KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 30/07/1997 - 97/9750

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 13/10/1983 - 2918

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 14/08/1997 - 23080

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nun çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'nun çalışma esas ve usullerini kapsar.

    HUKUKİ DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Karayolu trafik güvenliği; can ve mal kaybı ve trafik kazalarını önlemek amacıyla; yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerinin tanzimi ile bu konuda verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu; Başbakan'ın başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman Bakanları, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdüründen oluşan kurulu,

    Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu; Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanı'nın başkanlığında, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu'na katılan kamu kurumlarının en az daire başkanı seviyesinde görevlileri, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi ile İçişleri Bakanlığı'nca uygun görülen üniversiteler ile Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve Trafik Kazaları Yardım Vakfı'nın trafikle ilgili birer temsilcisi, Başkent Büyükşehir Belediye Başkanı ile ihtiyaç duyulması halinde, trafik kazalarının önlenmesi, trafik eğitiminin yaygınlaştırılması ve kamu oyunda trafik bilincinin yerleştirilmesi gibi konularda bilgilerine başvurmak üzere diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşturulan kurulu,

    Trafik Hizmetleri Başkanlığı; trafikten sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcılığını, ifade eder.

    KURULUŞ

    Madde 5 - Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu; Başbakanın başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman Bakanları ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdürü'nden oluşur.

    Gereği halinde diğer bankalar da Kurul'a çağrılabilir.

    GÖREVLER

    Madde 6 - Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun görevleri;

    a) Karayolu trafik güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek ve uygulatmak,

    b) Tespit ettiği hedefler doğrultusunda gerekli mevzuat ve yasal düzenlemeleri hazırlatmak,

    c) Bakanlıklararası koordinasyonu sağlamak,

    d) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'nun önerilerini değerlendirip karara bağlamak ve kararların uygulanması için gerekli koordinasyonu belirlemek.

    KURULUN TOPLANMASI

    Madde 7 - Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır. Başbakanın gerekli gördüğü hallerde olağanüstü de toplanabilir.

    GÜNDEM

    Madde 8 - Kurul'un gündemi Karayolu Trafik Güvenliği Kurul'unca tesbit edilir. Başbakan gündem konularına ilave yapabilir.

    KARARLAR

    Madde 9 - Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

    Alınan kararların uygulanmasıyla ilgili işlemler Karayolu Trafik Güvenliği Kurul'unca yerine getirilir.

    GÖRÜŞME TUTANAKLARI

    Madde 10 - Karayolu Güvenliği Yüksek Kurul'u toplantılarında görüşmeler ve alınan kararlar Emniyet Genel Müdürlüğünce tutanaklara geçirilerek ilgili bakanlık ve kurumlara dağıtımı sağlanır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar