KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN İŞ VE MESLEK SAHİBİ OLABİLMELERİ İÇİN İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/11/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18235

    Amaç:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Yetiştirme Yurdunda korunup ta herhangi bir nedenle öğrenime devam etme imkanı bulamayan korunmaya muhtaç çocukların bir iş ve meslek sahibi olabilmelerini sağlamak üzere Kamu ve Özel işyerlerinde ücret karşılığı çalıştırılma esaslarını belirlemektir.

    Kapsam:

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Yetiştirme Yurtlarındaki çocukların iş ve meslek sahibi olabilmeleri için, işe yerleştirilmeleri, işte eğitilmeleri, çalışma şartlarının düzenlenmesi, ücretin belirlenmesi, ücretlerinin değerlendirilmesi, Yetiştirme Yurtları Yönetimlerinin ve çocuk çalıştıran işverenin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar.

    Dayanak:

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Başlıklar :

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup, Yönetmelik metnine dahil değildir.

    Tanımlar :

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) "Genel Müdürlük", Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    b) "Yetiştirme Yurtları" 13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi olmaları ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü Sosyal Hizmet Kuruluşlarını,

    c) "Müdür" Yetiştirme Yurtları Yönetiminde bulunan Sosyal Hizmet Kuruluşu Müdürünü,

    d) "Çocuk" yukarıda belirtilen kuruluşlarda bulunan korunmaya muhtaç çocuğu,

    gerekli olan önlemler, Yetiştirme Yurdu ile işbirliği yapılarak işverence alınır. Çocuğun çırak, kalfa veya usta olarak çalıştığı işyerinin 2089 sayılı Kanun kapsamına alınması halinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu konuda açılan kurslara çocuğun öncelikle gönderilmesi, işveren bilgilendirilmek suretiyle Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünce sağlanır.

    İşverence tek taraflı olarak, sözleşme akdi, çocuğun işyeri, iş ve işkolları değiştirilemez.

    Çocuklar, Müdürden izin almaksızın işyerini değiştiremez, terk edemez.

    Sözleşme Feshi:

    Madde 10 - Sözleşme hükümlerine aykırı hareket edildiği, Yurt Yönetimince tespit edildiği takdirde, durum işverene bir yazı ile bildirilerek gerekli uyarı yapılır.

    Uyarıya rağmen sözleşme hükümlerine aykırı hareketler devam edecek olursa, sözleşme tek taraflı olarak Müdürlükçe feshedilir,

    Ücret:

    Madde 11 - Çocuğun işçi, çırak, kalfa ve usta statüsünde işyerlerinde çalıştırılması halinde, bunlara ilişkin belirlenen yasal asgari ücretin altında sözleşme ve ödeme yapılamaz.

    Çocuğun Borçlar Kanununun 318 ve 330 uncu maddeleri hükümlerine göre çırak olarak çalışması halinde, mahalli örf ve rayice göre 2089 sayılı Kanun kapsamında çalışan çırağın alacağı asgari ücretin üçte ikisinden aşağı ücretle çalıştırılamaz sözleşme yapılamaz.

    Tarım işyerinde, tarım işçileri ile ilgili olarak yaşlarına göre belirlenen asgari ücretin altında sözleşme ve ödeme yapılamaz. Sözleşmenin süresi içinde taraflarca anlaşılarak ücrette değişiklik yapılabilir.

    Ücretin Ödenmesi:

    Madde 12 - Çocuğun ücreti aylık olarak hesaplanır. Çalışılan ayı takip eden ayın 5. gününe kadar Müdürce görevlendirilecek yetkili kişi tarafından, Ek: 2'de örneği gösterilen ücret alındı belgesi karşılığı işverenden tahsil edilir. işveren, yetkili kişi başvurduğunda çocuğun ücretini ödemekle yükümlüdür. Ücretin bir kısmı çocuğa harçlık olarak ödenir. Harçlık miktarı çevrenin sosyo-ekonomik yapısı dikkate alınarak Koordinasyon ve İnceleme Kurulunca tespit edilir. Günün koşullarına ve çocuğun durumuna göre ödenecek harçlık miktarı arttırılıp, azaltılabilir. Tahsil edilen ücretin, harçlık olarak ödenen kısmı ücret alındı belgesine işlenerek arta kalanı çocuğun adına, Milli Bankalardan birine açılan banka hesabına yatırılır. Alındı belgesinde bu durum belirtildikten sonra ücret alım belgesi çocuğun dosyasında saklanır.

    Ücretin işverenden alınmasından sonra beş gün içinde çocuğun harçlığının ödenerek arta kalanın bankaya yatırılması şarttır. Bankalarda çocuk adına açılan hesaplardan Müdür ve Müdür Yardımcısının vizesi olmadan para çekilemez. Bankada biriken para vadeli hesapta değerlendirilir.

    Bankada çocuk adına biriken para, reşit olduğu zaman çocuğa ödenir.

    Kamu Kuruluşları ve Genel Müdürlük işyerlerinde Çalışma:

    Madde 13 - Çocuğun, Genel Müdürlüğe bağlı veya bulunduğu Yetiştirme Yurdu Yönetiminden ayrı, kamu kuruluşlarına ait bir işyeri ve atölyede çalışması halinde, sözleşme düzenlenmesi ve ücret ödenmesine ilişkin kurallar aynen uygulanır.

    Çocuğun çalıştığı işyeri veya atölyenin bulunduğu Yetiştirme Yurdunun bünyesinde olması halinde, ücret ödemelerini yapan yetkili tarafından belirtilen koşullarda, Müdürlükten onay alınarak harçlık ödenir ve arta kalan kısmı bankaya yatırılır.

    Yetki ve Sorumluluk:

    Madde 14 - Çocuğun uygun işe yerleştirilmesinden, çalıştığı süre içinde işyerindeki çalışmasından, ücretinin düzenli alınıp, harçlığının düzenli verilmesinden ve arta kalan paranın bankaya zamanında yatırılması ve izlenmesinden Müdür sorumludur.

    Uygulama:

    Madde 15 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği güne kadar yapılan uygulama, üç ay içinde Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenir.

    Yürürlük :

    Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    EK : 1

    İŞ SÖZLEŞMESİ

    Çocuğun

    Adı ve Soyadı

    Baba Adı

    Doğum Yeri ve Yılı

    Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

    Bulunduğu Yetiştirme Yurdu

    Yetiştirme Yurdu Adresi

    İŞYERİNİN İşvereni :

    İşverenin Vekili :

    İşyerinde Ne işin Yapıldığı :

    İşyerinin Adresi :

    Çocuğun Çalıştığı işyerinin Bölümü Çocuğun Yaptığı işin Türü, Niteliği İşyerinde Çocuğun Çalışma Saatleri

    Çocuğun işyerinden Alacağı Aylık Çocuğun işe Başladığı Gün Sözleşmenin Süresi ................................. Yetiştirme Yurdu öğrencilerinden yukarıda açık kimliği ve iş durumu yazılı .......................... belirtilen işyerinde (işçi, çırak, 2089 sayılı Kanun kapsamında çırak, kalfa, usta) olarak işe alınmıştır.

    Çalışma süresinde, işe uyumu, tavır ve davranışları, işte öğrenim ve becerisi, işe devamı konularında işyeri yönetimince Yetiştirme Yurdu yetkililerine bilgi verilecektir.

    Ücret, çalışılan ay takip eden ayın başında (5 gün) içinde Yetiştirme Yurdunca tayin edilecek yetkiliye ücret alındı belgesi karşılığında ödenecektir.

    İşyerinde çalışma süresince, çocuğun eğitimi ve yetişmesi ile ilgili olarak işyeri yetkilileri ile Yetiştirme Yurdu yetkilileri işbirliği içinde hareket edecektir. Bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiştir. Bir nüshası işverende, bir nüshası Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünde çocuğun dosyasında bulunacaktır.

                            Yetiştirme Yurdu Müdürü

    Mevzuat Kanunlar