YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA YÖNETMELİĞİ

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/03/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 17293

    Yönetmeliğin Kapsamı:

    Madde 1 - Bu yönetmelik 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış olup, aynı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi kapsamına giren Devlet Daire ve Kuruluşları, Katma Bütçeli Daireler., İl Özel İdareleri ve Belediyelerce yaptırılacak her çeşit Yapı., Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde ve Müteahhitlik Karnesi ile ilgili işlemlerde uygulanır.

    BİRİNCİ BÖLÜM : İhaleye Katılma (Yeterlik) Belgesi

    Belgenin niteliği:

    Madde 2 - (Değişik şekli) İhaleye Katılma Belgesi yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerine katılmak isteyenlerle ilgili olarak 1. maddede belirlenen kuruluşlar tarafından ihale komisyonuna verilmek için hazırlanan ve yalnız verildiği iş için geçerli olan bir belgedir.

    Belge Almak İçin Başvurma:

    Madde 3 - (Değişik fıkra) İ haleye katılma belgesi için ihaleyi yapacak idarece belirtilen yere dilekçeyle başvurulur.

    Dilekçenin ihalenin ilanında yazılı süre içinde verilmesi ve aşağıda yazılı belgelerden ilanda istenilmiş olanların dilekçeye eklenmesi lazımdır.

    a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi, aslı ve örneği,

    b) Yapı araçları bildirisi, (örnek no:1)

    c) Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum bildirisi, (örnek no: 2/A, Örnek no:3)

    e) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi (Örnek no : 4)

    (Değişik fıkra) Keşif bedeli her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tesbit edilerek yayımlanan miktarı geçmeyen (bu bedel 1994 yılı birim fiyatları ile 2 milyar TL. dir.) işlerin ihalelerine girmek isteyenlerden ve yabancı firmalardan Müteahhitlik karnesi aranmaz. Ancak bunlar, ilan şartları dahilinde teknik yeterliliğini ve ihalesine girmek istedikleri işin özelliğinde bir işi bitirdiğini gösterir iş bitirme belgelerini dilekçelerine eklerler.

    (Eklenen fıkra) Bu hesaplarda "Her Miktarda" karnelerin tutarı 1994 yılı birim fiyatlarıyla 610 milyar TL. olarak alınır ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl yayımlanan karne katsayıları uygulanarak değerlendirilir.

    Belge komisyonlarının kuruluş ve görevleri:

    Madde 4 - Belge komisyonları her yıl aşağıdaki biçimde :

    a) Merkezde; Bakanlık onayı ile en az üçü teknik personel olmak üzere bir başkan ve en az üç üyeden,

    b) Genel Müdürlüklere bağlı taşra teşkilatında; Genel Müdürlük onayı ile en az üçü teknik personel olmak üzere bir başkan ve en az üç üyeden,

    c) Bayındırlık, YSE ve İl İmar Müdürlükleri gibi Müdürlüklerde Valilik onayı ile adı geçen Teknik Müdürlerin Başkanlığı altında en az biri teknik personel olmak üzere en az üç üyeden,

    d) Bakanlıklar dışındaki kuruluşlarda; kuruluşun en büyük amirinin onayı ile en az ikisi teknik personel olmak üzere bir başkan ve en az üç üyeden kurulur.

    Komisyonların kuruluşu sırasında yeterli sayıda yedek üye de tesbit edilir.

    Belge Komisyonlarının Görevleri :

    (Değişik fıkra) İhaleye katılma belgesi verecek belge komisyonları; ilan ve ihale şartnamesi ve yukarıda 3. maddede sözü edilen belgeleri, gerekiyorsa müteahhidin karnesine ve gizli siciline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alacakları bilgileri, müteahhidin bitirmiş veya yapmakta olduğu işlerdeki tutum ve başarısını taahhüt etmiş olduğu işlerin türünü, her yönden iş kapasitesini, tecrübesini inceler ve yapacağı değerlendirmeye göre ihaleye katılması için yeterli görülenlerin karara bağlar ve ihale komisyonuna verir.

    Diğer şartları tamam ve yerine getirilmiş olsa dahi;

    a) 3. maddede belirtilen belgelerin gerçek dışı olduğu anlaşılanlara,

    b) (Değişik bent) İhaleye katılması yeterli görüldüğü halde geçerli teklif vermemeyi alışkanlık haline getirenlere,

    c) Son üç yıl içinde idareye karşı taahhüt etmiş olduğu, herhangi bir işi feshedilmiş olanlara,

    d) İdareye, taahhüt işlerinden doğan ve kesinleşen borcunu ödemeyenlere, yeterlik belgesi verilmez.

    Komisyon : Başkan ve üyelerin tamamının katılması ile toplanır. Başkan ve üyelerin kabul veya red şeklinde oy kullanmaları zorunludur. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Verilen kararlar gerekçeleri ile tutanağa geçirilerek oylamaya katılanlarca imzalanır. Alınan karara karşı oy kullananlar gerekçesini belirtirler.

    Komisyon kararları yetkili makamın onayından sonra geçerli olur.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müteahhitlik Karnesi

    Tanım:

    Madde 5 - Müteahhitlik karnesi, ilgilinin (gerçek veya tüzel kişinin) ihalesine katılabileceği işin grubunu ve keşif bedelinin tavanını gösterir.

    Müteahhitlik karneleri iş gruplarına göre düzenlenmiş olup, birden fazla grubu kapsayabildiği gibi her gruba ait tutarlar da değişik olabilir.

    İdareler ihale etmek istedikleri işin özelliklerini ve keşif bedelini gözönünde tutarak, bu gruplardan birini tesbit eder.

    İdareler ihalelere katılmak için başvuranlardan (3. madde sonunda belirtilen özel husus hariç) müteahhitlik karnesinden başka ayrıca iş bitirme belgesi isteyemez.

    Ancak 3. maddede belirtilen belgelere ve 4. maddedeki esaslara gerekli değerlendirme belge komisyonlarınca yapılır.

    (Ek fıkra: 12/06/2002 - 24783 S. R.G. Yön./1. md.;Değişik fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Müteahhitlik karnesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bir defaya mahsus olmak üzere müteahhitlik yemini yaparlar. Adına karne çıkarılacak şahıs ve adına karne çıkarılacak veya devralacak şirketin yönetim kurulu başkanı, ortakları, (sorumluluğuna göre) aşağıda metni yazılı yemin belgesini imzalar. Belgenin bir nüshası Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına sunularak ilgilinin dosyasına konur.

    (Ek fıkra: 12/06/2002 - 24783 S. R.G. Yön./1. md.) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müteahhitlik Yemin Metni aşağıdaki şekildedir;

    (Ek fıkra: 12/06/2002 - 24783 S. R.G. Yön./1. md.) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uyacağıma, Devlet İhale Kanunu, İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Yönetmelikleri ve ilgili genelgelerin müteahhitlere yüklediği sorumluluklar çerçevesinde; depremle ilgili yönetmeliklere, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine, öncelikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kontrol Yönetmeliklerine olmak üzere; ilgili Teknik Yönetmelik, Teknik Şartname, Özel Şartname ve Sözleşme hükümlerine uyacağıma, fen ve sanat kuralları içinde, kamu yararından sapmadan ülkemin yararına çalışacağıma, iş ve meslek ahlakına uygun ve iş hukuku hükümleri çerçevesinde müteahhitliğimi icra edeceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

    İş Grupları:

    Madde 6 - Müteahhitlik karneleri A, B, C, D, G ve H olmak üzere 6 grupta toplanmış olup bunlar aşağıda gösterilmiştir.

    A Grubu :

    Önemli teknik özelliği olan veya yapımı özel ve önemli miktarda makine ve teçhizata, özel ihtisasa ve geniş organizasyona ihtiyaç gösteren büyük işler.

    (Değişik fıkra) Keşif bedeli 1994 birim fiyatları ile 92 milyar TL.'yı geçen;

    Barajlar, regülatörler, nehir ıslahı, sulama, drenaj, şehir kanalizasyon şebekeleri, limanlar, barınak ve iskeleler, köprüler, alt ve üst geçitler, yol ve demiryolları, tüneller, finükülerler, metrolar, hidrolik ve termik santraller, akaryakıt boru hatları, mekanik tesisler, rafineri tesisleri, hava alanları, su depoları, önemli binalar, silolar ve benzeri işler ile bunların onarımları veya ikmal inşaat işleri.

    B Grubu :

    Teknik özelliği olan ve yapımı A grubu derecesinden makine ve teçhizata, özel ihtisasa ve geniş organizasyona ihtiyaç göstermeyen yapı, tesis ve onarım işleri,

    (Değişik fıkra) Keşif bedeli 1994 birim fiyatları ile 12 milyar TL'yı geçen;

    A grubunda sayılan işlerin küçükleri ile tek açıklığı 10 metreyi aşan köprüler, göletler, su tesisleri, rıhtım ve sahil koruma tesisleri, şehir su ve gaz şebekeleri, tarama işleri, pampa istasyonları, büyük binalar ve benzeri işler.

    C Grubu :

    B Grubunda yazılı işlerin dışında kalan işler.

    (Değişik fıkra) Keşif bedeli 1994 birim fiyatları ile 12 milyar TL'ya kadar;

    Münferit kanal ve içme suyu, köy yolları, kaldırım, basit tahkimat ve her türlü yapı, tesis ve onarım işleri.

    D Grubu :

    (Değişik fıkra) Keşif bedeli 1994 birim fiyatları ile 92 milyar TL'ya kadar;

    Eski eserler ve tarihi her türlü yapılar, mabetler, anıtlar, mozoleler, su kemerleri, bentler, surlar ve tarihi köprülerin onarım ve restorasyonu ve benzeri işler.

    G Grubu :

    (Değişik fıkra) A grubunda belirtilen işlerin keşif bedeli 1994 yılı fiyatları ile 12 milyar TL'yı geçen her türlü tesisat, yüksek gerilimli enerji nakil hatları, trafo merkezleri elektrik ve telefon şebekeleri, tulumba terfi istasyonları, ses, yazı ve resim alıcı-verici istasyonları, ışıklandırma ve aydınlatma tesisleri, sinyalizasyon, elektrifikasyon ve benzeri işler.

    H Grubu :

    (Değişik fıkra) Keşif bedeli 1994 birim fiyatları ile 12 milyar TL'ya kadar;

    B ve C grubunda sayılan yapıların her türlü tesisat işleri ile G grubundaki işlerin küçükleri.

    (Değişik fıkra) 8. madde esaslarına göre tesbit edilecek karne tutarı 92 milyar TL'yı geçen karneler A grubuna, 12 milyar TL'yı geçen karneler iş türüne göre B veya G grubuna girer. Karne tutarı 610 milyar TL'yı aştığı takdirde miktar belirtilmez A grubuna " HER MİKTARDA " ibaresi yazılır.

    (Ek fıkra: 12/06/2002 - 24783 S. R.G. Yön./2. md.) Bu maddede geçen iş gruplarından A Grubunda tanımını bulan işlerden tek bir taahhütte taahhüt edilmiş, ayrı ayrı bölümler halinde teslimi, geçici kabulü yapılan global diye adlandırılan işler 8 inci maddedeki hükümler karne tutarı hesabında değerlendirmeye esas alınır.

    (Ek fıkra: 12/06/2002 - 24783 S. R.G. Yön./2. md.) 13/06/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanuna göre kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan, yap - işlet - devret modelindeki işlerin son keşif bedelleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşun yapım - yatırım bütçelerine eklenir. 8 inci maddenin alt bentlerinde; yapımı gerçekleştiren müteahhit ve taşeronun, yönetim ve denetimi yapan teknik personelin, karne tutarları hesabında değerlendirmeye esas alınır.

    Bu maddede belirtilen miktarlar 1980 yılı esas alınarak tesbit edilmiştir. İleriki yıllarda bu miktarlara Bayındırlık Bakanlığınca yayımlanan katsayılar uygulanır.

    Karnelerin kendi iş grupları dışında geçerliliği:

    Madde 7 - Müteahhitlik karnesi sahiplerinin kendi karnelerinde yazılı iş grupları dışında ihalelerine girebilecekleri işlerin grup ve tavan keşif bedelleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) A grubu karnesi olanlar, karnelerinde yazılı tutar kadar diğer gruplardaki bütün işlere,

    b) B grubu karnesi olanlar, karnelerinde yazılı tutar kadar C ve H grubu işlere ve karnelerindeki yazılı tutarın

    'ü nispetinde G grubundaki işlere, mimar olanlar ½'si nispetinde D grubu işlere,

    c) G grubu karnesi olanlar, aynı miktarda C ve H, l/4'ü nispetinde B grubundaki işlere,

    d) C grubu karnesi olanlar, karnelerindeki yazılı tutarın l/4'ü nispetindeki H grubundaki işlere,

    e) H grubu karnesi olanlar, karnelerindeki yazılı miktarın l/4'ü nispetinde C grubundaki işlere girebilirler.

    Karne tutarının tespiti ve değerlendirme:

    Madde 8 - (Değişik Madde)

    Müteahhitlik karne tutarları her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan katsayılar gözönüne alınarak aşağıdaki esaslar dahilinde tesbit edilir.

    I - Müteahhitler için :

    a) 6. maddede belirtilen iş gruplarına giren işlerden bir veya birkaçını yurt içinde taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış olanların tek bir taahhütte yapmış olduğu en büyük işin (sözleşmesinde belirtilen iş artışı sınırını aşması halinde sözleşme konusu işin aynı şartlarla ikmalini teminen ek sözleşme ile taahhüt edilen ilk keşif bedelinin yasal iş artışı ile birlikte % 100'üne kadar yapılan işlerde dahil) sözleşme birim fiyatları ile son keşif bedelinin iki katı (her türlü fiyat farkı hariç) alınarak, veya yukarıda belirtilen şartlardaki iş artışının ilk keşif bedelinin % 100'ünü geçtiği durumlarda daha büyük sonuç vermek şartıyla sözleşme birim fiyatları ile son keşif bedelinin kendisi esas alınarak veya daha büyük sonuç vermek şartıyla bitirilen işler içinde birinin geçici kabul tarihi esas alınarak geriye doğru 3 yıl içinde bitirdiği işlerin (sözleşmenin iş artışı sınırını aşması halinde sözleşme konusu işin aynı şartlarla ikmalini teminen ek sözleşme ile taahhüt edilen yasal iş artışı dahil) sözleşme birim fiyatları ile son keşif bedellerinin (her türlü fiyat farkı hariç) toplamı alınarak (bu toplam en büyük işin keşif bedelinin üç katından fazla olamaz) karne tutarı bulunur.

    b) Yurt dışında iş yapan müteahhitlerden yabancı ülke kamu kuruluşlarından doğrudan doğruya sözleşme ile taahhütte bulunanlara, geçici kabulünü yaptırdıkları tek bir taahhüt konusu işin ilk keşif bedelini geçmemek üzere, yapılan kısmının bedeli karşılığında sözleşme tarihindeki Türk Lirası tutarı karne hesabına esas alınır. Bu fıkraya göre karne verilebilmesi için, yabancı ülkelerden alınmış ve ihaleye yetkili makamca imzalanmış ve örnek 5/a'ya göre düzenlenmiş ise bitirme belgesi ve bunların doğruluğunu teyid eden dış ülke temsilcilerimizin (Elçi, Konsolos) tasdik ettikleri belgelerin asılları ile tasdikli tercümelerinin başvuruya eklenmesi lazımdır.

    Devlet Daire ve Kuruluşları, Katma Bütçeli Daireler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerce yaptırılan emanet işler ile gerçek ve tüzel kişilerin, sermayesinde Devlet payı % 50'den az olan Kuruluşların işlerini yapanlar Taşeron sayılır.

    II - Taşeronlar İçin :

    a) Devlet Daire ve Kuruluşları, Katma Bütçeli Daireler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin emanet işlerini malzeme ve işçilik dahil olmak üzere yapan taşeronlara, tek bir emanet komisyonu kararındaki keşif bedelini geçmemek şartıyla, fiilen yaptıkları işin tutarı kadar karne verilir. Ancak; ilgili idare tarafından düzenlenmiş ve işin fenni şartlara uygun olarak tamamlandığını gösteren belgenin başvuruya eklenmesi şarttır.

    b) (Değişik Bent) Bu bendin (A) alt bendindeki idarelerin müteahhitlere ihale ettikleri işlerin tümünü veya bir kısmını, malzemeleri ile birlikte ve işe başlama sırasında Noterce tasdik edilmiş sözleşme ile müteahhidin işini yapanlara; yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel tutarı esas alınarak karne tutarı hesaplanır. Müteahhit tarafından verilecek belgelerin, idarelerce, işlerin sözleşme ve eklerine uygun olarak ve taşeron olan kişi tarafından yapıldığının belirtilmesi suretiyle tasdik edilmiş olması şarttır. Noter tasdikli sözleşme bulunmaması halinde karne talebi işleme konulmaz.

    c) (Değişik Bent) Gerçek ve tüzel kişilerle sermayesinin % 50'sinden az payı Devlete ait olan idarelerin belli bir kullanma veya işletme amacına hizmet etmek üzere yaptıracakları işlerin tümünü veya bir kısmını Noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak yapanlara kendi sözleşmelerinde yazılı bedel tutarını geçmemek kaydıyla fiilen yaptırılan iş miktarı karne hesabına esas alınır. Karnenin alınabilmesi için; Noter tasdikli sözleşmenin, ilgisine göre yapı ruhsatının, yapı kullanma izin belgesinin veya muadili bir belgenin (ilgili resmi kuruluşlardan alınmış), iş sahibinin taahhüt edilen işleri anlaşma hükümlerine uygun olarak yaptığını belirten belgenin, işin yapımı ile ilgili harcamalara ait belgelerin (görüldükten sonra iade edilmek üzere, fatura, bordro, hakediş, vb.) başvuruya eklenmesi lazımdır. Ancak; Noter tasdikli sözleşme olmamakla birlikte, ibraz edilecek diğer belgelere göre, işi yaptığının anlaşılması halinde Karne Komisyonunca karne verilir. Karne hesabındaki iş tutarı, yapı kullanma izninin veya muadili belgenin alındığı yıla ait Maliye Bakanlığınca yayınlanan (binaların metre kare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel)'e göre hesaplanır.

    d) (Değişik Bent) Bu maddenin (I) no.lu bendinin (B) alt bendinde belirtilen yurt dışında iş yapan müteahhitlere ihale edilen işlerin tümünü veya bir kısmını malzemeleri ile birlikte ve işe başlama sırasında sözleşme ile müteahhide karşı yapma taahhüdünde bulunanlara, yaptıkları işin sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarının % 50'sini geçmemek üzere, sözleşme tarihindeki Türk Lirası tutarı karne hesabına esas alınır. Bu alt bende göre karne verilebilmesi için, sözleşmenin, esas müteahhit tarafından verilecek ve yapılan işlerin esas sözleşme ve eklerine uygun yapıldığını belirten yabancı kamu kuruluşunca tasdikli belgelerin ve bunların doğruluğunu teyid eden dış ülke temsilcilerimizin tasdik ettikleri belgelerin asılları ile tasdikli tercümelerinin de başvuruya eklenmesi lazımdır.

    Taşeronlara emanet kararından veya işin ilk sözleşmesinden sonra aynı işin devamı olarak yaptırılan işler ayrı iş kabul edilerek değerlendirilir. (Ancak aynı yerde birbirini takip eden parsellerde imar parseli dolayısıyla ayrı ruhsatlar almak mecburiyeti olan ve fakat temel ruhsatı aynı tarih, temel üstü ruhsatı ve yapı kullanma izni yaklaşık tarihlerde olan sitelerde beraber değerlendirilebilir.) Birden fazla iş yapanlara verilecek karnenin tutarı, yaptığı işlerden tutarı en büyük olanı veya daha büyük sonuç vermek şartıyla en son bitirilen işin geçici kabul veya yapı kullanma izin belgesi tarihi esas alınarak son üç yıl içinde bitirdiği işlerin yukarıda belirtilen esaslara göre tesbit edilen bedellerinin toplamı alınarak bulunur. Bu toplam en büyük işin bedelinin bir buçuk katından fazla olamaz.

    (Ek paragraf: 30/09/2003 - 25245 S. R.G. Yön./1. md.) Bu maddenin (II) no.lu bendinin (c) alt bendinde belirtilen özel işlerin yapımını yurt dışında üstlenen Türk müteahhitlerin yaptıkları işlerin tümünü sözleşme ile taahhütte bulunanlara sözleşme bedelinin % 50 sini geçmemek üzere, sözleşme tarihindeki Türk Lirası tutarı, karne hesabına esas alınır. Sözleşmede bedel olmaması halinde karne hesabındaki iş tutarı aynı maddenin (c) alt bendine göre değerlendirilir. Karnenin alınabilmesi için; sözleşme, ilgisine göre Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili ülkenin yerel yönetimlerince tanzim edilmiş bu belgelere eş değer belgeler ile işin yapımına ait harcama belgelerinin (görüldükten sonra iade edilmek üzere fatura, bordro, hakediş, ve benzeri) o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri ve Konsolosluklarınca tasdikli aslı ve Türkçe tercümeleri başvuruya eklenecektir.

    III - Teknik öğrenim yapanlar için :

    a) Öğrenim durumuna göre;

    1) Öğrenimlerini bitirme tarihlerini izleyen yıldan başlamak ve her yıl için 4 milyon TL. sayılmak üzere; inşaat ve Mimar Yüksek Mühendis veya Mühendisleri ile Yüksek Mimar ve Mimarlara B ve Elektrik, Makine Yüksek Mühendis veya Mühendislerine G gruplarından,

    2) Öğrenimlerini bitirme tarihlerini izleyen yıldan başlamak ve her yıl için 2 milyon TL. sayılmak üzere; İnşaat Fen Memuru, Tekniker, Yüksek Tekniker ve Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Yapı Bölümü mezunlarına C ve branşları Elektrik ve Makine olan Fen Memuru, Tekniker, Yüksek Tekniker ve Yüksek Teknik Öğretmen Okulu mezunlarına H gruplarından,

    3) Öğrenimlerini bitirme tarihlerini izleyen yıldan başlamak ve her yıl için 2 milyon TL sayılmak üzere; Maden., Harita ve Kadastro, Jeoloji, Kimya, Orman, Ziraat Yüksek Mühendisleri ile İstihkam Okulu,. Fen Tatbikat Okulu mezunlarına C ve Gemi, Gemi Makineleri İşletme Yüksek Mühendis ve Mühendisleri ile Muhabere Okulu mezunlarına H gruplarından,

    4) Mesleği ile ilgili çalışmada bulunmuş olmak şartı ile, öğrenimlerini bitirme tarihlerini izleyen yıldan başlamak ve her yıl için l milyon TL. sayılmak üzere; Teknisyen Okulları (Meslek Yüksek Okulu), Yapı Kalfa Okulları, Yapı ve Sanat Enstitüsü (Meslek Lisesi) mezunları ile Bayındırlık ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan kurslardan l. derce Ehliyetli Kalfa ve Teknisyen diploması alanlara öğrenim ve ihtisas dallarına göre C veya H gruplarından müteahhitlik karnesi düzenlenir.

    Öğrenim durumlarına göre her yıl için 4,2 ve l milyon TL. olarak belirtilen miktarlar 1980 yılı esas alınarak tesbit edilmiştir. İleriki yıllarda bu miktarlara, Bayındırlık Bakanlığınca yayımlanan katsayılar uygulanır.

    b) Teknik öğrenim yapmış olanlardan kamu kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri ve Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde denetlendikleri işlere göre;

    l) Mühendis, Mimar ve Tekniker olmak şartıyla Kontrol Mühendisi, Şantiye Mühendisi sıfatıyla kendi öğrenim ve ihtisas dallarında, bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yetkili ve sorumlu olarak yapmış olanlara, yaptırdıkları veya denetledikleri işlerden geçici kabulü yapılanların en çok 12 aylık sürede kendi öğrenim ve ihtisas dallarındaki denetlenen veya yaptırılan kısmının (keşif bedelleri esasına göre) tutarı alınarak, (aynı üçte birinden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)

    2 - Mühendis ve Mimar olmak şartıyla, Kontrol Şefi, Şantiye Şefi, Bölge Yapım, Bakım ve Onarım Şube Şefi sıfatıyla kendi öğrenim ve ihtisas dallarında bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yetkili ve sorumlu olarak yapmış olanlara; yaptırdıkları veya denetledikleri işlerden geçici kabulü yapılanların en çok 12 aylık sürede kendi öğrenim ve ihtisas dallarındaki denetlenen veya yaptırılan kısmının (keşif bedelleri esasına göre ) tutarı alınarak, (aynı işte birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)

    3 - Mühendis ve Mimar olmak şartıyla yapım işlerinde, Bölge Müdür ve Yardımcıları, Kamuya ait inşaat ve Tesisat Müdürleri, Bayındırlık Müdürleri, YSE. Müdürleri, İl İmar Müdürü ve Yardımcıları, Müstakil Kontrol Amirleri ve bunlarla aynı teknik düzeyde görev yapanlar, bu görevleri sırasında başarı ile yönettikleri ve denetledikleri ve Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işlerden geçici kabulü yapılmış olanlarının en çok 12 aylık sürede kendi öğrenim ve ihtisas dallarında meydana getirilen kısmının (keşif bedelleri esasına göre ) tutarının % 75'i alınarak,

    4 - Mühendis veya mimar olmak şartıyla; yapım işlerinde Yapım ve Teknik İşler Daire Başkanı ve yardımcıları ile Merkez Fen Heyeti Müdürü ve yardımcıları ve bunlara eşdeğer görevde bulunanlara ve şube müdürlerine bu sıfatlarla yönettikleri ve denetledikleri, bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işlerden geçici kabulü yapılmış olanlarının en çok 12 aylık sürede yönetilen ve denetlenen kısmının (keşif bedelleri esasına göre) tutarının % 50 si alınarak, (Yardımcı pozisyonundaki görevde birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.) Karne Komisyon Başkanı ve üyelerinin şube müdürü eşdeğeri görevi olarak kabul edilmesi ve üç (3) yıl görev yapması koşulu ile bu bendin belirtilen tavan tutarı üzerinden karne değerlendirilmesi yapılır.

    (Bu alt bentteki pozisyonlarda kesin hesap, keşif, zemin etüdü, labaratuvar, şartname ve proje hizmeti yapanlarla yardımcı olarak çalışanlar için eğitim ve ihtisas dalları göz önünde bulundurularak yukarıdaki % değeri % 25 olarak uygulanır.)

    a/l paragrafında belirtilen meslek ünvanlarına girmeyen teknik elemanlardan öğrenim ve ihtisas dalları dışında olmak üzere, 8/III maddesinin b/l, b/2, b/3 ve b/4 paragraflarında yazılı görevleri yapanlar için; keşif bedelleri esasına göre bulunacak tutarın % 25'i alınarak,

    5 - Mühendis veya mimar olmak şartıyla en az iki yıl genel müdürlük veya Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı veya Nato Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı veya bunların yardımcılığı görevini yapmış olanlar ile Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yapmış olanlar ve üç yıl Bakanlık Araştırma Planlama Koordinasyon Kurul Başkanlığı görevini yapmış olanlar için bu görevleri sırasında yönettikleri ve denetledikleri yapım yatırım bütçesinin gerçekleştirilen bölümünün en büyük değer veren bir yıllık süreye ait tutarının % 10'u hesaba esas alınarak,

    6 - a) Mühendis ve Mimar olmak şartıyla Bakan, Müsteşar ve Yardımcıları ile Bayındırlık Kurulu Asil Üyeleri için (A) grubundan olmak ve bu görevleri süresindeki yapım yatırım bütçesinin en büyük değer veren l yıllık süreye ait tutarının % 20'sini geçmemek üzere (yukarıdaki sürede Bakanlığa bağlı olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri yapım yatırım bütçelerinin % 10'u hesaba dahil edilmek kaydı ile) ve görev süreleri hesaba esas alınarak,

    b) Teknik elemanlara her bir iş grubu için hak kazanılan karne miktarı tesbit edilir.

    c) B/6/c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığında Bayındırlık Kurulu Üyeliği yapmış olanlardan Genel Müdür olanlar için en az 3 yıl, Yüksek Fen Kurulu Başkanı için 3 yıl, diğerleri için 4 yıl, Bayındırlık Kurulu Üyeliği yapmamış olanlardan genel müdür yardımcıları için 3 yıl, Bakanlık Teknik müşavirleri için 5 yıl görev yapmak koşulu ile bu görevleri süresindeki ana hizmet birimleri ile bağlı kuruluşların yapım yatırım bütçelerinin (Bakanlık Yapım, Yatırım Bütçesi) gerçekleştirilen bölümünün, en büyük değer veren, bir yıllık süreye ait tutarının % 10'u ile varsa Bakanlık ilgili kuruluşlarının aynı bir yıllık görev süresine ait yapım yatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümlerinin % 2,5'u toplamı hesaba esas alınarak, teknik elemanlara her iş grubu için hak kazanılan karne miktarı tespit edilir.

    Bu miktarlar, her iş grubunda 1994 fiyatları ile;

    B/1 alt bendinde belirtilen görevler için 125 Milyar TL.

    B/2 alt bendinde belirtilen görevler için 175 Milyar TL.

    B/3 alt bendinde belirtilen görevler için 225 Milyar TL.

    B/4 alt bendinde belirtilen görevler için 250 Milyar TL.

    (B/5) ve (B/6-c) alt bendinde belirtilen görevlerden Genel Müdür Yardımcılığı, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkan Yardımcılığı; NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkan Yardımcılığı ve Bakanlık APK Kurul Başkanlığı görevleri için 310 Milyar TL. tavan tutarlarını geçemez. Ancak tavan tutarını aşan kısımlar, tavan tutarının % 25'ini geçmemek üzere % 10 oranında karne tutarına ilave edilir. Bu bentdeki görevleri yapanlar gerekli sürelerini tamamlayarak üst görevlere atandıklarında, atandıkları andan itibaren 310 milyar TL.tavan tutarı dikkate alınmaz.

    (B/5) ve (B/6) bentlerindeki görev süresini tamamlayamadan bir üst göreve atananlar, üst görevlerde de gerekli süreleri tamamlayamadan ayrılmaları durumunda üst görevlerde geçen süreler, alt görevde geçen sürelere eklendiğinde, alt görevlerinin süresini tamamladığında alt görevden karne değerlendirilmesi yapılır. Bayındırlık Kurulu üyeliği de üst görev olarak kabul edilir.

    A Grubunda belirtilen bir işi, başından geçici kabulünün yapımına kadar denetleyenler veya yönetenlerin iş denetleme ve iş yönetme belgelerindeki bu işin son keşif tutarının daha büyük sonuç vermesi halinde, (B/1, B/2, B/3, B/4 ve B/5) alt bentlerindeki 12 aylık süre için, tutar yerine bu işe ait son keşif tutarı karne tespitine esas alınır. Ancak bu şekilde bir iş için hesaplanan karne tutarı, (B) alt bendinde belirtilen tavan tutarlarının bir buçuk katını geçemez.

    Denetleme, müteahhitlik, taşeronluk işleri yapanların 8 inci maddenin (I., II., III) numaralı bentleri esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu diploma değerlendirmesi de ilave edilerek farklı gruplar dahi olsa bir üst grup limitini aşıyorsa toplanarak bir üst grup verilir.

    (B/5) ve (B/6) alt bentlerinde sayılanlardan biri, yapım işlerinde birkaç değişik görevde bulunulmuş ise, en büyük değer veren karne tutarı ile en yüksek göreve ait tavan tutarı esas alınarak değerlendirme yapılır.

    (A/3) alt bendindeki meslek unvanlarını taşıyanlar için (B/5) ve (B/6) alt bentlerindeki esaslara göre hesaplanan karne tutarının tamamı alınmak ve bu sonuç tutarın ait olduğu karne grubundan olmak üzere değerlendirilir.

    Mühendis (İnşaat, Makine, Elektrik) veya mimar olmak şartıyla kendi meslekleri ile ilgili olarak kamu kuruluşlarının verdiği taahhütlerde devlet adına müşavir firma kontrol teşkilatında Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde ve Yönetmeliğin (III-B/1, B/2, B/3) alt bentleri esasları dahilinde denetledikleri işlere göre değerlendirme yapılır.

    Atamaya yetkili amirin onayının dilekçeye eklenmesi şartıyla, 8 inci maddenin (III) numaralı bendinin (B/1), (B/2), (B/3) ve (B/4) numaralı alt bentlerindeki görevlerin (A/2), (A/3) ve (A/4) numaralı alt bentlerindeki meslek unvanlarını taşıyanlara yaptırılması halinde bunlara da görevlerinden dolayı (B/1), (B/2), (B/3) ve (B/4) alt bentlerinde belirtilen esaslara göre tespit edilecek miktarların % 25'ini geçmeyecek değerde karne tutarı hesaplanır.

    Karne tutarı ve grubunun tespiti bu maddede belirtilen esaslara göre hesaplanan miktarların toplanması suretiyle yapılır. Ancak müteahhit ve taşeron olarak aynı üç yıl içinde bitirilen işler için hesaplanan karne tutarları bu toplama girebilir.

    Tavan tutarlarını geçemez.

    1) Mühendis, Mimar veya Tekniker olmak şartıyla arazi ve şantiye mühendisi olarak kendi öğrenim ve ihtisas dallarında, bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yetkili ve sorumlu olarak yapmış olanlara, bu işlerden geçici kabulü yapılmış olanların, en çok 12 aylık sürede kendi öğrenim ve ihtisas dallarında belirtilen kısmının (keşif bedelleri esasına göre) yurt içi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde % 50 'si alınarak, (Aynı görev yapan birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.) % oranı teknikerler için yurt içi işlerde % 25, yurt dışı işlerde % 12,5 olarak uygulanır.

    2) b/5 ve b/6. paragrafında sayılanlardan biri, yapım işlerinde bir kaç değişik görevde bulunmuş ise, en büyük değer veren karne tutarı ile en yüksek göreve ait tavan tutarı esas alınarak değerlendirme yapılır.

    3) a/2, a/3 ve a/4. paragraflarındaki meslek ünvanlarını taşıyanlar için 5. ve 6. paragraflardaki esaslara göre hesaplanan karne tutarının % 40'ı alınmak ve bu sonuç tutarın ait olduğu karne grubundan olmak üzere değerlendirilir.

    4) Atamaya yetkili amirin onayının dilekçeye eklenmesi şartıyla b/l, b/2, b/3 ve b/4. paragraflarındaki görevlerin a/2, a/3 ve a/4. paragraflarındaki meslek ünvanlarını taşıyanlara yaptırılması halinde bunlara da bu görevlerinden dolayı, paragraflarda belirtilen esaslara göre tesbit edilecek miktarların % 25'ini geçmeyecek değerde karne tutarı hesaplanır.

    5) A grubunda belirtilen bir işi başından geçici kabulünün yapımına kadar yönetenlerin, iş yönetme belgelerindeki bu iş için daha büyük sonuç vermesi halinde (C/1), (C/2), (C/3) alt bentleri için bu işe ait son keşif tutarının yurt içi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde yarısı karne tespitine esas alınır. Ancak, bu şekilde bir iş için hesaplanan karne tutarı, yukarıda belirtilen tavan tutarının iki katını geçemez. (C/4) alt bendi için alt bentteki şartlarla bu işe ait son keşif tutarının yurt içi işlerde % 30 yurt dışı işlerde % 15'i karne tespitine esas alınır.

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığında Bayındırlık Kurulu Üyeliği yapmış olanlardan Genel Müdür olanlar için en az 3 yıl, Yüksek Fen Kurulu Başkanı için 3 yıl, diğerleri için 4 yıl, Bayındırlık Kurulu Üyeliği yapmamış olanlardan genel müdür yardımcıları için 3 yıl, Bakanlık Teknik müşavirleri için 5 yıl görev yapmak koşulu ile bu görevleri süresindeki ana hizmet birimleri ile bağlı kuruluşların yapım yatırım bütçelerinin (Bakanlık Yapım, Yatırım Bütçesi) gerçekleştirilen bölümünün, en büyük değer veren, bir yıllık süreye ait tutarının % 10'u ile varsa Bakanlık ilgili kuruluşlarının aynı bir yıllık görev süresine ait yapım yatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümlerinin % 2,5'u toplamı hesaba esas alınarak, teknik elemanlara her iş grubu için hak kazanılan karne miktarı tespit edilir.

    IV - Şirketle ilgisi kesilenler için :

    Kollektif şirket ortağı, komandit şirket komandite ortağı, 9 uncu madde esaslarına göre karnesini şirkete devreden limited şirket müdürü, anonim şirket yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, murahhas üyesi veya genel müdürü ile bu şirketlerin teknik eleman olan yapı, tesis işlerinden sorumlu teknik müdürlerine şirketle ilgileri kesilmesi halinde verilecek karne tutarları, aşağıda belirtilen esaslara göre tespit edilir. Yapı, tesis işlerinden sorumlu teknik müdür tayininin noter tasdikli olması şarttır.

    Denetleme, müteahhitlik, taşeronluk işleri yapanların 8 inci maddenin (I., II., III) numaralı bentleri esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu diploma değerlendirmesi de ilave edilerek farklı gruplar dahi olsa bir üst grup limitini aşıyorsa toplanarak bir üst grup verilir.

    a) Kollektif ve Komantid Şirketlerde Ortaklara :

    Kollektif şirketin ortaklarına, Komantid Şirketin Komandite (sorumluluğu sınırsız olan) ortaklarına, ortaklık süresince başarılmış ve geçici kabulü yapılmış işlerden bu ortakların ortaklıktan ayrılmaları halinde sahip oldukları ortaklık hisseleri ile orantılı olmak üzere Madde 8/I ve 8/II'deki esaslar dahilinde hesaplanarak,

    (B/5) ve (B/6) alt bentlerinde sayılanlardan biri, yapım işlerinde birkaç değişik görevde bulunulmuş ise, en büyük değer veren karne tutarı ile en yüksek göreve ait tavan tutarı esas alınarak değerlendirme yapılır.

    (A/3) alt bendindeki meslek unvanlarını taşıyanlar için (B/5) ve (B/6) alt bentlerindeki esaslara göre hesaplanan karne tutarının tamamı alınmak ve bu sonuç tutarın ait olduğu karne grubundan olmak üzere değerlendirilir.

    Bu bendin (A), (B), (C) ve (D) alt bentlerine göre bulunan karne tutarlarına (III) numaralı bendin (A) alt bendine göre hesaplanan miktarlar eklenir.

    Kollektif, komandit, limited ve anonim şirketlerin nev'i değiştirmeleri (Türk Ticaret Kanunu 152 nci maddesi hükümlerine göre) halinde yeni nevi'ne göre karne değerlendirmesi yapılır.

    Ancak, kollektif ve komandit şirketlerde nev'i değişikliği nedeniyle şirkete karne tahakkuk ettirilmesi durumunda kollektif ve komandit şirket ortaklarının şirketlerden kendi adlarına doğan geçmişe yönelik karne hakları (nev'i değişikliğinden önce şirketle ilgisi kesilenler hariç) ortadan kalkar.

    b) Anonim Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür ile Limited Şirketin Müdürüne;

    Daha önce bu şirketlere 9. madde esaslarına göre karnesini kullanma izni veren kişi için görevi süresince başarılmış ve geçici kabulü yapılmış işler Madde 8/I ve 8/II'deki esaslar dahilinde hesaplanarak,

    c) Kollektif, Komandit, Limited ve Anonim Şirketlerde Sorumlu Teknik Müdürlere :

    İşi yürütmekle görevli sorumlu Teknik Müdürlere, bu görevi yaptıkları sürede başlayıp meydana getirilmiş ve geçici kabulü yaptırılmış işlerden tek bir taahhütte (8/I ve 8/II'deki esaslar gözönünde tutulmak üzere) yaptırmış olduğu en büyük işin son keşif bedeli, daha iyi sonuç vermesi halinde en büyük işin iki katını geçmemek üzere son üç yıl içinde başlayıp ve geçici kabulü yapılan işlerin toplamı (Taşeron olarak yapılan işlerde bu miktarlar % 50 azaltılır. Sorumlu Teknik Müdür birden fazla olduğu takdirde karne tutarı bunlar arasında bölünür.) alınarak,

    Dış ülkelerde yapılan işler için yukarıda yazılı değerlerin % 50'si alınır.

    d) Özel Ortaklıklarda Ortaklara :

    İşin sözleşmesinde ismi geçen ve idarelerince kabul edilmiş özel ortaklar (Joint Venture) bulunduğu takdirde; ortaklarca meydana getirilmiş ve geçici kabulü yapılmış işlerden tek bir taahhütte (8/I ve 8/II'deki esaslar gözönünde tutulmak üzere) yapılan işe göre hesaplanacak karne tutarı ortaklık sözleşmesinde bir ortaklık oranı varsa bu orana göre yoksa yarısı pilot olmayan ortak veya ortaklara bölünerek,

    Karne grup ve tutarları tesbit edilir.

    İşin sözleşmesinde adı geçen adi ortaklıklarda noterden tasdikli ortaklık sözleşmesindeki şartlara göre işlem yapılır. (I), (II) ve (III) nolu bentlerde belirlenen esaslar gözönünde tutularak, tespit edilecek karne tutarlarında ihale veya emanet suretiyle yaptırılmış işlerde, İdare tarafından müteahhit veya taşerona bedelsiz olarak verilen ve inşaatın bünyesine giren malzeme bedelinin yarısı (malzeme bedeli müteahhidin hakedişlerinden kesilse bile) müteahhit, taşerona ve diğer 8 inci maddenin (III) numaralı bendinin alt bentlerinde sayılan denetim ve yönetim görevinde bulunanların sayısına bölünerek karne tutarının hesabında değerlendirilir.

    (Ek paragraf: 02/04/2004-25421 S.R.G. Yön./1.mad) İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme Belgesi, İş Yönetme ve Denetleme Belgesi, Görev Belgesi ile İş Yönetme Belgesi örnek formlarına ek olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilmiş ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanununa göre sözleşmeye bağlanmış işlerden Geçici Kabulü yapılanların, ekteki örnek formlara göre idarelerce düzenlenecek İş Deneyim Belgeleri (Yüklenici - İş Bitirme), (Yüklenici-İş Durum), (Alt Yüklenici - İş Bitirme), (İş Denetleme), (İş Yönetme) nin ibrazı halinde adı geçen belgelerinde sözleşme bedelleri, varsa ek sözleşme bedelleri ile birlikte bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Müteahhitlik Karnesi tutarlarının tespitinde değerlendirmeye esas alınır.

    Bu madde esaslarına göre hesaplanan tutarlar ilgilinin belgeleri gözönünde tutularak tam rakama çıkarılacak şekilde Karne komisyon takdiri ile %5 e kadar artırılabilir. Bu şekilde bulunan tutarlar en yakın 100 milyonun katlarına tamamlanır.

    Müteahhitlik kıymetlendirme raporunda ortalama 60 dan aşağıda not almış olan veya kıymetlendirme raporu Bakanlığa gelmemiş işler karne tutarı hesabına dahil edilmez.

    Müteahhitlik karnesinin şirketlere devredilmesi:

    Madde 9 - Kollektif Şirket Ortağı, Komandit Şirket Komandite Ortağı, Limited Şirket Müdürü Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üyesi veya Genel Müdür, Kollektif Komandit, Limited ve Anonim Şirketlerin teknik eleman olmak şartıyla yapı tesis işlerini yürüten Sorumlu Teknik Müdürleri,; müteahhitlik karnelerini ortağı, Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üyesi, Genel Müdürü veya Sorumlu Teknik Müdürü bulundukları şirketin, taahhüt işlerinde kullanmasına örnek 7'deki Form'a göre muvafakat etmeleri halinde karnenin süresi gözönünde tutularak şirket için yeni karne verilir.

    Bu işlem muvafakat eden kişinin müteahhitlik karnesinin geri alınarak geçici iptal edilmesi, bunun yerine şirket atına müteahhitlik karnesi düzenlenmesi suretiyle uygulanır.

    Karnesini devreden kişiye ikini bir karne verilmez.

    Şirketin Tüzel Kişiliğinin ortadan kalkması veya Ortağın, Müdürün, Yönetim Kurulu Başkanının, Genel Müdürün, Murahhas Üyesinin Şirketten ayrılması veya Şirketin muvafakatı ile Sorumlu Teknik Müdürün Şirketten ayrılması sonucu, Şirketin taahhütlerini sürdürebilmek üzere ayrılan kişinin karnesi yerine (bu karne ile taahhüt edilmiş işler varsa, bu işler için gereken) yeni karneyi alması durumlarında; daha önce ortaklığa veya şirkete karnesini kullanma izni veren kişi için, 8/IV'deki esaslarla yeniden kendi adına karne düzenlenir.

    Karnesini devreden kişiye ait müteahhitlik karnesinin bu Yönetmelikte yazılı sebeplerle iptali halinde şirket karnesi de iptal edilir.

    Müteahhitlik karnesinin şirketlere devredilmesinde; karne devralmak isteyen şirketin müteahhitlik yapıp, yapmayacağı hususunda şirket yeterliliği incelemesi Bakanlıkça belirlenen usuller doğrultusunda yapılır. Bu inceleme; şirketin iş bitirme belgeleri, şirketin sermayesi ve aktif durumu, ve benzeri bilgiler esas alınarak yapılır. Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (I) ve (II) numaralı bentlerinde belirtilen resmi veya özel iş bitirme tutarlarının; son 10 yıl içinde bitirilen işlerin toplamı veya kendi adına olan karne tutarı şirketin devir almak istediği karne tutarının en az % 10'u kadar olmalı veya karne devreden şahsın % 50 veya daha fazla hisseye sahip şirkete karnesini devretmesi gerekmektedir. Bu miktar Her miktarda karne devralmak isteyen şirketlerde A Grubu Her miktar karne alt sınırının % 20'si oranında olmalıdır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki karne devir müracaatları, önceki Yönetmelikteki devir şartlarına göre sonuçlandırılır.

    Müteahhitlik karnesi kalmak için başvurma:

    Madde 10 - Müteahhitlik karnesi almak isteyen Gerçek ve Tüzel Kişiler dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek Bayındırlık Bakanlığına verirler.

    a) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    b) 2 adet vesikalık fotoğraf,

    c) Şirketlerde ana statünün neşredildiği en son Ticaret Sicili Gazetesi,

    d) Başvurma yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,

    (Kendilerinin de Ortağı veya Sorumlu Teknik Müdürü bulunduğu şirketlere karnelerinin kullanma iznini verecek Kollektif Şirket Ortağından, Komandit Şirket Komandite Ortağından ve Sorumlu Teknik Müdürden Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi aranmaz.)

    e) Teknik öğrenim görenlerin öğrenim belgesi aslı ve örneği ile Oda Üyelik Belgesi aslı ve örneği,

    f) Kamu Kuruluşlarına iş yapanlar için örnek 5/a ya göre düzenlenen iş bitirme belgesi aslı ve örneği,

    g) Görev, Yönetim ve Denetimden karne isteğinde bulunanlar için örnek 5/b ve 5/e ye göre düzenlenecek Görev, İş Denetleme veya İş Yönetme ve Denetleme Belgesi aslı ve örneği,

    h) Taşeron ve taşeron itibar edilenlerin 8/II maddesinin ilgili a, b ve c fıkralarına göre hazırlayacakları belgelerin aslı ve örneği ile Örnek 5/a ya göre düzenlenecek iş bitirme belgesi aslı ve örneği,

    i) Karne Komisyonunca lüzum görülecek hakediş, sözleşme, vergi, sosyal sigorta vb. diğer belgeler,

    j) Yurt dışında iş yapmış ve denetlemiş olanlar b u Yönetmelik hükümlerine uygun belgeler,

    k) Şahıslar kendi adlarına çıkan karneyi teslim alırken o yıla ait Ticaret ve Sanayi odası belgesini,

    (l) (Mülga bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad)

    (m) (Mülga bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\2.mad)

    Müteahhitlik karnesi, şahıslarda bizzat karne sahibine, şirketlerde ise şirketin yetkili bir temsilcisine (yönetim kurulu üyesi, murahhas azası, teknik müdür ve benzeri) teslim edilir. Hiçbir şekilde vekaletle karne takip işlemi yapılamaz.

    İbraz etmek mecburiyetindedir.

    Karne süresi ve yenileme:

    Madde 11 - Karne için yapılan başvurma herhangi bir merciden yapılacak soruşturma ve araştırma için geçen süre hariç, en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Müteahhitlik karnesi T.C. uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişilere verilir.

    a) Karneler verildikleri tarihten başlamak üzere 3 yıl için geçerlidir. Karnelerin yenilenmesi (tutar ve iş gruplarının değiştirilebilmesi) için ilgilinin gerekli belgelerini dilekçesine ekleyerek başvurması gerekir. Noksan belge ile yapılan başvurular işleme konmaz.

    b) Geçerlik süresi içerisinde ancak, grup ve miktarları ne olursa kolsun, yeni bir işi bitirmiş olanların belgeleri durumu değiştirici nitelikte ise karnesi yenilenir.

    Bu şekilde yenilenmeyen karnelerin tutarları ise, Bayındırlık Bakanlığınca her yıl yayımlanan katsayılara göre idarelerce değerlendirilirler.

    c) Müteahhitlik karnesini kaybedenler usulüne uygun bir kayıp ilanı verecek, bu ilanın çıktığı gazete ile birlikte, kaybettiği karneyi bulduğunda bunu kullanmayacağına ve karne komisyonuna iade edeceğine dair bir taahhütnameyi başvuru dilekçesine ekleyecektir.

    d) (Değişik Şekli) 1994 yılı birim fiyatları ile 2 milyar TL. tutarından aşağı karne düzenlenmez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müteahhitlik Karnesi Komisyonu

    Komisyon:

    Madde 12 - (Değişik fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\3.mad) Müteahhitlik Komisyonu; Başkanı, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanı olmak üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı ve ilgili Genel Müdürlüklerden Bakanlık Onayı ile belirlenecek teknik üyelerden oluşur.

    (Değişik fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\3.mad) Komisyon raportörlüğünü, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ilgili birimi yapar.

    Komisyon aşağıdaki esaslara göre çalışır;

    a) Müteahhitlik Karne Komisyonu Başkanı karne istek dosyalarını komisyondaki üyelere havale eder.

    b) Müteahhitlik karne komisyonu üyeleri, kendilerine havale edilen dosyaları inceleyerek daha önce karnesi bulunan kişilerin arşivdeki dosyaları ile birleştirilip, karne miktarı belirlenmesini Yönetmelikteki hususlara göre hesaplar.

    c) Karne miktarı değerlendirmesi için, hazırlanan karar föyünde o anki (izinli ve boş üyeler hariç) mevcut komisyon üye sayısının çoğunluğunun (Başkan dahil) karara katılması gerekir. Karara katılmayanlar da görüşlerini yazarak karar föyünü imzalar. Ancak çoğunluk kararı karnenin çıkması için yeterlidir.

    d) Müteahhitlik karne komisyonunun çalışmaları haftalık olarak çıkarılır.

    e) Makama sunulan müteahhitlik karne komisyon kararlarını, bütün komisyon üyeleri imzalar.

    Görev ve yetkiler:

    Madde 13 - Komisyon bu Yönetmelikte yazılı esasları gözönünde tutarak karne isteyenin sicilini ve belgelerini inceleyerek aşağıda yazılı hususlar hakkında karar verir.

    a) Belgelerle belirtilen işlerin niteliği, müteahhitlik sicili, mesleki öğrenim, işteki başarı derecesine göre karnenin verilip verilemeyeceğini, verilecek karnenin grup ve tutarını tesbit etmek,

    b) Maddi bir hata yapıldığı veya belgelerin geçersizliği sonradan anlaşılan bir müteahhide ait karneyi geri istemek düzeltmek veya hükümsüz olduğunu karara bağlamak.

    c) Müteahhitlik karnesi isteğinde gerçeğe uymayan veya tahrif edilmiş belgeler verdikleri başvurma sırasında veya sonradan anlaşılanlar ile karnelerini muvazaalı, geçersiz bir şekilde kullandıkları anlaşılanların karnelerini iptal etmek, 2 yıldan az olmamak şartıyla süreli ve süresiz karne verilmemesine karar vermek,

    Karne devrettiği şirkette teknik müdür olarak fiilen çalışmadığı tespit edilen kişilerin ve bu karneyi devir alan şirketlerin karnesinin iptaline karar vermek, bu kişi ve şirketlere 2 yıl süreyle yeni karne verilmemesine karar vermek,

    d) Komisyona Bakanlıkça havale olunan diğer işleri yapmak,

    Komisyon kararlarının kesinleşmesi:

    Madde 14 - (Değişik Şekli) Komisyon Kararları, Komisyonca karara bağlanıp Makama sunulur. Makamca onaylanan karar kesinleşir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Müteahhitlik Sicilleri

    Müteahhitlik sicil ve karne bürosu:

    Madde 15 - (Değişik Şekli) Bu Yönetmeliğe göre verilecek Müteahhitlik Karnesi ile müteahhitlerin gizli sicil ve işlemini yürütmekle, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlidir.

    Bu Daire Başkanlığınca

    a) Her müteahhit adına bir sicil ve işlem dosyası açılır.

    b) Müteahhitlik Karneleri, süreli veya süresiz olarak iptal edilenler İdarelere duyurulmak üzere, Resmi Gazetede yayımlanır.

    Kıymetlendirme raporu:

    Madde 16 - Müteahhidin yaptığı işe ait ve Örnek 6'ya göre işi yaptıran İdarece düzenlenecek kıymetlendirme raporu; işin geçici veya fesih, (tasfiye) kabul tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ilgili Kuruluşun bağlı bulunduğu Bakanlık ve Kurumunca Bayındırlık Bakanlığına (Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı) gizli olarak gönderilir.

    Sicillerin gizliliği:

    Madde 17 - Müteahhitlik sicilleri ve dosyaları gizlidir.

    a) Bakanlık Müsteşarları, Yardımcıları, Genel Müdürleri ve yetkili kılacakları kişiler, müteahhitler hakkında bilgi isteyebilirler.

    b) (Değişik Bent ) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı ve yetkili kılacağı kişiler bu sicilleri ve dosyaları inceleyebilirler.

    Yürürlükten kaldırma:

    Madde 18 - 29 Ağustos 1980 gün ve 17090 sayılı 30 Kasım 1980 gün ve 17176 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük:

    Madde 19 - Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2001 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

    R. G. Tarihi: 20/01/2001

    R. G. Sayısı: 24293

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

    28/03/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla artırılarak kabul edilecektir.

    01/01/2001 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

    A) Tespit olunan bu katsayılar 01/01/2002 tarihine kadar uygulanacaktır.

    B) 01/03/1981 - 28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 5544.31 ile çarpılacaktır.

    C) 01/03/1982 - 31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 4609.99 ile çarpılacaktır.

    D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 01/01/2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

                2001 Yılında Uygulanacak

    Yıllar:            Katsayılar:

    ------------------------    ---------------------

    1953 ve daha önceki yıllar ........    393689.94

    1954 ..............................................    355110.58

    1955 ..............................................    314497.29

    1956 ..............................................    257656.74

    1957 ..............................................    225402.05

    1958 ..............................................    206180.31

    1959 - 1966 ..................................    175143.85

    1967 ..............................................    158897.05

    1968 ..............................................    145858.36

    1969 ..............................................    138943.72

    1970 ..............................................    129672.50

    1971 ..............................................    116665.12

    1972 ...............................................    98873.96

    1973 ...............................................    87464.40

    1974 ...............................................    64872.34

    1975 ...............................................    51767.25

    1976 ...............................................    44154.53

    1977 ...............................................    32387.82

    1978 ...............................................    23160.19

    1979 ...............................................    17147.91

    1980 ...............................................    8010.12

    1981 ...............................................    5544.31

    1982 ...............................................    4609.99

    1983 ...............................................    4007.36

    1984 ...............................................    3206.01

    1985 ...............................................    2210.09

    1986 ...............................................    1600.72

    1987 ...............................................    1233.79

    1988 ...............................................    820.24

    1989 ...............................................    497.61

    1990 ...............................................    301.83

    1991 ...............................................    193.68

    1992 ...............................................    116.30

    1993 ...............................................    70.16

    1994 ...............................................    42.03

    1995 ...............................................    19.10

    1996 ...............................................    10.59

    1997 ...............................................    5.44

    1998 ...............................................    3.15

    1999 ...............................................    2.03

    2000 ...............................................    1.23

    2001 ...............................................    1.00

    Tebliğ olunur.

    Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2003 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

    Resmi Gazete Tarihi: 17/01/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 24996

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

    28/03/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla artırılarak kabul edilecektir.

    01/01/2003 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tespit olunan bu katsayılar 01/01/2004 tarihine kadar uygulanacaktır.

    b) 01/03/1981 - 28/02/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (Bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartı ile; 11.892.54 ile çarpılacaktır.

    c) 01/03/1982 - 31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartı ile; 9.888.42 ile çarpılacaktır.

    d) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

                   2003 Yılında Uygulanacak

    Yıllar:                  Katsayılar:

    ___________________________________ ______________

    1953 ve daha önceki yıllar...................................   844.464.92

    1954..........................................................................   761.712.20

    1955..........................................................................    674.596.69

    1956..........................................................................    552.673.71

    1957..........................................................................    483.487.39

    1958..........................................................................    442.256.76

    1959 - 1966...............................................................    375.683.56

    1967..........................................................................    340.834.17

    1968..........................................................................    312.866.18

    1969..........................................................................    298.034.28

    1970..........................................................................    278.147.52

    1971..........................................................................    250.246.69

    1972..........................................................................    212.084.64

    1973..........................................................................    187.611.14

    1974..........................................................................    139.151.17

    1975..........................................................................    111.040.75

    1976..........................................................................     94.711.46

    1977..........................................................................     69.471.87

    1978..........................................................................     49.678.60

    1979..........................................................................     36.782.27

    1980..........................................................................     17.181.71

    1981..........................................................................     11.892.54

    1982..........................................................................     9.888.42

    1983..........................................................................     8.595.78

    1984..........................................................................     6.876.90

    1985..........................................................................     4.740.65

    1986..........................................................................     3.433.55

    1987..........................................................................     2.646.48

    1988..........................................................................     1.759.42

    1989..........................................................................     1.067.38

    1990..........................................................................     647.43

    1991..........................................................................     415.44

    1992..........................................................................     249.47

    1993..........................................................................     150.49

    1994..........................................................................     90.16

    1995..........................................................................     40.98

    1996..........................................................................     22.71

    1997..........................................................................     11.67

    1998..........................................................................     6.76

    1999..........................................................................     4.36

    2000..........................................................................     2.64

    2001..........................................................................     2.15

    2002..........................................................................     1.30

    2003..........................................................................     1.00

    Tebliğ olunur.

    Mevzuat Kanunlar