ARAP HARFLERİ İLE TEDRİSAT YAPMAK İÇİN GİZLİ VEYA ALENİ DERSHANE AÇANLARA DAİR TALİMATNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 23/12/1931 - 12073

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 01/11/1928 - 1353

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 04/01/1932 - 1993

    Madde 1 - Türk harflerinin kabul ve tatbikına dair olan 1 Teşrinisani 1928 tarih ve 1353 numaralı kanunun 9 uncu maddesi hilafına olarak arap harfleriyle tedrisat yapmak için gizli veya aleni dershane açanlar ve bu dershanelerde tedrisatta bulunanlar 1 Mart 1926 tarih ve 765 numaralı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi mucibince tecziye olunacaklardır.

    Madde 2 - Bu Talimatname her yerde en büyük mülkiye memuru tarafından usulü dairesinde halka ilan olunacaktır.

    Madde 3 - Bu Talimatname neşri tarihinden muteberdir.

    Mevzuat Kanunlar