EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/02/2000 - 2000/251

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 10/09/1337 -151 ; 09/01/1985 - 3146

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 21/03/2000 - 23996

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, üyelerine ekonomik ve sosyal yardımlar sağlamak üzere kurulmuş bir sandıktır.

    KAPSAM

    Madde 2- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./1. md.)

    Sandık hizmetleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi Çatalağzı-B İşletme Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün Havza-i Fahmiyye sınırları içinde ve bu kurumlara ait işyerlerinde çalışırken herhangi bir nedenle bu kurumların Havza-i Fahmiyye dışındaki işyerlerinde görevlendirilen işçiler ile Kurum işyerlerinde çalışırken işçi kuruluşlarının yönetim organlarında görev almaları sebebiyle çalıştığı kurumlarında iş akitleri askıya alınan işçileri kapsar.

    Sandığın, yönetim, işleyiş, sağladığı yardımlar ile denetim ve seçim sistemi bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

    HUKUKİ DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 10/09/1337 tarihli ve 151 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 09/01/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun 30 ve 34 üncü maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

    KURULUŞ

    Madde 4 - Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, idari ve mali bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kuruluştur.

    Sandık merkez kuruluşu ile Merkez, Karadon, Gelik, Üzülmez, Kozlu, Amasra, Armutçuk ve Çates şubelerinden oluşur. (Ek cümle: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./2. md.) Kurumların hukuki statülerinde meydana gelecek değişikliklere göre mevcut şubelerin birleştirilmesi veya kapatılması Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık onayı ile yapılır.

    TANIMLAR

    Madde 5- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./3. md.)

    Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

    b) Kurum: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi Çatalağzı-B İşletme Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün Havza-i Fahmiyye sınırları içindeki işyerlerini,

    c) Sandık: Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığını,

    ç) Üye: 6 ncı maddedeki şartları taşıyanları,

    d) Yardım katsayısı: Bu Yönetmelikte sayılan yardımların hesaplanmasında uygulanan ve Sandığın Bakanlıkça onaylanan en son yıl bilançosunda yer alan Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Fonunun, Sandığın tüm üyelerinin toplam prim ödeme gün sayılarına bölünmesi suretiyle bulunan sayıyı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : ÜYELİK VE ŞARTLARI

    SANDIĞIN ÜYELERİ

    Madde 6- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./4. md.)

    Sandığın üyeleri aşağıda sayılmıştır.

    a) Zorunlu üyeler: Kurum işyerlerinde çalışan bütün işçiler ve Kurum işyerinde çalışırken herhangi bir nedenle aynı Kurumun Havza-i Fahmiyye dışındaki işyerlerinde görevlendirilen işçiler ile işçi kuruluşlarının yönetim organlarında görev almaları sebebiyle kurumlarınca iş akitleri geçici olarak askıya alınan işçiler.

    b) İsteğe bağlı üyeler: Sandıktaki son yardımlarını almamak koşuluyla kurumlarından herhangi bir nedenle ayrılanlar isteğe bağlı üye olabilir. İsteğe bağlı üyeler isteğe bağlı üyelik tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe üyelikten ayrılamaz. Üyelikten ayrılan isteğe bağlı üyeler tekrar Sandık üyesi olamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : SANDIĞIN ORGANLARI VE PERSONELİ

    ORGANLARI

    Madde 7 - Sandığın organları şunlardır;

    a) Danışma Kurulu,

    b) Merkez Yönetim Kurulu,

    c) Şube Yönetim kurulları,

    d) Denetleme Kurulu.

    SANDIK DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU

    Madde 8 - (Değişik madde: 07/11/2000 - 2000/1590 S.Yön./1. md.)

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının görevlendireceği bir kişinin başkanlığında; ikisi Bakanlık merkez birimlerinden, biri Zonguldak Bölge Müdürü, biri İş Teftiş Kurulu Zonguldak Grup Başkanlığından olmak üzere Bakanlıkça görevlendirilecek dört, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca görevlendirilecek bir, Türkiye Taş Kömürü Kurumundan görevlendirilecek beş, Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Çatalağzı-B İşletme Grup Müdürlüğünün Havza-i Fahmiyye içindeki işyerlerinden iki, İl Özel İdaresinden bir, Belediyeden bir ve yerel üniversitelerden katılacak birer temsilci, Sandık Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkez Yönetim Kurulunda görev almayan Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinden oluşur.

    DANIŞMA KURULUNUN TOPLANTI YERİ VE ZAMANI

    Madde 9 - Danışma Kurulu her yıl Ekim ayının son haftasında iki gün süreyle Zonguldak'ta toplanır.

    Bakanın gerekli görmesi halinde Danışma Kurulu olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

    DANIŞMA KURULU TOPLANTI HAZIRLIKLARI

    Madde 10 - Sandık Başkanlığı, Bakanlığın Onayını alarak toplantı tarihini ve gündemi belirlemek ve toplantıyı düzenlemekle yükümlüdür.

    Sandık Merkez Yönetim Kurulu 8 inci maddeye göre Kurula katılması gereken üyelerin listesini belirler. Danışma Kuruluna katılacak üyeler, en az on beş gün önceden toplantı gün, saat, yer ve gündem belirlenmek suretiyle toplantıya çağırılır. Sandık Başkanlığınca üyelere çağrı ile birlikte önceki yıla ait faaliyet ve hesap raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve Denetleme Kurulu raporunun gönderilmesi zorunludur.

    Merkez Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık Onayı ile toplantının herhangi bir sebeple geri bırakılması durumunda, geri bırakılma sebepleri bildirilmek suretiyle Sandık Başkanlığı tarafından üyelere duyurulur. İkinci toplantı, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır. Üyeler, ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre çağırılır.

    DANIŞMA KURULU TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ

    Madde 11 - Danışma Kurulu toplantısı, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Kurula katılacak üyeler, Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler.

    Açılıştan sonra toplantıyı Başkan yönetir. Üyeler arasından bir başkan yardımcısı ile raportör seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur.

    BAŞKANLIK DİVANIN GÖREVLERİ

    Madde 12 - Danışma Kurulu Başkanlık Divanının görevleri;

    a) Toplantıya ait davet ve işlemlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

    b) Görüşmeleri ve alınan kararları bir tutanağa geçirmek,

    c) Toplantı sonunda hazırlanacak tutanak ve belgeleri Bakanlık ve Merkez Yönetim Kuruluna göndermektir.

    TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

    Madde 13 - Danışma Kurulu toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/4'ü tarafından görüşülmesi istenen konularla Denetleme Kurulunun görüşülmesini önerdiği konuların gündeme alınması zorunludur.

    DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 14 - Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Sandığın işlem ve hesapları ile mali durumu hakkında Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun hazırladıkları raporları incelemek ve değerlendirmek,

    b) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde yazılı esaslar dahilinde yapılacak teknik bilançoları ve Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bir sonraki yıla ait Çalışma Programını incelemek,

    c) Sandığın işlem ve hesaplarının yerindeliği hakkında görüşlerini bildirmek,

    d) Sandığın etkin ve verimli çalışması için teklifte bulunmak.

    MERKEZ YÖNETİM KURULU

    Madde 15 - Merkez Yönetim Kurulu Sandığın karar organı olup, Sandığın Yönetimine ilişkin en yüksek yetki ve sorumluluğu taşır. Sandığın tüm işlemleri bir Başkan ile her şubeden üç yıl için seçilen birer işçi ile birer işveren üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

    SANDIK BAŞKANI

    Madde 16- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./5. md.)

    Sandık Başkanı Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

    Sandık Başkanlığına atanacakların, en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki nitelikleri taşıması, başkanlık görevini yerine getirebilecek bilgi ve deneyime sahip olması, kamu kuruluşlarında en az oniki yıl görev yapmış olma özelliklerini taşıması şarttır.

    Sandık Başkanı Bakanlıkça üç yıllık süre için atanır.

    Sandık Başkanı; Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Sandığın işlerini Yönetim Kurulu kararları, yönetmelikler ve yönetmeliklere göre çıkarılacak yönergeler doğrultusunda yürütmek, Sandığı temsil etmek, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan tutara kadar olan harcamalar ile toplu iş sözleşmesine ilişkin ödemeler ve kanuni ödemeleri yapmak, demirbaşlardan kalan değerleri Başkanlık harcama yetkisine kadar olanlarının hurdaya çıkarılması ile ilgili onayları vermekle, nakit kaynakların bankalarda değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulundan bir kişi ile mali işlerden sorumlu en üst düzey personelden oluşan komisyon oluşturmakla görevli ve yetkilidir.

    Sandık Başkan Yardımcısı, Başkanın görevli, izinli veya Başkanlık kadrosunun boş olması halinde Başkan Vekili olarak Sandığı Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetir. Başkan Yardımcısının da herhangi bir nedenle görevde olmaması halinde başkan olma özelliklerini taşıyan en yaşlı üye bu görevi yapar.

    MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

    Madde 17 - Merkez Yönetim Kurulunun çalışma esasları aşağıda belirtildiği gibidir.

    a) Toplantı ve karar yeter sayısı:

    1 - Üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanılır.

    2 - Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

    3- (Değişik bent: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./6. md.) Merkez Yönetim Kurulu ayda en az iki defa olağan olarak toplanır. Ayrıca gerek görüldüğünde Başkanın çağrısı veya üyelerin en az 1/3'ünün yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantıların sayısı yılda altıyı geçemez. Olağan ve olağanüstü toplantıların yeri, günü ve saati Başkan tarafından tespit edilen gündem ile birlikte toplantı gününden en az yirmidört saat önce üyelere duyurulur.

    4 - Bütün toplantılarda Başkan ve üyelerin hazır bulunması asıldır. Üyelerden geçerli mazereti olanlar toplantıdan evvel özürlerini yazılı ve sözlü olarak Başkana bildirmeleri, hasta olanların hastalıklarını ilgili mevzuat uyarınca alacakları sağlık raporu ile belgelemeleri zorunludur.

    5 - Toplantılara özürsüz olarak üst üste üç defa veya bir yılda toplam olarak altı defa katılmayan üyenin üyeliği düşer. Bu durumda seçimle gelen üyelerin yedekleri, atanan üyelerin yenisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir.

    b) Görüşmeler:

    1 - Kurulun toplantıları açıldıktan sonra gündem sırasına göre görüşmelere başlanır.

    2 - Gündem maddelerinin sırasında değişiklik yapılması ve gündem dışı olarak önemli ve ivedi konularda verilecek önerilerin gündeme alınmasına oylama ile karar verilir.

    3 - Toplantılarda konuşmak isteyen üyeler Başkandan söz isterler ve Başkan talep sırasına göre söz verir.

    4 - Konuşmalar Başkana hitaben yapılır. Üyeler arasında karşılıklı konuşma yapılamaz.

    5 - Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına dinleyici alınmaması esas olup, gündem gereği bilgisine başvurulabilecekler toplantıya alınabilir.

    c) Oylama:

    1 - Oylamaların açık oyla yapılması esastır. Kurul kararı ile gizli oylama yapılabilir.

    2 - Oylama sonucunda kararın oy çokluğu veya oy birliği ile alındığı Başkan tarafından Kurula açıklanır.

    d) Raportör:

    1- (Değişik bent: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./6. md.) Merkez Yönetim Kurulunun Başkanca gizliliği bildirilmemiş toplantılarına Başkanlıkça görevlendirilecek bir Sandık personeli raportör olarak katılır. Gizli toplantılarda bu görevi en genç üye yapar.

    2 - Toplantı tutanakları toplantıya katılmış olanlar tarafından imzalanarak noterlikçe onaylanmış bir deftere kayıt ve kopya edilir. Kararlara muhalif kalan üyeler muhalefet şerhini tutanağa yazıp imza etmek zorundadır.

    3 - Karara her takvim yılı başında itibaren bir sıra numarası verilir.

    4 - Merkez Yönetim Kurulunca alınarak deftere yazılan kararların muntazam bir suretle saklanması için gerekli önlemlerin alınması, gizli oturum kararlarının açıklanmaması Başkan tarafından sağlanır.

    5 - Sandık organlarının bir yıllık çalışma sürelerine Birleşim Yılı bir günlük çalışma süresine Birleşim ve bir gün içinde ara verilerek yapılan çalışma sürelerine Oturum denir.

    e) Alt Komisyon:

    1 - Sandık Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında bütçe, kanun, tüzük, yönetmelik taslakları ve diğer idari ve teknik incelemeleri yapmak üzere Sandık Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında alt komisyon oluşturulur.

    2 - Alt komisyona kimin başkanlık edeceği ve çalışma süresi, komisyonun oluşturulması sırasında kararlaştırılır.

    3 - Alt komisyon en az üç kurul üyesinden oluşur. Bu komisyonlarda bilgisine başvurulacak Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden başka kişiler de bulunabilir.

    4 - Alt komisyon kurulması konusunda alınan karar, Başkan tarafından toplantı gün ve saati gösterilmek suretiyle komisyon üyelerine duyurulur. Komisyon üyeleri belirtilen gün ve saatte toplanarak kendisine verilen konuyu görüşür ve çoğunlukla karar verir.

    5 - Alt komisyon yaptığı çalışmanın sonuçlarını bir raporla Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Bu raporda yapılması gereken hususlar gerekçesi ile birlikte belirtilir.

    6 - Alt komisyon üyelerine herhangi bir ücret ödenmez.

    MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 18- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./7. md.)

    Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Seçimlerden sonra yapılacak ilk toplantıda başkan olma özelliklerini taşıyan bir üyeyi Başkan Yardımcısı olarak seçmek ve Bakanlığın onayına sunmak.

    b) Sandık mevzuatına ait teklif ve değişiklikleri karara bağlayarak Bakanlığın onayına sunmak.

    c) Başkanlıkça hazırlanan Sandık gelir-gider bütçe tasarısını, Sandık gelir-gider kesin hesaplarını, Sandık bilançosunu ve personel kadro cetvelini görüşüp Bakanlığın onayına sunmak.

    ç) Kadro iptal, ihdasları ve personel alımı ile ilgili kararlar alıp Bakanlığın onayına sunmak.

    d) Bu Yönetmelikte sayılan yardımların dışında Sandığın mali durumu göz önünde bulundurularak yeni bir yardım yapılmasına, mevcut yardımların şeklinin değiştirilmesine ilişkin kararlar almak ve Bakanlığın onayına sunmak.

    e) Yardımların yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan yönergeleri karara bağlamak, yapılacak yardımlardan Sandık Başkanlığınca veya şube yönetim kurulları kararı ile ödenmesinde fayda görülenleri tespit ederek bu konuda yetki devrine ilişkin kararlar almak.

    f) Sandığın yatırım amaçlı taşınmaz mal alımı ile Sandık taşınmaz mallarının ihtiyaç fazlası olanlarının satışı ile ilgili kararlar alıp Bakanlığın onayına sunmak.

    g) Sandığın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımı, satımı, yapımı, bakımı ve onarımı ile kiralama işlemlerinin Sandık ihale yönetmeliğine göre yapılması konusunda kararlar almak ve uygulamak.

    ğ) Sandık ile işçi sendikası arasında yapılacak toplu iş sözleşmelerine katılacak üyeleri belirlemek ve gerektiğinde yetki vermek.

    h) Kullanılamayacak durumda olan Sandık demirbaşlarından kalan değerleri Sandık Başkanı harcama yetkisi üzerinde olanların hurdaya çıkarılması, hurdaya ayrılan demirbaşların başka kuruluşlara bedelli veya bedelsiz verilmesi ile ilgili kararları almak.

    ı) 31 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki yatırımlarla ilgili kararlar alıp Bakanlığın onayına sunmak.

    i) Eğitime destek amaçlı yapılan eğitim tesisini ilgili bakanlıklara bedelsiz devretmek ile ilgili kararlar alarak Bakanlık onayına sunmak.

    j) Sandığın sosyal tesislerinde (kamp, misafirhane) uygulanacak ücret tarifelerini tespit etmek.

    k) Sandığın hizmet alımı ile gördürülecek işlerinin tespiti hakkında kararlar almak ve uygulamak, hizmet alımı işlemlerinin Sandık ihale yönetmeliğine göre yürütülmesini sağlamak.

    SANDIK ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

    Madde 19 - Sandık şube yönetim kurulları; 26 ncı maddeye göre yapılacak seçimler sonucunda yedekleriyle beraber üç yıl için seçilecek iki işçi temsilci ile kurumlarınca görevlendirilecek bir işveren temsilciden oluşur.

    Sandık şube yönetim kurullarının görevleri:

    a) Seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir üyeyi başkan, bir üyeyi muhasip, bir üyeyi sekreter üye olarak seçmek ve yine bu birleşimde Sandık Merkez Yönetim Kurulunda görev alacak işveren temsilci ile bir işçi temsilciyi belirlemek,

    b) Üyelerin bu Yönetmeliğe uygun yardım taleplerini incelemek ve Merkez Yönetim Kurulunun yetki verdiği konularda yardım taleplerini incelemek ve ödeme kararlarını almak, ödünç para yardımının iş yerlerinde ödenmesini sağlamak,

    c) Tabii afet yardımları ile ilgili müracaatları inceleyerek uygun olanlarını ve konut kredisi ile öğrenim yardımı taleplerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,

    d) Üyelerin görüş ve taleplerini dikkate alarak Sandık bütçesi hakkında Merkez Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,

    e) İşçiler, kurumlar ve iş yerleri tarafından intikal ettirilen konuları inceleyerek çözüme kavuşturulmayanları Merkez Yönetim Kuruluna bildirmektir.

    Atama ve seçim yoluyla göreve gelen üyenin seçim dönemi içerisinde herhangi bir nedenle şube yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde yerine yedeği getirilir. Bu şekilde göreve gelenler yerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar.

    Sandık şube yönetim kurulları bu Yönetmelikle sayılan görevlerini yerine getirmek üzere haftada iki gün toplanırlar.

    DENETLEME KURULU

    Madde 20 - Denetleme Kurulu; şube yönetim kurulu üye seçimi sonuçlandıktan sonraki on gün içerisinde şube yönetim kurullarının kendi aralarında toplanarak Merkez Yönetim Kurulunda görev almayan üyeler arasından üç yıl için yedekleri ile birlikte seçecekleri iki işçi ile biri Türkiye Taşkömürü Kurumundan, biri Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Çatalağzı-B İşletme Müdürlüğünden atanacak iki işveren temsilciden olmak üzere toplam dört üyeden oluşur.

    Denetleme Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Herhangi bir şekilde üyeliği düşenlerin yerine geçen üyenin üyelik süresi yerlerini aldıkları üyenin görev süresi tamamlanıncaya kadar devam eder.

    DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 21 - Denetleme Kurulunun görevleri:

    a) Üyeler adına Sandığın bütün işlem ve hesaplarını tetkik etmek,

    b) Sandık hesaplarının ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu ve yerindeliğini incelemek,

    c) Gördükleri noksan ve hataların giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere ilgili makam ve organları haberdar etmek,

    d) Üç ayda bir denetim raporu hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa vermek,

    e) Danışma Kuruluna Sandığın işlemleri, mali durumu, plasmanları hakkında rapor hazırlamak, Danışma Kurulunda görüşülmesini istediği konuların gündeme alınmasını önermektir.

    ORGANLARDAKİ ÜYELİKLERİN SONA ERMESİ

    Madde 22 - Sandık organlarında görev alan işçi üyelerden Sandıkla ilişiği kesilenler ile atanan üyelerden kurumları ile ilişiği kesilenlerin görevleri sona erer.

    KURUMLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 23 - Kurumlar;

    a) Sandık şube yönetim kurulları ve Merkez Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunda, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulacak alt komisyonlarda görev alan memur, işçi ve işveren üyelerin görevlerine muntazam bir şekilde devam etmeleri için gerekli olanakları sağlamakla,

    b) Seçim tarihini takip eden bir hafta içinde Sandık şube yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulunda görev alacak işveren üyeleri bildirmekle ve görevlendirmekle,

    c) İşveren temsilcilerini en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler ve mühendislik fakültelerinden mezun deneyimli kimseler arasından atamakla,

    d) Kendilerini temsil eden üyelerin herhangi bir nedenle görevinden ayrılmaları halinde yerlerine en geç bir hafta içinde atama yapmakla,

    e) (Mülga bent: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./8. md.)

    SANDIK PERSONELİ

    Madde 24- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./9. md.)

    Sandığın asli ve sürekli işleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçiler eliyle yürütülür. İşçi pozisyon, unvan ve sayılarını gösteren kadro cetveli her yıl Sandık bütçesi ile beraber Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir ve Bakanlık onayı ile kesinlik kazanır. İşçi pozisyonlarının iptal ve ihdaslarında da aynı yol izlenir.

    İşçilerin ücretleri, ikramiyeleri, sosyal yardım ve hakları, sağlık ve tedavileri, tazminat ve harcırahları, çalışma şartları, ihbar ve kıdem tazminatları, izinleri, disiplin hükümleri ve çalışma hayatı ile ilgili diğer özlük hakları Sandık Personel Yönetmeliği ile belirlenir.

    İşçiler sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabidir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : SEÇİM HÜKÜMLERİ

    SEÇİM DÖNEMLERİ

    Madde 25 - Şube Yönetim kurullarında görev alacak işçi üyelerin seçimi üç yılda bir Mayıs ayında yapılır. Zorunlu hallerde seçimler Bakanlıkça bir ay ertelenebilir.

    SEÇİM KURULLARI

    Madde 26 - Sandık şube yönetim kurullarında görev alacak işçi üyelerin seçimini yapmak üzere, Sandık Başkanının başkanlığında, Bakanlıktan bir temsilcinin, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek bir üst düzey yöneticinin ve Sandık Hukuk Müşavirinin katılımı ile Merkez Seçim Kurulu oluşturulur.

    Merkez Seçim Kurulu seçimlerinin usul ve esasları, oy kullanma, adaylık ve seçilme şartları, seçmen listelerinin hazırlanması, askıya çıkarılması ve kesinleştirilmesi işlemlerini düzenleyen bir yönerge hazırlar.

    Merkez Seçim Kurulu her seçim merkezinde bir şube seçim kurulu oluşturur. Şube seçim kurulu seçim merkezlerindeki kurumca görevlendirilecek bir memur yöneticinin başkanlığında, bir Sandık personeli ve aday olmayan bir işçi temsilciden oluşur. Seçim günü görev yapacak yeteri kadar oy sandık kurulu oluşturulur. Oy sandık kurulları Kurumca görevlendirilecek bir personelin başkanlığında bir Sandık personeli ile aday olmayan Sandık üyesi bir işçiden oluşur.

    Şube seçim kurullarının görevleri ile oy sandık kurullarının görevleri Merkez Seçim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile tespit edilir.

    Merkez Seçim Kurulu seçim yılının Nisan ayında oluşturulur ve seçimi müteakip kazanan adaylara mazbatalarının verilmesi ile görevi sona erer.

    Merkez Seçim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Oylamada çekimser kalınmaz.

    SEÇİM MERKEZLERİ

    Madde 27 - Karadon, Gelik, Üzülmez, Kozlu, Amasra, Armutçuk, Çates ve Merkez iş yerleri ayrı birer seçim merkezidir. Bu iş yerlerinde çalışan işçiler iş yerinde kurulan seçim sandıklarında oylarını kullanırlar.

    (Değişik fıkra: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./10. md.) İsteğe bağlı üyeler, çalışırken bağlı olduğu seçim merkezlerinde seçime katılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER

    SANDIĞIN GELİRLERİ

    Madde 28 - Sandığın gelirleri;

    a) Üyelik aidatları,

    b) Taşınır ve taşınmaz malların getireceği gelirler,

    c) Yatırımlar ile ortaklık ve işletmecilikten elde edilecek gelirler,

    d) Devletçe yapılacak yardımlar,

    e) Gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı bağışlar ve yardımlar,

    f) Ölen üyenin kanuni mirasçılarının bulunmaması sonucu Sandığa intikal edecek gelirler,

    g) Diğer gelirlerdir.

    ÜYELİK AİDATI

    Madde 29- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./11. md.)

    Üyelik aidatı, üyenin brüt ücretinin % 3'üdür. Bunun % 2'sini işçi, % 1'ini de 151 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince işveren karşılar.

    İsteğe bağlı üyelerin aidatları, Sandık bütçesinde aidat gelirlerinin hesabında tespit edilen ortalama işçi aidatına işveren aidatı da eklenerek bulunan miktardır. İsteğe bağlı üye hangi kurumdan ayrıldı ise o kurumun aidat hesabı dikkate alınır.

    AİDATLARIN ÖDENMESİ

    Madde 30 - (Değişik fıkra: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./12. md.) Kurumlar, bir ay içinde çalıştırdıkları üyelerin aylık brüt ücretleri üzerinden bu Yönetmelik gereğince hesaplayacakları aidatları kesmek ve işveren payını da bu miktara ekleyerek kesintinin yapıldığı günü takip eden yedinci günün sonuna kadar Sandığa ödemek ve üyelerin sicil numarası, ad ve soyadları ile ücretlerini gösterir bordroları Sandığa vermekle yükümlüdür.

    Kurumlar ve iş yerleri bu işlemler için Sandıktan herhangi bir masraf talep edemezler.

    Süresi içinde ödenmeyen aidatların tahsilinde kanuni faiz uygulanır.

    İsteğe bağlı üyeler aidatlarını cari ay sonuna kadar öderler. Mücbir sebepler hariç peş peşe üç ay aidat ödemeyen isteğe bağlı üyenin üyeliği sona erer.

    SANDIK GELİRLERİNİN İŞLETİLMESİ

    Madde 31- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./13. md.)

    Her hesap yılı sonunda Sandığın bütün gelirlerinden, Sandıkça yapılması zorunlu yardım ve yönetim giderleri çıktıktan sonra yıl sonu itibarıyla biriken Sandık Fonunun;

    a) % 25'i üyelere ihtiyaç kredisi olarak dağıtılır. Krediler; ikraz, konut ve onarım (yangın ve tabii afetler nedeniyle evinin zarar görmesi halinde) amacıyla verilir. Kredilerin çeşitlerine göre hangi oranlarda dağıtılacağı, miktarları ve faiz oranları Merkez Yönetim Kurulunca yıllık bütçede tespit edilir ve Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer.

    b) % 50'si ihtiyat olarak bankalarda vadeli veya vadesiz Türk Lirası mevduat, döviz tevdiat hesabı, yatırım fonu katılım payları, Hazine bonosu, Devlet tahvilleri, gelir ortaklığı senedi, banka ve finansman bonoları, varlığa dayalı menkul değerler, gayrimenkul sertifikası ve repo yapmak suretiyle değerlendirilir. Sandığın nakit kaynakları Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin resmi internet sitelerinde yayınlanan bilançolarına göre aktif büyüklüğü en yüksek on banka arasından en az üçünden teklif almak suretiyle ve en yüksek getiriyi sağlayacak oranı teklif eden bankaya yatırılmak suretiyle değerlendirilir.

    c) % 25'i ile çeşitli yatırımlar yapılır. Bu yatırımlar; fabrika yapmak, ortaklıklara girmek, işyerleri, eğitim, sağlık, sosyal tesisler ve huzur evleri açmak, işletmek, gayrimenkul almak, satmak ve kiralamak, turizm amaçlı tesisler almak, yapmak kiralamak ve işletmek, hisse senedi almak. Hisse senedi alım oranı yatırımlara ayrılan payın % 5'ini geçemez.

    ç) (c) bendinde ayrılan fon, yatırımlarda kullanılmaması halinde bankalarda değerlendirilir.

    SANDIK BAŞKANININ ÜCRETİ

    Madde 32 - Sandık Başkanının aylık ücret ve ödenekleri Bakanlık genel müdürlerine ödenen aylık ücret, zam ve tazminatlar tutarı kadar olup Sandık Bütçesinden ödenir. Başkanlık kadrosunun boşalması halinde yerine vekalet eden Başkan yardımcısına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 inci maddesinde tespit edilen tutar kadar vekalet ücreti ödenir.

    HARCIRAH

    Madde 33 - Sandığın organlarında görev alan kurul üyeleri ve diğer personelin harcırahları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit olunan miktarları aşmamak ve Kanunun genel esasları dışına çıkmamak şartıyla bunların unvan ve dereceleri ile yürüttükleri görevin özellikleri de dikkate alınarak her yıl Sandık bütçesi ile tespit olunur.

    Danışma Kurulu üyelerinden 6245 sayılı Kanuna tabi kurumlarda çalışanlara bu Kanuna göre, diğerlerine de birinci fıkraya göre belirlenen miktarı aşmamak üzere Yönetim Kurulunca tespit olunacak miktarlar üzerinden hesaplanacak gündelikleri ve yol giderleri Sandık bütçesinden ödenir.

    KURUL ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI

    Madde 34 - Bakanlık bağlı kuruluşlarında Yönetim Kurulu Başkanı olan genel müdürlere ödenen huzur hakkı kadar, Merkez Yönetim Kurulu Başkanı olan Sandık Başkanına, bu miktarın 2/3'ü Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, 1/3'ü şube yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 1/5'i Denetleme Kurulu başkan ve üyelerine aylık huzur hakkı olarak ödenir.

    PERSONEL ÜCRETLERİ

    Madde 35 - Personel ücretleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Bakanlıkça Onaylanarak yürürlüğe konulan Sandık Personel Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre Sandık bütçesinden ödenir.

    SEÇİM ÖDENEKLERİ

    Madde 36 - Seçim kurullarında görev alanlara Yüksek Seçim Kurulunun seçim ödeneklerine ilişkin olarak yürürlükte bulunan kararına göre il ve ilçe seçim kurulları ile sandık kurulları için öngörülen ödenekler esas alınarak gündelik ödenir.

    Seçim kurullarının harcırah ve gündelik ödenekler ile seçimlerle ilgili diğer harcamalar için yeterli ödenek Sandık bütçesine konur.

    YÖNETİM GİDERLERİ

    Madde 37 - Sandık genel yönetim giderleri Sandığın toplam gelirlerinin %10'unu aşamaz.

    AİDATLARIN İADESİ

    Madde 38 - Yanlış ve yersiz olarak alındığı tespit edilen aidatlar, Sandık üyesine ve ölümleri halinde hak sahiplerine kanuni faizi ile birlikte 5 yıl içinde iade edilir.

    ALTINCI BÖLÜM : YARDIMLAR, YARDIMLARIN YAPILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

    GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK YARDIMI

    Madde 39- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./14. md.)

    Geçici iş göremezlik yardımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

    a) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarınca hastalık nedeniyle dinlenme raporu verilen üyelerle geçici iş göremezliğe uğradığı belirlenen üyelerden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanamayan ve kurumlarınca da bir ödemede bulunulmayan üyelere bu ödeneğe hak kazanacakları güne kadar olan süre için geçici iş göremezlik yardımı yapılır. Ancak, ilgililere yapılacak geçici iş göremezlik yardımının süresi aralıklı da olsa altı ayı geçemez.

    b) Geçici iş göremezlik yardımı, geçici iş göremezlik süresinin yardım katsayısı ve yardım göstergesiyle çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

    c) Bir aya kadar olan geçici iş göremezlik yardımı peşin olarak bir defada, bir ayın üzerinde olan geçici iş göremezlik yardımı birer aylık bölümlere ayrılarak Başkanlıkça ödenir.

    EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİNE DESTEK YARDIMI

    Madde 40- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./15. md.)

    Sandıkça, Havza-i Fahmiyye sınırları içindeki Devlet eğitim kurumlarına bilgisayar ve fen laboratuarları kurulması, ek derslik yapılması, eğitim araç ve gereçleri verilmesi, sağlık kurumlarına tıbbi malzeme, hasta giyim ihtiyaçları karşılanması, karyola ve yatak yardımları yapılması ile hasta odası tanzim ve tefrişi, madencilikle ilgili şehitlik, anıt, müze yapılması veya mevcutların bakım ve onarımına iştirak edilmesi suretiyle yardımlar yapılabilir. Bu yardımlar için Sandık gelir bütçesinin gelir toplamının % 1,5'ine kadar ödenek ayrılır. Ödeneğin ait olduğu bütçe yılında kullanılmaması halinde o yılın ödeneği iptal olur. Tutarı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen miktarın yarısına kadar olan yardımlar Sandık Yönetim Kurulu kararı, tutarı bunun üzerinde olan yardımlar ise Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık onayı ile yapılır.

    SON YARDIM

    Madde 41- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./16. md.)

    Sandık üyelerinin üyeliklerinin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi durumunda üyenin aidat ödediği toplam gün sayısının yardım katsayısı ile çarpımı tutarında son yardım yapılır.

    Sandık üyesinin ölümü halinde hesaplanacak son yardım, üyenin kanuni mirasçılarına veraset ilamına göre ödenir.

    Son yardımını alan üyenin yeniden işe girmesi halinde, Sandıktan aldığı son yardım işe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde kanuni faiziyle birlikte iade edilerek önceki üyelik hakları yeniden kazanılır. Aksi takdirde yeni üye gibi işlem görür.

    ÖĞRENİM YARDIMI

    Madde 42- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./17. md.)

    Sandık üyelerinden % 80 ve üzerindeki bir oranda maluliyeti nedeniyle iş akdi sona erdirilenlerin veya üye iken ölenlerin, yükseköğrenim gören çocuklarına, yardım katsayısının, öğrenim yardımı göstergesiyle çarpımı tutarında aylık karşılıksız öğrenim yardımı yapılır.

    CENAZE DEFİN YARDIMI

    Madde 43- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./18. md.)

    Sandık üyelerinin bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile anne ve babasının ölümü halinde üyeye, üyenin ölümü halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine cenaze defin yardımı yapılır. Cenaze defin yardımı, yardım katsayısının yardım göstergesiyle çarpımı sonucu bulunan miktardır.

    İŞ KAZASI YARDIMI

    Madde 44- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./19. md.)

    Sandık organlarında görev yapan üyeler ile Sandık personelinin, Sandık işleri ile ilgili görevleri esnasında meydana gelecek kaza sonucu çalışamayacak derecede malul kalmaları halinde kendilerine, vefat etmeleri halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine, yardım katsayısının gösterge rakamı ile çarpımı sonucu oluşan miktar üzerinden iş kazası yardımı yapılır.

    KREDİ YARDIMLARI

    Madde 45- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./20. md.)

    Sandık üyelerine istekleri halinde, yönerge ile belirlenecek esaslar dahilinde 31 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kredi yardımları yapılır.

    KONAKLAMA YARDIMI

    Madde 46- (Değişik madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./21. md.)

    Sandık misafirhanesinin hizmet alımı ve personel giderleri dışındaki işletme giderlerinin, misafirhane gelirlerinin üzerinde olması halinde, gider fazlası konaklama yardımı olarak Sandık bütçesinden karşılanır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : ORTAK HÜKÜMLER

    YARDIMLARIN ÜYELERE ÖDENMESİ

    Madde 47 - Yardımlar, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şube yönetim kurullarına devredilen yetkiler doğrultusunda şube yönetim kurulları kararı ile ödenir.

    ZAMANAŞIMI

    Madde 48 - Bu Yönetmelikte öngörülen yardımlar 5 yıl içinde alınmazsa zamanaşımına uğrayarak Sandığa gelir yazılır. Ancak, kredilerden ikraz yardımı 30 gün içerisinde alınmazsa iptal olur.

    YARDIMLARIN TAHSİLİ

    Madde 49 - (Değişik fıkra: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./22. md.) Sandıkça ödenen kredilerden dolayı borçlu üyelerin borç taksitleri, çalıştığı kuruma veya işyerine bildirilir. Bildirilen taksit miktarları bildirimi takip eden aybaşından itibaren kurumlar ve işyerlerince üyelerin aylık istihkaklarından kesilir. Borç tutarları, kesintinin yapıldığı günü takip eden yedinci günün sonuna kadar Sandığın bildireceği banka hesabına kurum veya işyerince yatırılır.

    Bu yardımları alıp da borcu bitmeden üyeliği sona erenlerin kalan borçları Sandıktaki alacaklarından, yetmediği taktirde kurum veya işyerindeki alacaklarından defaten kesilir. Bu durumda olan üyelerden tahsil edilen peşin kredi faizleri, krediyi kullandığı aylarla orantılı olarak iade edilir.

    Kesintilerin yapıldığı listeler dekontla birlikte Sandığa gönderilir. Kurumlar veya iş yerleri bu işlemler için herhangi bir ücret talebinde bulunamazlar.

    Belirlenen zaman içinde yapılan kesintilerin Sandığa ödenmemesi durumunda alacakların tahsilinde kanuni faiz uygulanır.

    İsteğe bağlı üyeler borç taksitlerini her ayın sonuna kadar Sandık hesaplarına yatırırlar.

    Üç ay peş peşe mücbir sebepler hariç hiç borç taksiti ödemeyen üye hakkında yasal işlem yapılır.

    TEKNİK BİLANÇO

    Madde 50 - Sandık Merkez Yönetim Kurulu, her beş senede bir veya Bakanlıkça gerekli görüldüğünde Sandığın serveti ile Sandık lehine tahakkuk edebilecek menfaatlerin halihazır kıymetlerinin, kesinleşmiş ve geleceğe ait taahhütleri karşılamaya yetip yetmeyeceğini gösteren matematik karşılık sistemi üzerine kurulu bir teknik bilanço yapmak veya yaptırmak zorundadır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM . DENETİM

    DENETİM

    Madde 51 - Sandığın bütün işlem ve hesapları Sandık Denetleme Kurulunca denetlenir. Bakanlıkça gerekli görülen hallerde teftiş ve inceleme yapılır.

    Sandık Başkanı, kurul üyeleri ve Sandık personelinin bu Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmeleri, Sandığı zarara uğratacak fiil ve hareketlerde bulunmaları veya kanunların suç saydığı tutum ve davranışlarda bulunmaları halinde, haklarında Bakanlıkça genel hükümlere ve Sandık Personel Yönetmeliği hükümlerine göre inceleme ve soruşturma yapılır.

    GÖSTERGELER

    Ek Madde 1- (Ek madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./23. md.)

    Bu Yönetmelikte sayılan yardımların hesaplanmasında aşağıdaki göstergeler kullanılır. Bu göstergelere yardım göstergeleri denir.

    YARDIMLARYARDIMLAR AÇIKLAMAAÇIKLAMA GÖSTERGELERGÖSTERGELER

    Son Yardım Son Yardım    11

    Cenaze Defin Yardımı Cenaze Defin Yardımı Üyenin ölümü halinde Aile bireyinin ölümü halinde Üyenin ölümü halinde Aile bireyinin ölümü halinde 1200 1811200 181

    Öğrenim Yardımı Öğrenim Yardımı Açık öğrenim Diğerleri Açık öğrenim Diğerleri 22 7522 75

    Geçici İş Göremezlik Yardımı Geçici İş Göremezlik Yardımı Üye evli ise Üye bekâr ise Üye evli ise Üye bekâr ise 30 1530 15

    İş Kazası Tazminatı Yardımıİş Kazası Tazminatı Yardımı Kurul üyeleri ve personel için Kurul üyeleri ve personel için 4500" 4500"

    DOKUZUNCU BÖLÜM : GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

    Madde 52 - 31/12/1998 tarihli ve 98/12255 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Sandık Merkez Yönetim Kurulu, şube yönetim kurulları üyeleri ile Denetleme Kurulunun seçilmiş üyelerinin görevleri yapılacak ilk seçime kadar, atanmış üyelerin görev süresi ise bu Yönetmeliğe göre yeniden atama yapılıncaya kadar devam eder.

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk seçim 2000 yılının Mayıs ayında yapılır. Seçimlere kadar Sandık kurullarında görev yapan üyelere yürürlükten kalkan Yönetmelik hükümlerine göre huzur hakkı ödenir.

    Geçici Madde 2 - Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar redevance veya kiraya verdiği iş yerlerini, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sandığa bildirmekle yükümlüdür.

    Okul yaptırılması

    Geçici Madde 3- (Ek madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./23. md.)

    Sandıkça, Sandığın adını gelecek kuşaklara taşımak, eğitime destek vermek amacıyla Havza-i Fahmiyye sınırları içinde Sandığın aktüeryal dengesi dikkate alınarak bir okul yapılabilir veya gerçek ve tüzel kişiler ya da Devlet tarafından yeni yapılacak bir okulun masraflarına iştirak edilebilir. Bu kapsamda Sandıkça yapılacak veya yapımına iştirak edilecek okulun maliyetine göre ödenek tahsis edilir. Okul yaptırılması veya yapımına iştirak edilmesi, tahsis edilen ödeneğin kullanılması Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık onayı ile olur.

    SANDIK ÇALIŞANLARINA DAİR GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

    Geçici Madde 4- (Ek madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./23. md.)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut sandık çalışanları, ücret ve diğer hakları yönünden, toplu iş sözleşmesi ve halen yürürlükte bulunan Sandık Personel Yönetmeliğine, sosyal güvenlikleri yönünden de 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabidir.

    BAŞKANIN GÖREV SÜRESİ

    Geçici Madde 5- (Ek madde: 06/11/2009 - 2009/15549 S.Yön./23. md.)

    Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunan Sandık Başkanının görev süresi, Merkez Yönetim Kurulunun seçimine kadar devam eder.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 53 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 54 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar