DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/11/1986 - 86/11220

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965 - 657

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 11/12/1986 - 19308

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır.

    (Değişik fıkra: 30/03/1998 - 98/10878 K.) 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna göre tayın bedeli verilen personel bu yardımdan faydalanamaz. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personele yiyecek yardımı yapılır.

    YARDIM ŞEKLİ

    Madde 3 - Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz.

    Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.

    YEMEK SERVİSİ GİDERLERİ

    Madde 4 - Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.

    Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır.

    Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.

    YARDIMIN ŞARTLARI

    Madde 5 - Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir.

    Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir.

    Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz.

    MEVCUT YEMEK SERVİSLERİNDEN FAYDALANMA

    Madde 6 - Hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar.

    YEMEK SERVİSİ HİZMETLERİ

    Madde 7 - Yemek servisinin yönetiminden kurumun idari ve mali işlerle görevli birimi sorumludur. Servis hizmetleri biri müdür, biri satın alma veya ambar memuru ve biri de muhasebe memuru olmak üzere en az üç kişilik bir komisyonca yürütülür. Ayrıca hizmetin gerektirdiği diğer personel kurum içinden sağlanabilir.

    Servisin işlem ve hesapları kurumun teftişe yetkili amir ve elemanları tarafından yılda bir defadan az olmamak kaydıyla denetlenir.

    DEFTER VE BELGELER

    Madde 8 - Yemek servisi kayıtları işletme hesabı esasına göre tutulur. Ambar kayıtları için özel bir ambar defteri tutulur. Gelir, gider ve ambar kayıtları belgeye dayanır. Defter ve belgeler en az beş yıl süreyle saklanır.

    YEMEK MALİYETİNİN HESABI

    Madde 9 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.

    ÖZEL BESLENME

    Madde 10 - Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile bunlarla birlikte özel görev ve harekata katılacak personel kurs, eğitim, harekat ve diğer görevleri sırasında ekli cetvelde belirtilen istihkaklar üzerinden beslenirler.

    Özel harekat birimi personeli ile birlikte özel görev ve harekata katılacak personel, Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile tesbit olunur.

    Yıllık izin, hastalık izni, görevden uzaklaştırma veya görevden uzak kalınan hallerde bu şekil beslenmeden faydalanılamaz.

    (Ek fıkra: 30/03/1998 - 98/10878 K.) Çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ile bunlarla birlikte tertibata iştirak eden diğer personele 2000 kalorilik kumanya verilir.

    Ek Madde 1 - (Değişik madde: 08/04/2011 - 2011/1696 S.Yön./1. md.)

    Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 25/07/2011 - 2011/2083 S.Yön./1. md.) Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Bu personelden hizmetin kesintisiz olması nedeniyle görev yerinden ayrılamayacak durumda bulunanlar kumanya verilmek suretiyle bu yardımdan yararlandırılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 25/07/2011 - 2011/2083 S.Yön./1. md.) Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden ilgili mevzuatı uyarınca diğer kamu idarelerinde geçici olarak görevlendirilenler, geçici görevli bulundukları kamu idarelerinin yemek servislerinin bulunması halinde bu idarelerin yemek servislerinden emsali personel gibi yararlandırılır. Bu kapsamda bulunan personel için ilgili idareler arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

    GEÇİCİ MADDE

    Geçici Madde - Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut yemek servisleri faaliyetlerini bir ay içerisinde bu Yönetmelik esaslarına uygun hale getirirler.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 11 - Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    CETVEL

    PİŞİRME İMKANI BULUNDUĞU DURUMDA   PİŞİRME İMKANI BULUNMAYAN HAREKAT DURUMUNDA

    Besin            Miktar   Besin            Miktar

    Ekmek            900 gr.   Ekmek            1.000 gr.

    Pirinç            40 gr.   Peksimet, grisini, büsküvi Vb.    100 gr.

    Bulgur       40 gr.   Et konservesi         200 gr.

    Makarna            40 gr.   Barbunya Konservesi      200 gr.

    Un, İrmik       30 gr.   Kuru Kayısı         50 gr.

    Et(koyun, sığır, tavuk, balık)    150 gr.   Karton ambalajda pastörize

    Yumurta       2 Adet   Portakal suyu         250 gr.

    Kuru baklagiller            Eritme peynir (Ambalajlı)    2 Adet

    (Mercimek, nohut ve barbunya)   50 gr.   Şeker (Kesme)         60 gr.

    Patates            100 gr.   Reçel-bal (poşette)    2 Adet

    Domates-Portakal         200 gr.   Tahin Helva          100 gr.

    Diğer taze sebze-meyve      200 gr.   Çay (poşette)       5 Adet

    Kuru soğan        50 gr.   Süt-Yoğurt       200 gr.

    Peynir (Beyaz)         30 gr.    Yağ    50 gr.

    Şeker            70 gr.   Reçel-bal     50 gr.

    Tahin helva       50 gr.   Salça       10 gr.

    Çay          5 gr.   Tuz       20 gr.

    NOT:

    1 - Cetveldeki besinler günlük olarak verilir.

    2 - Cetveldeki besinler bir günde 6000 kaloriye tekabül edecek şekilde hesaplanır.

    3 - Verilecek besin maddeleri değiştirilebilir, ancak bedelleri ödenmez.

    Mevzuat Kanunlar