OKUL, KREŞ, SPOR, YURT VE SAĞLIK TESİSLERİ İLE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDE BULUNAN KURUM VE KURULUŞLARA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No 22/08/1986 - 86/10942

    Dayandığı Kanunlar Tarihi - No 03/06/1949 - 5422 ; 31/12/1960 - 193

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No 17/09/1986 - 19224

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 2 numaralı bendi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 6 numaralı bendine 04/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanunla eklenen hükümlere göre yapılacak her türlü bağış ve yardımların miktarı ile bu bağış ve yardımların yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşları belirlemektir.

    Madde 2 - Gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilebilecek bağış ve yardımlar ile kurumlar vergisi mükelleflerince gider kaydedilecek bağış ve yardımlar:

    a) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın yatırım programlarında yer alan tesislerin inşası için yapılan harcamaların tamamı (ilgili Bakanlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde).izin alınmadan gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilebilir, kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider yazılabilir.

    b) Bakanlık, yatırım programına dahil bulunmayan tesislere ait harcamaların tamamının gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyannamede bildirilen gelirlerden indirilebilmesi ve kurumlar vergisi mükelleflerince gider yazılabilmesi için, tesisin plan hedeflerine ve yıllık programlara uygunluğu yönünden ilgili Bakanlıkça değerlendirilerek yapımına izin verilmiş olması gerekir.

    Mükellefler ilgili Bakanlıktan alacakları "uygunluk yazısı"nın bir örneğini beyanname verme süresinin sona erdiği tarihe kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına göndereceklerdir.

    c) Genel ve katma bütçeye dahil dairelere, il özel idarelerine, belediyelere veya köylere okul, kreş, spor, yurt ve sağlık tesisleri ile ilgili olarak yapılan malzeme bağışları, bakım, onarım, donatım ve işletme için yapılan bağışlar ile bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen tesislerin kurulması için yapılan malzeme bağışlarının tamamı gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilir, kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider yazılır.

    d) Belediye imar planı içinde bulunan arsa bağışlarının tamamı gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilir, kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider yazılır. İmar planı dışında bulunan arsalar için ilgili Bakanlıktan izin alınması ve bu izin yazısının bir örneğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilmesi gerekir.

    e) Genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere okul,(Gelir vergisi mükellefleri için ayrıca cami) kreş, yurt, spor ve sağlık tesislerinin yapımı veya onarımı için şartsız olarak yapılan bağışların tamamı gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilir, kurumlar vergisi mükelleflerince gider yazılır.

    Mevcut eğitim, sağlık ve spor tesislerine yapılacak nakdi bağışlar hakkında ise ilgili Bakanlıktan uygunluk belgesi alınması ve bu uygunluk belgesinin bir örneğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na gönderilmesi gerekir. Ancak 1.000.000 (Bir milyon) liradan 5.000.000 (Beş milyon) liraya kadar olan nakdi bağış ve yardımlar için bu belge, tesisin bulunduğu yer Valiliğince verilecektir. Miktarı 1.000.000 (Bir milyon) liranın altında olan ve anılan tesislere yapılan bağış ve yardımlar izin alınmadan doğrudan gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilebilir, kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider yazılabilir.

    Madde 3 - Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilebilir, kurumlar vergisi mükelleflerince ise gider olarak yazılabilir. Yapılan bağışlar bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Amaç dışı kullanıldığının tespiti halinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu kurum ve kuruluşların vergi muaflığının kaldırılmasını Bakanlar Kurulundan talep eder.

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan parasal miktarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan Yeniden Değerleme Oranı ile çarpılmak suretiyle yeniden tespit olunur ve müteakip yılda bu miktarlar uygulanır.

    Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümleri 01/01/1986 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar