MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINCA ÜRETİLECEK ATLAS, KÜRE VE COĞRAFYA HARİTALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 31/03/1978 - 7/15341

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 22/04/1341 - 657

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 12/05/1978 - 16285

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 22 Nisan 1341 tarihli ve 657 sayılı Harita Müdüriyeti Umumiyesi Kanunu'nun 2 Ocak 1961 tarih ve 203 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca hazırlanacak Atlas, Küre ve Coğrafya Haritalarının yurt içinde, ulusal olanaklarla ve ekonomik şekilde üretilmesini sağlamaktır.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Atlas, Küre, ve Coğrafya Haritalarının üretim esaslarını, görevin yerine getirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığının diğer Bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla yapacağı koordinasyon ilkelerini kapsamına alır.

    HEDEFLER:

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte konulan usullerle ulaşılmak istenen hedefler şunlardır:

    a) Atlas, Küre ve Coğrafya Haritalarının ulusal standartlarda ve ekonomik olarak üretilmesini sağlamak,

    b) Türkiye'ye ait yanlış bilgi ve isimleri taşıyan yabancı kaynaklı Atlas, Küre ve Coğrafya Haritalarının kullanılmasını önlemek,

    c) Atlas Küre ve Coğrafya Haritalarının yurt içinde üretilmesi suretiyle döviz kaybını engellemek,

    d) Harita Genel Müdürlüğünde grafik sanatları geliştirerek hizmet olanaklarını artırmak,

    e) Harita Genel Müdürlüğü arşivinde tesis edilecek özel bir bölümde Dünya Atlas yapım tekniğine ait bilgi ve dokümanları toplamaktır.

    GÖREVLER:

    Madde 4 - Atlas, Küre ve Coğrafya Haritalarının üretim tekniği Harita Genel Müdürlüğünce, faydalanılacak kaynak materyalleri, atlasın düzeni ile kapsamı da Danışma Kurulu'nca saptanır.

    İDARİ TEŞKİLAT VE KADRO ESASLARI:

    Madde 5 - Üretimin, Harita Genel Müdürlüğünün kalkınma ve savunma hizmetlerini aksatmadan yerine getirilmesi esastır. Bu amaçla anılan Genel Müdürlüğün bu hizmetin gerektirdiği nitelikte personel ve kadro ihtiyacı, mevcut mevzuat uyarınca, Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.

    DESTEK:

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin kapsamına giren hizmetlerin yerine getirilmesinde, diğer Bakanlık ve kuruluşlardan gerektiğinde yararlanılır.

    KOORDİNASYON ESASLARI:

    Madde 7 - Üretimin gerektirdiği yurtiçi ve yurtdışı inceleme, araştırma faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenir.

    YABANCI UZMANDAN YARARLANMA:

    Madde 8 - Gerektiğinde yabancı uzmanların getirilmesi Milli Savunma Bakanlığının onayı ile Harita Genel Müdürlüğünce sağlanır.

    DANIŞMA KURULU:

    Madde 9 - Üretimin Dünya Standartlarında olmasını sağlamak amacıyla Harita Genel Müdürü veya yardımcılarından birinin başkanlığında "Atlas ve Coğrafya Haritaları Danışma Kurulu" teşkil edilir. Bu Kurul, başkan dışında aşağıdaki yazılı Bakanlık ve Kuruluşların, karşılarında belirtilen sayıdaki temsilcilerinden oluşur.

    Bakanlık ve Kuruluşunun Adı      Temsilci Sayısı

    --------------------------------------------------   --------------------

    Genelkurmay Başkanlığı            1

    M.S.B.lığı Pl. Koor. ve And. D. Bşk.lığı       1

    M.S.B.lığı Harita Genel Müdürlüğü          5

    Milli Eğitim Bakanlığı             1

    A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi          1

    Türk Coğrafya Kurumu            1

    İçişleri Bakanlığı                1

    Kültür Bakanlığı                1

    İst. Dev. Tat. Güzel San. Yük. Okulu          1

    İst. Tek. Üni. Harita ve Joedezi Böl.          1

    İst. Üni. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Böl.       1

    İst. Dev. Mim. ve Müh. Ak. Harita Kadastro Böl.    1

    İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Gn. Md.lüğü    1

    Fakülte, Akademi ve Yüksek Okul temsilcisi, Milli Savunma Bakanlığının müracaatı üzerine, Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulun yetkili organının görevlendirilmesi halinde Danışma Kuruluna katılır.

    Danışma Kurulunun çalışma esasları bir yönerge ile düzenlenir.

    DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ:

    Madde 10 - Danışma Kurulunun görevleri, üretimde kullanılacak kaynak materyelleri, üretimin hazırlığı ve tertibi, bilgilerin doğruluğu, atlasın düzeni hakkında önerilerde bulunmak ve deneme baskılarını incelemektir.

    TOPLANMA:

    Madde 11 - Danışma Kurulu Başkanın daveti üzerine toplanır.

    KOORDİNASYON:

    Madde 12 - Harita Genel Müdürlüğü atlasın basımına başlamadan önce, Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar ve Kamu ilgili kuruluşlarına danışarak ihtiyaç miktarları belirlenir.

    FİAT TESBİTİ:

    Madde 13 - Atlasın fiatı, Harita Genel Müdürlüğünün maliyet hesapları gözönünde tutularak Danışma Kurulunca saptanır.

    GEÇİCİ MADDE

    Geçici Madde 1 - Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bu yönetmelik kapsamına giren Bakanlık ve Kamu Kuruluşları, çalışmalarının sonucunu dökümanları ile birlikte Harita Genel Müdürlüğüne devrederler.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 15 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar