TARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Maliye Bakanlığından

    BİRİNCİ KISIM : Genel Esaslar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Tarihi ve bedii değeri olan Hazinenin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların kiraya verilmesi işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

    Tanımlar

    Madde 2 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    Bakanlık : Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü )nı;

    Taşınmaz mal: Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz malları;

    Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz mal: 21/07/1983, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren taşınmaz malları;

    Kanun : 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nu; ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : İhale İşlemleri

    İhale Usulü

    Madde 3 - İhale Kanununun 51'inci maddesinin (g) bendine istinaden pazarlık usulü ile yapılır.

    Taşınmaz Malların Mahallinde Tespiti

    Madde 4 - Kiraya verilecek taşınmaz malın bulunduğu yer Milli Emlak Müdürlüğü veya Malmüdürlüğünce, o yerdeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilatı ile temas kurularak taşınmaz malın mahallinde "Taşınmaz Mala Ait Tesbit ve Tahmin Edilen Bedel Hesap Tutanağı" düzenlenir.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Belirlenecek Esaslar

    Madde 5 - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bu Yönetmelik kapsamına giren taşınmaz malların tamamen veya kısmen kiraya verilip verilemeyeceği, verilecekse tamamı mı, bir bölümü mü olduğu (hangi oda, bölüm veya kat gibi ) sözleşmesinde yer alması istenilen hususlar belirlenerek mahalli teşkilatına duyurulur. Kira işlemine başlamadan önce taşınmaz malın bulunduğu yer defterdarlık veya malmüdürlüğünce bu hususlar Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatından resmen öğrenilir. Bu bilgiler de göz önünde bulundurularak kiraya verilmesi belirlenen taşınmaz malın tamamı veya ilgili bölümü bu Yönetmelik esaslarına göre kiraya verilir.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen ve kiracı tarafından yerine getirilmesi istenen hususlar kira şartnamesi ve sözleşmesinde kiraya veren idarece yer alması istenen diğer şartlarla birlikte gösterilir.

    (Ek fıkra: 20/04/1986 tarihli ve 19084 sayılı Resmi Gazete ile) Ayrıca, tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz malın bakım, onarım, restorasyon, restütüsyon, teşhir, tanzim ve çevre düzenlenmesi yapılmak üzere hizmet karşılığı kiralanması gerektiği takdirde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanacak projeye göre yapılması gereken yatırım karşılığında ihaleye çıkarılır. İhale belirlenecek süreden en çok süre indirimi yapmayı teklif eden istekliye yapılır.

    (Ek fıkra: 20/04/1986 tarihli ve 19084 sayılı Resmi Gazete ile) Bu şekilde hizmet karşılığı kiraya vermek üzere ihaleye çıkarılacak taşınmaz mal için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan resmen öğrenilecek bilgiler çerçevesinde idarece şartname hazırlanır, hazırlanacak şartname ve proje esaslarına göre taşınmaz malın bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlüğü'nce yapılacak ilan ile keyfiyet ilgililere duyurulur. İlanda belirtilen müracaat süresi sonunda vaki olan talepler değerlendirilerek ihale Komisyonunca karara bağlanır. İhale Komisyonlarına ihale kararlarına katılmamak şartı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca (Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ) yeteri kadar memur ve uzman görevlendirilir. Tasdik için Bakanlığa gönderilir. Bakanlığın tasdiki halinde ihale kesinleşmiş olur.

    (Ek fıkra: 20/04/1986 tarihli ve 19084 sayılı Resmi Gazete ile) İhalesi kesinleşmiş olan taşınmaz malın teknik hizmetleri, işin yer tesliminden kati kabulünün yapılmasına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce yürütülür.

    İhaleye Çıkarılmadan Önce Bakanlıktan İzin Alınması

    Madde 6 - Taşınmaz malın tahmin edilen kira bedeli ne olursa olsun ihaleye çıkarılmadan önce bakanlıktan izin alınır.

    Bakanlığa yazılacak izin talep yazısında hangi amaçlarda kullanılmak üzere kiraya verileceği de açıklanarak bu yazıya 4'üncü madde uyarınca tanzim edilen tutanağın, Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatının görüşünü ihtiva eden yazının tasdikli örneği eklenir.

    Kiracıların Görev ve Sorumlulukları

    Madde 7 - Kiracılar, 21/07/1983 tarih, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda öngörülen sorumlulukları, sözleşmedeki şartları yerine getirmek zorundadırlar. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde Kanunun 62'nci maddesine göre işlem yapılır.

    Yönetmeliğin Kanuni Dayanağı

    Madde 8 - Bu Yönetmelik 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 73'üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Son Hükümler

    Uygulanacak Hükümler

    Madde 9 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, tahmini bedelin tesbit ve hesabında, ihale usul yöntemleri gibi kira işlemlerinde "Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 10 - Sayıştay'ın görüşü de alınmak suretiyle hazırlanmış olan bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini cyürütür.

    Mevzuat Kanunlar