TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 25/10/1999 - 2000/465

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/10/1999 - 4456

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 12/05/2000 - 24047

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, KISALTMALAR VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi personelinin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, yükümlülükleri ile unvan ve sayılarını düzenlemektir.

    DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Kanun'un 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    KISALTMALAR VE TANIMLAR

    Madde 4 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./1.md.)

    Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

    a) Banka: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'yi,

    b) Yönetim Kurulu: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunu,

    c) Genel Müdür: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürünü,

    d) Personel: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'de çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personeli,

    e) Birim: Belirli hizmet veya fonksiyonları bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan, bu çerçeve içinde çalışan merkez ve taşra ünitelerini,

    f) Denetim Komitesi: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Denetim Komitesini,

    g) Denetim personeli: Müfettiş yardımcısı, müfettiş ve başmüfettişi,

    h) Disiplin kurulları: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulunu,

    ı) Genel Müdür Yardımcısı: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısını,

    j) İç sistem birimleri: Teftiş Kurulu Başkanlığı ile iç kontrol ve risk izlemeden sorumlu birimleri,

    k) İhtisas personeli: Uzman yardımcısı, uzman ve kıdemli uzmanı,

    l) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    m) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

    n) Pozisyon: Personelin atanması, görevin yürütülmesi ve ücret ödemesi ile tüm personel işlemlerinin uygulanmasına esas olan unvanı,

    o) Yönetici: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müdür, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri ve Müdür Yardımcısını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : PERSONEL POLİTİKASI VE UYGULAMASI

    PERSONEL POLİTİKASININ BELİRLENMESİ

    Madde 5 - Personel Komisyonu ve/veya müdürlüklerin görüşü alınmak suretiyle Genel Müdür tarafından belirlenen personel rejim ve politikası Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır.

    Personel politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasından, tüm yöneticiler sorumludur.

    PERSONEL POLİTİKASININ İLKELERİ

    Madde 6 - Bankanın personel politikasının genel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Görevin özelliğine uygun nitelikteki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve işin gereğine göre eğitmek,

    b) Personelin yaratıcılığını, girişimciliğini, başarı ve çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek,

    c) Personeli, verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak, tasarruf bilinci içinde çalıştırmak,

    d) Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek ve personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve olanaklarını geliştirmek,

    e) Personelin Banka'ya bağlılığını artırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek ve sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmalarını sağlamak suretiyle verimi artırmak ve Banka'da çalışmayı özendirici hale getirmek,

    f) Personelin kişiliğine saygılı olmak ve özlük haklarını korumak.

    PERSONEL KOMİSYONU

    Madde 7 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./1.md.)

    Personel Komisyonu, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından belirlenecek üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

    Personel Komisyonu, Banka personel politikasının oluşturulması ve yıllık iş gücü planlamasına esas kriterlerin belirlenmesi için birimlerin görüşlerini de dikkate alarak Genel Müdüre önerilerde bulunur ve Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

    PERSONEL KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

    Madde 8 - Komisyonun toplantı günü ve gündemi başkan tarafından üyelere duyurulur.

    Komisyon çalışmaları sonunda hazırlanan rapor, üyelerin varsa karşı görüşlerinin de belirtilmesi suretiyle, uygulamaya esas olmak üzere Genel Müdürün takdirine sunulur.

    Personel Komisyonunun raportörlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    İŞGÜCÜ PLANLAMASI

    Madde 9 - Banka'nın personel istihdamına esas olmak üzere, her yıl hizmet gruplarının özellikleri göz önünde tutularak, gelecek yılların işgücü ihtiyacını saptamak amacıyla nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılır ve bu ihtiyacın hangi kaynaklardan nasıl karşılanabileceği Yönetim Kurulu tarafından bir plana bağlanır.

    İşgücü planının hazırlanmasında esas olarak, Banka'nın iş hacminde beklenen gelişmeler, merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçları, teknik ve sosyal gelişmelerin personel istihdamına etkileri, personelin hizmet içi eğitim ve yetiştirilmesi için mevcut olanaklar ve gerekli süreler, çeşitli nedenlerle boşalması muhtemel pozisyonlar göz önünde tutulur. Banka'nın mevcut pozisyon dağılımı Ek-1'de verilmiştir.

    Banka'da yıl içinde istihdamı programlanan sürekli ve geçici sözleşmeli personel pozisyonları ile adetleri yıllık iş gücü planına uygun olarak Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

    Ancak, toplam pozisyon sayısına bağlı kalmak kaydıyla, yıl içinde pozisyon unvan, sayı ve yerlerini değiştirmeye Devlet Personel Başkanlığı'nın uygun görüşü üzerine Genel Müdür yetkilidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : PERSONEL ALIMI

    İŞE ALINMADA ARANILACAK GENEL KOŞULLAR

    Madde 10 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./3.md.)

    Bankaya atanacaklarda aranılacak genel koşullar şunlardır:

    a) Türk vatandaşı olmak.

    b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

    d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    e) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak.

    f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

    g) Özürlü personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; akıl hastalığı veya görevlerini yapmalarına engel olabilecek vücut sakatlığı ile özürlü olmamak.

    h) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

    ı) Atanacağı pozisyon için bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim şartını karşılıyor olmak.

    j) İlk defa kamu hizmetine Bankada başlayacak olanlarda KPSS'den Bankaca belirlenen asgari puanı almış olmak.

    k) 15 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılacak atamalarda Bankaca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

    l) Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla 35 yaşını tamamlamamış olmak.

    m) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak.

    n) Mevzuatla mali sektörde çalışması yasaklanmamış olmak.

    o) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

    p) Yönetici ve müşavir pozisyonlarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamında en az 8 yıllık hizmeti olmak.

    İŞE ALINMADA ARANILACAK ÖZEL KOŞULLAR

    Madde 11 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./4.md.)

    Bankaya atanacak personelin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan genel koşullar dışında;

    a) Bulaşıkçı, aşçı, aşçıbaşı, garson, şef garson, dağıtıcı, şoför, başşoför, teknisyen, şef teknisyen ve çocuk eğitimcisi pozisyonlarında en az lise veya dengi okul,

    b) Sekreter, memur, tekniker, şef tekniker pozisyonlarında en az 2 yıllık yüksekokul,

    c) Yukarıda sayılan pozisyonlar dışındaki tüm pozisyonlarda ise en az 4 yıllık yüksekokul,

    mezunu olma şartı yanı sıra, varsa atanacağı pozisyonun gerektirdiği yabancı dil bilgisi, deneyim ve yaş sınırı gibi özel şartları da taşıması gereklidir.

    GÖREVİNDEN AYRILANLARIN YENİDEN İŞE ALINMALARI

    Madde 12 - (Mülga madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./46.md.)

    GİRİŞ SINAVLARI

    Madde 13- (Mülga madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./46.md.)

    İŞE ALINACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

    Madde 14 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./5.md.)

    Açıktan atama yoluyla alınan personelden istenecek belgeler şunlardır:

    a) Nüfus cüzdanının aslı ya da Bankaca onaylı örneği.

    b) Adli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.

    c) Öğrenim belgesinin aslı ya da Bankaca onaylı örneği.

    d) Avukat pozisyonu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı ya da Bankaca onaylı örneği.

    e) Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair yazılı beyanı.

    f) Askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyanı.

    g) Başka kurum veya kuruluşlarda çalışmış olanlardan hizmet belgesi.

    ATAMA VE ATAMA İLE İLGİLİ YETKİ KULLANIMI

    Madde 15 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./6.md.)

    Pozisyonsuz personel çalıştırılamaz. Müşavir, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müdür, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri ve Avukat pozisyonlarına atanacak personel Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu, diğer personel Genel Müdür tarafından atanır. Ancak, iç sistem birimlerine yapılacak atamalarda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yönetim Kurulu yetkisini kısmen veya tamamen Genel Müdüre devredebilir. Devredilen yetki ile yapılan işlem ilk Yönetim Kurulu toplantısında Genel Müdür tarafından Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

    İlk defa kamu hizmetine Bankada başlayacak olanlar açıktan atama suretiyle alınırlar. Bu personelin alımı, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyan ve KPSS'den Bankaca belirlenen asgari puanı almış olanlar arasından sınav kurulunca yapılacak yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilir. Sınavı kazanan adaylara sonuçlar yazılı olarak duyurulur.

    Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmış olanlardan 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (j) ve (l) bentleri hariç diğer bentlerinde yer alan şartları taşıyanlar açıktan atama suretiyle alınır.

    Sınav kurulu, Genel Müdür veya İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile Genel Müdürün uygun göreceği üç yönetici olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

    ATAMADA İŞE BAŞLAMA SÜRESİ

    Madde 16 - Bir göreve açıktan atanan personelden, aynı ildeki göreve atananlar atama onayının kendilerine tebliğ edildiği günden itibaren 5 işgünü, naklen atananlar ertesi işgünü; açıktan veya naklen başka bir ildeki göreve atananlar ise atama onaylarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde atandıkları göreve başlamak zorundadır. Bu süre içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir.

    ADAYLIK

    Madde 17 - Adaylık, bir göreve açıktan ilk defa atanan personelin işe uyumunu sağlamak ve işe devamında yarar olup olmadığına karar vermek için uygulanan deneme süresidir.

    ADAYLIĞIN SÜRESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 18 - Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz ve bu süre içinde başka bir kuruma nakil yapılamaz. (Değişik cümle: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./7.md.) İlgili birim yöneticisi, adayın hizmete devamında yarar görüp görmediğini, adaylık süresi sona ermeden en geç 15 gün önce doldurulacak performans değerlendirme raporu ile birlikte yazılı olarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirir. Adaylık süresi sonunda performans değerlendirmesi (D) düzeyinde olanların göreve devamlarında yarar görülmediği kendilerine bildirilerek Bankayla ilişikleri kesilir.

    (Değişik fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./7.md.) Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde kamu görevlisi sıfatıyla bağdaşmayacak durumlar ve bu Yönetmeliğe göre göreve devamsızlıkları tespit edilen personelin, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili makamın onayıyla Banka ile ilişiği kesilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : DENETİM VE İHTİSAS PERSONELİ

    MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCISI

    Madde 19 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./8.md.)

    Bankaya Teftiş Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan giriş ve yarışma sınavları sonucunda müfettiş yardımcısı alınır.

    Türkiye Kalkınma Bankası müfettiş yardımcılığı giriş sınavlarına katılabilmek için sınavın açıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını (erkek adaylar için askerlik yapmış olanlarda 32 yaşını) doldurmamış olmak ve hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ihtiyaç duyulması halinde üniversitelerin mühendislik fakültelerinden ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak koşulu aranır.

    Müfettiş yardımcısı olarak atananlar, ilgili yönetmelikte öngörülen en az 3 yıllık yetiştirilme programları sonunda yapılacak yeterlik sınavı sonucuna göre müfettişliğe atanırlar.

    Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları tespit edilenler ile yeterlik sınavında başarılı olamayanlar Teftiş Kurulu Başkanlığı dışında durumlarına uygun bir birime memur olarak atanır.

    Müfettiş yardımcısı alımında aranılabilecek yabancı dil bilgisi ve benzeri özel koşullar ile sınav kurullarının oluşumu, sınav konuları, kıdem sırası, sınıflandırma ve diğer hususlar Banka Yönetim Kurulunca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

    UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI

    Madde 20 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./9.md.)

    Bankanın ihtisas hizmetlerini yerine getirmek üzere yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşan giriş ve yarışma sınavları sonucunda uzman yardımcısı alınır.

    Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için sınavın açıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak ve hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ihtiyaç duyulması halinde üniversitelerin mühendislik fakültelerinden ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak koşulu aranır.

    Uzman yardımcıları, 3 yıllık yetiştirilme programı sonunda, Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir konuda tez hazırlamak ve bu tezi sınav kurulu önünde sözlü olarak savunmak suretiyle uzmanlığa atanırlar. Tezi veya sözlü savunması ikinci kez kabul görmeyen uzman yardımcıları Banka içinde uygun bir birime memur olarak atanırlar.

    Uzman yardımcılarında yabancı dil bilgisi ve benzeri özel koşullar ile sınav kurullarının oluşumu, sınav konuları, uzmanlığa atama ve diğer hususlar Banka Yönetim Kurulunca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : HİZMET İÇİ EĞİTİM

    HİZMET İÇİ EĞİTİM

    Madde 21 - Hizmet içi eğitim, Banka personelinin görevleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için yapılan ve bu suretle hizmette verim, tasarruf ve etkinlik sağlama çalışmalarıdır.

    Bu çalışmalar kapsamında Banka, eğitim programları düzenler ve/veya başka kurumlarca açılacak benzeri programlara personelin katılmasını sağlar. Aynı amaçla yurt dışına da personel gönderilebilir. Hizmet içi eğitim esasları Genel Müdürlüğün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenir. (Ek cümle: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./10.md.) Uygulama esasları Yönetim Kurulunca belirlenmek kaydıyla yetiştirilmek amacıyla yurt dışına personel de gönderilebilir.

    ALTINCI BÖLÜM : PERSONELİN ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

    PERSONELİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 22 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./11.md.)

    Personelin genel durumu ve çalışmaları yıllık olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme performans değerlendirme raporları kullanılarak yapılır.

    PERFORMANS DEĞERLENDİRME DÖNEMİ

    Madde 23 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./12.md.)

    Performans değerlendirme raporları her yılın Aralık ayının ilk yarısı içinde doldurularak en geç 15 Aralık gününe kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    İlk defa açıktan işe alınan personelin performans değerlendirme raporları, sözleşme sürelerinin bitiminden 15 gün önce doldurulur. Bu personelin adaylık süresinden sonraki ilk sözleşme dönemlerine ait performans değerlendirme raporları sözleşme sürelerine bakılmaksızın Aralık ayının ikinci yarısında doldurulur.

    Yıl içinde görev yeri veya unvanı değişen personelin o yıla ait performans değerlendirme raporu 6 aydan fazla çalıştığı yerdeki değerlendirme amiri tarafından doldurulur.

    PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU DOLDURMAK İÇİN GEREKLİ SÜRE

    Madde 24 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./13.md.)

    Haklarında performans değerlendirme raporu düzenlenecek personelin, değerlendirilmelerini yapacak amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır.

    Personel hakkında değerlendirme yapacak amirlerden birinin bulunmaması halinde mevcut amirin raporuna itibar edilir. Bir değerlendirme amiri bulunanlar hakkında o amirin değerlendirmesine göre işlem yapılır. Değerlendirme amirlerinin hiç birinin bulunmaması veya değerlendirme yapacak süre görevde kalmamaları halinde performans değerlendirme raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından 3 aylık sürenin sonunda doldurulur.

    Bu şekilde de performans değerlendirme raporu verme imkanı bulunmazsa, performans değerlendirme raporu, düzenleme döneminde 3 aydan az olmamak üzere personel ile en fazla çalışan amir tarafından doldurulur.

    Değerlendirme amirlerinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, performans değerlendirme raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmet içi eğitimin veya hastalığın performans değerlendirme raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla personel hakkında performans değerlendirme raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın performans değerlendirme notlarının ortalaması esas alınır.

    PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORLARININ ŞEKLİ VE DOLDURULMASI

    Madde 25 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./14.md.)

    Personel için genel olarak düzenlenecek performans değerlendirme raporu ek-2'de, bunlardan yönetici durumunda olanlar için düzenlenecek olanlar ek-3'te gösterilmiştir. Formlarda yer alan sorulara Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunca yeni sorular eklenmesi mümkündür.

    Formlarda yer alan bölümlerden personelin "Genel durum ve davranışlarının değerlendirilmesi" bölümü, değerlendirme amirinin kanaatine göre "olumsuz", "olumlu" veya "çok iyi" şeklinde doldurulur. Sorular ise 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme amirlerinin her bir soruya verdikleri notların aritmetik ortalaması, değerlendirmeye alınan konuda verilen nihai değerlendirme notunu gösterir. Bu nihai değerlendirme notlarının ortalaması performans değerlendirme düzeyinin tespitine esas alınacak notu gösterir.

    Bu şekilde tespit edilecek performans değerlendirme notu;

    a) 59 ve daha aşağı puan alanlar (D),

    b) 60-75 puan alanlar (C),

    c) 76-89 puan alanlar (B),

    d) 90 ve daha yukarı puan alanlar (A),

    düzeyinde olmak üzere personel dört performans düzeyine ayrılır. Değerlendirme amirlerinin (D) düzeyinde performans değerlendirme notu vermeleri halinde kanaatinin oluşmasına etki eden hususlara ait bilgi ve belge örneklerini eklemeleri şarttır. Bu şekilde bilgi ve belge eklenmeyen raporlar geçersiz sayılır.

    Performans değerlendirme notlarının ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır.

    GÖREVDEN AYRILMA HALİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORLARININ DOLDURULMASI

    Madde 26 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./15.md.)

    Bir görevde 6 ay veya daha fazla bir süre bulunup görevi veya görev yeri değiştirilenlerin performans değerlendirme raporları, önceki değerlendirme amirlerince görevden ayrıldıkları tarihi takip eden 15 gün içinde doldurulur ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere ilgili makamlara teslim edilir.

    Performans değerlendirme raporlarını doldurma zamanı gelmeden ve yeni değerlendirme amirine performans değerlendirme raporu doldurmak için yeterli süre kalmadan görevlerinden ayrılan değerlendirme amirleri en az 6 ay beraber çalıştıkları personelin performans değerlendirme raporlarının kendilerine ait bölümünü, görevlerinden ayrılmadan önce doldurarak değerlendirme raporlarını saklamakla görevli makamlara teslim ederler.

    PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ SONUCUNDA YAPILACAK İŞLEM

    Madde 27 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./16.md.)

    Performans değerlendirme düzeyleri (C), (B) ve (A) olanların sözleşmeleri yenilenir.

    Performans değerlendirmeleri (D) düzeyinde olanlarla; başka bir değerlendirme amirinin yanında, bulundukları görevin brüt sözleşme ücreti tutarında bir ücretle 6 ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır. Bunlardan değerlendirme amirlerince 3 aylık çalışması da olumsuz görülenler, bu duruma neden olan kusur ve noksanlıklarını gidermeleri için gizli bir yazı ile uyarılır. Bu süre sonunda da performans değerlendirmeleri (D) düzeyinde olanların sözleşmeleri feshedilerek Banka ile ilişikleri kesilir.

    Bu maddenin ikinci fıkrası gereğince uyarılan personel, bildirim tarihini izleyen 5 gün içinde itirazda bulunabilir.

    İtirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılır. Bu itirazlar Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendirileceği personel tarafından incelenir. İtirazı incelemekle görevlendirilecek personelin itiraz edilen performans değerlendirme raporunu dolduran değerlendirme amirleriyle aynı veya daha üst düzeyde bulunması zorunlu olup, itirazlar incelemenin gereğine göre personelin sicil ve özlük dosyası ve konuyla ilgili diğer belgeler tetkik edilerek tamamlanır.

    Genel Müdür ya da Genel Müdürün görevlendireceği personel, bu konuda verilen kararı, itirazın inceleme için kendisine verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgiliye bildirir.

    PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORUNUN KULLANILDIĞI YERLER VE SAKLANMASI

    Madde 28 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./17.md.)

    Performans değerlendirme raporu aşağıdaki işlemlerde kullanılır:

    a) Adaylığın sona erdirilmesi.

    b) Kademe ilerlemeleri.

    c) Yükselme ve yer değiştirme.

    d) Ödüllendirme.

    e) Disiplin cezaları.

    Performans değerlendirme raporları İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından saklanır.

    Başka bir kuruluşa atananların performans değerlendirme raporları yeni kuruluşuna gönderilir. Emekliye ayrılan, işine son verilen veya ölen personelin performans değerlendirme raporları kapalı ve imzalı bir zarf içinde özlük dosyasına kaldırılır.

    DEĞERLENDİRME AMİRLERİ VE SORUMLULUKLARI

    Madde 29 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./18.md.)

    Performans değerlendirme amirleri ek-4'teki tabloda belirtilmiştir.

    Buna göre;

    a) Birinci değerlendirme amiri; personelin çalışmasından sorumlu olan en yakın yöneticidir.

    b) İkinci değerlendirme amiri; birinci değerlendirme amirinin görev ve yetki bakımından bağlı bulunduğu yöneticidir.

    c) Üçüncü değerlendirme amiri; birinci ve ikinci değerlendirme amirlerinin yaptıkları değerlendirmeler sonucunda bulunan ortalama performans değerlendirme puanları arasında "bir değerlendirme grubu" fark bulunması halinde görüşüne başvurulan ikinci değerlendirme amirinin bir üstü olan yöneticidir.

    Üçüncü değerlendirme amiri bulunmadığı takdirde ikinci değerlendirme amirinin değerlendirmesi ile iktifa edilir.

    Değerlendirme amirleri performans değerlendirme raporlarını itinalı, doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken; Devlete sadakat ve bağımlılığı, kamu görevlisi olma sıfatının gerektirdiği şeref ve itibar ile hizmetlerin süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini, güvenilir ve yetenekli personelin yükselmelerini, diğerlerinin ise kamu hizmetlerinden uzaklaştırılmaları gerektiğini esas alır.

    Değerlendirme amirlerinin maiyetlerinde çalışan personeli değerlendirmedeki başarıları, üst değerlendirme amirleri tarafından kendisinin değerlendirilmesinde de dikkate alınır.

    Garez veya özel amaçla değerlendirme raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan değerlendirme amirlerinin cezai sorumlulukları saklıdır.

    Değerlendirme amirleri, yanlarında çalışıyor olsalar bile eşleri ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları için performans değerlendirme raporu düzenleyemezler. Bunlar için değerlendirme amirleri bir üst yöneticidir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR

    YÜKSELMENİN TANIMI

    Madde 30 - Yükselme, personelin yetki ve sorumluluk bakımından üst göreve atanmasıdır.

    YÜKSELME KOŞULLARI

    Madde 31 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./19.md.)

    Personelin yükselebilmesi için ek-5'teki tabloda yer alan hususların yanı sıra aşağıda belirtilen koşulların da sağlanması gerekir.

    a) Boş bir pozisyon bulunması.

    b) Üst görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliliğe sahip olması.

    c) (A) ya da (B) düzeyinde performans değerlendirme puanını almış olması.

    d) Siciline işlenmiş bulunan aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası bulunmaması.

    e) Yükselmenin sınava dayalı olması halinde yapılacak sınavlarda başarılı olması.

    Yönetici ve müşavir pozisyonlarına yapılacak atamalarda birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamında en az 8 yıllık hizmet şartı aranır.

    Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek birimlere daire başkanı ve müdür olarak yapılacak atamalarda, KPDS'den İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak tercih nedenidir.

    Yönetici pozisyonlarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bulunduğu pozisyonda en az çalışma süresinin hesabında, Banka birimlerinde mevcut pozisyonunda fiilen hizmet verilen süreler dikkate alınır. Ücretsiz izinde geçen süreler ile yükselme döneminde kullanılan rapor sürelerinin 3 aydan fazlası dikkate alınmaz.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : YER DEĞİŞTİRME

    TANIM

    Madde 32 - Yer değiştirme, personelin aynı veya başka bir yerdeki pozisyona hizmet gereği atanmasıdır.

    YER DEĞİŞTİRME ESASLARI

    Madde 33 - Yer değiştirme aşağıda belirtilen hallerde yapılır:

    a) İşgücü ihtiyacındaki değişimlerin karşılanması,

    b) Personelin nitelik ve yeteneklerine uygun işlerde çalıştırılması,

    c) Farklı hizmetlerde görevlendirilmek suretiyle personelin üst görevlere hazırlanması,

    d) Teftiş ve soruşturmanın güvenle yürütülmesi,

    e) İnceleme ve soruşturma raporları üzerine, disiplin kurulu kararı neticesinde veya acil hallerde sonradan düzenlenecek raporlar gereğince işlem yapılmak üzere, atamaya yetkili makamca gerek görülmesi,

    f) Sağlık kurulu raporu ile belgelenen sağlık durumu veya eşlerden birinin ayrı ilde bulunması.

    YER DEĞİŞTİRMEDE GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ

    Madde 34 - Yer değiştirme suretiyle yeni bir göreve atananlar, görev yeri aynı il sınırları içinde ise atama onayının tebliğini izleyen iş günü, başka il sınırları içinde ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar.

    Personelin geçici görevli, izinli veya raporlu olması tebligata engel olmamakla birlikte, yer değiştirme süreleri geçici görev, izin veya rapor süresinin bitiminde başlar.

    Devir ve teslim zorunluluğunda bulunan personel için bu süreler devir ve teslimin sona erdiği tarihte başlar. Bu durumda bulunan personel, çalıştığı birim tarafından tarih belirlenerek, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Bu süre hiçbir halde 30 günü geçemez.

    SÜRESİNDE GÖREVE BAŞLAMAMA

    Madde 35 - Belirlenen süreler içinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların Banka ile ilişikleri kesilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : ÖDÜLLENDİRME

    TEŞEKKÜR

    Madde 36 - Başarılı çalışmaları veya örnek davranışları görülenlere, birim yöneticisinin teklifi üzerine veya doğrudan Genel Müdür tarafından, teşekkür mektubu verilebilir. Bu durum ilgili personelin siciline işlenir.

    TAKDİRNAME

    Madde 37 - Görevlerinde olağanüstü gayret ve başarıları görülen personele atamaya yetkili makam tarafından takdirname verilebilir. Takdirnamede veriliş nedeni belirtilir ve ilgili personelin siciline işlenir.

    Yükselmelerde takdirname dikkate alınır. Kıdemde ve öteki şartlarda eşitlik halinde takdirname üstünlük nedeni kabul edilir.

    Emekliye ayrılan personele, Banka'ya yapmış olduğu hizmetler karşılığında, hizmet plaketi ve armağanı verilir.

    ONUNCU BÖLÜM: PERSONELİN HAKLARI

    İŞ GÜVENCESİ

    Madde 38 - Bu Yönetmelikte öngörülen durumlar dışında, sözleşme dönemi içinde ya da sözleşme süresi sonunda, personelin sözleşmesine son verilemez.

    SOSYAL GÜVENLİK

    Madde 39 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./20.md.)

    Personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

    DERNEK KURMA

    Madde 40 - Personel, kanunların tanıdığı çerçeve dahilinde dernek kurabilir, kurulmuş derneklere üye olabilir.

    ŞİKAYET VE DİLEKLER

    Madde 41 - Personelin hiyerarşi içerisinde yetkili makamlara şikayet etme ve dilekte bulunma hakkı vardır. Şikayet ve dileklerin yazılı olması esastır.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : YASAKLAR

    SİYASİ FAALİYET YASAĞI

    Madde 42 - Personel, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz. Ancak, personelin genel ve yerel seçimlerde aday olabilmeleri ve seçilmeyenlerin durumu hakkında genel hükümler uygulanır.

    TİCARET, BAŞKA İŞ VE HİZMET YASAĞI

    Madde 43 - Personel, başka bir kuruluşta görev alamaz, serbest meslek icra edemez, ticaretle uğraşamaz ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunamaz.

    Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler, yasak kapsamı dışındadır:

    a) Sermaye şirketlerine ortak olunması,

    b) Esas görevlerin yapılmasına engel oluşturmayacağının Yönetim Kurulu'nca belirlenip karara bağlanması koşuluyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması,

    c) Birden fazla olmamak üzere Banka iştiraklerinde, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları veya sosyal, mesleki ve benzeri kuruluşlar ile Banka'nın ilişkide olduğu şirketlerin, gerektiğinde Yönetim Kurulu

    kararı ile yönetim ve denetim organlarında görev alınması,

    d) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevlerin yapılması,

    e) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurullarına üye olunması ve özel kanunlarda belirtilen görevlerin yapılması.

    f) (Ek bent: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./21.md.) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti gören kuruluşların talepleri halinde Genel Müdürün onayıyla proje ve benzeri çalışmalarda görev alınması.

    Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunanlar bu durumu 15 gün içinde Banka'ya bildirmekle yükümlüdürler.

    TOPLU EYLEM YASAĞI

    Madde 44 - Personel toplu halde; görevden çekilemez, boykot yapamaz, sözlü veya yazılı müracaat ve şikayette, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

    HEDİYE ALMA VE ÇIKAR SAĞLAMA YASAĞI

    Madde 45 - Personel, Banka'nın açtığı ihalelere dolaylı ve/veya dolaysız olarak katılamaz. Doğrudan veya aracı eliyle hediye isteyemez, görevleri sırasında olmasa dahi, çıkar sağlama amacıyla hediye kabul edemez, iş sahiplerinden borç para isteyemez, alamaz ve bunların kefaletini kabul edemez.

    (Değişik fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./22.md.) Personel, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 50 nci maddesi hükmü hariç, Bankadan doğrudan veya dolaylı kredi alamaz.

    Bu yasaklar personelin eş ve çocukları için de geçerlidir.

    SIR AÇIKLAMA YASAĞI

    Madde 46 - Personel, yetkili makamların izni olmaksızın, konumu ve görevlerinden dolayı öğrenmiş olduğu, Banka'ya, Banka'nın müşterilerine ve ilişkili kuruluşlara ait sırları ve açığa vurulması sakıncalı bilgileri, ne şekilde olursa olsun açıklayamaz ve veremez.

    BANKAYLA İLGİLİ YAYIN VE AÇIKLAMA YASAĞI

    Madde 47 - Personel, Banka ile ilgili konularda, Genel Müdürün izni olmadıkça, basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına bilgi, haber ve demeç veremez.

    ONİKİNCİ BÖLÜM : PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİ

    Madde 48 - Personel görevini, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar çerçevesinde, haiz olduğu yetkileri kullanmak suretiyle, zamanında ve en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlü olup, mevzuatta açıklık bulunmayan hallerde verilecek emre göre hareket eder.

    Personel, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından bir üstüne karşı sorumludur.

    Yöneticiler de, yönetimine verilmiş olan birimlerin düzenli işlemesinden, personelin çalışmasından, gerekli önlemlerin alınmasından ve işlerin zamanında ve gereği gibi sonuçlandırılmasından sorumludur.

    EMİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ VE KANUNSUZ EMİR

    Madde 49 - Personel, üstünün verdiği emri yerine getirmekle görevlidir.

    Personel, aldığı emrin Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerine aykırı olduğuna inanırsa veya buna uymanın Banka için zararlı bulunduğunu görürse, bu emri yerine getirmeyerek durumu gerekçesiyle birlikte emri verene derhal bildirir. Üst direnerek, yazılı emir verirse personel emri yerine getirir. Bu takdirde sorumluluk, emri verene ait olur.

    Ancak, konusu suç olan emri, personel hiçbir suretle yerine getiremez; getirirse, üstüne uyduğu gerekçesi ile sorumluluktan kurtulamaz.

    Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

    Personel, üstünden aldığı emri, yanlış takdir ederek suç sayar ve emri yerine getirmez ise üst, işin başka bir görevli tarafından yapılmasını sağlar veya işi kendisi yapar ve derhal durumu Genel Müdürlük Makamına bildirir.

    BANKA YARARINI GÖZETME

    Madde 50 - Personel, görevini yaparken gereken çaba ve basireti göstermek, karlılık ve verimlilik ilkelerini göz önünde bulundurmak, Banka yararlarını ön planda tutmakla yükümlü olup; kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, Banka usul ve mevzuatı ile görev ve yetki dışı davranışlardan, Banka'ya zarar verecek her türlü işlem ve eylemlerden kaçınmak zorundadır.

    DEVAM ZORUNLULUĞU

    Madde 51 - Personel, çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunur ve çalışmasının tümünü işine hasreder. Özürsüz veya izinsiz göreve gelmeyenlere Yönetmeliğin 71 inci maddesi hükümleri uygulanır.

    DEVİR VE TESLİM ZORUNLULUĞU

    Madde 52 - Görev devir ve tesliminin yerine getirilmemesinden dolayı Banka'nın uğrayacağı her türlü zarardan, buna neden olan personel sorumludur. Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamakla zorunlu olduğu para ve para hükmündeki değerler ile resmi evrak ve belgeleri, demirbaşları, yönetici ise kendi yerine gelene veya vekiline, yönetici değil ise birim yöneticisinin uygun göreceği personele devir ve teslim etmekle yükümlüdür.

    PERSONELİN İŞ İLİŞKİLERİ

    Madde 53 - Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında kamu görevlisi olmanın bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu göstermek zorundadır.

    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ÇALIŞMA SAATLERİ VE İZİNLER

    ÇALIŞMA SAATLERİ

    Madde 54 - Banka'da, Bakanlar Kurulu kararı ile kamu kurum ve kuruluşları için belirlenen çalışma saat ve süreleri aynen uygulanır.

    Genel tatil günlerinde personel çalıştırılamaz.

    Ancak ilgililer, kendisine verilen işleri bitene kadar, normal çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadırlar.

    İZİN ÇEŞİTLERİ

    Madde 55 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./23.md.)

    Personele, yıllık, sosyal, mazeret, hastalık ve refakat, doğum ve süt ile ücretsiz izinler verilir.

    YILLIK İZİN

    Madde 56 - Personele, Banka'da bir yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra:

    a) 1 yıldan 5 (dahil) yıla kadar hizmeti olanlara 18 iş günü,

    b) 5 yıldan fazla 10 (dahil) yıldan az hizmeti olanlara 20 iş günü,

    c) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 26 iş günü,

    ücretli yıllık izin verilir.

    Hizmet sürelerinin tespitinde, adaylık dönemi de dahil olmak üzere belgelenmek koşuluyla 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olarak kamu kuruluşlarında geçen hizmetler toplamı esas alınır.

    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen gelenlerin kullanılmamış izin hakları saklıdır.

    Banka'ya ilk defa atananların bir yıllık süreyi tamamlamadan izin kullanmamaları esastır. Ancak, zorunlu durumlarda, bu kişilere hak edecekleri izinden düşülmek koşuluyla, izin kullandırılabilir.

    Personel, bir önceki yıla ait iznini bulunduğu yıla ait izni ile birlikte kullanabilir. Bunun dışında kullanılmamış izin hakları düşer.

    YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞ ESASLARI

    Madde 57 - Yıllık izinler iş durumu ve personelin isteği dikkate alınarak, birim yöneticisinin ve Genel Müdürlük Makamının uygun gördüğü zamanlarda, aşağıda açıklanan esaslar doğrultusunda kullanılır.

    Yıllık izinlerin kazanılan yıl içinde ve bölünmeden kullanılması esastır. Ancak, uygun görüldüğü takdirde bölünerek kullanılabilir. Yıllık izinlerin tamamının veya bir kısmının ait olduğu yıl içinde kullanılamaması durumunda, kullanılamayan yıllık izin, bir sonraki yılın izniyle birlikte toptan veya kısım kısım kullandırılabilir.

    Yıllık izin istekleri, izin formu doldurularak yapılır, izin formlarını kimlerin onaylayacağı Genel Müdür tarafından belirlenir.

    Yıllık izin istekleri, izin başlangıç tarihinden itibaren, zorunlu nedenler hariç, en az bir hafta önce yapılır ve personel, izin onaylanmadan iş yerinden ayrılamaz.

    (Değişik fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./24.md.) Yıllık izinler yurt dışında da geçirilebilir. İzin, formunda belirtilen adres dışında bir yerde geçirildiğinde durum İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirilir.

    Çalıştırılmasında zorunluluk duyulan personele, talep etmesine rağmen kullandırılmayan izni takip eden yıl içinde kullandırılır.

    Teftiş sırasında imza yetkili veya hakkında işlem yapılan personelin izin kullanmasında müfettişin uygun görüşünün alınması gereklidir.

    İzin sırasında teftiş, soruşturma veya başka nedenlerle birim yöneticileri tarafından göreve çağrılan personel, kalan iznini daha sonra kullanmak üzere dönmek zorundadır. İznini asıl yerleşim yeri dışında geçirmekte olan personel, göreve çağrıldığı takdirde dönüş ve görev bitiminde iznine devam etmeyi istemesi durumunda gidişle ilgili yol giderleri ve yolda geçen süreye ilişkin harcırah yevmiyesi kendisine ödenir ve bu günler iznine eklenir.

    (Değişik fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./24.md.) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık izni alan personelin yıllık izni rapor tarihinden itibaren kesilir. Bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlar.

    (Ek fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./24.md.) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık izni alan personel;

    a) Hastalık izninin bitim tarihi, yıllık izin süresinin bitim tarihinden önce ise yıllık izin bitim tarihinden sonra,

    b) Hastalık izninin bitim tarihi, yıllık izin süresinin bitim tarihinden sonra ise hastalık izni bitim tarihinden sonra,

    göreve başlar.

    (Ek fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./24.md.) Personelin hastalanması sebebiyle kullanamadığı yıllık izin süresi yukarıdaki esaslar dahilinde kullandırılır.

    İZİNDEN ZAMANINDA DÖNMEYENLER

    Madde 58 - Personelin izin süresinin bitiminde görevine başlaması zorunludur. Özürleri nedeniyle izinlerinin bitiminde görevlerine başlayamayanlar durumu derhal birim yöneticisine bildirmek ve dönüşlerinde gecikme nedenlerini belgelemek zorundadırlar. İki güne kadar olan gecikmelerde, özür Genel Müdürlük Makamı'nca uygun görüldüğü takdirde gecikilen günler izin hakkından düşülür. Geçerli özrü olmaksızın görevlerine dönmeyen personele disiplin hükümleri uygulanır.

    SOSYAL İZİN

    Madde 59 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./25.md.)

    Personele isteği üzerine, belgelenmesi koşuluyla aşağıdaki hallerde ve sürelerde ücretli sosyal izin verilir.

    a) Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 7 gün.

    b) Eşi ve çocuğu ile kendisinin veya eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde 7 gün.

    c) Eşinin doğum yapması halinde 10 gün.

    MAZERET İZNİ

    Madde 60 - Yıllık ücretli izin hakkı bulunmayan personele, geçerli özrünün varlığı halinde birim yöneticisinin önerisi ile, Genel Müdür tarafından mazeret izni verilebilir. Bu izin hiçbir şekilde 1 yıl içinde 10 günü geçemez.

    (Ek fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./26.md.) Personele, mazeret beyanının birim yöneticisince uygun görülmesi halinde günde 4 saati aşmamak üzere saatlik mazeret izni verilebilir. Mazeret izinlerinin ayda 8 saati aşan her 8 saati için personelin yıllık izin hakkından 1 gün mahsup edilir.

    HASTALIK VE REFAKAT İZNİ

    Madde 61 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./27.md.)

    Personele, ücret ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilir.

    Personelin, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

    Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen personelin, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen personelin izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen personel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

    Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden Bankaya dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun pozisyonlara öncelikle atanırlar.

    Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan personel, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

    Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara uygulanan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Personelin bakmakla yükümlü olduğu veya personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, ücret ve özlük hakları korunarak, 3 aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

    DOĞUM VE SÜT İZİNLERİ

    Madde 62 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./28.md.)

    Kadın personele; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık süreye 2 hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın personel, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası ücretli doğum izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında ücretli doğum izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine Banka personeli olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

    Kadın personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın personelin tercihi esastır.

    ÜCRETSİZ İZİN

    Madde 63 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./29.md.)

    Personele aşağıdaki hallerde ücretsiz izin verilebilir.

    a) Personele, 61 inci maddenin yedinci fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, isteği üzerine 18 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

    b) Personele, 62 nci madde uyarınca verilen doğum sonrası ücretli doğum izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan personele ise doğum tarihinden itibaren isteği üzerine 24 aya kadar ücretsiz izin verilir.

    c) Banka hizmeti süresince bir defaya mahsus olmak üzere yurt dışında kendi imkanları ile mesleki öğrenim yapacak personele 4 yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.

    d) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt içine ya da yurt dışına atanan veya en az 6 ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin Banka personeli olan eşleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesine göre izin verilenlerin Banka personeli olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde ücretsiz izin verilebilir.

    e) Personele, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlamış olması halinde isteği üzerine Bankada çalıştığı süre boyunca ve en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.

    f) Muvazzaf askerliğe ayrılan personel askerlik süresince görev yeri saklı kalarak ücretsiz izinli sayılır.

    g) 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personel ile Banka personeli olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde Banka personeli olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar ücretsiz izin verilir. Evlat edinen her iki eşin Banka personeli olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir.

    (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hallerde ücretsiz izinler Yönetim Kurulu Kararı, diğer hallerde ise Genel Müdür onayı ile verilir.

    Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Ücretsiz izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenlerin, Banka ile ilişiği kesilir.

    ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM : VEKALET

    VEKALET GÖREVİ

    Madde 64 - Yönetim kadrolarında görev yapanların, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinde bulunmadıkları sürelerde veya boş bulunan yönetim pozisyonlarında vekaletin bir ast veya eşit unvanda bir personel tarafından yürütülmesi esastır. Bu durumda, vekalet verilecek personel, Genel Müdürlük Makamının onayı ile belirlenir. 6 aydan uzun süreli vekalet hallerinde Yönetim Kurulu onayı gerekir.

    Vekillik görevi verilen Banka personeline, 3 aydan sonraki süreler için, vekalet ettiği kadronun başlangıç brüt ücretinin 1/3'ü ile, almakta olduğu ikramiye ile vekalet ettiği görev için öngörülen ikramiye arasında bir fark bulunması halinde fazla olan ikramiye ödenir. Ancak, vekalet ücreti ile birlikte vekilin aylık ödemeleri asilin istihkakları toplamını aşamaz. Vekillik görevinin 6 aydan fazla sürmesi halinde vekalet ücretinin ödenmesine devam edilebilmesi için Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

    BAŞKA YERDE VEKİLLİK

    Madde 65 - Asıl görevinin bulunduğu il dışındaki bir görev için vekalet verilenlere, vekaleti süresince esas görevine ilişkin ücretine ek olarak, harcırah uygulamaları çerçevesinde ödeme yapılır. Vekalet görevinin 3 aydan fazla sürmesi halinde, 64 üncü maddede öngörülen sınırlamaya bağlı olarak, ayrıca vekalet edilen unvana ait ücret ve eklentilerin 1/3'ü ödenir. Bu ödeme ay sonlarında yapılır.

    VEKİLLİĞİN FİİLEN YAPILMASI ZORUNLULUĞU

    Madde 66 - Vekilliğin fiilen yapılması esastır. Vekalet görevi nedeniyle harcırah ve ücret ödenen personele, vekalet ettiği görevin gerektirdiği geçici görevler dışında, izinli olduğu ve diğer nedenlerle görevi başında bulunmadığı süreler için ödeme yapılmaz.

    ONBEŞİNCİ BÖLÜM : ASKERLİK

    MUVAZZAF ASKERLİK

    Madde 67 - (Mülga madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./46.md.)

    YEDEKLERİN SİLAH ALTINA ALINMASI

    Madde 68 - Barışta ve seferde muvazzaf askerlik görevi dışında silah altına alınan personel, silah altında bulunduğu sürece izinli sayılır.

    Hazarda, muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra amacıyla silah altına alınan personelin ücret ve tazminatları Banka tarafından tam olarak ödenir.

    Seferde, muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan personele, rütbeli olsun veya olmasın, silah altında bulundukları sürece ücretleri aşağıdaki esaslara göre ödenir:

    a) Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları ve diğer hakedişleri ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan ödemelerin tutarı ilgililerin Banka'dan almakta oldukları ücret ve tazminat tutarından az ise aradaki fark Banka tarafından karşılanır.

    b) Rütbesiz personelin ücret ve tazminatlarının tamamı Banka'ca ödenir.

    Muvazzaf askerlik hizmeti dışında silah altına alınan personel, terhis tarihinden sonra, aynı il sınırları içinde ise müteakip 2 iş günü, görev mahallinin dışındaki bir il sınırı içinde ise 3 iş günü içinde göreve başlamak zorundadır.

    Görevine bu sürelerde başlayamayan personelin, olağanüstü özrünü kanıtlayamaması halinde görevine son verilir.

    ONALTINCI BÖLÜM : CEZA VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

    CEZAİ SORUMLULUK

    Madde 69 - Banka'ya ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve paralar ile her türlü hak ve alacaklar Devlet malı hükmündedir. Banka'nın mal ve paraları ve para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kağıt ve belgeler üzerinde işlenen suçlardan sayılır.

    DİSİPLİN CEZALARI

    Madde 70 - Disiplin cezaları, Banka hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, Yönetim Kurulu kararları, yazılı talimat ve yöneticilerin emrettiği görevleri yerine getirmeyen, uyulmasını zorunlu kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan personel hakkında, bu Yönetmelikteki usul ve esaslar dahilinde, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır.

    DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER

    Madde 71 - Personele verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    A- Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

    Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Banka'ca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunmasında, kullanılmasında ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

    b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,

    c) Banka'ca belirlenen tasarruf önlemlerine uymamak,

    d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

    e) Banka personeli vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

    f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

    g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

    h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

    B- Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

    Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Banka'ca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunmasında, kullanılmasında ve bakımında kusurlu davranmak,

    b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini, belirlenen sürede Banka'ya bildirmemek,

    c) Görev sırasında amire, hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

    d) Hizmet dışında, Banka personeline duyulan itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak,

    e) Banka'ya ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

    f) Banka'ya ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

    g) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, söz ve hareketle sataşmak,

    h) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

    ı) Verilen emirlere gerekçesiz itiraz etmek,

    j) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

    k) Banka'nın huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak,

    C- Aylıktan kesme: Personelin, brüt aylık ücretinden 1/30 - 1/8 oranları arasında kesinti yapılmasıdır.

    Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Banka'ca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak ve hor kullanmak,

    b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

    c) Banka'ya ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel çıkar sağlamak için kullanmak,

    d) Görevle ilgili konularda, yükümlü olduğu kişilere yalan, yanlış ve/veya yanıltıcı beyanda bulunmak,

    e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

    f) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

    g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,

    h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,

    ı) Hizmet içinde Banka personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

    D- Yıllık Ücret Artışından Yararlandırılmama: Fiilin ağırlık derecesine göre personelin bir sonraki yıla ait ücret artışından yüzde 5 ila 10 oranında eksik yararlandırılmasıdır.

    Yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

    b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

    c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

    d) Amirlerine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

    e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

    f) Gerçeğe aykırı rapor, belge düzenlemek,

    g) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

    h) Ticaret yapmak veya personele yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

    ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

    j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

    k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

    l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

    m) Haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Banka itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödememek,

    n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

    o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

    E- İşten çıkarma: Bir daha Banka'da çalıştırılmamak üzere işten çıkarmaktır.

    İşten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Banka'nın huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

    b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Banka'nın herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

    c) Siyasi partiye girmek, d) İzinsiz ve özürsüz olarak kesintisiz 10 gün veya yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

    e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

    f) (Değişik bent: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./30.md.) Yöneticilerine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya müşterilere fiili tecavüzde bulunmak,

    g) Banka personeli sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

    h) Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak,

    ı) Siyasi veya ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

    j) Banka'nın itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

    k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

    l) (Ek bent: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./30.md.) Bankaya ait olan veya saklanmak ve korunmak üzere Bankaya bırakılmış veya rehnedilmiş para, mal veya kıymetleri zimmetine geçirmek, rüşvet almak,

    m) (Ek bent: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./30.md.) Hırsızlık, dolandırıcılık veya sahtecilik yapmak,

    n) (Ek bent: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./30.md.) Mali kıymetlerle ilgili defter, belge veya kayıtları tahrif etmek veya kötü niyetle yok etmek veya ettirmek,

    o) (Ek bent: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./30.md.) Sorumlu olduğu bilişim ve bilgi sistemini yetkisi içinde kendisi ya da bir başkasına çıkar sağlamak amacıyla kullanmak,

    p) (Ek bent: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./30.md.) Bilgileri otomatik işleme tabi tutan bir sistemden programları, verileri veya diğer herhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak ele geçirerek bunları başkasına zarar vermek, kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla kullanmak, nakletmek veya çoğaltmak,

    r) (Ek bent: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./30.md.) Bilgileri otomatik işleme tabi tutan bir sistemi, verileri veya diğer herhangi bir unsuru kısmen veya tamamen tahrif etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak veya yanlış biçimde işlemesini sağlamak suretiyle başkasına zarar vermek, kendisine veya başkasına yarar sağlamak,

    s) (Ek bent: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./30.md.) Bilerek karapara aklanmasına yardımcı olmak veya aracılık etmek.

    HAFİFLEŞTİRİCİ, AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER VE BENZER EYLEMLER

    Madde 72 - (Değişik fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./31.md.) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu ve (A) ya da (B) düzeyinde performans değerlendirme puanı olan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

    Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir.

    (Mülga fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./31.md.)

    Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

    DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR

    Madde 73 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./32.md.)

    Uyarma ve kınama cezaları disiplin amiri tarafından; aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezaları Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili makam tarafından verilir.

    Yönetici, müşavir, kıdemli avukat ve avukatlar ile denetim ve ihtisas personelinin uyarma ve kınama cezaları dışındaki cezaları ile tüm personelin işten çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili makam tarafından verilir.

    Kurullar dosyalara ilişkin olarak önerilen cezayı kabul ya da reddeder. Kurulların ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur. Önerilen cezanın reddi halinde atamaya yetkili makam 30 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir.

    DİSİPLİN AMİRLERİ VE DİSİPLİN KURULLARI

    Madde 74 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./33.md.)

    Disiplin amirleri ek-6'daki tabloda belirtilmiştir. Genel Müdür tüm personelin en üst disiplin amiridir ve bu sıfatla haiz olduğu yetkileri her derecedeki Banka personeli için doğrudan kullanabilir.

    Disiplin kurulları bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Disiplin kurullarının başkan ve üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Disiplin Kurulu; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür tarafından belirlenen Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Müdürü ile diğer birimlerden bir Müdürden oluşur.

    b) Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdür başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenen bir Daire Başkanından oluşur.

    KURUL TOPLANTILARINA KATILAMAYACAK OLANLAR

    Madde 75 - Kurulların Başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları personele ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar.

    KURULLARIN GÖRÜŞME USULÜ

    Madde 76 - Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oy ile karar verirler. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

    KURULLARIN TOPLANTI VE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ESASLAR

    Madde 77 - Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.

    Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür.

    Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç yedi gün içinde inceler.

    TOPLANTI YETER SAYISI

    Madde 78 - Kurullar salt çoğunlukla toplanır. Kurulların başkan ve üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde kurula vekilleri katılır. Kurulların başkanlarının 75 inci maddedeki sebepler ile toplantılara katılmamaları halinde başkanlık görevi en kıdemli üye tarafından yürütülür. Yukarıdaki fıkra uyarınca toplantılara katılmayan üyeler toplantı yeter sayısının tespitinde göz önünde bulundurulmaz.

    DİSİPLİN KURULUNUN KARAR SÜRESİ VE USULÜ

    Madde 79 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./34.md.)

    Aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezaları ile ilgili işlerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere Disiplin Kuruluna en geç 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin Kurulu, dosyanın kendisine intikal ettiği tarihten itibaren 30 gün içinde kararını bildirir.

    Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördüğü takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya yetkilidir.

    YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN KARAR SÜRESİ VE USULÜ

    Madde 80 - (Ek fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./35.md.) Aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezaları ile ilgili işlerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere Yüksek Disiplin Kuruluna en geç 30 gün içinde tevdi edilir. Yüksek Disiplin Kurulu, dosyanın kendisine intikal ettiği tarihten itibaren 6 ay içinde kararını bildirir.

    Amirlerin işten çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma dosyasının yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren en geç 6 ay içinde karara bağlanır.

    Yüksek Disiplin Kurulu, Kurula intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördüğü takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

    KARARIN YAZILMASI

    Madde 81 - Karar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde, gerekçeli olarak ve oybirliği veya oyçokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır. Başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.

    KARARIN TEBLİĞİ

    Madde 82 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./36.md.)

    Uyarma ve kınama cezaları ilgili disiplin amiri, aylıktan kesme, yıllık ücret artışından yararlandırılmama ve işten çıkarma cezası ilgili kurul başkanı tarafından en geç karar tarihini izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur.

    DİSİPLİN AMİRLERİNİN YETKİLERİ

    Madde 83 - Disiplin amirleri;

    a) Banka hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerin emrettiği görevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, disiplin cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye,

    b) Özel kanunların disiplin işleri ile ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya,

    c) Bir üst disiplin amiri sıfatıyla uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye ve tamamen kaldırmaya yetkilidirler.

    DİSİPLİN AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI

    Madde 84 - Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine verilen yetkileri, Banka hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; personele kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdürler.

    Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;

    a) Personelin uyarma, kınama, aylıktan kesme, yıllık ücret artışından yararlandırılmama ve işten çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren Yönetmeliğin 85 inci maddesinde öngörülen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak ve gerekli cezaları uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek,

    b) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları, cezalarla ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak, zorundadırlar.

    ZAMANAŞIMI

    Madde 85 - (Değişik fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./37.md.) Bu Yönetmeliğin 71 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

    a) Uyarma ve kınama cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturmasına,

    b) Aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezalarında 3 ay içinde disiplin soruşturmasına,

    c) İşten çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına,

    başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    PERSONELİN İNCELEME VE SAVUNMA HAKKI

    Madde 86 - Hakkında işten çıkarma cezası istenen personel, sicil dosyası hariç, soruşturma dosyasını incelemeye, tanık dinletmeye, Kurulda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

    Personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

    Soruşturmayı yapanın veya yetkili Disiplin Kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

    CEZA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ

    Madde 87 - Disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde personel hakkında ayrıca ceza kovuşturmasına engel olmaz.

    Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

    Personelin, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

    DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI

    Madde 88 - Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

    Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

    (Değişik fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./38.md.) Disiplin cezaları sıralı değerlendirme amirine bildirilir.

    Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası verilenler, yönetim pozisyonlarına atanamazlar.

    DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

    Madde 89 - Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir. Aylıktan kesme, yıllık ücret artışından yararlandırılmama ve işten çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

    İTİRAZ SÜRESİ VE YAPILACAK İŞLEM

    Madde 90 - Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.

    Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

    İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

    İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz.

    İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

    Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

    DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ

    Madde 91 - Disiplin cezaları personelin siciline işlenir. İtiraz üzerine veya mahkeme kararı ile kaldırılan cezalar sicilden silinir.

    İşten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan personel uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili makama başvurarak, verilmiş olan cezaların sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

    Personelin yukarıda belirtilen süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

    (Değişik fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./39.md.) Aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasının sicilden silinmesinde ilgili disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ

    Madde 92 - Görevden uzaklaştırma, Banka hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA YETKİLİLER

    Madde 93 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./40.md.)

    Görevden uzaklaştırma tedbirini almaya ve uygulamaya Genel Müdür ve müfettişler yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulu kararı ile iç sistem birimlerine atanan personel için Denetim Komitesi ve müfettişler yetkilidir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRAN YETKİLİLERİN SORUMLULUĞU

    Madde 94 - Görevinden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

    Personeli görevden uzaklaştırdıktan sonra personel hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir.

    CEZA KOVUŞTURMASI SIRASINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    Madde 95 - Haklarında mahkemelerce ceza kovuşturması yapılan personel de yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

    SÜRE

    Madde 96 - Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde personel görevine başlatılır.

    Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkililer, ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA GÖREVİNDEN UZAK KALAN PERSONELİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 97 - Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personele bu süre içinde aylık ücretlerinin 2/3'ü ödenir. Bu gibiler, Banka mevzuatında öngörülen sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

    Personelin göreve tekrar başlatılması zorunlu olan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylık ücretlerinin kesilmiş olan 1/3'leri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

    TEDBİRİN KALDIRILMASI

    Madde 98 - (Değişik fıkra: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./41.md.) Soruşturma sonunda disiplin hükümleri uyarınca işten çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan personel hakkında alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri Yönetim Kurulu kararı ile iç sistem birimlerine atanan personel için Denetim Komitesi Başkanı, diğer personel için Genel Müdür tarafından derhal kaldırılır.

    Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 94 üncü madde hükmü uygulanır.

    PERSONELİN GÖREVE TEKRAR BAŞLATILMASI ZORUNLU OLAN HALLER

    Madde 99 - Soruşturma ve yargılama sonunda yetkili mercilerce:

    a) Haklarında işten çıkarmadan başka disiplin cezası verilenler,

    b) Yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenler,

    c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

    d) Görevlerine ve işlerine ilişkin olsun veya olmasın çalışmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,

    için, bu kararların kesinleşmesi üzerine, haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİNİN KALDIRILMASINDA AMİRİN TAKDİRİ

    Madde 100 - 95 ve 98 inci maddeler ile 99 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı olanlar hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri, personelin kovuşturmaya konu olan fiilleri, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

    SORUŞTURMA YETKİSİ

    Madde 101 - Personel hakkındaki soruşturmayı;

    a) Genel Müdür,

    b) Disiplin amirleri,

    c) Disiplin Kurulu,

    d) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

    e) Soruşturma Komisyonu,

    yapabilir.

    SORUŞTURMA KOMİSYONU

    Madde 102 - Genel Müdür, belirli konularda soruşturma yapmak üzere konu ile ilgili soruşturma komisyonu kurabilir. Komisyon başkan ve üyeleri Genel Müdür tarafından belirlenir.

    ONYEDİNCİ BÖLÜM : BANKA İLE İLİŞİĞİN SONA ERMESİ

    İLİŞİĞİN SONA ERMESİNE YOL AÇAN DURUMLAR

    Madde 103 - Aşağıdaki durumlarda personelin Banka ile ilişiği sona erer:

    a) İsteği ile görevden ayrılma,

    b) Emeklilik, malullük ve ölüm hali,

    c) Yaş sınırına erişme,

    d) Disiplin cezası sonucu işten çıkarılma,

    e) Bir kamu kuruluşuna nakledilme,

    f) İşe alınma şartlarından birinin kaybı veya bu şartlardan birinden yoksun bulunduğunun sonradan anlaşılması hali,

    g) İzinsiz ve özürsüz olarak kesintisiz 10 gün veya 1 yılda toplam 20 gün göreve gelmeme hali,

    h) Yönetmeliğin 18, 28, 35, 63 ve 67 nci maddeleri ile 71 inci maddenin (E) fıkrasının (d) bendinde belirtilen hususların gerçekleşmesi hali.

    PERSONELİN İSTEĞİYLE GÖREVİNDEN AYRILMASI

    Madde 104 - Personel, yetkili makamlar nezdinde yazılı olarak, görevinden ayrılmak isteğinde bulunabilir. Ayrılmayı kabule ve istifayı tasdike, atamayı yapan makamlar yetkilidir. Ayrılmak isteyen personel, Banka'nın gerekli görmesi halinde yerini alacak kişinin işe başlamasını bekler. Ancak, bu süre 30 günü geçemez.

    EMEKLİLİK, MALULLÜK VE ÖLÜM

    Madde 105 - Personelin, tabi olduğu kanun ile belirlenen koşulların oluşması durumunda, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla Banka'dan ayrılması ya da ölümü halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yasal hakları verilerek Banka ile ilişiği kesilir.

    YAŞ SINIRI

    Madde 106 - 65 yaşını tamamlayan personelin, bu tarihi izleyen aybaşından itibaren tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca yasal hakları verilmek suretiyle Banka ile ilişiği kesilir.

    YENİDEN GÖREVE ALINMA

    Madde 107 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./42.md.)

    Bu Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerinde sayılan haller hariç olmak üzere, anılan madde gereğince Banka ile ilişiği kesilenler yeniden işe alınmazlar. 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri hükümleri çerçevesinde Bankadaki görevinden ayrılmış olanlar, boş pozisyon bulunması ve ihtiyaç halinde durumlarına uygun pozisyonlara atanabilirler.

    ONSEKİZİNCİ BÖLÜM : PERSONELE İLİŞKİN DOSYA, BELGE VE KAYITLAR

    ÖZLÜK DOSYALARI

    Madde 108 - Personel için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada görev istek formu ve 14 üncü maddede belirtilen belgelerle, atama, yükselme, yer değiştirme, izin ve benzeri özlük işlemlerine ilişkin her türlü onay ve yazışmalar bulunur.

    GİZLİ SİCİL DOSYASI

    Madde 109 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./43.md.)

    Personel için bir gizli sicil dosyası tutulur. Bu dosyada performans değerlendirme raporları, disiplin cezasına ilişkin kararlar, müfettiş raporları ve mahkeme kararları ile gizli kalması gereken diğer yazışmalar saklanır.

    ÖZLÜK VE GİZLİ SİCİL DOSYALARININ ÖNEM VE ÖZELLİĞİ

    Madde 110 - Personelin, atama, yükselme, yer değiştirme veya disiplin işlemlerinde, özlük ve gizli sicil dosyaları başlıca dayanaktır. Bu dosyalara yalnızca söze dayanılarak hiçbir kayıt ya da belge konulmaz. Dosyalarda kazıntı ve silinti yapılmaz. Yanlışlar, kelime ve cümleler okunacak şekilde çizilip, doğrusu üzerine ya da kenarına yazılarak yetkili tarafından imza edilir. Sicile işlenen hususlar, ancak, atamaya yetkili makamların kararı ile düzeltilebilir.

    ÖZLÜK VE GİZLİ SİCİL DOSYALARININ GİZLİLİĞİ

    Madde 111 - Özlük ve gizli sicil dosyalarının gizliliği esastır. Disiplin kurulları, soruşturma komisyonu, disiplin amirleri ve müfettişler, haklarında soruşturma yapılanların özlük dosyalarını ve gizli sicil raporlarını inceleyebilirler.

    SİCİL NUMARASI

    Madde 112 - Personele sicil numarası verilir. Banka'dan ayrılanların sicil numaraları başkasına verilmez. Banka'da yeniden görev alan personele eski sicil numarası verilir, eski ve yeni sicil dosyaları birleştirilir.

    KİMLİK KARTI

    Madde 113 - Personele, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca , fotoğraflı ve onaylı kimlik kartı verilir. Unvan değişikliğinde kimlik kartı yenilenir. Kimlik kartlarında silinti ya da kazıntı yapılmaz. Kimlik kartını kaybeden personel, durumu derhal İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne bildirir. Banka'dan ayrılanların kimlik kartları iptal edilir.

    HİZMET BELGESİ

    Madde 114 - Banka'dan ayrılanlara, istekleri üzerine; görev unvanlarını ve sürelerini, tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarını, işe başlama ve ayrılma tarihlerini, ücretlerini ve ayrılma nedenlerini gösterir fotoğraflı ve onaylı hizmet belgesi verilir.

    ADRES VE AİLE DURUMU

    Madde 115 - Personel; bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini, çocuklarının öğrenim durumlarını, ücretlerinden başka gelirlerinin bulunup, bulunmadığını ve sürekli oturma adresleri ile istenilen diğer bilgileri, Banka'ya atanmalarında, bu iş için düzenlenen aile durumu formuyla beyan eder. Adresinde ve medeni durumunda değişiklik olan personel, durumu bir hafta içinde İ nsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirir. Bu bildirim sırasında değişikliğe ilişkin belgeler de eklenir.

    AYRILANLARIN ÖZLÜK DOSYALARI

    Madde 116 - Banka'dan ayrılan personele ait özlük dosyaları arşive kaldırılır.

    ONDOKUZUNCU BÖLÜM : ÜCRET, MALİ VE SOSYAL HAKLAR

    ÜCRET, MALİ VE SOSYAL HAKLAR

    Madde 117 - Personelin, ücret ile diğer mali ve sosyal hakları Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenecek Sözleşme Esasları çerçevesinde uygulanır.

    YİRMİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    SAKLI HÜKÜMLER

    Madde 118 - Bu Yönetmelikte yer almayan, ya da açıklık bulunmayan konularda karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı'nın uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

    Madde 119 - Yönetim Kurulunun 22/04/1999 tarihli ve 09-09-01/077 sayılı kararı ile yürürlükte bulunan Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - 4456 sayılı Kanun'un geçici 2 nci maddesine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkileri devam ettirilen personelin, emeklilik, ölüm, hastalık, askerlik ve Banka ile ilişiğinin kesilmesi hallerinde;

    a) Kıdem tazminatı,

    b) İhbar öneli,

    c) Kullanılmamış izin ücreti,

    d) Hastalık izni,

    ve benzeri hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 2 - Geçici 1 inci maddede tanımlanan personelden; bir sonraki yıl hak edecekleri izne mahsuben izin kullananların, görevlerinden ayrılmaları halinde hak kazanmadan kullandıkları izin ücreti tahsil edilir.

    MEVCUT GİZLİ SİCİL RAPORLARININ KULLANILMASI

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./45.md.)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, verilen puanların her iki rapordaki karşılıklarına bakılarak, 5 yıl süreyle gizli sicil raporları ile performans değerlendirme raporları birlikte kullanılır.

    POZİSYON DÖNÜŞÜMÜ

    Geçici Madde 4 - (Ek madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./45.md.)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren müdür yardımcısı, kıdemli amir, amir ve şef yardımcısı ve kıdemli tercüman pozisyonlarının boşalması halinde boşalan pozisyonlar Yönetim Kurulu kararı ile yönetici ve müşavir dışındaki pozisyonlara dönüşür.

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlük Müşaviri ve Genel Müdür Müşaviri olarak görev yapmakta olanlar Müşavir; Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavir Yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar sırasıyla I. Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşaviri olarak atanmış sayılır.

    ATAMA

    Geçici Madde 5 - (Ek madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./45.md.)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görev yapanların Müdür ve Daire Başkanı olarak atanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen en az 8 yıllık hizmet şartı aranır. Ayrıca bu personel hakkında 31 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

    DİSİPLİN KURULU ÜYELİĞİ

    Geçici Madde 6 - (Ek madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./45.md.)

    Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı unvanına atama yapılana kadar, Disiplin Kuruluna Genel Müdür tarafından belirlenen müfettiş veya başmüfettiş katılır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 120 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 121 - Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar