İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/01/2002 - 2002/3599

    Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/12/1994 - 4059

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No : 17/02/2002 - 24674

    Ekli "İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 13 Aralık 2001 tarihli ve 5866 sayılı yazısı üzerine, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/01/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi personelinin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri, nitelikleri, alınma, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, yükümlülükleri ile unvan ve sayılarını düzenlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinin merkez teşkilatı ile ve yurt dışı ofis ve bölge müdürlüklerinde 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan sözleşmeli personeline uygulanır.

    DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

    a) İGEME : İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini,

    b) Yönetim Kurulu : İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulunu,

    c) Genel Sekreterlik : Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısını,

    d) Genel Sekreter : Dış Ticaret Müsteşarlığı ihracattan sorumlu Müsteşar Yardımcısını,

    e) Genel Sekreter Yardımcısı : İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Genel Sekreter Yardımcısını,

    f) Personel : İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde çalışan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan ve (Ek - 1) sayılı cetvelde gösterilen sözleşmeli personeli,

    g) Komisyon veya Kurul : İşin gereği olarak, sürekli ve/veya geçici nitelikte olmak üzere, Yönetmelik gereği ya da Genel Sekreterlik tarafından resen oluşturulan adlandırılmış pozisyon sahiplerinden ve/veya özel görevlendirilen personelden oluşan topluluğu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : PERSONEL POLİTİKASI VE UYGULAMASI

    PERSONEL POLİTİKASININ BELİRLENMESİ

    Madde 5 - Personel Komisyonu ve/veya ilgili birimlerin görüşü alınmak suretiyle Genel Sekreter Yardımcısı tarafından belirlenen personel rejim ve politikası Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır.

    Personel politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasından tüm yöneticiler sorumludur.

    PERSONEL POLİTİKASININ İLKELERİ

    Madde 6 - İGEME'nin personel politikasının genel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Görevin özelliğine uygun nitelikteki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve işin gereğine göre eğitmek,

    b) Personelin yaratıcılığını, girişimciliğini, başarı ve çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek,

    c) Personeli, verimlilik ilkesine bağlı olarak, tasarruf bilinci içinde çalıştırmak,

    d) Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek ve personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve olanaklarını geliştirmek,

    e) Personelin İGEME'ye bağlılığını artırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek ve sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmalarını sağlamak suretiyle verimi artırmak ve İGEME'de çalışmayı özendirici hale getirmek,

    f) Personelin kişiliğine saygılı olmak ve özlük haklarını korumak.

    PERSONEL KOMİSYONU

    Madde 7 - (Değişik fıkra: 26/01/2007 - 2007/11570 S.Yön./1. md) Personel Komisyonu, hizmet birimlerinin başkanları ile I. Hukuk Müşaviri ve personel işlerinden sorumlu daire başkanından oluşur. Personel Komisyonunun başkanlığı, personel işlerinden sorumlu daire başkanlığının bağlı olduğu Başkan tarafından yürütülür.

    Personel Komisyonu, İGEME personel politikasının oluşturulması için yıllık pozisyon cetveli tasarısını inceler. Genel Sekreter Yardımcısına önerilerde bulunur ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

    PERSONEL KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

    Madde 8 - Komisyonun toplantı günü ve gündemi Başkan tarafından üyelere duyurulur.

    Komisyon çalışmaları sonunda hazırlanan rapor, üyelerin varsa karşı görüşlerinin de belirtilmesi suretiyle, uygulamaya esas olmak üzere Genel Sekreter Yardımcısının takdirine sunulur.

    (Değişik fıkra: 26/01/2007 - 2007/11570 S.Yön./2. md) Personel Komisyonunun sekreterya hizmetleri, personel işlerinden sorumlu daire başkanlığınca yürütülür.

    İŞGÜCÜ PLANLAMASI

    Madde 9 - İGEME'nin personel istihdamına esas olmak üzere, her yıl hizmet gruplarının özellikleri göz önünde tutularak, gelecek yılların işgücü ihtiyacını saptamak amacıyla nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılır ve bu ihtiyacın hangi kaynaklardan nasıl karşılanabileceği Yönetim Kurulu tarafından bir plana bağlanır.

    İşgücü planının hazırlanmasında esas olarak, İGEME'nin iş hacminde beklenen gelişmeler, merkez ve yurt dışı ofislerinin ihtiyaçları, teknik ve sosyal gelişmelerin personel istihdamına etkileri, personelin hizmet içi eğitim ve yetiştirilmesi için mevcut olanaklar ve gerekli süreler, çeşitli nedenlerle boşalması muhtemel pozisyonlar göz önünde tutulur. İGEME'nin mevcut pozisyon dağılımı (Ek 1) sayılı cetvelde verilmiştir.

    Bakanlar Kurulunca belirlenen toplam pozisyon sayısına bağlı kalmak kaydıyla, yıl içinde pozisyon unvanlarında değişiklik yapmaya Genel Sekreterliğin talebi, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : PERSONEL ALIMI

    İŞE ALINMADA ARANILACAK GENEL KOŞULLAR

    Madde 10 - İGEME'ye alınacaklarda aranılacak genel koşullar şunlardır:

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

    d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

    e) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak,

    f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

    g) Özürlü personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla akıl hastalığı veya görevlerini yapmalarına engel olabilecek vücut sakatlığı ile özürlü olmamak,

    h) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

    ı) Atanacağı pozisyon için Yönetmeliğin öngördüğü en az öğrenimi yapmış olmak,

    j) Yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlarda başarılı olmak,

    k) Özel Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetici pozisyonları dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda 35 yaşını tamamlamamış olmak,

    l) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak,

    m) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

    n) İGEME tarafından hizmet akdi feshedilenlerden kıdem tazminatını alarak ayrılmamış olmak.

    İŞE ALINMADA ARANILACAK ÖZEL KOŞULLAR

    Madde 11 - İGEME'ye atanacak personelin 10 uncu maddede sayılan genel koşullar dışında, öğrenim derecesi, yabancı dil bilgisi, deneyim ve yaş sınırı gibi, pozisyonlarının görev özellikleri olarak belirtilmiş özel şartları da taşımaları gereklidir.

    GÖREVİNDEN AYRILANLARIN YENİDEN İŞE ALINMALARI

    Madde 12 - Görevlerinden kendi istekleri ile ayrılanlardan tekrar işe girmek isteyenler, niteliklerine uygun boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması halinde atamaya yetkili makamların takdiriyle yeniden işe alınabilirler.

    GİRİŞ SINAVLARI

    Madde 13 - (Değişik madde: 26/01/2007 - 2007/11570 S.Yön./3. md)

    Girişleri özel sınav yönetmeliklerine bağlı olmayıp kamu görevine ilk defa İGEME bünyesinde atanacakların hizmete alınmasında, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, İGEME tarafından belirlenecek asgari puanı almış olanlar arasında giriş sınavı uygulanır.

       Giriş sınavı kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı, personel işlerinden sorumlu başkan ve Genel Sekreter tarafından birim yöneticileri arasından seçilecek iki asıl üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Genel Sekreter tarafından ayrıca aynı usulle iki yedek üye daha belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle giriş sınavı kuruluna katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre kurula katılır.

       Giriş sınavı kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının bu sınavlara katıldığının tespit edilmesi halinde başkan ve ilgili üyeler kuruldan çıkarılır ve bunların yerine yedek üyeler tespit sırasına göre kurula katılır. Genel Sekreterin, kuruldan çıkarılması halinde ise kurula en kıdemli üye başkanlık eder.

       Giriş sınavı kurulunun sekreterya hizmetleri, personel işlerinden sorumlu daire başkanlığınca yürütülür.

    İŞE ALINACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

    İşe alınacaklardan istenilen bilgi ve belgeler - (Değişik başlık : 28/04/2010 - 27565 S.R.G Yön\1.mad)

    Madde 14 - (Değişik madde : 28/04/2010 - 27565 S.R.G Yön\1.mad)

    İşe alınacaklardan istenilen bilgi ve belgeler şunlardır:

    a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı.

    b) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.

    c) Öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı görülmek suretiyle İGEME'ce veya noter tarafından onaylanmış fotokopisi.

    ç) Hizmetin yürütülmesine engel bir halin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı.   

    d) Erkekler için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

    e) Başka kurum veya kuruluşlarda çalışmış olanlardan hizmet belgesi.

    f) 4,5x6 ebadında sekiz adet fotoğraf.

    g) İş Başvuru Formu.

    İstenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    İŞE ALINMA VE İŞE ALINMAYLA İLE İLGİLİ YETKİ KULLANIMI

    Madde 15 - Pozisyonsuz personel çalıştırılamaz. Genel Sekreter Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde Başkan veya Daire Başkanı pozisyonunda çalışanlar arasından İGEME Yönetim Kurulunun teklifi ile müşterek kararname ile atanır.

    Genel Sekreter Yardımcılığına, İGEME çalışma alanlarını konu alan kuruluşlarda en az oniki yıl çalışmış ve İngilizce dil bilgisi Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az (B) derece ile belgelenmiş ve en az 4 yıllık yüksek okul mezunları arasından da aynı usul ile atama yapılabilir.

    Başkan, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge ve Yurt Dışı Ofis Müdürleri, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi personeli arasından Yönetim Kurulu, diğer personel Genel Sekreter tarafından atanır.

    Başkanlığa, İGEME çalışma alanlarını konu alan kuruluşlarda en az on yıl çalışmış ve İngilizce dil bilgisi Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az (B) derece ile belgelenmiş, en az 4 yıllık yüksek okul mezunları, I. Hukuk Müşavirliğine kamu kuruluşlarında hukuk müşaviri olarak en az on yıl çalışmış ve İngilizce dil bilgisi Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az (C) derece ile belgelenmiş olanlar, Bölge Müdürlüklerine ise kamu kuruluşlarında en az beş yıl yönetici olarak toplam on yıl çalışmış ve İngilizce dil bilgisi Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) Yönetim Kurulunca kabul edilebilir bir derece almış 4 yıllık yüksek okul mezunları arasından da Yönetim Kurulu Kararı ile atama yapılabilir.

    (Ek fıkra: 06/06/2007 - 2007/12303 S.Yön./2. md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali hizmetler birimine verilen görevleri yapmak üzere mali hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Mali hizmetler uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümlerine tabidir.

    Süresi ve sınırı belirtilmek kaydıyla Yönetim Kurulu yetkisini kısmen veya tamamen Genel Sekretere veya Genel Sekreter Yardımcısına devredebilir.

    İŞE ALINMADA BAŞLAMA SÜRESİ

    Madde 16 - Bir göreve açıktan atanan personelden, aynı ildeki göreve atananlar atama onayının kendilerine tebliğ edildiği günden itibaren 3 işgünü; başka bir ildeki göreve atananlar ise atama onaylarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde atandıkları göreve başlamak zorundadır. Bu süre içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir.

    ADAYLIK

    Madde 17 - Adaylık, bir göreve açıktan ilk defa atanan personelin işe uyumunu sağlamak ve işe devamında yarar olup olmadığına karar vermek için uygulanan deneme süresidir.

    ADAYLIĞIN SÜRESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 18 - Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz. İlgili birim yöneticisi, adayın hizmete devamında yarar görüp görmediğini, adaylık süresi sona ermeden en geç 15 gün önce doldurulacak gizli sicil raporu (Ek 2) ile birlikte yazılı olarak Personel Müdürlüğüne bildirir. Adaylık süresi sonunda olumsuz sicil alanların göreve devamlarında yarar görülmediği kendilerine bildirilerek İGEME'yle ilişkileri kesilir.

    Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde kamu görevlisi sıfatıyla bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili makamın onayıyla İGEME ile ilişikleri kesilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : MESLEK VE İHTİSAS PERSONELİ

    UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI

    Madde 19 - İGEME'ye meslek hizmetlerini yerine getirmek üzere, sınav yönetmeliği çerçevesinde bilimsel yazılı sınav ile sözlü sınav aşamalarından oluşan giriş ve yarışma sınavları sonucunda uzman yardımcısı alınır.

    Konu ile ilgili tüm esaslar sınav yönetmeliğinde yer alır ve bu yönetmelik Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.

    İHTİSAS PERSONELİ

    Madde 20 - İhtisas konusu ile ilgili en az dört yıllık bir yüksek okuldan mezun ve görevinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Raportör, Kütüphaneci, Grafiker, Mütercim, Tabip, Programcı, Çözümleyiciden oluşan personeldir.

    İhtisas personelinde yaş, yabancı dil bilgisi ve benzeri aranabilecek özel koşullar ile sınav kurullarının oluşumu, sınav konuları, kıdem sırası, sınıflandırma ve gerekli görülecek diğer hususlar 13 üncü maddedeki şartlara bağlı olmaksızın özel yönetmeliklerinde düzenlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : PERSONELİN ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

    DEĞERLENDİRME

    Madde 21 - Personelin genel durumu ve çalışmaları yıllık olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme gizli sicil raporları kullanılarak yapılır.

    GİZLİ SİCİL RAPORUNUN KULLANILDIĞI YERLER

    Madde 22 - Gizli sicil raporu aşağıdaki işlemlerde kullanılır:

    a) Adaylığın sona erdirilmesi,

    b) Kademe ilerlemesi,

    c) Yükselme ve yer değiştirme,

    d) Ödüllendirme,

    e) Disiplin cezaları.

    SİCİL AMİRLERİ

    Madde 23 - Personel sicil amirleri (Ek - 3)teki tabloda belirtilmiştir. Buna göre:

    a) Birinci sicil amiri: Personelin çalışmasından sorumlu olan en yakın yöneticidir.

    b) İkinci sicil amiri: Birinci sicil amirinin görev ve yetki bakımından bağlı bulunduğu yöneticidir.

    c) Üçüncü sicil amiri: Birinci ve ikinci sicil amirlerinin yaptıkları değerlendirmeler sonucunda bulunan ortalama başarı puanları arasında " 10 puan veya daha fazla " fark bulunması halinde görüşüne başvurulan ikinci sicil amirinin bir üstü olan yöneticidir.

    GİZLİ SİCİL RAPORUNUN DOLDURULMASI

    Madde 24 - Gizli sicil raporu her yılın 16 - 31 Aralık tarihleri arasında doldurulur ve en geç son günün çalışma saati bitimine kadar Personel Müdürlüğüne gönderilir.

    Gizli sicil raporunun doldurulmasında aşağıda belirlenen esaslara uyulur:

    a) Gizli sicil raporu sicil amirleri tarafından el yazısı ile kazıntısız ve silintisiz olarak doldurulur.

    b) Hakkında gizli sicil raporu doldurulacak personelin sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olması gerekir. Gizli sicil raporunun doldurulduğu tarihte altı ayını tamamlamamış olan personelin gizli sicil raporu altı aylık hizmet süresinin tamamlanmasından sonra verilir.

    c) Bir sicil amiri yanında altı aydan fazla çalıştıktan sonra görev yeri değişenlere ilişkin gizli sicil raporu eski sicil amirleri tarafından doldurulur.

    d) İstifa, emeklilik veya ölüm hallerinde birinci sicil amirinin yerini ikinci, ikincinin yerini üçüncü sicil amiri alır. Bunun mümkün olmaması halinde yeni sicil amirinin yanında geçecek üç aylık süre sonunda gizli sicil raporu doldurulur.

    e) Gizli sicil raporu, herhangi bir etki altında kalmadan, duygusal olmadan, adilane ve objektif değerlendirmelere dayanılarak doldurulur. İçerisindeki kanaatler açıklanamaz. Ancak, değerlendirilen personelin olumsuz yönleri sicil amirlerince kendilerine yazılı olarak bildirilir.

    GİZLİ SİCİL RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 25 - Gizli sicil raporu, aşağıda belirtilen puan esasına göre oluşturulan değerlendirme grupları kapsamında değerlendirilir.

    a) 90 - 100 Çok iyi,

    b) 76 - 89 İyi,

    c) 60 - 75 Orta.

    Birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda tüm faktörler için verilen puanlar toplanıp, faktör sayısına bölünerek her iki amirin verdiği başarı puanları ayrı ayrı bulunur.

    Birinci ve ikinci sicil amirlerince verilen ortalama başarı puanları Personel Müdürlüğünce değerlendirilerek genel ortalama başarı puanı elde edilir.

    Üçüncü sicil amirinin görüşüne başvurulan hallerde bu amirin görüşü esas alınır. (Ek cümle: 26/01/2007 - 2007/11570 S.Yön./5. md) Üçüncü sicil amiri bulunmadığı takdirde ikinci sicil amirinin değerlendirmesi ile yetinilir.

    (Ek fıkra: 26/01/2007 - 2007/11570 S.Yön./5. md) Bir sicil amirinin bulunması halinde bu sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.

    Genel ortalama başarı puanının yıllık kademe ilerlemesi için en az 60 ve bir üst unvana yükselebilmek için en az 76 olması gerekmektedir.

    59 ve daha düşük puan alanlar olumsuz sicil almış sayılır.

    Sicil notu ve ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır.

    DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLGİLİ PERSONELE DUYURULMASI

    Madde 26 - Olumsuz sicil almış personele durum, Personel Müdürlüğü tarafından yazılı olarak 1 ay içinde bildirilir.

    OLUMSUZ SİCİL ALANLAR

    Madde 27 - Olumsuz sicil alan personel, bu duruma 1 ay içinde, atamaya yetkili makam nezdinde yazılı olarak itirazda bulunabilir.

    Bu durumda atamaya yetkili makam kararını 2 ay içinde ilgiliye yazılı olarak bildirir.

    İki defa üst üste olumsuz sicil alan personel, bir başka sicil amiri yanında, bir dönem daha denenir. Bu sicil amirinden de olumsuz sicil alanların İGEME ile ilişiği kesilerek haklarında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

    GİZLİ SİCİL RAPORLARININ SAKLANMASI

    Madde 28 - Gizli sicil raporları Personel Müdürlüğü tarafından saklanır.

    Başka bir kuruluşa naklen atananların gizli sicil raporları yeni kuruluşuna gönderilir. Emekliye ayrılan, işine son verilen veya ölen personelin gizli sicil raporları kapalı ve imzalı bir zarf içinde özlük dosyasına kaldırılır.

    ALTINCI BÖLÜM : GÖREVDE YÜKSELMEYE İLİŞKİN ESASLAR

    YÜKSELMENİN TANIMI

    Madde 29 - Yükselme, personelin yetki ve sorumluluk bakımından üst göreve atanmasıdır.

    YÜKSELME KOŞULLARI

    Madde 30 - Personelin yükselebilmesi için aşağıda yer alan hususların yanısıra; boş bir pozisyon bulunması, üst görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliliğe sahip olması, yeterli sicil puanını almış olması gerekmektedir.

    Başkan pozisyonuna atanabilmek için yönetici pozisyonlarında bulunanlardan en az 5 yıl İGEME'de İGEME Uzmanı sıfatını haiz olmak üzere toplam 10 yıl hizmeti olmak koşulu aranır.

    I. Hukuk Müşavirliği pozisyonuna atanabilmek için en az 3 yıl İGEME'de Hukuk Müşaviri sıfatını haiz olmak üzere toplam 10 yıl hizmeti olmak koşulu aranır.

    Genel Sekreterlik Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için en az 5 yılı İGEME'de Uzman sıfatı ile olmak üzere toplam 10 yıl hizmeti olmak koşulu aranır.

    Daire Başkanlığı ve Yurt Dışı Ofis ve Bölge Müdürü pozisyonlarına atanabilmek için İGEME uzmanları arasından en az 5 yıl İGEME'de fiilen çalışmış olanlardan toplam 10 yıl hizmeti bulunanlar atanır. İdari ve mali işler, personel ve elektronik ticari bilgi hizmetleri sağlayan dairelerin, Daire Başkanlıklarında İGEME Uzmanı sıfatı aranmaz. Ayrıca, Yurt Dışı Ofis Müdürlüğüne atanabilmek için Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS) en az (B) derecesi veya dengi derece almak koşulu aranır.

    İGEME Uzmanı olarak görev yapanlardan başka bir pozisyona atanmış olanlar bu pozisyonlarındaki görevlerinden alınmaları halinde tekrar İGEME Uzmanı olarak atanırlar.

    a) Bölge Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az 3 yılı İGEME'de Uzman Şube Müdürü veya İGEME Uzmanı pozisyonunda olmak üzere hizmet süresi toplam 8 yıldan az olmamak,

    2) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

    3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

    b) İGEME'de ilk defa uzman şube müdürü pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) 5 yıl İGEME Uzmanı pozisyonunda olmak üzere, İGEME pozisyonlarında en az 8 yıl hizmeti olmak,

    2) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

    3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

    c) Diğer şube müdürü pozisyonlarına ilk defa atanabilmek için;

    1) En az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Yüksek öğrenim mezunu olarak 3 yılı İGEME'de olmak üzere, en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

    4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

    d) Şef pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az iki yıl memur unvanı ile çalışmış olmak,

    3) En az 2 yıl İGEME'de çalışmış olmak üzere toplam 4 yıl hizmeti bulunmak,

    4) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

    5) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

    e) Memur, teknisyen, veznedar pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (teknisyen olabilmek için konusu ile ilgili meslek lisesinden veya 2 yıllık yüksekokuldan mezun olanlar öncelikle tercih edilecektir),

    2) 2 yılı İGEME'de olmak üzere en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

    4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

    f) Sekreter - daktilo pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (yüksekokulların sekreterlik bölümünden mezun olanlar öncelikle tercih edilecektir),

    2) İGEME'de en az 2 yıl hizmeti olmak,

    3) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

    4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

    g) Şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) En az ilköğretim mezunu olmak,

    2) En az 5 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    3) İGEME'de en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    4) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

    5) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

    Bu maddenin (d), (e), (f), (g) bentlerinde belirtilen pozisyonlar ile I. Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Bölge Müdürlüğü pozisyonlarına başka kamu kurum ve kuruluşlarındaki benzer görevlerden yapılacak atamalarda bu personelin bu maddede aynı unvanlar için öngörülen hizmet süresi şartını taşımaları esastır. Ancak bu pozisyonlardan I. Hukuk Müşaviri ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği pozisyonlarına atanacakların bu Yönetmelikte öngörülen toplam hizmet sürelerini ve niteliklerini taşımaları ve atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği ihtisas alanında çalışıyor olmaları şarttır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : YER DEĞİŞTİRME

    TANIM

    Madde 31 - Yer değiştirme, personelin aynı veya başka bir yerdeki pozisyona hizmet gereği atanmasıdır.

    YER DEĞİŞTİRME ESASLARI

    Madde 32 - Yer değiştirme aşağıda belirtilen hallerde yapılır:

    a) İşgücü ihtiyacındaki değişimlerin karşılanması,

    b) Personelin nitelik ve yeteneklerine uygun işlerde çalıştırılması,

    c) Farklı hizmetlerde görevlendirilmek suretiyle personelin üst görevlere hazırlanması,

    d) Teftiş ve soruşturmanın güvenle yürütülmesi,

    e) İnceleme ve soruşturma raporları üzerine, disiplin kurulu kararı neticesinde veya acil hallerde sonradan düzenlenecek raporlar gereğince işlem yapılmak üzere, atamaya yetkili makamca gerek görülmesi,

    f) Sağlık kurulu raporu ile belgelenen, o yerde kalması veya başka yere atanması halinde sağlığının tehlikeye girmesi durumu veya eşlerden birinin ayrı ilde bulunması.

    YER DEĞİŞTİRMEDE GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ

    Madde 33 - Yer değiştirme suretiyle yeni bir göreve atananlar, görev yeri aynı il sınırları içinde ise atama onayının tebliğini izleyen iş günü, başka il sınırları içinde ise tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar.

    Personelin geçici görevli, izinli veya raporlu olması tebligata engel olmamakla birlikte, yer değiştirme süreleri geçici görev, izin veya rapor süresinin bitiminde başlar.

    Devir ve teslim zorunluluğunda bulunan personel için bu süreler devir ve teslimin sona erdiği tarihte başlar. Bu durumda bulunan personel, çalıştığı birim tarafından tarih belirlenerek, Personel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Bu süre hiçbir halde 30 günü geçemez.

    SÜRESİNDE GÖREVE BAŞLAMAMA

    Madde 34 - Belirlenen süreler içinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların İGEME ile ilişikleri kesilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : ÖDÜLLENDİRME

    TEŞEKKÜR

    Madde 35 - Başarılı çalışmaları veya örnek davranışları görülenlere, birim yöneticisinin teklifi üzerine veya doğrudan Genel Sekreter Yardımcısı tarafından, teşekkür mektubu verilebilir. Bu durum ilgili personelin siciline işlenir.

    TAKDİRNAME

    Madde 36 - Görevlerinde olağanüstü gayret ve başarıları görülen personele atamaya yetkili makam tarafından takdirname verilebilir. Takdirnamede veriliş nedeni belirtilir ve ilgili personelin siciline işlenir. Yükselmelerde takdirname dikkate alınır. Kıdemde ve öteki şartlarda eşitlik halinde takdirname üstünlük nedeni kabul edilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : PERSONELİN HAKLARI

    İŞ GÜVENCESİ

    Madde 37 - Bu Yönetmelikte ve hizmet sözleşmesi esaslarında öngörülen durumlar dışında, sözleşme dönemi içinde ya da sözleşme süresi sonunda personelin sözleşmesine son verilemez.

    SOSYAL GÜVENLİK

    Madde 38 - Personel sosyal güvenlik bakımından 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na tabidir.

    KAZANILMIŞ HAKLAR

    Madde 39 - Personelin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi olmadan önce İGEME'de işçi olarak geçen hizmet süreleri, öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri derece ve kademeyi aşmamak üzere 657 sayılı Kanun hükümlerine göre kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınır.

    09/12/1994 tarihli, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin 13 üncü fıkrasının uygulanmasında İGEME Genel Sekreter Yardımcısı için GAP İdaresi Başkan Yardımcısı, İGEME Başkanları için ise Bakanlıkların merkez teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı emsal alınır.

    DERNEK KURMA

    Madde 40 - Personel, kanunların tanıdığı çerçeve dahilinde dernek kurabilir, kurulmuş derneklere üye olabilir.

    ŞİKAYET VE DİLEKLER

    Madde 41 - Personelin hiyerarşi içerisinde yetkili makamlara şikayet etme ve dilekte bulunma hakkı vardır. Şikayet ve dileklerin yazılı olması esastır.

    ONUNCU BÖLÜM : YASAKLAR

    SİYASİ FAALİYET YASAĞI

    Madde 42 - Personel, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz. Ancak, personelin genel ve yerel seçimlerde aday olabilmeleri ve seçilmeyenlerin durumu hakkında genel hükümler uygulanır.

    TİCARET, BAŞKA İŞ VE HİZMET YASAĞI

    Madde 43 - (Değişik madde: 26/01/2007 - 2007/11570 S.Yön./6. md)

    Personel başka bir kuruluşta görev alamaz, serbest meslek icra edemez, ticaretle uğraşamaz ve Türk Ticaret Kanununa göre tacir ve esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunamaz.

       Ancak, Genel Sekreterliğin uygun görmesi halinde; hakem, tasfiye memuru, bilirkişilik, özel kanunlarla kurulan ve aslî görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet, jüri ve danışmanlık çalışmaları, üniversiteler, akademiler, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve özel kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmaları, her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite ve akademi (askeri akademiler dahil), okul kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlar ile benzeri kuruluşlardaki ders görevi ve telif hakları bu madde kapsamı dışındadır.

    TOPLU EYLEM YASAĞI

    Madde 44 - Personel toplu halde; görevden çekilemez, boykot yapamaz, sözlü veya yazılı müracaat ve şikayette, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

    HEDİYE ALMA VE ÇIKAR SAĞLAMA YASAĞI

    Madde 45 - Personel, İGEME'nin açtığı ihalelere dolaylı ve/veya dolaysız olarak katılamaz. Doğrudan veya aracı eliyle hediye isteyemez, görevleri sırasında olmasa dahi, çıkar sağlama amacıyla hediye kabul edemez, iş sahiplerinden borç para isteyemez, alamaz ve bunların kefaletini kabul edemez.

    SIR AÇIKLAMA YASAĞI

    Madde 46 - Personel, yetkili makamların izni olmaksızın, konumu ve görevlerinden dolayı öğrenmiş olduğu, İGEME'ye, İGEME'nin hizmet verdiği kesime ve ilişkili kuruluşlara ait sırları ve açığa vurulması sakıncalı bilgileri, ne şekilde olursa olsun açıklayamaz ve veremez.

    İGEME

    YE İLGİLİ YAYIN VE AÇIKLAMA YASAĞI

    Madde 47 - Personel, İGEME ile ilgili konularda, Genel Sekreter Yardımcısının izni olmadıkça başkasına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına bilgi, haber ve demeç veremez.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİ

    Madde 48 - Personel görevini, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar çerçevesinde, haiz olduğu yetkileri kullanmak suretiyle, zamanında ve en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlü olup, mevzuatta açıklık bulunmayan hallerde verilecek emre göre hareket eder.

    Personel, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından bir üstüne karşı sorumludur.

    Yöneticiler de, yönetimine verilmiş olan birimlerin düzenli işlemesinden, personelin çalışmasından, gerekli önlemlerin alınmasından ve işlerin zamanında ve gereği gibi sonuçlandırılmasından sorumludur.

    EMİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ VE KANUNSUZ EMİR

    Madde 49 - Personel, üstünün verdiği emri yerine getirmekle görevlidir.

    Personel, aldığı emrin Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerine aykırı olduğuna inanırsa veya buna uymanın İGEME için zararlı bulunduğunu görürse, bu emri yerine getirmeyerek durumu gerekçesiyle birlikte emri verene derhal bildirir. Üst direnerek, yazılı emir verirse personel emri yerine getirir. Bu takdirde sorumluluk, emri verene ait olur.

    Ancak, konusu suç olan emri, personel hiçbir suretle yerine getiremez; getirirse, üstün verdiği emre uyduğu gerekçesi ile sorumluluktan kurtulamaz.

    Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

    Personel, üstünden aldığı emri, yanlış takdir ederek suç sayar ve emri yerine getirmez ise üst, işin başka bir görevli tarafından yapılmasını sağlar veya işi kendisi yapar ve derhal durumu Genel Sekreterlik makamına bildirir.

    İGEME YARARINI GÖZETME

    Madde 50 - Personel, görevini yaparken gereken çaba ve basireti göstermek, karlılık ve verimlilik ilkelerini göz önünde bulundurmak, İGEME yararlarını ön planda tutmakla yükümlü olup; kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, İGEME usul ve mevzuatı ile görev ve yetki dışı davranışlardan, İGEME'ye zarar verecek her türlü işlem ve eylemlerden kaçınmak zorundadır.

    DEVAM ZORUNLULUĞU

    Madde 51 - Personel, çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunur ve çalışmasının tümünü işine hasreder. Özürsüz veya izinsiz göreve gelmeyenlere 62 nci madde hükümleri uygulanır.

    DEVİR VE TESLİM ZORUNLULUĞU

    Madde 52 - Görev devir ve tesliminin yerine getirilmemesinden dolayı İGEME'nin uğrayacağı her türlü zarardan, buna neden olan personel sorumludur. Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamakla zorunlu olduğu para ve para hükmündeki değerler ile resmi evrak ve belgeleri, demirbaşları, yönetici ise kendi yerine gelene veya vekiline, yönetici değil ise birim yöneticisinin uygun göreceği personele devir ve teslim etmekle yükümlüdür.

    PERSONELİN DAVRANIŞLARI

    Madde 53 - Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında kamu görevlisi olmanın bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu göstermek zorundadır.

    ONİKİNCİ BÖLÜM : ÇALIŞMA SAATLERİ

    ÇALIŞMA SAATLERİ

    Madde 54 - İGEME'de Bakanlar Kurulu kararı ile kamu kurum ve kuruluşları için belirlenen çalışma saat ve süreleri aynen uygulanır.

    Ancak ilgililer, kendisine verilen işleri bitene kadar, normal çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadırlar.

    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM : VEKALET

    VEKALET GÖREVİ

    Madde 55 - Yönetim pozisyonlarında görev yapanların, izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinde bulunmadıkları sürelerde veya boş bulunan yönetim pozisyonlarında vekaletin bir ast veya eşit unvanda bir personel tarafından yürütülmesi esastır. Bu durumda, vekalet verilecek personel, Genel Sekreterlik makamının onayı ile belirlenir. 6 aydan uzun süreli vekalet hallerinde Yönetim Kurulu onayı gerekir.

    Vekalet görevi verilen İGEME personeline, 3 aydan sonraki süreler için, vekalet ettiği pozisyonun başlangıç brüt ücretinin 1/3'ü ile, almakta olduğu ikramiye ile vekalet ettiği görev için öngörülen ikramiye arasında bir fark bulunması halinde fazla olan ikramiye ödenir. Ancak, vekalet ücreti ile birlikte vekilin aylık ödemeleri asilin istihkakları toplamını aşamaz. Vekalet görevinin 6 aydan fazla sürmesi halinde vekalet ücretinin ödenmesine devam edilebilmesi için Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

    BAŞKA YERDE VEKALET

    Madde 56 - Asıl görevinin bulunduğu il dışındaki bir görev için vekalet verilenlere, vekaleti süresince esas görevine ilişkin ücretine ek olarak, harcırah uygulamaları çerçevesinde ödeme yapılır.

    VEKALETİN FİİLEN YAPILMASI ZORUNLULUĞU

    Madde 57 - Vekaletin fiilen yapılması esastır. Vekalet görevi nedeniyle harcırah ve ücret ödenen personele, vekalet ettiği görevin gerektirdiği geçici görevler dışında, izinli olduğu ve diğer nedenlerle görevi başında bulunmadığı süreler için ödeme yapılmaz.

    ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ASKERLİK

    MUVAZZAF ASKERLİK

    Madde 58 - Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan personelin pozisyonu saklı tutulur. Bu personel, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde İGEME'ye başvurması halinde, askerlik nedeniyle ayrıldığı tarihteki kıdem ve ücrete ilişkin hakları dikkate alınarak göreve başlatılır.

    Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde İGEME'ye başvurmayan personelin bu madde ile ilgili hakları ortadan kalkar ve İGEME ile ilişiği sona erer.

    YEDEKLERİN SİLAH ALTINA ALINMASI

    Madde 59 - Barışta ve seferde muvazzaf askerlik görevi dışında silah altına alınan personel, silah altında bulunduğu sürece izinli sayılır.

    Hazarda, muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra amacıyla silah altına alınan personelin ücret ve tazminatları İGEME tarafından tam olarak ödenir.

    Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan personele, rütbeli olsun veya olmasın, silah altında bulundukları sürece ücretleri aşağıdaki esaslara göre ödenir;

    a) Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları ve diğer hak edişleri ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılacak ödemelerin tutarı ilgililerin İGEME'den almakta oldukları ücret ve tazminat tutarından az ise aradaki fark İGEME tarafından karşılanır.

    b) Rütbesiz personelin ücret ve tazminatlarının tamamı İGEME'ce ödenir.

    Muvazzaf askerlik hizmeti dışında silah altına alınan personel, terhis tarihinden sonra, aynı il sınırları içinde ise müteakip 2 işgünü, görev mahallinin dışındaki bir il sınırı içinde ise 3 iş günü içinde göreve başlamak zorundadır.

    Görevine bu sürelerde başlamayan personelin, olağanüstü özrünü kanıtlayamaması halinde görevine son verilir.

    ONBEŞİNCİ BÖLÜM : CEZA VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

    CEZAİ SORUMLULUK

    Madde 60 - İGEME'ye ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve paralar ile her türlü hak ve alacaklar Devlet malı hükmündedir. İGEME'nin mal ve paraları ve para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı işlenen suçlar Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kağıt ve belgeler üzerinde işlenen suçlardan sayılır.

    DİSİPLİN CEZALARI

    Madde 61 - Disiplin cezaları, İGEME hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, Yönetim Kurulu kararları, yazılı talimat ve yöneticilerin emrettiği görevleri yerine getirmeyen, uyulmasını zorunlu kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan personel hakkında, bu Yönetmelikteki usul ve esaslar dahilinde, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen cezalardır.

    DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİL VE HALLER

    Madde 62 - Personele verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    A) Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

    Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde İGEME'ce belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunmasında, kullanılmasında ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

    b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,

    c) İGEME'ce belirlenen tasarruf önlemlerine uymamak,

    d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

    e) İGEME personeli vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

    f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

    g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

    h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

    B) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

    Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde İGEME'ce belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunmasında, kullanılmasında ve bakımında kusurlu davranmak,

    b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini, belirlenen sürede İGEME'ye bildirmemek,

    c) Görev sırasında amire, hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

    d) Hizmet dışında, İGEME personeline duyulan itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak,

    e) İGEME'ye ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

    f) İGEME'ye ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı gerekli dikkati göstermemekten dolayı kaybetmek,

    g) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, söz ve hareketle sataşmak,

    h) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

    i) Verilen emirlere gerekçesiz itiraz etmek,

    j) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

    k) İGEME'nin huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak,

    C) Aylıktan kesme: Personelin, brüt sözleşme ücretinden 1/30 - 1/8 oranları arasında kesinti yapılmasıdır.

    Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde İGEME'ce belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak ve hor kullanmak,

    b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

    c) İGEME'ye ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel çıkar sağlamak için kullanmak,

    d) Görevle ilgili konularda, yükümlü olduğu kişilere yalan, yanlış ve/veya yanıltıcı beyanda bulunmak,

    e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

    f) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

    g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,

    h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,

    i) Hizmet içinde İGEME personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

    D) Yıllık Ücret Artışından Yararlandırılmama: Fiilin ağırlık derecesine göre personelin bir sonraki yıla ait ücret artışından yüzde 5 ila 10 oranında eksik yararlandırılmasıdır.

    Yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

    b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

    c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

    d) Amirlerine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

    e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

    f) Gerçeğe aykırı rapor, belge düzenlemek,

    g) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

    h) Ticaret yapmak veya personele yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

    i) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

    j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

    k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

    l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

    m) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

    n) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

    E) İşten çıkarma: Bir daha İGEME'de çalıştırılmamak üzere işten çıkarmaktır.

    İşten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla İGEME'nin huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

    b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları İGEME'nin herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

    c) Siyasi partiye üye olmak,

    d) İzinsiz ve özürsüz olarak kesintisiz 10 gün veya yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

    e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

    f) Amirlerine veya maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

    g) İGEME personeli sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

    h) Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak,

    i) Siyasi veya ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

    j) İGEME'nin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

    k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

    HAFİFLEŞTİRİCİ, AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER VE BENZER EYLEMLER

    Madde 63 - Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

    Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir.

    Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri pozisyonların son kademelerinde bulunan personelin, yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylık ücretinin 1/4'ü ila 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

    Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

    DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR

    Madde 64 - Uyarma ve kınama cezaları disiplin amirleri tarafından; aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezaları, disiplin kurulunun kararı üzerine atamaya yetkili makam tarafından verilir.

    İşten çıkarma cezası, amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, yüksek disiplin kurulu ile verilir.

    Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili makam 30 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir.

    DİSİPLİN AMİRLERİ VE DİSİPLİN KURULLARI

    Madde 65 - İGEME'de disiplin ve soruşturma görevleri disiplin amirleri, Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulunca yürütülür.

    Kurullar bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

    a) Genel Sekreter, İGEME'de görevli bütün personelin en üst Disiplin Amiri'dir. Birinci ve ikinci sicil amirleri aynı zamanda kendilerine bağlı personelin birinci ve ikinci disiplin amirleridir.

    b) Disiplin Kurulu; Genel Sekreter Yardımcısının başkanlığında, Personel Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan, I. Hukuk Müşaviri, Genel Sekreterin belirleyeceği iki Başkandan oluşur.

    c) Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Sekreter başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı, Personel Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan, I. Hukuk Müşaviri ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen Başkandan oluşur.

    KURUL TOPLANTILARINA KATILAMAYACAK OLANLAR

    Madde 66 - Kurulun başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturması yaptıkları personele ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar.

    KURULLARIN GÖRÜŞME USULÜ

    Madde 67 - Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oy ile karar verirler. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

    KURULLARIN TOPLANTI VE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ESASLAR

    Madde 68 - Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.

    Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür. Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç yedi gün içinde inceler.

    TOPLANTI YETER SAYISI

    Madde 69 - Kurullar salt çoğunlukla toplanır ve karar alır. Kurulların başkan ve üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde kurula vekilleri katılır. Kurulların başkanlarının katılmamaları halinde başkanlık görevi en kıdemli üye tarafından yürütülür.

    DİSİPLİN KURULUNUN KARAR SÜRESİ VE USULÜ

    Madde 70 - Disiplin Kurulu, aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezaları ile ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren; uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendisine intikalinden itibaren, 30 gün içinde kararını verir. Aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası ile ilgili karar, soruşturma dosyasına göre verilir.

    YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN KARAR SÜRESİ VE USULÜ

    Madde 71 - Amirlerin işten çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en geç 6 ay içinde karara bağlanır. Yüksek Disiplin Kurulu, Kurula intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördüğü takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

    KARARIN YAZILMASI

    Madde 72 - Karar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde, gerekçeli olarak ve oybirliği veya oyçokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır. Başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.

    KARARIN TEBLİĞİ

    Madde 73 - Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler, aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezaları atamaya yetkili makam ve işten çıkarma cezasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararı Kurul Başkanı tarafından en geç kararların verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur.

    DİSİPLİN AMİRLERİNİN YETKİLERİ

    Madde 74 - Disiplin amirleri;

    a) İGEME hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerin emrettiği görevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, disiplin cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye,

    b) Bir üst disiplin amiri sıfatıyla uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye ve tamamen kaldırmaya yetkilidirler.

    DİSİPLİN AMİRLERİNİN SORUMLULUKLARI

    Madde 75 - Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine verilen yetkileri, İGEME hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; personele kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdürler.

    Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;

    a) Personelin uyarma, kınama, aylıktan kesme, yıllık ücret artışından yararlandırılmama ve işten çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 76 ncı maddede öngörülen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak ve gerekli cezaları uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek,

    b) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları, cezalarla ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak, zorundadırlar.

    ZAMANAŞIMI

    Madde 76 - Bu Yönetmeliğin 62 nci maddede sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

    a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturmasına,

    b) İşten çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    PERSONELİN İNCELEME VE SAVUNMA HAKKI

    Madde 77 - Hakkında işten çıkarma cezası istenen personel, sicil dosyası hariç, soruşturma dosyasını incelemeye, tanık dinletmeye, Kurulda sözlü veya yazılı olarak savunma yapma hakkına sahiptir.

    Personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

    Soruşturmayı yapanın veya yetkili Disiplin Kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

    CEZA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ

    Madde 78 - Disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde personel hakkında ayrıca ceza kovuşturmasına engel olmaz.

    Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

    Personelin, 765 sayılı Türk Ceza Kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

    DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ

    Madde 80 - Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir.

    Aylıktan kesme, yıllık ücret artışından yararlandırılmama ve işten çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

    İTİRAZ SÜRESİ VE YAPILACAK İŞLEM

    Madde 81 - Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.

    Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

    İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

    İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

    İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

    Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

    DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ

    Madde 82 - Disiplin cezaları personelin siciline işlenir. İtiraz üzerine veya mahkeme kararı ile kaldırılan cezalar sicilden silinir.

    İşten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan personel uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili makama başvurarak, verilmiş olan cezaların sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

    Personelin yukarıda belirtilen süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

    Yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasının sicilden silinmesinde Disiplin Kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ

    Madde 83 - Görevden uzaklaştırma, İGEME hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA YETKİLİLER

    Madde 84 - Görevden uzaklaştırma tedbirini almaya Genel Sekreter yetkilidir.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRAN YETKİLİLERİN SORUMLULUĞU

    Madde 85 - Görevinden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

    Personeli görevden uzaklaştırdıktan sonra personel hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir.

    CEZA KOVUŞTURMASI SIRASINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    Madde 86 - Haklarında mahkemelerce ceza kovuşturması yapılan personel de yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

    SÜRE

    Madde 87 - Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde personel görevine başlatılır.

    Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkililer, ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA GÖREVİNDEN UZAK KALAN PERSONELİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    Madde 88 - Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personele bu süre içinde aylık ücretlerinin 2/3'ü ödenir. Bu gibiler, İGEME mevzuatında öngörülen sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

    Personelin göreve tekrar başlatılması zorunlu olan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylık ücretlerinin kesilmiş olan 1/3'leri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

    TEDBİRİN KALDIRILMASI

    Madde 89 - Soruşturma sonunda disiplin hükümleri uyarınca işten çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan personel hakkında alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, Genel Sekreter tarafından derhal kaldırılır.

    Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 85 inci madde hükmü uygulanır.

    PERSONELİN GÖREVE TEKRAR BAŞLATILMASI ZORUNLU OLAN HALLER

    Madde 90 - Soruşturma ve yargılama sonunda yetkili mercilerce:

    a) Haklarında işten çıkarmadan başka disiplin cezası verilenler,

    b) Yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenler,

    c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

    d) Görevlerine ve işlerine ilişkin olsun veya olmasın çalışmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler için bu kararların kesinleşmesi üzerine, haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİNİN KALDIRILMASINDA AMİRİN TAKDİRİ

    Madde 91 - 86 ve 90 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı olanlar hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri, personelin kovuşturmaya konu olan fiilleri, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

    SORUŞTURMA YETKİSİ

    Madde 92 - Personel hakkındaki soruşturmayı;

    a) Genel Sekreter,

    b) Genel Sekreter Yardımcısı,

    c) Disiplin Amirleri,

    d) Disiplin Kurulu,

    e) Soruşturma Komisyonu,

    yapabilir.

    SORUŞTURMA KOMİSYONU

    Madde 93 - Genel Sekreterlik, belirli konularda soruşturma yapmak üzere konu ile ilgili Soruşturma Komisyonu kurabilir. Komisyon başkan ve üyeleri Genel Sekreterlik tarafından belirlenir.

    ONALTINCI BÖLÜM : İGEME İLE İLİŞİĞİN SONA ERMESİ

    İLİŞİĞİN SONA ERMESİNE YOL AÇAN DURUMLAR

    Madde 94 - Aşağıdaki durumlarda personelin İGEME ile ilişiği sona erer:

    a) İstek, sicil sebebi ile emeklilik, malullük ve ölüm hali,

    b) Yaş sınırına erişme,

    c) Disiplin cezası sonucu işten çıkarılma,

    d) Bir kamu kuruluşuna atanma,

    e) İşe alınma şartlarından birinin kaybı veya bu şartlardan birinden yoksun bulunduğunun sonradan anlaşılması hali,

    f) Ücretsiz izin süresini bitimini müteakip göreve başlanılmaması veya iznin alınma nedenlerinin dışında kullanılması hali,

    g) Yönetmeliğin 18, 27, 34 ve 58 inci maddeleri ve 62 nci maddesinin (E) bendinde belirtilen hususların gerçekleşmesi hali.

    PERSONELİN İSTEĞİYLE GÖREVİNDEN AYRILMASI

    Madde 95 - Personel, yetkili makamlar nezdinde yazılı olarak, görevinden ayrılmak isteğinde bulunabilir. Ayrılmayı kabule ve istifayı tasdike, atamayı yapan makamlar yetkilidir. Ayrılmak isteyen personel, İGEME'nin gerekli görmesi halinde yerini alacak kişinin işe başlamasını bekler. Ancak, bu süre 30 günü geçemez.

    EMEKLİLİK, MALULLÜK VE ÖLÜM

    Madde 96 - Personelin, tabi olduğu 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile belirlenen koşulların oluşması durumunda, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla İGEME'den ayrılması ya da ölümü halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yasal hakları verilerek İGEME ile ilişiği kesilir.

    YAŞ SINIRI

    Madde 97 - 65 yaşını tamamlayan personelin, bu tarihi izleyen aybaşından itibaren tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca yasal hakları verilmek suretiyle İGEME ile ilişiği kesilir.

    YENİDEN GÖREVE ALINMA

    Madde 98 - Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin (a) bendi hariç diğer bentleri uyarınca, İGEME ile ilişiği kesilenler yeniden göreve alınmazlar.

    ONYEDİNCİ BÖLÜM : PERSONELE İLİŞKİN DOSYA, BELGE VE KAYITLAR

    ÖZLÜK DOSYALARI

    Madde 99 - Personel için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada görev istek formu ve 14 üncü maddede belirtilen belgelerle, atama, yükselme, yer değiştirme, izin ve benzeri özlük işlemlerine ilişkin her türlü onay ve yazışmalar bulunur.

    GİZLİ SİCİL DOSYASI

    Madde 100 - Personel için bir gizli sicil dosyası tutulur. Bu dosyada, gizli sicil raporları, Disiplin Kurulları kararları, müfettiş raporları ve mahkeme kararları ile gizli kalması gereken diğer yazışmalar saklanır.

    ÖZLÜK VE GİZLİ SİCİL DOSYALARININ ÖNEM VE ÖZELLİĞİ

    Madde 101 - Personelin, atama, yükselme, yer değiştirme veya disiplin işlemlerinde, özlük ve gizli sicil dosyaları başlıca dayanaktır. Bu dosyalara yalnızca söze dayanılarak hiçbir kayıt ya da belge konulmaz. Dosyalarda kazıntı ve silinti yapılmaz. Yanlışlar, kelime ve cümleler okunacak şekilde çizilip, doğrusu üzerine ya da kenarına yazılarak yetkili tarafından imza edilir. Sicile işlenen hususlar, ancak, atamaya yetkili makamların kararı ile düzeltilebilir.

    ÖZLÜK VE GİZLİ SİCİL DOSYALARININ GİZLİLİĞİ

    Madde 102 - Özlük ve gizli sicil dosyalarının gizliliği esastır. Disiplin kurulları, soruşturma komisyonu, disiplin amirleri ve müfettişler, haklarında soruşturma yapılanların özlük dosyalarını ve gizli sicil raporlarını inceleyebilirler.

    SİCİL NUMARASI

    Madde 103 - Personele sicil numarası verilir. İGEME'den ayrılanların sicil numaraları başkasına verilmez. İGEME'de yeniden görev alan personele eski sicil numarası verilir, eski ve yeni sicil dosyaları birleştirilir.

    KİMLİK KARTI

    Madde 104 - Personele, Personel Müdürlüğü'nce, fotoğraflı ve onaylı kimlik kartı verilir. Unvan değişikliğinde kimlik kartı yenilenir. Kimlik kartlarında silinti ya da kazıntı yapılmaz. Kimlik kartını kaybeden personel, durumu derhal Personel Müdürlüğü'ne bildirir. İGEME'den ayrılanların kimlik kartları iptal edilir.

    HİZMET BELGESİ

    Madde 105 - İGEME'den ayrılanlara, istekleri üzerine; görev unvanlarını ve sürelerini, tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarını, işe başlama ve ayrılma tarihlerini, ücretlerini ve ayrılma nedenlerini gösterir fotoğraflı ve onaylı hizmet belgesi verilir.

    ADRES VE AİLE DURUMU

    Madde 106 - Personel; bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini, çocuklarının öğrenim durumlarını, ücretlerinden başka gelirlerinin bulunup, bulunmadığını ve sürekli oturma adresleri ile istenilen diğer bilgileri, İGEME'ye atanmalarında, bu iş için düzenlenen aile durumu formuyla beyan eder. Adresinde ve medeni durumunda değişiklik olan personel, durumu bir hafta içinde Personel Müdürlüğü'ne bildirir. Bu bildirim sırasında değişikliğe ilişkin belgeler de eklenir.

    AYRILANLARIN ÖZLÜK DOSYALARI

    Madde 107 - İGEME'den ayrılan personele ait özlük dosyaları arşive kaldırılır.

    ONSEKİZİNCİ BÖLÜM : ÜCRET, MALİ VE SOSYAL HAKLAR

    ÜCRET, MALİ VE SOSYAL HAKLAR

    Madde 108 - Personelin, ücret ile diğer mali ve sosyal hakları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek sözleşme esasları çerçevesinde uygulanır.

    ONDOKUZUNCU BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İGEME'de görev yapan personel, (Ek - 1) sayılı cetvelde bu görev unvanlarına karşılık olarak belirlenen pozisyon unvanlarıyla görevlerine devam ederler.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İGEME pozisyonlarında bulunan ve yükselmeleri özel yönetmeliğe bağlı olmayan personelin diğer şartları haiz olmak kaydıyla Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde şube müdürü unvanlı pozisyonlara atanabilmeleri için lise veya dengi okul mezunu olmaları yeterli sayılır.

    Geçici Madde 3 - Bu Yönetmeliğe ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen sözleşmeli personel pozisyonları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak fiilen görev yapanların unvan ve sayıları düşülmek suretiyle kullanılır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 109 - Bu Yönetmelik 01/01/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 110 - Bu Yönetmelik hükümlerini ilgili Devlet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar