PASAPORT KANUNUNA BİR MADDE EKLENİLMESİNE DAİR OLAN 5654 SAYILI KANUNUN TATBİK ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 04/05/1950 - 3/11208

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 24/03/1950 - 5654

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 23/05/1950 - 7513

    Madde 1 - Vatandaşlık sıfatı sakıt olmuş bulunupta 5654 sayılı kanun hükmü gereğince turist olarak Türkiye'ye gelme talebinde bulunan kimselerden memlekete girmelerinde mahzur görülmeyenlere konsolosluklarca istizan edilmeden vize verilir. Bunlardan durumları kestirilemeyen ve vize verilmesinde tereddüt edilenler için merkezden sorulur.

    Madde 2 - Aşağıda gösterilen kimselere vize verilemez:

    A) Türkiye'ye gelmelerinde emniyet bakımından mahzur görülenlere;

    B) Müsaade almaksızın yabancı bir devletin sivil veya askeri hizmetlerinde bulunduklarından iskat edilmiş olanlara;

    C) Türkiye'de kalacakları süre içerisinde geçimlerini sağlayacak miktarda parası bulunmıyanlara;

    D) 431 sayılı kanunla Türkiye haricine çıkarılmış olan hanedan azasına;

    Madde 3 - Haymatlozlar, Nansen pasaportu ile buna benzer pasaport veya seyahat belgesi hamilleri hakkında mevcut hükümler eskisi gibi uygulanacaktır.

    Madde 4 - İstizanlarına lüzum görülen kimseler hakkında numunesine göre hazırlanacak istizan varakaları Dışişleri Bakanlığına gönderilecek ve bu gibilerin yurda gelme müsaadesi İçişleri Bakanlığının da muvafakati alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığınca verilecektir.

    Madde 5 - Kanunun tatbikını teminen alınmasına lüzum görülüpte işbu Yönetmelikte mesküt bırakılmış hususlar hakkında İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları müştereken tedbir almağa yetkilidir.

    Mevzuat Kanunlar