OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGE VALİLİĞİ TARAFINDAN SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATI VERİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 15/11/1989 - 89/14780

    Dayandığı KHK Tarihi - No : 10/07/1987 - 285

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 30/11/1989 - 20358

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğince silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesinde uyulacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından kimlere, hangi tür silahlar için taşıma ve bulundurma ruhsatı verilebileceğine; ruhsatların düzenlenmesi yenilenmesi ve gerektiğinde geri alınmasına ilişkin olarak ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tescillerindeki esas ve usulleri kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen,

    a) Kısa namlulu silah, 6136 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik ile tarifi yapılan her nevi tabancaları,

    b) Uzun namlulu silah, ağır makinalı tüfek, roketatar, uçaksavar, top ve benzeri silahlar hariç olmak üzere; av ve sporda kullanılan tüfekler ile hafif makinalı tüfekler ve makinalı tabancaları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATI

    TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATI VERİLEBİLECEK KİŞİLER

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğe göre ruhsat talebinde bulunanlardan;

    a) T.C. vatandaşı olan,

    b) 21 yaşını bitirmiş bulunan,

    c) Askerlik hizmetini ifa etmiş veya askerlikle ilişkisi bulunmayan,

    d) Silah taşıma veya bulundurmaya bedeni ve ruhi bakımdan engel hali olmayan,

    e) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozucu, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürücü ve Anayasa düzeni ile genel güvenliğe aykırı davranışlarda bulunmayan,

    kişilere, ibraz edecekleri silahları için bulundurma ruhsatı verilebileceği gibi, yukarıdaki bentlerde sayılan vasıfları haiz olanlardan güvenlik güçlerine yardımcı olduğu tespit edilenler ile terörist saldırılar nedeniyle hayatları harici ve ciddi bir tehlikeye maruz kalması muhtemel olan kişilere, ibraz edecekleri silahlarından biri kısa namlulu, diğeri uzun namlulu olmak üzere ve nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen en fazla iki silah için taşıma ruhsatı verilebilir.

    Aynı cinsten bir adetten daha fazla kısa veya uzun namlulu silah için müracaat edildiğinde, müracaatçının talebi dikkate alınarak taşıma ruhsatı verilen silahlar dışında en fazla bir silah için daha bulundurma ruhsatı verilebilir.

    RUHSAT VERİLECEK SİLAHLARIN NİTELİĞİ VE TAŞINABİLECEĞİ YERLER

    Madde 5 - Olağanüstü Hal Bölgesine giren iller (mücavir iller dahil) sınırları içinde geçerli olmak üzere, bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen kısa ve uzun namlulu silahlar için, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre ve bu Yönetmelikle öngörülen usul ve esaslar dairesinde ruhsat verilir.

    TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATI DÜZENLENİRKEN İSTENECEK BELGELER

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre silah taşıma ve bulundurma ruhsatı düzenlenirken istenecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.

    a) Daimi ikametgah ilmuhaberi, (kamu veya özel kuruluşlara ait herhangi bir işyerinde çalışıyor ise, bu kuruluştan alınacak görev belgesi yeterlidir.)

    b) Nüfus cüzdanı sureti,

    c) 2 adet fotoğraf.

    Şahsın ikametgahına göre polis bölgelerinde ikamet edenler için il emniyet müdürlükleri, jandarma bölgelerinde ikamet edenler için de il jandarma alay komutanlıklarının bu Yönetmeliğin amacına uygun olarak bildirecekleri yazılı görüşleri dikkate alınarak Olağanüstü Hal Bölge Valisi veya yetki devredeceği il valisinin onayı ile ruhsat verilir.

    Sekreterya görevi il emniyet müdürlüklerince yapılır.

    SİLAH TAŞIMA RUHSATININ YENİLENMESİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

    Madde 7 - (Değişik madde: 06/09/2000 - Yönetmelik 2000/1112, md.1)

    Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen silah taşıma ruhsatlarının süresi 3 yıldır. Sürenin sona ermesinden bir ay önce tebligat için gerekli işlemler başlatılır. Zabıtaca doğrudan veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacak yazılı tebligattan itibaren altı ay içinde silah taşıma ruhsatlarını yeniletmeyenlerin o silaha ait taşıma ruhsatı iptal edilerek, yerine bulundurma ruhsatı düzenlenir.

    Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçer.

    Bu ruhsatlar harca tabi değildir.

    SİLAHLARIN DEVRİ

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanan silahlar, kanuni mirasçılar ve emniyet makamları hariç olmak üzere hiçbir surette satılamaz ve devredilemez.

    Varislerden, durumu bu Yönetmelik hükümlerine uyan biri adına ruhsat verilebilmesi için, ruhsat sahibinin ölümünü takip eden 30 gün içinde müracaat edilmesi zorunludur.

    (Değişik fıkra: 01/11/2000 - 2000/1657 S.Yön./1. md.) Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenlerin bütün silah ruhsatları iptal edilir ve bu silahların bölge esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığına teslimi sağlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER

    SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER

    Madde 9 - a) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozan, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşüren, Anayasa düzenine ve genel güvenliğe aykırı davranışlarda bulunanlara,

    b) (Değişik bent: 01/11/2000 - 2000/1657 S.Yön./2. md.) 21/03/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen hallere girenlere,

    c) Silahlarını ikametgahlarının değişmesi sebebiyle Olağanüstü Hal Bölgesine giren iller (mücavir iller dahil) dışına çıkaranlara,

    hiçbir şekilde taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmez.

    Ancak, durumları (b) bendine uyan kişilerden 4 üncü maddede öngörülen şartları haiz olanlara bulundurma ruhsatı verilebilir.

    SİLAHLARIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEYA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA TESLİMİ

    Madde 10 - ( Değişik madde: 01/11/2000 - 2000/1657 S.Yön./3. md.)

    Ellerinde bulunan ruhsatsız silahlarına ruhsat talebinde bulunan kişilerin taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesi mümkün olmayan silahları ile taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesi için bu Yönetmelikte

    öngörülen süreler içinde müracaatta bulunmayanların silahlarına el konulur ve bu silahlar bölge esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilir.

    Kendilerine silah taşıma ruhsatı verildikten sonra bu silahlarını en az iki kez 11 inci maddede belirtilen esaslara aykırı şekilde taşıyanların ruhsatları iptal edilir ve bu silahlar Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilir.

    (Ek fıkra: 14/12/2001 - 2001/3508 S. Yön./1. md.) Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilen silahlar, ruhsat iptal onayı ve ekspertiz raporu ile birlikte en yakın Kara Kuvvetleri Komutanlığı ordu donatım teşkillerinden birine EK-A'daki tutanakla teslim edilerek, irada kaydı sağlanır.

    SİLAH TAŞIMA RUHSATININ SAĞLADIĞI YETKİLER

    Madde 11 - Bu Yönetmelik uyarınca taşıma ruhsatı verilen şahıslar, bu silahlarından;

    a) Kısa namlulu olanları, 6136 sayılı Kanunun silah taşıma ile ilgili olarak sağladığı haklar çerçevesinde meskun mahaller dahil, Olağanüstü hal ve mücavir iller bölgesinde her yerde;

    b) Uzun namlulu olanları, münhasıran Olağanüstü Hal Bölgesine (mücavir iller dahil) dahil olup, ikamet ettiği ilin meskun mahaller dışındaki kırsal alanlarında,

    c) Uzun namlulu olanları, kırsal alanlardan kasaba ve şehirlere gelişlerde muhafaza içinde, görülmeyecek şekilde ve boşaltılmış olmak şartı ile meskun mahallerde,

    taşıyabilirler.

    Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanan silahlar, Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller dışına taşımak üzere çıkarılamaz.

    BULUNDURMAYA DÖNÜŞME

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen taşıma ruhsatları, Olağanüstü Hal Bölgesine giren iller (mücavir iller dahil) sınırları içinde geçerli olmak kaydıyla olağanüstü halin bitimi tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde mahalli mülki amirliklerine müracaat edilmesi halinde bulundurmaya dönüştürülebilir. Müracaatın bu süre içinde yapılmaması durumunda sözkonusu ruhsatlar iptal edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KAYIT VE TESCİL

    Madde 13 - (Değişik fıkra: 01/11/2000 - 2000/1657 S.Yön./4. md.) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanan silahlar hakkında 21/03/1991 tarihli ve 97/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki kayıt ve tescil esasları uygulanır.

    Ruhsatlarda, veriliş sebebi ve kanuni dayanak da gösterilir.

    DAYANAK

    Madde 14 - Bu Yönetmelik, 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar