyla belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

    SORUMLULAR VE MÜEYYİDE

    Madde 17 - Başkanlık ve diğer yetkililerin istediği bilgi ve belgeleri vermeyenler, belirlenen esaslar çerçevesinde kimlik tespiti yapmayanlar, kimlik tespitine ilişkin belgeleri beş sene süreyle saklamayanlar, devamlı bilgi verme kapsamındaki işlemler ile şüpheli işlemleri süresinde veya usulüne uygun olarak bildirmeyenler, karaparanın aklanması suçunun tespiti ve önlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları ile bunların uygulanmasına dair tebliğlere aykırı davrananlar hakkında Kanundaki müeyyideler uygulanır.

    Yukarıdaki hususlara uyulması halinde, yükümlülerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları, görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre sorumludurlar.

    DÖVİZ KURLARI

    Madde 18 - Dövizle yapılan işlemler ile dövizle ödemeyi sağlayan belgelerin Türk Lirası karşılıklarının tespitinde o günkü Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınır.

    ÖZEL KAYITLARIN TUTULMASI

    Madde 19 - Başkanlığın teklifi üzerine Koordinasyon Kurulu, yükümlüler için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenen işlemlerin mahiyeti ve niteliğine göre gerektiğinde özel kayıtların tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

    YETKİ

    Madde 20 - (Değişik madde: 25/12/1997 - 97/10419 K.)

    Başkanlığın teklifi üzerine Koordinasyon Kurulu, bu Yönetmelikteki maktu hadleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki değişimide dikkate alarak belirlemeye yetkilidir.

    Koordinasyon Kurulunun bu konudaki kararları Resmi Gazete'de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

    İKİNCİ KISIM : ARAŞTIRMA VE İNCELEME YÖNTEMLERİ

    BİRİNCİ BÖLÜM : ARAŞTIRMA VE İNCELEME USULÜ

    İNCELEME ELEMANLARI VE YETKİLERİ

    Madde 21 - Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilecek inceleme elemanları, karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesine yetkilidir. İnceleme elemanları, özel kanunlarının kendilerine verdiği yetkilerin yanısıra, görevlendirme konusuna giren hususlarda 4208 sayılı Kanunun tanıdığı yetkileri de kullanırlar.

    İnceleme elemanları, araştırma ve incelemeler sırasında karaparanın aklanmasına yönelik ciddi emarelerin tesbiti halinde, ilgilinin hak ve alacaklarına tedbir konulması için durumu Başkanlığa yazılı olarak intikal ettirirler.

    İNCELEME ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLME USULÜ

    Madde 22 - Cumhuriyet savcıları veya Cumhuriyet savcılarının talimatı üzerine zabıta makamlarınca intikal ettirilen konular ve bu makamların karaparanın aklanması suçunun tespitine ilişkin ilettikleri talepler veya usulüne uygun olarak yapılan ihbarlar veya re'sen elde edilen diğer bilgi ve belgeler üzerine Başkanlık, doğrudan veya yapılacak ön inceleme sonucunda gerekli gördüğünde, karapara aklama suçunun araştırılması ve incelemesi görevlerini inceleme elemanları vasıtasıyla yerine getirir.

    (Değişik fıkra: 25/12/1997 - 97/10419 K.) İnceleme elemanları, Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenerek, Başkanlıkça yapılması istenilen incelemeyi tamamlamak üzere geçici olarak görevlendirilirler. Görevlendirme, talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde yapılarak Başkanlığa bildirilir.

    (Mülga fıkra: 25/12/1997 - 97/10419 K.)

    (Değişik fıkra: 25/12/1997 - 97/10419 K.) İnceleme elemanları görevlendirme süresi içinde öncelikle Başkanlığa ait karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi işlerini yerine getirirler.

    İNCELEME ELEMANLARININ ÇALIŞMA ŞEKLİ

    Madde 23 - (Değişik madde: 25/12/1997 - 97/10419 K.)

    Görevlendirme, ilgili birim tarafından inceleme elemanının görevlendirildiğine ilişkin yazının Başkanlığa ulaştığı anda başlar ve inceleme elemanı tarafından düzenlenen raporun Başkanlığa teslimi ile tamamlanır.

    Başkanlık, gerekli gördüğü durumlarda inceleme elemanlarından Başkanlıkça tespit edilecek çalışma yerinde araştırma ve inceleme görevinin yerine getirilmesini ister.

    İnceleme elemanlarına, kendilerine verilen araştırma ve inceleme görevleri için, işin niteliğine göre Başkanlıkça uygun bir süre verilebilir. İncelemenin bu sürede tamamlanamayacağı anlaşıldığı taktirde, inceleme elemanı gerekçeleri ile birlikte ek süre talep eder. Başkanlık ek süre verebileceği gibi inceleme elemanı sayısının arttırılmasını ilgili birimlerden talep edebilir.

    ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORLARI

    Madde 24 - (Değişik fıkra: 25/12/1997 - 97/10419 K.) Kanuna göre yapılan araştırma ve inceleme sonuçları yeteri kadar düzenlenecek "Araştırma ve İnceleme Raporu" ile Başkanlığa bildirilir.

    Raporların şekline ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.

    RAPORLARI OKUMA

    Madde 25 - İnceleme elemanlarının Başkanlığa tevdi ettikleri raporlar, ilgili makamlara verilmeden önce okumaya tabi tutulur. Okuma, raporların maddi ve hukuki bakımdan hatasız olmaları yönünden yapılır.

    Raporlar görevlendirilecek başkan yardımcıları tarafından okunur. Okuma ile inceleme elemanının ihtilafı halinde, raporu okuyan dışındaki bir başkan yardımcısının başkanlığında incelemeyi yapan elemanın mensup olduğu birimden seçilecek iki, farklı birimlerden inceleme elemanlarının müşterek incelemelerinde her birimden seçilecek bir denetim elemanından teşekkül eden komisyon nihai kararı verir. Komisyon kararı uygulanır.

    RAPORLAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

    Madde 26 - Başkanlık, karapara aklanması suçunun işlendiğine dair bilgi ve belgeleri gereği yapılmak üzere yetkili ve görevli Cumhuriyet savcılığına intikal ettirir. Cumhuriyet savcılığınca dava açılması halinde Bakanlık, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki usule göre, davaya müdahil olur. Takipsizlik kararı verilmesi halinde ise Bakanlık itiraz hakkını kullanabilir. Araştırma ve inceleme sırasında diğer suçların tesbiti halinde, ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    CUMHURİYET SAVCILARININ BİLGİ VERMESİ

    Madde 27 - Cumhuriyet savcılıkları, kendilerine intikal ettirilen raporlar üzerine verdikleri kararı Başkanlığa tebliğ ederler.

    BAŞKANLIĞA GÖNDERİLECEK RAPORLAR

    Madde 28 - (Değişik madde: 13/01/2000 - 2000/65 S.Yön./6. md.)

    Kanunun 3 üncü maddesinde unvanları sayılan inceleme elemanları, kendi birimlerden verilen görevleri yaparken, Kanunun 2 nci maddesinde sayılan karaparanın doğmasına neden olan fiiller ile bu Yönetmelikteki mükellefiyetlere aykırı fiilleri tespit etmeleri durumunda, konuyla ilgili raporlarını kendi birimleri aracılığıyla Başkanlığa gönderirler. Karapara aklandığına dair ciddi emarelerin varlığı ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, karapara aklama suçu yönünden inceleme sürdürülür ve durum derhal yazılı olarak Başkanlığa bildirilir.

    GÜVENLİK

    Madde 29 - Başkanlığın talebi üzerine, İçişleri Bakanlığınca Başkanlık emrine geçici olarak güvenlik görevlileri görevlendirilir.

    İDARENİN YARDIMI

    Madde 30 - Başkanlık ve inceleme elemanlarının 4208 sayılı Kanun uyarınca yapacakları araştırma ve inceleme görevleri sırasında bilumum mülki amirler emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri ellerindeki bütün imkanlarla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecburdurlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : SON HÜKÜMLER

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 31 - 24/07/1996 tarihli ve 96/8443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bankaların Müşterilerinin Kimliklerini Tespit Yükümlülüğü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 32 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak, Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddelerindeki bilgi verme zorunluluğu 1 Ocak 1998 tarihinde başlar.

    YÜRÜTME

    Madde 33 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar