TOHUMLUKLARININ TESCİL, KONTROL VE SERTİFİKASYONU HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25.1.1964, No : 6/2609

    Dayandığı Kanunun Tarihi : 21.8.1963, No : 308

    Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 1.2.1964, No : 11622

    Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 3, S. 395

    Madde 1 - Tarla ve bahçe ürünleri, sebze ve yem bitkileri tohumluklarının çeşit safiyetini devam ettirmek, fiziksel niteliklerini muhafaza etmek için Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu hakkındaki 21/8/1963 tarihli ve 308 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik gereğince yürütülür.

    Tarla ve bahçe ürünleri ile sebze ve yem bitkileri deyimlerinden orman kapsamına giren bitkiler dışı her türlü bitki anlaşılır.

    Madde 2 - Memleket içinde yetiştirilen, satılan, dağıtılan, ithal ve ihraç edilen tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikalandırma işleri, Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Şubesi Müdürlüğü ile Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Enstitüsü, İstasyon ve Laboratuvarları ve Bölge Çeşit Deneme işleriyle görevli teşkilat tarafından yapılır.

    Lüzumu halinde bu işleri yapabilmek maksadiyle Tarım Bakanlığınca Zirai Araştırma Enstitüleri, Tohum Islah ve Deneme istasyonları, Tarla, Bağ ve Bahçe Araştırma Enstitüsü ve istasyonları da görevlendirilebilir.

    Tohumluklarını kendilerinin kontrol ve muayene ile sertifika etme imkanına sahip olduğu Tarım Bakanlığınca kabul edilen teşekküllere kontrol, muayene ve sertifikalandırma yetkisi verilebilir.

    Madde 3 - Tohumluk yetiştiren, satan, dağıtan, ithal ve ihraç eden bütün gerçek ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi, Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere, belediyelere ve İktisadi Devlet teşekküllerine ait işletme ve kurumlar tarım Bakanlığınca teftiş ve denetlenir.

    Bu teftiş ve denetleme, teknik kontrolörler, uzmanlar, kontrol memurları veya Tarım Bakanlığınca lüzum görülen hallerde bu Bakanlıkça görevlendirilecek, teftiş ve denetleme görevinin gerektirdiği niteliklere sahip teknik personel tarafından yapılır ve tohumluğun; 308 sayılı kanunda gösterilen niteliğinin sağlanması bakımından teknik şartların yerine getirilip getirilmediğini ve 308 sayılı kanunda öngörülen diğer hükümlere aykırılık olup olmadığının kontrolünü kapsar.

    Teftiş ve denetleme tarlada, bağ ve bahçede, depoda, ambarda, fabrikada, temizleme yerlerinde, gümrüklerde ve tohumluğun bulunduğu her yerde yapılır.

    Teftiş ve denetleme ile görevlendirilenlere Tarım Bakanlığınca mühürlü yetki belgeleri verilir. Bu belgeler, yetkilendirilenler bu görevde kaldığı müddetçe geçerlidir.

    Arazide, selektörleme, temizleme, ambalajlama yerlerinde ve fabrika depolarında yapılacak teftiş ve denetlemede görevlendirilenler emrine lüzumu kadar teknik personel verilir.

    Teftiş ve denetleme görevlendirme usul ve şekilleri ile yetki ve diğer esaslar Tarım Bakanlığınca tesbit edilir.

    Madde 4 - Memleket içinde yetiştirilen, ithal ve ihraç edilen tohumluklardan hangi cins ve çeşitlerin 308 sayılı kanuna tabi tutulacağı Tarım Bakanlığınca her yıl Mayıs ayında Resmi Gazetede ilan olunur. Bu ilan ilgililere ayrıca çeşitli araçlarla da duyurulabilir.

    Bu ilanın yapılabilmesi için o çeşidin "Tohumluk Çeşitlerinin Tesciline İlişkin Yönetmelik" e göre tescil olması şarttır.

    Kontrollü tohumluklar için tescil şartı aranmaz.

    Madde 5 - (Değişik paragraf: 17/06/1995 - 22316 s. R.G. Yön/2. md) Uygulamada aşağıda belirtilen nitelikteki tohumluklar kontrollü tohumluk sayılır. Kontrollü sayılacak meyve tohumluklarının nitelikleri ayrıca belirlenir.

    A) Sertifikalı tohumluk yetiştirmek üzere müracaat edipte sertifikalı tohumluk için lüzumlu bütün kontrol ve muayenelerden geçmiş olmasına rağmen sertifikalı tohumluk sınıfına girememiş, fakat yapılan laboratuvar muayeneleri sonucuna göre kontrollü tohumluk standartlarına uygunluğu tesbit edilmiş tohumluklar (Bu tohumluklar için verilecek raporda sertifikalı tohumluklarda gösterilen hususlar belirtilir.)

    B) Sertifikasyonun gerektirdiği kontrol ve muayenelere tabi tutulmadan yetiştirici, alıcı ve satıcının müracaatı üzerine, yapılan laboratuvar muayeneleri sonucuna göre kontrollü tohumluk standartlarına uygunluğu tesbit edilmiş tohumluklar.

    (A ve B bentlerinde yazılı tohumluklara ait standartlar Tarım Bakanlığı tarafından tayin ve tesbit edilir.)

    Madde 6 - İhraç edilecek tohumluklardan 308 sayılı kanunun 4 üncü maddesine göre sertifikasyon şümulüne alınmış olanlar için memleket dahilinde kullanılan standart vasıflar aranır. Bu tohumluklardan kontrollü olanlar için de asgari memleket içi standartların aranması şarttır.

    İhraç edilecek tohumluklarla ilgili olarak Resmi Gazetede yapılacak ilanda tohumluğun vasıf ve standartları yönünden nitelikleri Tarım Bakanlığınca tesbit olunur.

    Her ne suretle olursa olsun ithal edilecek tohumlukların, tohumluğun getirildiği memleketteki nizam ve usullere göre asgari anaç sınıfında olması esastır. Sertifikalı sınıftaki tohumlukların ithali ancak Tarım Bakanlığının özel izni ile olur.

    Fakültelerle resmi araştırma ve ıslah müesseselerinin kendi çalışma programlarına giren konularda ıslah materyali olarak kullanılmak üzere getirtecekleri tohumluk numuneleri 308 sayılı kanunun 11 inci maddesi hükmünün dışında bırakılmıştır.

    Bitki ıslahı üzerinde çalıştığı Tescil Komitesince tesbit edilen gerçek ve tüzel kişilere; Tarım Bakanlığınca yukarıki fıkrada gösterilen haklar aynen tanınabilir. Ancak, bunların getirtecekleri tohumlukların miktarları ıslahı üzerinde çalıştıkları bitkinin cinsine göre Tarım Bakanlığınca ayrıca tayin edilir.

    Madde 7 - Tarla ve laboratuvar muayeneleri için 308 sayılı kanunun 12 nci maddesi ile ücret alınamayacağına dair öngörülen ve 29/8/1963 tarihinde başlıyan beş yıllık süre içinde etiket, mühür, numune torbası, her türlü ambalaj vesaire gibi tarla ve laboratuvar muayenesi ile ilgili olmayarak kontrol ve sertifikasyon için gerekli olupta idarece yapılan giderler başvuranlarca ödenir. Her sınıf ve kademeden sertifikalı tohumluk ile kontrollü tohumluklarda kullanılacak her türlü standart etiket ve mühürlerin şekil ve esasları Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Enstitüsü Müdürlüğünce belirtilir.

    Beş sene sonunda alınmaya başlanacak olan tarla ve laboratuvar muayene ücretlerinin tutarı ve esasları, bu sürenin bitiminden en az bir yıl önce Tarım Bakanlığınca tesbit edilerek Resmi Gazetede yayımlanır ve ayrıca ilan olunur.

    Madde 8 - Bu Yönetmelik 21/8/1963 tarihli ve 308 sayılı kanunun 17 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 10 - Bu Yönetmeliği Tarım Bakanlığı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar