TRAFİK HİZMETLERİ GELİŞTİRME FONU YÖNETMELİĞİ

   

    İçişleri - Maliye ve Gümrük Bakanınlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/06/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18786

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar

    Amaç ve Kapsam:

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 129 uncu maddesi uyarınca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Trafik hizmetleri Geliştirme Fonu'nun idari ve mali işleyişine dair hükümler ile fondan yapılacak harcamalara ilişkin esas ve usulleri kapsar.

    Faaliyet Alanı:

    Madde 2 - Aşağıda sayılan hizmet ve faaliyetler bu fondan sağlanan katkı ile gerçekleştirilir.

    a) Bilgi İşlem Merkezinin geliştirilip yaygınlaştırılması, kapalı devre televizyon ünitelerinin kurulup işletilmesi ve çağdaş teknolojinin yerine getirilmesi,

    b) Trafik hizmetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve etkinlik kazandırılması amacıyla her çeşit araç ve gerecin satın alınması, kiralanması, yaptırılması, bakım ve onarımının sağlanması,

    c) Trafik personelinin ve halkın eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurs, seminer ve benzeri yaygın eğitim hizmetlerinin yapılması,

    d) Trafikle ilgili görevler verilen Mahalli idarelerin bu konudaki projelerinin finanse edilmesi,

    Tanımlar:

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimler,

    a) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

    b) Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    c) Değerlendirme Kurulu : Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu karar organını,

    d) Müdürlük : Fon Müdürlüğünü,

    f) Saymanlık : Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Saymanlığını, ifade eder.

    Hukuki Dayanak:

    Madde 4 - Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 129. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Çalışma Esasları

    Değerlendirme Kurulu:

    Madde 5 - Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik ve Bilgi İşlem Daire Başkanları ile karayolları ve Mahalli idareler Genel Müdürlüklerinin Daire Başkanı seviyesinde birer temsilcileri ve Fon Müdüründen oluşur.

    Kurul kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde kurul Başkanının oy kullandığı yöndeki kararlar geçerlidir.

    Kararlar Emniyet Genel Müdürünün teklifi İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.

    Kurul her yıl Nisan ayı içerisinde olağan, gerekli görülen durumlarda Fon Müdürünün daveti üzerine olağan üstü olarak toplanır.

    Fonun İdaresi:

    Madde 6 - Fona ilişkin idari ve mali hizmetler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Fon Müdürü, Sayman, Tahakkuk Memuru ve diğer personel tarafından yürütülür.

    Fon Müdürlüğü Personelinin Seçimi ve Görevlendirilmesi:

    Madde 7 - Fon Müdürü, Tahakkuk Memuru ve diğer personel; Genel Müdürlük personelinden, Trafik Daire Başkanının teklifi üzerine Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Sayman; Genel Müdürün teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile atanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev Yetki ve Sorumluluk

    Değerlendirme Kurulunun Görevleri:

    Madde 8 - Değerlendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Bu Yönetmeliğin 2. maddesinde sayılan hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak gerekli planlamayı yapmak,

    b) Trafikle ilgili görev verilen Mahalli İdarelerin ve konudaki plan ve projelerini değerlendirerek hizmetin yerine getirilmesi ve harcama yapılabilmesine dair karar almak, c) Fon bütçesini onaylamak.

    Fon Müdürünün Görevleri:

    Madde 9 - Fon Müdürünün görevleri şunlardır:

    a) Fon kaynaklarının, fonun kuruluş amaçlarına uygun olarak harcanmasını sağlamak,

    b) Fon bütçesinin hazırlanarak değerlendirme kurulunun onayına sunulmasını temin etmek,

    c) Fon hesaplarının zamanında ve usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,

    d) Müdürlük personelini idari yönden denetlemek.

    Saymanın Görev ve Sorumlulukları:

    Madde 10 - Saymanın görev ve sorumlulukları şunlardır:

    A - Görevleri:

    a) Fonun muhasebe işlemlerini usulüne uygun olarak yapmak,

    b) Fonun bilançosunu düzenlemek,

    c) Sayıştay'a hesap vermek,

    d) Tahakkuk işlemi için;

    1 - Yeterli ödeneğin bulunmasını,

    2 - Giderlerin bütçedeki tertiplerine ve mevzuata uygun olmasını,

    3 - Ödeme yapılacak kuruluş ve kişilerin açıkça belirtilmesini,

    4 - Belgelerde maddi hata bulunmamasını ve tamam olmasını,

    Araştırmak ve sağlamaktır.

    B - Sorumluluğu;

    Sayman yaptığı işlemlerden 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

    Tahakkuk Memurunun Görev ve Sorumluluğu:

    Madde 11 - Tahakkuk memuru, fondan yapılacak harcamalar ve tahsil edilecek gelirler için gerekli belgeleri usulüne göre düzenler.

    Tahakkuk belgelerinin noksanlığından veya mevzuata aykırılığı nedenleriyle saymanla birlikte 1050 sayılı Kanuna göre sorumludur.

    İta Amiri:

    Madde 12 - Fonun ita amiri Emniyet Genel Müdürüdür. Genel Müdür gerekli gördüğü takdirde yetkisini yardımcılarından birisine devredebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Fonun Gelirleri:

    Madde 13 - Fonun gelirleri;

    a) Bu fon için bütçeye konulacak ödeneklerden,

    b) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17. Maddesindeki "Trafik Fonu" için ayrılan % 19 oranındaki payın tamamından,

    c) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 131 inci maddesine göre Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun basılı kağıt ve plakalardan sağladığı net gelirin % 60'ından (25/06/1989 dan itibaren geçerlidir.)

    d) Fon hesabının bankada tutulmasından elde edilen faizlerden,

    e) (Ek bent. R. G. 28/12/1988 gün 20033) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 114 üncü maddesine göre tahsil edilen para cezalarının %10 undan,

    f) (Ek bent. R. G. 28/12/1988 gün 20033) Ad ve/veya Soyad veya tescil edilmiş ticari ünvan ihtiva eden plaka satışlarından elde edilen gelirlerden,

    g) Yardım ve bağışlardan, teşekkül eder.

    Birinci fıkranın b bendinde, gösterilen gelirlerle ilgili işlemler, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17. maddesindeki usullere göre yapılır. İller Bankasında toplanan bu paralardan "Müşterek Trafik Fonuna " ait olanlar, değerlendirme kurulunun kararı ile kullanılmak üzere, Ziraat Bankasındaki hesabına ilgili bankaca aktarılır.

    Fon Giderleri

    Madde 14 - Fondan yapılacak harcamalar, bu Yönetmeliğin 2. Maddesinde belirtilen faaliyetlerin finansmanından teşekkül eder.

    Fondan, bu giderlerin dışında harcama yapılamaz.

    Muhasebe İşleri:

    Madde 15 - Fon muhasebesinde kullanılacak defter ve belgelerin şekli ile kayıt nizamına ait hususlar, Fon Müdürlüğünün teklifi ve ita amirinin onayı ile belirlenir.

    Ödemeler:

    Madde 16 - Fondan yapılacak ödemeler çekle yapılır, çekler fon saymanı ve fon müdürü tarafından müştereken imzalanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Projelerin Değerlendirilmesi

    Projelerde Aranacak Belgeler:

    Madde 17 - Trafikle ilgili projelerin değerlendirilmesinde, değerlendirme kurulunca;

    a) Proje teklifi yapan Mahalli idare karar organının; hizmetin cinsi, hizmetin yapılmasının zorunlu sebepleri ve proje keşif bedelinin, kendi mali gücüyle yerine getirilemeyeceğine dair kararı,

    b) İşin niteliğine göre birimlerce onanmış proje ve keşif tutarı,

    c) Proje teklifi yapan Mahalli idarede, hangi trafik hizmetlerinin mevcut olduğunu gösterir, yetkili organı tarafından onaylanmış liste,

    d) Mahalli idaredeki trafik hizmetlerinin uygunluk ve öncelik sırasını gösterir il ve ilçe Trafik Komisyonu kararı, Aranır.

    Madde 18 - Mahalli idarelerin fon kaynaklarından faydalanabilmeleri için;

    a) Hazırlanan projenin trafik hizmetleri ile ilgili olması,

    b) Hizmetin Mahalli idareye verilmiş görevlerden olması,

    c) Projenin Mahalli idarenin bütçesi ile finansmanının mümkün olmaması,

    d) Yapılacak proje maliyetinin bu yönetmeliğin 29. maddesinde gösterilen başarma gücünün üzerinde olması, Gerekir.

    Teklifin Gönderilmesi:

    Madde 19 - Mahalli idarelerce teklifler en geç Mart ayı sonuna kadar mülki idare amirleri aracılığı ile "Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Müdürlüğüne" gönderilir.

    Kararın Onayı:

    Madde 20 - Değerlendirme Kurulunca, finansmanına karar verilen projelere ödenek tahsisi, ita amirinin onayı ile yapılır.

    Trafik Konusu İle İlgili Hizmetler:

    Madde 21 - Trafikle ilgili hizmetlere ödenek tahsisinde, göz önünde tutulacak öncelik sırası aşağıda gösterilmiştir;

    a) Işıklı trafik işaret cihazları, (sinyalizasyon)

    b) Trafik işaret levhaları ve yol çizgi boyaları,

    c) Otopark yapımı ve düzenlenmesi,

    d) Kavşakların düzenlenmesi,

    e) Trafiğin kapalı devre televizyon sistemi ile kontrolü,

    f) Çocuk trafik eğitim parkları,

    g) Bu hizmetlerle ilgili araç ve gereçlerdir.

    Madde 22 - Işıklı trafik işaret cihazlarının tesisi aşağıda belirtilen hususlara tabi olarak gerçekleştirilir.

    a. En Az Araç Sayısı,

    Kavşaklara ışıklı işaret cihazının konulabilmesi için; günün herhangi bir zamanındaki 8 saatlik kısmında, ana yoldaki ve tali yoldaki trafik hacminin 8 saatlik ortalamasının 1 numaralı tablodaki rakamları tutması gerekir.

    Anayol TABLO-1

    Her kavşak ayağında trafik şeridi sayısı

    Anayoldaki saatlik trafik(her kavşak ayağının toplamı)

    Tali yol kavşak ayağında en yüksek saatlik Trafik (Yalnız tek yön)

    Anayol         Taliyol 1

    2 veya fazla

    2 veya fazla

    1 veya fazla

    1..........

    1..........

    2 veya fazla

    2 veya fazla

                500

                600

                600

                500

                150

                150

                200

                200

    Ana veya tali yoldaki trafik hacimleri aynı 8 saatte ölçülür. Bahsi geçen 8 saatten tali yoldaki trafik hacmi bazı saatlerde bir kavşak ayağında, diğer saatlerde de başka bir ayakta olabilir.

    Anayol trafiğinin % 85 hızı 50 km/saati geçerse ve kavşak, nüfusu 10.000 den az olan müstakil bir mahalde ise, tabloda gösterilmiş olan rakamların % 70'ini bulması kafidir. Bu % 70 miktar kasabalar ve ufak topluluklar için de geçerlidir.

    b. Trafiğin Kesintiye Uğraması

    Tali yoldaki trafik ana yoldaki trafiği sekteye uğratıyor ve bu yolun trafiğine mani olup gecikmelere yol açıyorsa, bu takdirde günün herhangi bir 8 saatlik kısmında ana ve tali yoldaki bir 8 saatlik trafik hacminin ortalaması, 2 numaralı tablodaki rakamları bulduğu takdirde, bu kavşağa ışıklı işaret cihazı konulabilir.

    TABLO-2

    Her kavşak ayağında trafik şeridi sayısı

    Anayoldaki saatlik trafik(her kavşak ayağının toplamı)

    Tali yol kavşak ayağında en yüksek saatlik Trafik (Yalnız tek yön)

    Anayol         Taliyol

    1..........

    2 veya fazla

    2 veya fazla

    1.........

    1..........

    1..........

    2 veya fazla

    2 veya fazla

                750

                900

                900

                750

                75

                75

                100

                100

    Ana ve tali yoldaki sayımlar aynı 8 saatte ölçülür. 8 saat zarfında tali yoldaki trafik, bazı saatlerde bir yönden, bazı saatlerde de bu yönün aksi yönünden olabilir.

    Anayol trafiğinin % 85 hızı 50 km/saati geçerse ve kavşak nüfusu 10.000 den az olan müstakil bir mahalde ise, tabloda gösterilmiş rakamların % 70'ini bulması kafidir. Bu % 70 değeri kasabalar ve ufak topluluklar için de geçerlidir.

    c. En Az Yaya Trafiği

    En az yaya sayısı ve günün herhangi bir zamanındaki 8 saatlik kısmında ortalama trafik hacmi;

    1. Anayoldan bütün kavşak ayaklarına toplam olarak saatte 600 ve daha fazla sayıda araç giriyorsa veya 1.20 metre veya daha fazla refüjü olan anayoldan kavşağa her saatte 1000 veya daha fazla araç giriyorsa,

    2. Yukarıdaki aynı 8 saat zarfında 150 veya daha fazla yaya, anayol trafiğini kesiyorsa, ışıklı işaret cihazı tesis olunabilir.

    Anayol trafiğinin % 85 hızı, 40 km/saati geçiyor ve kavşak, nüfusu 10.000 den az olan müstakil bir mahalde bulunuyorsa, yaya sayısının adedi, yukarıdaki miktarın % 70'ini bulması kafidir. Bu % 70 rakamı kasabalar ve ufak topluluklar için de geçerlidir.

    Ancak, anayol üzerinde bulunan belli okul geçidindeki iki saatlik yaya trafiği 250 yi geçerse; aynı iki saat zarfında okulun yaya geçidi noktasındaki araç trafiği 800 ü geçerse ve bu geçidin 350 metre kadar yakınlarında ışıklı cihazı bulunmuyorsa o zaman bu okul geçidinde "Işıklı İşaret Cihazı" kullanılabilir. Bununla beraber ışıklı işaret cihazlarının yanında "Yaya Kumandası" olması da mecburdur.

    d. Kesintili Hareketler

    Araçların gruplaşması ve düzenli bir grup hızının sağlanmaması halinde, ışıklı işaret cihazlarına ihtiyaç vardır.

    Bunun için;

    1. Tek yönlü trafiğin önemli olduğu tecrit edilmiş tek yönlü bir caddede veya sokakta, ışıklı işaretlerin birbirlerinden çok uzakta olmasından dolayı arzu edilen gruplaşmanın ve bundan dolayı araçlardaki hızın kontrol dışı kalması hallerinde,

    2. Yakında bulunan ışıklı işaret cihazlarının iki yönlü bir caddede arzu edilen gruplaşmayı ve hız kontrolünü yapmaması hallerinde; Işıklı işaret cihazları veya daha ileri bir ışıklı işaret cihaz sistemi tesis edilebilir.

    e. Kazalar

    Işıklı işaret cihazlarını, olmuş bir kazanın gözlemine dayanarak veya olması muhtemel bir kazayı düşünerek koymak yanlış bir harekettir.

    Işıklı işaret cihazları trafik kazaları veya yaya trafiği gözönüne alınarak il veya ilçe trafik komisyonlarının alacağı kararlara göre tesis edilebilir.

    Trafiğin Kapalı Devre Televizyon Sistemi İle Kontrolü:

    Madde 23 - Trafik akışının kolaylaştırılması ve trafik kontrolünün sağlanması için merkezi sisteme bağlı televizyon şebekesi tesis edilir.

    Otopark Yapımı ve Düzenlenmesi:

    Madde 24 - Otopark ihtiyacı sayımlarla tesbit edilir. İhtiyaca göre ve bir katın ekonomik olmadığı durumlarda çok katlı otoparklar yapılabileceği gibi mevcut park yerleri de düzenlenebilir.

    Kavşakların Düzenlenmesi:

    Madde 25 - Kavşağın mevcut durumunun düzeltilmesi, kapasitesinin artırılması veya yayaların emniyetinin sağlanması için ifa edilen yapımlardır. Bu halde kavşaklardaki kubların standartlara uyması, gerekli yerlerde emniyet adalarının tesisi, yaya geçitlerinin düzenlenmesi gerekir.

    Trafik Çocuk Eğitim Parkları:

    Madde 26 - Çocuk trafik eğitim parklarında, çocukların araç kullanmaları seyredeceği tribün, bisiklet ve pedallı araçların saklanacağı depo, çocukların ufak tefek alışverişini yapabilecekleri büfe ve her iki cinse ait helalar, çocuklara hitap etmek için hoparlör tesisatı yapılır. Bu konuda hazırlanan projelerin Emniyet Genel Müdürlüğünce onaylanması gerekir.

    Trafik Hizmetleri İle İlgili Araç ve Gereçler:

    Madde 27 - 21. maddede sayılan trafik hizmetleri ile ilgili araç ve gereçler, yer çizgisi boyaları, yer çizgisi makinası, ışıklı işaret cihazları, ölçü ve kontrol aleti, eğitim parkları için hoparlör, çocukların park içinde kullanacakları araçlar, işaret levhalarının imali için gerekli teçhizat, parkmetreler, korkuluklar ve kapalı devre televizyon sistemi ile ilgili araç ve gereçlerdir.

    Mahalli İdarelerin Başarma Güçleri:

    Madde 28 - Mahalli idareler trafik hizmetleri ile ilgili başarma güçlerine göre aşağıda gösterilmiştir.

    Grup Bütçe Tutarı Başarma Güçleri

    I 100 Milyon liranın üstünde olanlar 500.000 lira (dahil)

    II 10-100 Milyon lira arasında olanlar 250.000 lira (dahil)

    III 1-10 Milyon lira arasında olanlar 100.000 lira (dahil)

    Ödenek Tahsisi:

    Madde 29 - Mahalli idarelere ödenek tahsisi, grup nüfus unsurları esas alınarak aşağıda belirtilen oranlar dahilinde yapılır.

    Yıllık programların hazırlanmasında bu esaslar gözönünde bulundurulur.

    Grup Nüfusu Tahsis Dilimi

    I 300.000 den yukarı olanlar % 40

    II 100.000-300.000 den yukarı olanlar % 15

    III 50.000-100.000 den yukarı olanlar % 10

    IV 20.000-50.000 den yukarı olanlar % 10

    V 20.000 in altında olanlar % 25

    Ödemeler:

    Madde 30 - Bu yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi dolayısıyla fondan yapılacak ödemeler, ilgili Valiliğin işin uygunluğunu belirtir raporuna istinaden aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

    a. Müteahhide ihale edilmiş ise hakediş raporuna istinaden işin müteahhidine veya vekiline;

    b. Resmi daire ve müesseselerle yapılan anlaşma sonucunda iş yaptırılmışsa evrak karşılığında iş yapan daire veya müesseseye;

    c. Emaneten yaptırılmış ise, yapılan iş miktarına göre düzenlenen evrak karşılığında ilgili idareye.

    Alım Satım İşleri:

    Madde 31 - Fonun alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasınca Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan 03/08/1984 gün ve 18478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Fonlar İhale Yönetmeliği" hükümlerine tabidir.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Tahsisin İptali:

    Madde 32 - Fon Değerlendirme Kurulunca lehine ödenek tahsis edilmiş olan kurum ve kuruluşlar, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapacağı hizmete başlamadığı, iki yıl içinde de hizmeti tamamlamadığı takdirde, tahsis edilen ödeneğin iptaline ve ödenmiş miktarın geri alınmasına, Değerlendirme Kurulunca karar verilir. Bu karar Bakanlığın Onayı ile yürürlüğe girer.

    Tahsis Edilen Paraların Maksat Dışı Kullanılamayacağı ve Tahsis Artıkları

    Tahsisin Amaç Dışı Kullanılamayacağı:

    Madde 33 - Kurum ve kuruluşlar, tahsis edilen ödenekleri tahsis amacı dışında kullanamazlar. Yapılan hizmet, tahsis miktarından az ödenekle tamamlandığı takdirde, artan ödenek ilgili idarenin talebi üzerine bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak aynı idarenin diğer trafik hizmetlerine tahsis edilebilir.

    Ek Ödenek:

    Madde 34 - Tahsis edilen ödenekten fazlaya mal olan hizmetler için gereken ödenek miktarı, kurum veya kuruluşların kendi imkanlarıyla karşılanamadığı takdirde, Değerlendirme kurulunca fondan ek ödenek tahsis edilebilir.

    Denetim:

    Madde 35 - Tahsis edilen ödeneklerin yerinde kullanıp kullanılmadığını, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı izler. Bu hususta Valiliklerden, Bakanlık Teftiş Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşlerinden faydalanılır.

    Fon Müdürlüğünün idari denetimi Emniyet Genel Müdürlüğü denetim hükümlerine tabidir.

    Sene Sonu İşlemleri:

    Madde 36 - Fonun işlemleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri ile Sayıştay'ın ön vizesine tabi değildir. Fonun sene sonu bilançosu ve harcama belgelerinin 1'er nüshası mali yıl sonunu takip eden 4 ay içerisinde Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Gümrük Bakanlığına gönderilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1 - 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesi uyarınca 13/10/1966 tarih ve 12425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Müşterek Trafik Fonu Tahsis Yönetmeliği'nin hak ve vecibeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren "Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu "na intikal eder.

    Geçici Madde - "Müşterek Trafik Fonu Tahsis Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılmakta olan hizmetler sonuçlandırılıncaya kadar anılan Yönetmelik hükümlerine tabidir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük:

    Madde 37 - Bu yönetmelik 18 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar