TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE AYNI KANUNUN 6 VE 10 UNCU MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLG

    Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi - No: 31/08/1976 - 7/12385

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 17/03/1969 - 1135

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 20/09/1976 - 15713

    KONU

    Madde 1 - Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti tarafından mal, hak ve menfaatleri devletleştirilen ve diğer tahdidi tedbirlere tabi tutulan, Türk vatandaşlarının alacaklarına karşılık 7050 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşmaya göre alınan tazminat, Kanunda yazılı şekilde tespit ve takdir olunarak bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dairesinde hak sahiplerine ödenir.

    TAKDİR VE DAĞITIM KOMİSYONUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

    Madde 2 - Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Takdir ve Dağıtım Komisyonunun, hak sahipleri ve alacaklarının tespiti ile tazminatın ödenmesi yönünden, görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Hak sahibi olduklarından bahisle müracaat edenlerin tevdi ettikleri belgeleri tetkik ve hak sahibi olup olmadıklarını tayin eder.

    b) Hak sahibi olduklarını iddia edenlerin ibraz ile mükellef oldukları belgelerin Komisyona tevdii için (Kanunda gösterilen azami ve asgari hadler dahilinde) süre tayin eder.

    c) Hak sahibi olduklarına karar verilenlerin mal, hak ve menfaatlerinin kıymetlerini tespit ve takdir eder.

    d) Takdir ve tespit olunan kıymetlerden ödemeye esas olacak miktarı tayin eder.

    e) Hak sahibi olduklarına karar verilenlerden millileştirme belgesi ibraz edemeyenlerin veya ibraz ettikleri millileştirme belgesinde kıymet yazılı olmadığı gibi diğer belgelerinde de kıymete dair bilgi bulunmayanların mal, hak ve menfaatlerine, emsallerine kıyasen Komisyonca kıymet takdir olunamadığı takdirde keyfiyet, Yugoslav Makamlarından sorulmak üzere 1135 sayılı Kanunun 1988 sayılı Kanunla değişik 9. maddesi gereğince Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ve bulunduğu yere heyet gönderilmek yolu ile inceletir ve araştırır.

    f) Komisyon kararlarına karşı kanun gereğince Komisyon nezdinde ve bir defaya mahsus olmak üzere yapılan itirazları tetkik eder.

    g) Bu Yönetmelikle tutulması mecburi defterlerin ve işlerin çabuklaştırılması için lüzum görülecek basılı kağıtların formüllerini hazırlar.

    h) Hak sahiplerini tespit ve tazminatın dağıtımı ile ilgili her çeşit masraf (Komisyon Başkan ve Üyeleri ile birlik temsilcilerine ve personele verilecek ücret hariç) hakkında karar verir.

    TAKDİR VE DAĞITIM KOMİSYONU BÜROSU:

    Madde 3 - (Değişik madde: 11/03/1983 - 83/6163 K.)

    Evrak, dosya ve benzeri işleri düzenlemek, haberleşmeleri yapmak, gerekli defter, kayıt ve belgeleri tutmak ve dosyaları incelemek üzere; Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün daimi kadrolarında görevli personeli arasından seçilen memurlardan bir (Büro) kurulur va büro Komisyona bağlı olarak çalışır.

    Büroda çalıştırılacak memurlar, Komisyon Başkanı'nın göstereceği lüzum ve teklif üzerine, Milli Emlak Genel Müdürü'nün onayı ile görevlendirilirler. Büroda görevli bulunan memurlar mesai saatleri dışında da büroda çalışabilirler.

    Büronun, çalışma saatlerini saptamak ve denetimi yapmak, Komisyon Başkanının yetkisi dahilindedir.

    Mesai saatleri dışında çalıştırılacak büro memurlarının görecekleri işlere göre; Ünvanı, sayısı ve aylık ücetleri aşağıda gösterilen aylık ücretler üzerinden kendilerine ödenir.

    Memuriyet       Ödenecek Aylık    Sayısı Ünvanı      Ücreti

    -----------------      ----------------------      -------------

    Sayman         1      2.500,

    Raportör         6      1.500,

    Tercüman (Memurlardan

    ya da dışardan)      1      3.000,

    Her ne sebeple olursa olsun, mesaiye kalmayan büro personeline bu konuda bir ücret ödenmez.

    Mesaisinden yararlanılan raportör ya da tercüman'ın, görevlendirme süresinin bitiminden sonra, aynı görev için görevlendirilmeleri ya da; herhangi bir nedenle raportör veya tercüman'ın görev süresinin bitimini beklemeksizin görevine son verilebilmesi ancak, Milli Emlak Genel Müdürü'nün onayı ile sağlanabilir.

    KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

    Madde 4 - (Değişik madde: 11/03/1983 - 83/6163 K.)

    Takdir ve Dağıtım Komisyonu Başkan ve üyeleri ile Federasyon temsilcilerinin; komisyon toplantısı ya da toplantılarına katılmalarının karşılığı olarak kendilerine 500,- lira gündelik ödenir.

    Yine, Federasyon temsilcilerinden olan ve Ankara İl Sınırları dışında Komisyon toplantılarına katılan her temsilciye yukarıda saptanan 500,- liralık gündeliğinin yanı sıra her yıl bütçe yasasıyla saptanmış olan 1 inci derecedeki Devlet memurlarına verilen yevmiye ve yol giderleri de ayrıca ödenir.

    Üstüste üç komisyon toplantısına veya üç ayda toplam altı komisyon toplantısına katılmayan üye, istifa etmiş sayılır. Ancak resmi bir görev, izin ya da hastalık gibi nedenlerle toplantılara katılmayan üyeler, bu hallerini resmi belgeler ile kanıtladığı takdirde yukardaki hüküm, haklarında uygulanmaz.

    Boşalan bir üyenin yerine yeni bir üyenin tayini için durum, yetkili makama bildirilir ve gereği yapılır.

    KOMİSYON TOPLANTI USULÜ:

    Madde 5 - Komisyonun toplantı gün ve saatleri Maliye Bakanlığınca tespit olunur.

    TUTULACAK DEFTERLER:

    Madde 6 - Takdir ve Dağıtım Komisyonu emrinde çalışacak büroda aşağıda yazılı defterlerin tutulması mecburidir.

    a) Esas Defter:

    Tazminat taleplerini muhtevi dosyalar bu deftere kaydedilir. Defterde her dosyanın gördüğü işlem buna mahsus sütunlara işaret olunur.

    b) Komisyon Karar Defteri:

    Komisyonca ittihaz olunan bütün kararların daktiloda yazılmış ve Komisyon Başkan ve üyelerince imzalanmış birer nüshası, tarih ve müteselsil numarayı ihtiva edecek şekilde bu deftere yapıştırılır.

    Karara muhalif kalan üye muhalefet sebeplerini yazarak kararı imzalamaya mecburdur.

    Kararların tasdikli birer örneği ilgili bulundukları dosyalara konulur. Aynı kişi hakkında ittihaz olunan kararlar arasında irtibat sağlanır.

    c) Cari Hesap Defteri:

    Hak sahiplerinin alacaklarını ve kendilerine yapılan ödemeleri gösterir bu defterde, her hak sahibi için karşılıklı birer sahife tahsis olunur. Bu sahifenin numarası aynı zamanda o kimsenin cari hesap numarasıdır.

    Defterin baş tarafına hak sahibinin adı, soyadı, sol sahifesine Komisyonca karara bağlanan alacak ile bundan ödemeye esas teşkil edecek miktar, alacağın ilgili bulunduğu dosya numarası, karar tarih ve numarası, sağ sahifesine (ayrı ayrı olmak üzere) gerek avans ve gerekse kat'i surette yapılan ödemeler, ödeme hakkında ittihaz olunan kararın tarih ve numarası yazılır.

    d) Banka Cari Hesap Defteri:

    Banka mevcudunu ve bundan yapılan ödemeleri gösterecek olan bu defter, tazminatın yatırılmış bulunduğu her banka için ayrı ayrı tutulur.

    Defterin sol sahifesine banka mevcudu, sağ sahifesine de çeklere veya havale mektubuna istinaden bu bankadan yapılan ödemeler yazılır.

    Defter hergün mesai saati sonunda yekün edilir, bankadan gelen dekontlarla karşılaştırılır ve ayrıca ödeme defteri ile mutabakat sağlanır.

    Herhangi bir sebeple yanlış, eksik veya fazla ödeme yapıldığı anlaşıldığı takdirde gerekli tedbirler alınmak üzere durum Komisyon Başkanına derhal bildirilir.

    e) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri:

    Tazminatın tespit ve dağıtımı ile ilgili olarak Komisyona gelen ve Komisyonca gönderilen evrak bu deftere kaydedilir. Bu kayıtlar arasında birbirine cevap teşkil edenler irtibatlandırılır.

    Defterde, gelen ve giden evrakın dosya numarası behemehal gösterilir.

    f) Posta Zimmet ve Takip Defteri:

    Büroda biri adi yazışmalar, diğeri tebliğ mazbatalı zarfla yapılacak tebliğler için olmak üzere iki defter tutulur.

    Bundan başka tebliğ mazbatalı zarfın muhatabına tebliğ edildiğini gösterir tebliğ mazbatası üzerindeki tarihin veya iade tarihinin işaret olunacağı, "Posta Zimmetleri Takip Defteri" adı ile bir defter daha tutulur.

    g) Fihrist Defteri:

    Tazminat için müracaat edenlerin hem ad ve hem de soyadlarına göre tutulacak fihrist defterlerinde o kimseye ait dosya numarası da gösterilir.

    TAZMİNATIN ÖDEME ŞEKİL VE USULÜ:

    Madde 7 - Komisyonca hak sahibi oldukları kabul edilen kimselere mal, hak ve menfaatlerinin takdir ve tespit edilmiş kıymeti karşılığı olarak gerek kat'i ve gerek avans suretiyle yapılacak ödemelerde, icabına göre tazminatın yatırılmış bulunduğu bankaların çekleri kullanılır veya bu bankalarca lehtara ödenmek üzere havale yaptırılır.

    Çekler Komisyon Başkanı ile Saymanın imzalarını ve tanzim tarihini ve Komisyon mührünü ihtiva eder.

    Çek, istihkak sahibine imza mukabili verilir. Verilen çeklerin zayiinden istihkak sahibi sorumludur.

    MALİ HÜKÜMLER:

    Madde 8 - Takdir ve Dağıtım Komisyonu Başkan ve üyeleriyle Dernek temsilcilerinin, büroda görevlendirilecek mütercim ve memurların ücretleri vesair giderler Maliye Bakanlığı bütçesine bu maksatla konulan ve ileride konulacak olan ödenekten karşılanır.

    KALDIRILAN YÖNETMELİKLER:

    Madde 9 - 03/06/1969 gün 6/11916 sayılı kararnameye ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK:

    Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 11 - Bu Yönetmeliği Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar