TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 25/09/1978 - 7/16642

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 20/06/1977 - 2090

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 04/11/1978 - 16453

    I - GENEL HÜKÜMLER:

    AMAÇ VE KAPSAM:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, kuraklık, haşere ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri, canlı - cansız (toprak dahil) üretim araçları ve "tesisleri zarar gören veya yok olan" bu yüzden çalışma ve üretme imkanları önemli ölçüde bozulan çiftçilere,

    Köylünün kurmuş olduğu tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, Devletçe yapılması gerekli yardımlara ilişkin usulü ve esasları belirlemektir.

    DAYANAK:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 20/06/1977 tarih ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunun 10. ve diğer ilgili maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

    II - ESAS HÜKÜMLER:

    Madde 3 - "Yapılacak Devlet Yardımları"

    3.1 - Kredi açma,

    3.2 - Karşılıksız mal veya para verme,

    3.3 - Teknik yardım yapma (Çiftçinin kendi bilgi ve görgüsü ile yapamadığı ihtisas ve teknik bilgi istiyen konularda ilgili kuruluş uzmanlarınca yapılacak her türlü yardım)

    3.4 - Yapılacak veya onarılacak tesislerin maliyetlerine katılma,

    şekillerinden biri ile olur.

    Madde 4 - Tarımsal işletmeler aşağıdaki esaslara göre dört gruba ayrılmıştır.

    4.1 - Küçük işletmeler,

    4.2 - Aile işletmeleri,

    4.3 - Orta işletmeler,

    4.4 - Büyük işletmeler,

    yardımlarda sırası ile küçük işletmelerle aile işletmelerine öncelik tanınır.

    Madde 5 - Tarımsal İşletmelerin Tarifleri:

    5.1 - Küçük İşletmeler;

    193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2026 sayılı Kanunla değiştirilen 13. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takvim yılı için tarımsal ürünlerinin satış bedelleri tutarları 60.000 TL. kadar olan işletmelerdir. Kanunda satış bedelleriyle ilgili yapılacak değişiklikler değişiklik yapıldığı tarih itibariyle bu Yönetmelik içinde caridir.

    5.2 - Aile İşletmeleri:

    Tarımsal ürünlerinin bir takvim yılı içindeki satış bedelleri tutarları küçük işletmelerin iki katına kadar olan işletmeler.

    5.3 - Orta İşletmeler:

    Tarımsal ürünlerinin bir takvim yılı içindeki satış bedelleri tutarları küçük işletmelerin iki katından beş katına kadar olan işletmeler.

    5.4 - Büyük İşletmeler:

    Tarımsal ürünlerinin bir takvim yılı içindeki satış bedelleri tutarları küçük işletmelerin beş katından daha fazla olan işletmeler.

    Madde 6 - İşletmelerin çalışma ve üretim imkanlarının önemli ölçüde bozulması:

    A- Ürünlerinin, canlı, cansız üretim, araç, gereç ve tesisleri dahil tüm varlığının toplam değerin en az % 40 ve daha fazla oranda zarar görmesi halinde;

    6.1 - Bu zararı diğer tarım ve tarım dışı gelirleri ile karşılayacak gücünün bulunmaması,

    6.2 - Kredi veren banka, kooperatif ve sigorta gibi benzeri kuruluşlardan zararların, kayıplarını karşılıyacak borç ve tazminat alma imkanlarının bulunmaması,

    B- Tarımsal ürünlerinin canlı, cansız üretim araç ve gereç veya tesislerinin % 40 dan az zarar görmesi halinde,

    6.1 - Kredi alma imkanı olmaması,

    6.2 - Tarım dışı gelirinin yeterli bulunmaması dolayısiyle, tarımsal faaliyetlerini devam ettiremiyecek ve geçimini sağlıyamıyacak muhtaç duruma düşmesi,

    halleridir.

    C. Tesis maliyetine katılma yardımı sadece çiftçilerin birlikte ve müşterek olarak kullandıkları ve yararlandıkları müşterek mer'a, orman, fidanlık, kavaklık gibi bitkisel, aygır ve boğa barınakları, sıvat tesisleri ve ahırları gibi hayvansal, biçerdöğer, traktör ve ekipmanları gibi alet ve makinalar; mandıra, konserve evi gibi değerlendirme ve soğutma ve depolama gibi tesisler için tesisin onarılması veya yenisinin sağlanmasına katılma payı olarak yapılır, katılma payı proje tutarının % 70 ini geçemez.

    Her türlü Tabii Afetlerle ilgili zarar ve ziyanlarda yardımlar aşağıdaki cetvelde gösterilen oranlar dahilinde yapılır.

    Zarar nisbeti   Ödeme oranı   Zarar nisbeti   Ödeme oranı

    ----------------   -----------------   -----------------   -----------------

    % 100      % 70      % 69      % 48,3

    % 99      % 69,3      % 68      % 47,6

    % 98      % 68,6      % 67      % 46,9

    % 97      % 67,9      % 66      % 46,2

    % 96      % 67,2      % 65      % 45,5

    % 95      % 66,5      % 64      % 44,8

    % 94      % 65,8      % 63      % 44,1

    % 93      % 65,1      % 62      % 43,4

    % 92      % 64,4      % 61      % 42,7

    % 91      % 63,7      % 60      % 42.-

    % 90      % 63.-      % 59      % 41,3

    % 89      % 62,3      % 58      % 40,6

    % 88      % 61,6      % 57      % 39,9

    % 87      % 60,9      % 56      % 39,2

    % 86      % 60,2      % 55      % 38,5

    % 85      % 59,5      % 54      % 37,8

    % 84      % 58,8      % 53      % 37,1

    % 83      % 58,1      % 52      % 36,4

    % 82      % 57,4      % 51      % 35,7

    % 81      % 56,7      % 50      % 35.-

    % 80      % 56.-      % 49      % 35,3

    % 79      % 55,3      % 48      % 34,6

    % 78      % 54,6      % 47      % 33,9

    % 77      % 53,9      % 46      % 33,2

    % 76      % 53,2      % 45      % 32,5

    % 75      % 52,5      % 44      % 31,8

    % 74      % 51,8      % 43      % 30,1

    % 73      % 51,1      % 42      % 29,4

    % 72      % 50,4      % 41      % 28,7

    % 71      % 49,7      % 40      % 28.-

    % 70      % 49.-

    D. Karşılıksız yardım, ancak yukarıda belirtilen koşullarda geri ödeme gücü olmadığı saptanan muhtaç çiftçilere yapılır.

    "Yardıma muhtaç çiftçinin bu Yönetmelik hükümlerinden istifade edebilmesi için yıllık aile geliri toplamının ailenin en az geçim indirimi haddine tekabül eden gelirinin altında olması şarttır".

    Madde 7 - Kanunun uygulanmasında esas alınacak tarım belgeleri aşağıda gösterilmiştir.

    I. Bölge: (Ankara, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kırşehir, Kütahya, Uşak, Yozgat.)

    II. Bölge: (Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Muğla, İzmir, Manisa, Isparta.)

    III. Bölge: (Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne.)

    IV. Bölge: (Antalya, İçel, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep.)

    V. Bölge: (Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Artvin.)

    VI. Bölge: (Urfa, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Bingöl.)

    VII. Bölge: (Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak.)

    VIII. Bölge: (Amasya, Tokat, Sivas, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli.)

    IX. Bölge: (Konya, Afyon, Niğde, Nevşehir, Kayseri.)

    Madde 8 - Bu tarım bölgelerinde Kanunun 2. maddesi ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Tabii - Afetten zarar gören çiftçilere yapılacak yardım şekilleri:

    8.1 - Yangında: Ayni, nakdi ve tesis yardımları,

    8.2 - Yer sarsıntısında: Ayni, nakdi ve tesis yardımları,

    8.3 - Yer kaymasında: Ayni, nakdi ve tesis yardımları,

    8.4 - Fırtınada: Ayni, nakdi ve tesis yardımları,

    8.5 - Soğuk ve sam yeli gibi sıcak ve kurak hava akımları: Ayni ve nakdi yardımlar,

    8.6 - Taşkın ve selde: Ayni, nakdi ve tesis yardımları,

    8.7 - Don ve doluda: Ayni ve nakdi yardımlar,

    8.8 - Kuraklıkta: Ayni ve nakdi yardımlar,

    8.9 - Haşere ve hastalıkta: Ayni ve nakdi yardımlar,

    yapılır.

    Ancak, zarar ve kayıpları devletçe herhangi bir şekilde karşılanmış olanlara veya tarımsal sigortadan yararlanma imkanı bulunanlara bu yardımlar yapılmaz.

    Madde 9 - Tarımsal işletmelerde tabii afetlerden zarar görebilecek tarımsal ürün, canlı-cansız üretim araç-gereç ve tesisleri aşağıda cetvel halinde gösterilmiştir.

    Madde 10 - Tabii afetlerden zarar gören çiftçilerin zarar ve ziyanlarının mahiyetini, hasar nisbetini ve diğer varlık ve gelirlerini tesbit etmek üzere İl ve İlçelerde Hasar Tesbit Komisyonları kurulur.

    10.1 - İl hasar tesbit komisyonu:

    Vali veya adına görevlendireceği yardımcısının başkanlığında Defterdar, Teknik Ziraat Müdürü, Veteriner Müdürü, T.C. Ziraat Bankası Müdürü ve Ziraat Odası Başkanı veya yetkili kılacakları birer temsilciden teşekkül eder.

    10.2 - İlçe Hasar Tesbit Komisyonu:

    Kaymakam veya adına görevlendirilen vekilinin başkanlığında İlçe Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Mal Müdürü, T.C. Ziraat Bankası Müdürü, Ziraat Odası Başkanı veya yetkili kılacakları birer temsilcisi ile ilgili Muhtarlar ve Belediye teşkilatı olan yerlerde Çiftçi Mallarını Koruma Başkanından teşekkül eder.

    Komisyon başkanları lüzumlu hallerde yukarıdaki kuruluşlar dışındaki teşekkül elemanlarından da yararlanabilirler.

    Madde 11 - Bölgelerinde, Yönetmeliğin birinci maddesinde tesbit edilen tabii afetlerden herhangi birinin vukubulması halinde, zarar gören çiftçiler veya ihtiyar kurullarınca, özel durumlar hariç, en geç bir hafta içerisinde mahalli mülkiye amirliğine dilekçe ile müracaatta bulunurlar.

    (Ek fıkra: 03/09/1996 - 96/8555 K.) Vuku bulan tabii afet nedeniyle hayvanların ölmesi halinde, hayvan ölümleri, sahipleri tarafından mahallin mülki amirliğine bir dilekçe ile bildirilir.

    Bu müracaat üzerine Hasar Tesbit Komisyonu Başkanı derhal komisyonu toplıyarak tabii afetin vukubulduğu mahalle gidilecek günü tesbit eder. İleride muhtemel ihtilaf ve anlaşmazlıklara meydan verilmemek üzere, tabii afetten zarar gören çiftçilerin kendisinin veya temsilcisi ile muhtarların, tesbit edilen tarihte mahallinde mutlak surette bulundurulmasının temin edilmesi hususları en seri vasıta ile ilgili muhtarlıklara duyurulur.

    Hasar Tesbit Komisyonları tesbit edilen günde hasar mahalline giderek zarar ve ziyan tesbitine başlar.

    11.1 - Bu tesbitlerde:

    a) Tabii afetten zarar gören çiftçinin bağlı bulunduğu il, İlçe, Bucak ve köyü,

    b) Tabii afetin vukubulduğu tarih,

    c) Tabii afetin nevi,

    ç) Çiftçinin adı ve soyadı,

    d) Nüfus adedi

    e) Tüm ekiliş alanı ve çeşitleri (Dekar olarak ve parasal değerleri),

    f) Hayvan varlığı (İş ve İrat Hayvanları) ve parasal değerleri

    g) Tarımsal amaçlı üretim tesisleri ve parasal değerleri

    11.2 - Tabii afetten zarar gören ürün, canlı - cansız üretim araç - gereç ve tesislerden:

    a) Mahsul çeşidi ve ekiliş alanı (dekar olarak) bütün ekilişlerine göre % oranı,

    b) (Değişik alt bent: 03/09/1996 - 96/8555 K.) Hayvanın canlı ağırlığı, yaşı, cinsiyeti, cinsi.

    c) Tarımsal amaçlı üretim tesisleri ve hasar oranı % olarak ayrı ayrı tesbit edilir.

    Yapılan bu tesbitler neticesinde ek 1 No.lu cetvel 5 nüsha olarak tanzim edilip ilgililerce imzalanır.

    Köy üzerinden tanzim edilen ve cetvellere göre, İlçe yekünleri de ek 2 No.lu cetvelde gösterilerek 5 nüsha tanzim edilir.

    Ayrıca tabii afetten zarar ve ziyana uğrıyan çiftçinin ödeme gücüne göre, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gerekli yardımlardan hangisinden ayni veya nakti olarak faydalandırılabileceği hususlarda belirtilerek bir rapor halinde 1 ve 2 No.lu cetvellerle 4 er nüsha olarak İl Hasar Tesbit Komisyonu Başkanlığına gönderilir.

    11.3 - İl Hasar Tesbit Komisyonu, İlçelerden gelen zarar ve ziyan tesbit rapor ve cetvellerini tetkik ederek karara bağlar.

    Komisyon, İlçe Hasar Tesbit Komisyonunca tesbit edilip 2 No.lu İlçe İcmal cetvelinde gösterilen zarar ve ziyan durumlarına göre ekli 3 No.lu İl İcmal cetvelini tanzim eder.

    İl Hasar Tesbit Komisyonunun kararı:

    İlçe Hasar Tesbit Komisyonunun 1 ve 2 No.lu cetvelleri ile İl Hasar Tesbit Komisyonunca tanzim ve imza edilen 3 numaralı İl İcmal cetvelinden 3 er nüshası Bakanlığa gönderilir.

    Madde 12 - Devlet yardımının tahsisi:

    Bu kanun gereğince tabii afetlerden zarar görecek çiftçilere yapılacak yardımlar ve harcamaları karşılamak üzere tesbit olunacak fon paraları, T.C. Ziraat Bankasında, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı emrine açılacak bir hesaba yatırılır.

    Kanun ve Yönetmelikte belirtilen hallerde çiftçilere yapılacak Devlet Yardımı, Bakanlıkça Bankaya yazılarak mahalline intikal ettirilir. İntikal ettirilen Devlet Yardımı için mahalli Bankaca ilgili çiftçiler adına bir hesap açılır.

    Madde 13 - Fon gelirleri şunlardır:

    a) Heryıl Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesinden alınacak % 10 lar,

    b) Faiz, ikramiye ve bağışlar,

    c) Sair gelirler.

    Madde 14 - Fon harcamaları şunlardır:

    a) Yangın, yersarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, kuraklık, haşare ve hastalık nedenleri ile tarımsal ürünleri hasara uğrayan; canlı cansız üretim araçları ve tesisleri zarar gören veya yok olan çiftçilerle, köylünün kurmuş olduğu tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerinin her türlü zarar ziyan bedelleri, yapılacak tesis ve onarım giderleri.

    b) Karşılıksız verilen para ve mal.

    Madde 15 - Devlet yardımının kullandırılması:

    Devlet Yardımları aşağıda belirtildiği şekilde kullandırılır.

    15.1 - Kredi yardımından faydalanacak çiftçilerin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile borçlanma sözleşmesi imzalamaları şarttır.

    15.2 - Tahsis edilen Devlet Yardımı, Bakanlığın mahalli örgütünce hasar tesbit cetvellerine istinaden kullandırılır. Bakanlık Yerel Örgütünce Çiftçilere ödenecek meblağ için mahalli Bankaya talimat verilir.

    15.3 - Karşılıksız yardımlardan faydalanacak çiftçilerin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile sözleşme imzalamalarına gerek yoktur. Sadece ödeme yapılırken tediye fişinin arkasına çiftçilerin imzalarının veya mühürlerinin alınmasıyla iktifa edilir.

    Madde 16 - Fondan yapılacak her türlü harcamalar 1050 sayılı Genel Muhasebe ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunlarına tabi değildir.

    Madde 17 - Devlet Yardımının durdurulması ve geri alınması:

    Bakanlığın merkez ve mahalli örgütünce yapılan kontrol sonunda Devlet Yardımının amaca uygun şekilde kullanılmadığı anlaşıldığında veya çiftçilerin ilgili kanun ve yönetmelikte aranan şartlar dışına çıktığı hasar tesbit komisyonunca saptandığında durumun bir ay içerisinde düzeltilmesi için çiftçilere yapılan ve yapılmakta olan Devlet Yardımı durdurulur ve o ana kadar verilen kredi ve karşılıksız yardımlar derhal tahsil edilerek Bankadaki fon hesabına aktarılır.

    Madde 18 - Vade:

    18.1 - Onarılacak tesislerin maliyetlerine katılma halinde ilk iki yılı ödemesiz süreyi takip eden,

    18.2 - Makina, alet ve ekipman alımı için; amortisman süresi ve kullanma kabiliyetinin yarısı dikkate alınmak suretiyle asgari süresi Bakanlıkça ve iki yıldan az olmamak üzere tesbit edilmek şartiyle ilk iki yılı ödemesiz ve azami süresi sekiz yıldır.

    18.3 - İş, çift, irat ve besi hayvanları alımı için ilk bir yılı ödemesiz olmak üzere beş yıldır.

    18.4 - İşletme sermayesi için kredi verilmesi halinde (Tohumluk, gübre, ilaç v.s.) ilk bir yılı ödemesiz olmak üzere iki yıldır.

    18.5 - Vadelerin başlangıcı çiftçilere yapılan ödemelerin tamamının bittiği ayı takip eden ilk ay başıdır.

    Madde 19 - Faiz Oranı ve Giderler Karşılığı:

    Bu Kanunla ilgili olarak açılmış ve açılacak kredilerden dolayı borçlulardan faiz alınmaz. Ancak, T.C. Ziraat Bankasına çiftçiye fon hesabından yapılacak her türlü devlet yardımı dolayısiyle adat üzerinden yıllık % 05 oranında masraf karşılığı ve bunun gider vergisi fondan ödenir. Fon hesabındaki meblağın Bakanlık lehine tahakkuk eden faizi bu fon hesabına geçirilir.

    Madde 20 - Borçluların Vecibeleri:

    Borcun takip ve tahsiline ilişkin her türlü masraflar ile dava ve avukat masrafları ve sigorta giderleri borçluların hesabına zimmet kaydedilir. Çiftçiler tahsis edilen devlet yardımı ile birlikte bu masrafları da ödemek zorundadırlar.

    Madde 21 - Ayni Yardımlar:

    Ayni olarak yapılacak yardımların bedelleri Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının vereceği talimata müsteniden ilgili çiftçinin hesabına borç kaydedilir. Ve alakalı firmaya şahsa veya müesseseye tediye edilir. Kendilerine nakden ödemede bulunulmaz.

    Madde 22 - Teminat:

    İşletme sermayesi temini için (tohum, ilaç, gübre v.s.) Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı fon hesabına yapılacak yardımlar çiftçilerin müşterek borçluluk ve müteselsil kefaletine dayanılarak kullandırılır. Fon hesabından tahsis edilen orta ve uzun vadeli yardımların ise maddi teminata dayandırılması esastır. Bu durumda çiftçilerin yatırım yapacağı arsa, arazi ve tesisler T.C. Ziraat Bankası usullerine göre değerlendirilerek Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı lehine birinci derece birinci sırada ipotek ettirilir. Şayet bu arsa, arazi ve tesisler başka bir kamu kuruluşuna veya bir şahıs lehine ipotekli ise ikinci derecede ipotek tesis edilebilir. Teminat yetersizliği halinde çiftçilerin diğer üreticilerden temin edeceği menkul ve gayri menkulleri teminat olarak kabul edilebilir. İpotek işlemleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası usullerine göre yaptırılır. Orta ve uzun vadeli yardımların maddi teminata dayandırılmasının mümkün olmaması halinde İl Hasar Tesbit Komisyonunun kararıyle bu tür yardımların da çiftçilerin müşterek borçluluk ve müteselsil kefaletine istinaden kullandırılması mümkündür.

    Madde 23 - Taksitlerin Miktarı ve Tahsilatı:

    Yardımların yıllık taksit miktarları yapılacak yardımın özelliği ile bölge şartları dikkate alınarak Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve T.C. Ziraat Bankasınca müştereken tespit olunur. Tahsil edilen taksit miktarları mahalli bankaca açılan bir hesapta toplanarak yıl sonunda merkezdeki fona intikal ettirilir. Yardımların geri ödenmesinin takibi ile Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Banka yükümlüdür. Bu nedenle Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatı ve T.C. Ziraat Bankası Şubeleri çiftçilerin faaliyetlerini yakından izliyecekler ve taksitlerle sair masrafların borçlulardan muntazaman tahsili için gerekli gayreti göstereceklerdir.

    Çiftçilere yapılan yardımların takip ve tahsili safhasında T.C. Ziraat Bankası cari usulleri (3202 sayılı Kanun) ve umumi hükümler tatbik edilecektir. Bu maksatla, yapılan masraflar evvela fon hesabından ödenecek ve bilahare ilgili çiftçinin hesabına borç yazılacaktır.

    Devlet yardımlarından yararlanan çiftçilerin ürünleri, canlı, cansız üretim araçları ve tesisleri; Kanunda belirtilen sebeplerle yeniden hasara uğradığı takdirde il hasar komisyonunun kararıyle alacakların iki yıl süre ile ertelenmesi veya taksitlendirilmesi mümkündür. İki yıldan fazla süreli erteleme veya taksitlendirme yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararının istihsali gereklidir. Her türlü takibata rağmen, tahsili mümkün olmayan alacakların aciz vesikasına bağlanması halinde, söz konusu aciz vesikasının alınması tarihinden itibaren 5 yıl müddetle ve devamlı bir şekilde Bankaca tahsil imkanı aranır. Bu süre içerisinde de tahsili sağlanamayan alacaklar ve bu alacaklar takibi ile ilgili giderler, fon hesabına mahsup edilir. Aciz vesikasına bağlanan çiftçi borçlarının tahsilinin imkansız olduğuna kat'i kanaat getirildiği takdirde Bankanın teklifi, Gıda - Tarım ve Hayvancılık ve Maliye Bakanlığının kabulü ile 5 yıllık takip süresi 3 yıla indirilebilir. 3 yıldan önce alacakların fona mahsubu hiçbir suretle yapılamaz.

    Kanunun 8. Maddesine göre kurulması öngörülen Afetler Dairesi Şeması

    Afetler Dairesi Başkanı

    2. Başkan yardımcısı Hukuk Müşavirleri

    Hasar Tesbit Şubesi

    Hasar Yardım Şubesi

    Zirai İstatistik Şubesi

    Özlük İşleri Şubesi

    Madde 24 - Afetler Dairesi Başkanının Görevleri:

    24.1 - Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olup çalışma alanı içindeki şubelerin amiri ve deneticisidir.

    24.2 - Bakanlık bünyesindeki Genel Müdürlükler müstakil Daire Başkanlıkları ve Bakanlığın taşra teşkilatı ile yazışmaya yetkilidir.

    24.3 - İdari ve mali işlerin mevzuatlarına göre yürütülmesini sağlar, bütçeyi hazırlatır afet tesbit ve yardım işleri ile ilgili plan ve programları hazırlar ve onaya sunar.

    24.4 - Fon saymanlığının her türlü hesap ve muamelatını kontrol eder.

    24.5 - Bilanço ve kesin hesabın ertesi yılın Temmuz ayı sonuna kadar Sayıştaya verilmesini sağlar.

    24.6 - Mevzuatla verilecek diğer görevleri yapar.

    Madde 25 - Afetler Dairesi Başkan Yardımcılarının Görevleri:

    25.1 - Daire Başkanı bulunmadığı zamanlarda Başkana tanınan görev ve yetkileri kullanır.

    25.2 - Daire Başkanının mevzuat dahilinde vereceği direktifleri yerine getirir.

    Madde 26 - Hukuk Müşavirlerinin Görevleri:

    26.1 - Daire Başkanına bağlı olup Başkandan havaleli yazıları tetkik edip mütalaasını Başkan imzasından geçirerek ilgili şubesine gönderir.

    26.2 - Bakanlık Hukuk Müşavirleri ile temas sağlıyarak yargı organlarına intikal etmiş veya edecek bulunan bilumum davaların takibini yapmak.

    Madde 27 - Hasar Tesbit Şubesinin Görevleri:

    27.1 - Afetler Dairesi Başkanına bağlı olup, muhtelif tabii afetlerden zarar gören çiftçilerin zarar ve ziyanlarını tetkik ve tespit ettirmek,

    27.2 - İl hasar Tesbit Komisyonlarından gelen raporları mevzuata göre uygunluğunu tetkik ederek yardım şubesine intikal ettirmek.

    27.3 - İllerden gelen tüm zarar ve ziyan tesbit komisyon raporları arşivini yapmak.

    27.4 - Mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

    Madde 28 - Hasar Yardım Şubesinin Görevleri:

    28.1 - Hasar Tesbit Şubesinden gelen İl Hasar Tesbit Komisyonu raporları tetkik ederek onaya sunmak,

    28.2 - Onaydan çıkan komisyon raporlarını ilgili ile göndermek.

    28.3 - Bünyesinde bulunan fon saymanlığınca yapılacak yardımların mevzuata uygun olarak ödenmesi için gerekli talimatı vermek ve takibini yapmak.

    28.4 - Gelir-gider ve ödeme evraklarının muntazam işlemini ve muhafazasını sağlamak.

    28.5 - Yıllar ve tabii afetler itibariyle ödenen yardımların kartoteks usulüne göre kayıtlarını tutmak.

    28.6 - Mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

    Madde 29 - Fon Saymanlığının Görevleri:

    29.1 - Fon Saymanlığı Hasar Yardım Şubesine bağlı olup Bakanlığın mali işlerini yürütmekle görevlidir.

    29.2 - Fon Saymanı servisinin amiri olup bilanço ve kesin hesapların ertesi yılın Temmuz ayı içerisinde Sayıştaya verilmesiyle yükümlüdür.

    29.3 - Fondan yapılacak giderler 15/02/1968 tarih ve 12827 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan (Döner Sermaye Hesap Yönetmeliğinde öngörülen belgelere dayanılarak yapılır.) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda (Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği) hükümleri uygulanır.

    29.4 - Fon Saymanı ayrıca,

    a) Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesinden,

    b) Banka nezdinde alacakların takipsiz bırakılmasından,

    c) Aylık cetvelleri, yıllık bilanço, kar ve zarar hesaplarının süresinde düzenlenerek ilgili yerlere gönderilmesinden,

    d) Mali işlerin mevzuata uygun yürütülmesinden sorumludur.

    e) Sayman tarafından kanun, nizam ve tertibe uygun bulunmaması nedeniyle geri çevrilen ödemeler amiri ita tarafından sorumluluk yüklenirse yerine getirilir ve sorumluluk yüklenme emri gider evrakına bağlanır.

    f) Her ne sebeple olursa olsun vazifesinden geçici ve sürekli olarak ayrılan Sayman yerine tayin edilen Vekil Saymanda bu görevi yaptığı sürece bu madde hükmüne tabiidir.

    Madde 30 - Zirai İstatistik Şubesinin Görevleri:

    30.1 - Zirai İstatistik Şubesi Daire Başkanlığına bağlı olup her türlü tarım istatistiklerini, başta Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı olmak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle tespit ve muhafaza etmek.

    30.2 - Tabii Afetler Kanununun uygulanması ile ilgili hususlarda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    30.3 - Tarımsal ürünlerin maliyetlerini tespit eder her türlü ürünlerin fiatlarla ilgili kayıtlarını tutar.

    30.4 - Bu Yönetmelikte belirtilen işletmelerin gelirlerini tespit eder.

    30.5 - Mevzuatla ilgili diğer görevleri yapmak.

    Madde 31 - Özlük İşleri Şubesinin Görevleri:

    31.1 - Başkanlığa bağlı personelin her türlü özlük işlerini yürütmek,

    31.2 Personelin maaş, yevmiye, harcırah ve diğer ödemelerle ilgili tahakkuklarını sağlamak,

    31.3 - Başkanlığın standard kadrolarını tespit ederek uygun elemanları sağlamak ve onların hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerini sağlamak,

    31.4 - Personel İşleri ile ilgili dosya, yazışmalar ve makam olurlarını tanzim ve muhafaza etmek,

    31.5 - Daire Başkanlığı binalarını her türlü bakım, onarım ve temizlik işlerini yaptırmak,

    31.6 - Başkanlığın Sivil Savunma İşlerini yürütmek,

    31.7 - Başkanlığın Bakanlık politikasına uygun olarak şubelerden alacağı esaslara göre bütçe, plan ve programları hazırlamak,

    III - YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

    YÜRÜTME:

    Madde 32 - Bu Yönetmeliği Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 33 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Not: Bu yönetmelikteki "tabii afetlerden zarar görenlere ait hasar cetveli" için 04/11/1978 tarih ve 16453 sayılı resmi gazeteye bakınız.

    Bu yönetmelikteki "tabii afetlerden zarar gören köylerin ilçe icmal cetveli" için 04/11/1978 tarih ve 16453 sayılı resmi gazeteye bakınız.

    Bu yönetmelikteki "tabii afetlerden zarar görenlere ait il icmal cetveli" için 04/11/1978 tarih ve 16453 sayılı resmi gazeteye bakınız.

    TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREBİLECEK OLAN TARIMSAL ÜRÜN, ARAÇ-GEREÇ VE TESİSLERİ GÖSTERİR CETVEL

    Yangın : Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri, Ticaret ve Sanayi Bitkileri,

    Yer Sarsıntısı : Canlı-cansız üretim Araç-gereç ürün ve tesisler

    Yer Kayması : Tahıllar, Bakliyat, Yem Bitkileri, Ticaret ve Sanayi Bitkileri, Bağ-Bahçe Ürünleri / Canlı-cansız üretim, Araç-gereç ve tesisler

    Fırtına : Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri, Ticaret ve Sanayi Bitkileri, Bağ-Bahçe Ürünleri / Canlı-cansız üretim Araç-gereç ve tesisler

    Taşkın ve Sel : Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri, Ticaret ve Sanayi Bitkileri, Bağ-Bahçe Ürünleri / Canlı-cansız araç-gereç ve tesisler

    Don ve Dolu : Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri, Ticaret ve Sanayi Bitkileri, Bağ-Bahçe Ürünleri / İrat ve İş Hayvanları

    Kuraklık : Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri, Ticaret ve Sanayi Bitkileri, Bağ-Bahçe Ürünleri / İrat ve İş Hayvanları

    Haşeret ve Hastalık : Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri, Ticaret ve Sanayi Bitkileri, Bağ-Bahçe Ürünleri / İrat ve İş Hayvanları

    Sıcak ve Soğuk Hava Dalgaları   : Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri, Ticaret ve Sanayi Bitkileri, Bağ-Bahçe Ürünleri / Canlı üretim ve araçları

    TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREBİLECEK OLAN TARIMSAL ÜRÜN, ARAÇ - GEREÇ VE TESİSLERİ GÖSTERİR CETVEL

    Tahıllar      Baklagiller   Ticaret ve sanayi bitkileri

    Buğday      Bakla      Tütün

    Arpa      Bezelye      Şeker pancarı

    Çavdar      Nohut      Keten

    Yulaf      Fasulye      Kenevir

    Kuş yemi   Fiğ      Kendir

    Kaplıaca   Burçak ve diğerleri   Afyon (Haşhaş)

    Mısır            Pamuk

    Çeltik            Ayçiçeği

    Mahlur ve diğerleri      Susam

                Soya

                Patates

                Soğan

                Sarmısak ve diğerleri

    Yem bitkileri      Bağ bahçe ürünleri

    Yonca         1) Yumuşak çekirdekliler:

    Korunga ve diğerleri   (Elma, armut, ayva, yenidünya) ve diğerleri

             2) Sert çekirdekliler:

             (Erik, kayısı, kiraz, şeftali, zeytin) ve diğerleri

             3) Turunçgiller:

             (Limon, portakal, altıntop, mandalin) ve diğerleri.

             4) Sert kabuklular:

             (Ceviz, badem, fındık, antep fıstığı, kestane) ve diğerleri

             5) Üzüm, üzümsü ve diğerleri:

             (Üzüm, çilek, muz, nar, keçiboynuzu, incir, çay) ve diğerleri.

             6) Sebzeler:

             a) Yaprağı yenenler:

             (Lahana, pırasa, enginar, Ispanak) ve diğerleri.

             b) Meyvesi yenen sebzeler:

             (Kavun, karpuz, hıyar) ve diğerleri.

    İrat hayvanları   İş hayvanları:

    Sığır      At

    Koyun      Öküz

    Keçi      Eşek

    Manda      Katır

    Tavuk      Deve ve diğerleri

    Arı

    Hindi ve diğerleri

    Tarımsal araç ve gereçler:

    Karasaban, pulluk, kültivator, çapa makinası, traktör ve ekipmanları, orak makinaları, biçerdöğerler, harman makinaları ve diğerleri

    Çiftçilerin müştereken kullandıkları ve yararlandıkları tesisler:

    Mer'a orman, kuruluk, fidanlık, kavaklık, aygır ve boğa barınakları, Sıvat tesisleri, ahır ve ağıllar, biçerdöğerler, traktör ve ekipmanları gibi alet ve makinalar, mandıra, konserve evi, soğutma ve depolama tesisleri ve diğerleri.

    Mevzuat Kanunlar